Herten in oude ansichten deel 2

Herten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   drs. J.H.S. van Herten
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4902-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GROENEKRUIS

31. In de jaren vijftig is deze foto gemaakt van het bestuurvan het Hertense Groene Kruis. Het kruiswerk is in Limburg in 1910 opgericht op initiatief van jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck. Het doel van het kruiswerk was tweeledig: preventie en genezing en verzorging van zieken en hulpbehoevenden. Preventie bereikte men door het geven van voorlichting over gezonde leefgewoonten. Voor wat betreft genezing en verzorging centraliseerde men - ter uitlening - hulpmiddelen. Tevens werden wijkverpleegsters aangesteld. Al spoedig kwam er een driedeling in de hulpverlening: de wijkverpleging, de bestrijding van tuberculose en de zorg voor pasgeborenen, inclusief de sociale kinderzorg.

Het Hertense Groene Kruis werd opgericht op 10 februari 1924; initiatiefhiertoe werd genomen door kapelaan Custers. Koninklijke goedkeuring verkreeg de vereniging op 23 mei 1924.

In de beginjaren werd het werk voor de zieken en hulpbehoevenden gedaan door de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid die in Herten een klooster had den (en nog hebben). In dit klooster werd een ruimte ingericht voor het kruiswerk. Op 1 mei 1939 trad zuster Alice, een religieuze van genoemde orde, als wijkverpleegster in dienst; zij nam op 31 december 1965 afscheid. N a een korte interimperiode door zr. Magdalena werd op 1 mei 1966 mejuffrouw Ament als wijkverpleegkundige benoemd; zij ging op 1 juni 1989 met pensioen.

Zr. Alice had een kamer in het klooster. Toen de congregatie deze ruimte zelf nodig had - we schrijven 1946 - moest het bestuur uitzien naar een nieuw onderkomen. Dat werd gevonden in het pand van drs. A. Smulders (hoek HertenerwegJRoermondsestraat). Inmiddels zocht het bestuur naarstig naar mogelijkheden om tot nieuwbouw te komen. Na enkele jaren kreeg men echter weer de beschikking over ruimte in het klooster. Toch bleef de wens een eigen wijkgebouw te hebben. Uiteindelijk kon men dit gebouw op 6 oktober 1950 aanbesteden; bouwkosten: 30.437 gulden. Een jaar later, op 7 oktober 1951, kon men zijn intrek in het nieuwe onderkomen nemen. Op 5 mei 1964 werd een uitbreiding van het gebouw aanbesteed; deze uitbreiding werd op 26 september 1965 in gebruik genomen.

Op de foto, zittend: pastoor Geraeds, de heer Helwegen en zr. Alice. Staand, van links naar rechts: de heren Helwegen en Bremmers, mevrouw Belgers- Heemels, de heren Thonissen, Van Herten, Belgers, Verheesen en Van der Leeuw.

GROENE KRUIS

32. In de Tweede Wereldoorlog ging een groot dee I van apparatuur en medieamenten van het Groene Kruis verloren. De lokaliteitenin het klooster, van waaruit dezorgverlening geschiedde, waren besehadigd. Tijdelijk heeft men toen van de keuken (!) van het klooster gebruik gemaakt.

Direct na de bevrijding werd een comite opgericht "Hulp aan Herten". Van de Staatsmijnen werd veel hulp verkregen, onder andere met be trekking tot de reevacuatie van de inwoners die in de provincies Groningen en Friesland verbleven. Ook verriehtten mijnwerkers herstelwerkzaamheden aan woningen en verkreeg men hulp in de vorm van brandstoffen, kleding en huisraad. Geld werd ingezameld om de ergste nood van de bevolking te leningen.

Toen het comite haar werkzaamheden had voltooid restte er een batig saldo. Het comite heeft hierop besloten om zowel aan de paroehie als het Groene Kruis een gift te doen. De kerk kreeg een som geld voor de nieuwbouw en het Groene Kruis ontving uit handen van enkele leden van het comite een aantal instrumenten, waaronder een infrafillamp en een hoogtezon. Bijgaand een beeld van de aanbieding in 1952. Zittend, van links naar reehts: de heren Olders, Helwegen (senior), ir. Sauter (senior), pastoor Geraeds, H. Geerards en P. Koenen.

Staand, van links naar reehts: de heer Hahn, mevrouw Belgers-Heemels, mevrouw Adams-Reijnders, de heren Sauter (junior) en Thonissen en mevrouw Theumssen.

ZIEKENTRIDUUM

33. In 1954 organiseerde het Groene Kruis in het wijkgebouw een ziekentriduum, Zieken en ouden van dagen kwamen daar een dag bijeen om na een kerkdienst gezellig met elkaar te kletsen en een maaltijd te gebruiken. De organisatie van deze gebeