COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Herten in oude ansichten deel 2

Herten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   drs. J.H.S. van Herten
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4902-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

BOMINSLAG OP 13 APRIL 1942

11. De materiele schade van de bominslag op 13 april was enorm. De huizen in de directe omgeving werden totaal verwoest. Het betrof Hoeve Leenenhof (met de pan den Schoeren en Engelen), het woonhuis van oud-gemeentesecretaris Korsten, de huizen van de families Evers, Snijders en Heeskens alsmede het verenigingsgebouw, de LEO-stichting. De kerk werd zwaar beschadigd. Bijna aIle glas-in-Ioodramen waren vernield evenals het dak en de gewelven aan de epistelkant (Kerkpadzijde). De gewelven van de middenbeuk konden nog hersteld worden. Beide lagere scholen werden eveneens zwaar beschadigd. Het kerkbestuur heeft deze gebouwen laten herstellen; de kosten van het herstel- vijfenveertighonderd vooroorlogse guldens - werden later door het gemeentebestuur vergoed. Ook het klooster van de zusters aan de Hoogstraat liep zware schade op. Tal van huizen in de omgeving liepen min of meer ernstige doch herstelbare schade op. Een schatting van de totale schade bedroeg 120.000 gulden.

Op zondag 19 april kwamen vele duizenden belangstellenden naar Herten om met eigen ogen de gevolgen van de ramp te zien. Via de Roermondsestraat en Dorpsstraat bereikte men de getroffen dorpskern om via Schoolstraat en Rosslag het dorp weer te verlaten. Voor de getroffenen werd gecollecteerd.

BOMINSLAG OP 13 APRIL 1942

12. De reddingswerkzaamheden - waarvan hier een beeld - kwamen direct na de bominslag op gang. In een brief van de Federatie van Noord-Limburgsche Afdeelingen der Nederl. Vereen. voor Luchtbescherming de dato 19 april 1942 wordt medeleven betuigd aan de nabestaanden en dank gebracht voor de reddingswerkzaamheden. Hier een fragment uit deze brief:

Ondergeteekenden, dagelijksch Bestuur der Federatie van Noordlimburgsche Afdeelingen der Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, stellen er hoogen prijs op, bij dezen hun innig medeleven uit te spreken in het ontzettende ongeluk dat Uwe Gemeente, miss chien leden Uwer Vereeniging getroffen heeft. Alhoewel tegenwoordig op de begrafenis der slachtoffers, lag het niet op onzen weg, in deze droeve oogenblikken U onze opwachting te maken doch wij konden, daartegenover, dit alles niet stilzwijgens voorbij laten gaan. Wij wenschen tevens uitdrukking te geven van onze groote dankbaarheid en hooge waardering, ten opzichte van Uw Bestuur, voor wat betreft het kranige werk wat door U en Uwe medeleden tijdens de angstige uren werd verricht. Wij mochten van den Heer G. EISSENS, Rijksinspecteur Luchtbescherming vernemen, dat ook hii groote bewondering had voor het daadwerkelijk verrichtte reddingswerk. Ook sprak hij met grote bewondering over het werk, hetwelk verricht was onder leiding van het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst. Dit alles, wij geven U de verzekering ervan, zijn geen lege woorden, doch een oprecht uitgesproken mening welke U zeker een groote voldoening zal schenken. Tenslotte roepen wij U op, niet bij de pakken neer te zitten doch ondanks alles verder te werken, maatregelen te treffen en alles te doen om het gevaar uit de lucht zoo klein mogelijk te doen zijn voor Uwe Gemeente.

In volle waardering voor Uw werk, Hoogachtend,

(w.g.)

BOMINSLAG OP 13 APRIL 1942

13. Bij de bominslag kwamen zeven inwoners van de gemeente om het leven, te weten Petronella Schoeren ( 4 7 j aar oud), haar zoon Andreas Schoeren (10), oud-gemeentesecretaris Joseph Korsten (74), Peter Engelen (60) en zijn zoon Johannes Engelen (20), alsmede Anna Evers (81) en Wilhelmus Evers (18), kleinzoon van Anna Evers.

Vele inwoners raakten gewond. Zeven artsen verleenden eerste hulp in het klooster van de zusters aan de Hoogstraat, waarvan een dee! als EHBO-centrum was ingericht.

De overledenen werden overgebracht naar de gymnastiekzaal van de jongensschool aan de Schoolstraat, waar zij werden opgebaard. Op donderdag 16 april vond de begrafenis plaats, onder een overweldigende belangstelling. Drieduizend bidprentjes werden uitgedeeld. Op het prentje staat onder meer het volgende te lezen:

De nacht van 12 op 13 apri11942 bracht over Herten een ramp, zoals er wei sinds menschenheugenis geen is geweest.

Een bom, die in den stillen nacht om half twee plotseling uit een vliegmachine neerviel bracht dood en verwoesting over ons vreedzaam slapend dorp. De ontzettende uitwerking van den luchtdruk deed de huizen ineenstorten, maakte van de kerk een ruine en deed zeven onschuldigen den dood vinden.

Hier een beeld van de begrafenis van de zeven slachtoffers.

In de nacht van de ramp hebben de kerkklokken geluid: de enige keer in de oorlog. Het luiden van de kerkklokken was niet toegestaan sedert de inval van de bezetter.

OORLOGSSCRADE

14. De jaren van de Tweede Wereldoorlog vormen een trieste episode in de geschiedenis van Herten. Vijfentwintig inwoners vonden de dood, velen werden gewond met soms als gevolg levenslange invaliditeit. Zeven slachtoffers vielen bij de bominslag op 13 april 1942, zes doden waren te betreuren in de eerste februaridagen van 1945 tijdens beschietingen van de trein waarmee zij naar de provincies Groningen en Friesland werden geevacueerd. Vijf inwoners lieten het leven als gevolg van de ontploffing van een mijn, drie werden er dodelijk door een granaatscherf getroffen, een sneuvelde als militair op de eerste dag van de bezetting, een werd doodgeschoten toen hij probeerde te vluchten en twee ondergedoken inwoners werden gefussilleerd nadat zij waren ontdekt toen het dorp op last van de bezetter geevacueerd was.

De materiele schade was groot. Allereerst werd op 10 mei 1940 de Rode Brug, de kortste verbinding tussen Herten en Roermond, opgeblazen. Bij de bominslag in 1942 werd veel schade aangericht in de kom van het dorp. Vanaf september 1944, to en geallieerden op de rechter Maasoever oprukten (de linker oever werd in die periode bevrijd), kwam Herten in de frontlinie te liggen. Vanaf de overzijde van de Maas werd het dorp zwaar met granaten beschoten. Ret hevigst waren de beschietingen op 24 en 25 november 1944. De schade die hierdoor werd aangericht trof met name het kerkdorp Herten en Solvay Chemie, waar de Duitsers een weerstandsnest hadden ingericht. Op 30 november bliezen de Duitsers de windmolen op; op 25 januari 1945 volgden kerk en watertoren. Een zwaar artilleriebombardement van de geallieerden, op 27 februari, richtte veel schade aan.

De bevolking werd geevacueerd of gedeporteerd. Op 12 oktober 1944 werden 81 mannen op transport naar Duitsland gezet. Op 25 januari 1945 werd het grootste deel van de bevolking geevacueerd; te voet moest men naar Bruggenin Duitsland, vanwaar men per trein naar Groningen en Friesland werd vervoerd. Op 14 februari werden nog ongeveer 200 ondergedoken inwoners opgepakt en door de Grime Polizei afgevoerd. In totaal zijn veertien mensen tot op de dag van de bevrijding -1 maart 1945 - in het dorp kunnen blijven door zich angstvallig schuil te houden.

OORLOGSSCHADE

15. De materiele schade als gevolg van oorlogshandelingen laat zich als volgt cijfermatig weergeven. Gebruik is gemaakt van een schadeinventarisatie uit maart 1945.

Herten tel de 303 gebouwen, als volgt onder te verdelen met daarbij de schade: - woonpanden: 180, waarvan 15 totaal vernield en 34 zwaar beschadigd;

- bedrijven: 22, waarvan 2 totaal vernield en 4 zwaar beschadigd;

- boerderijen: 93, waarvan 8 totaal vernield en 22 zwaar beschadigd;

- bakkerijen: 2, beide met lichte schade;

- scholen: 2, beide zwaar beschadigd;

- openbare gebouwen: 2, waarvan 1 zwaar beschadigd;

- klooster: 1, zwaar beschadigd;

- kerk: 1, totaal vernield.

De zwaar en licht beschadigde woonpanden en boerderijen werden in de naoorlogse jaren met rijkssubsidie hersteld. De totaal verwoeste huizen en boerderijen werden nagenoeg allemaal herbouwd. Dat gebeurde niet met de watertoren en de windmolen. Eveneens werd de verenigingszaal van de LEO-Stichting niet herbouwd.

Op deze luchtfoto, op 3 december 1944 door een verkenningsvliegtuig van de Royal Air Force gemaakt, zien we de kom van het kerkdorp Herten. De weg naar rechts is de Dorpsstraat, de weg naar links de Schoolstraat en de weg naar beneden de Merummerkerkweg. In het midden van de foto een driehoek; de plaats waar op 13 april 1942 een zware vliegtuigbom grote schade aanrichtte. De bomkrater is nog te zien. In het midden, boven, zien we de kerk, met de schaduw ervan; op 25 januari 1945 werd de kerk opgeblazen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek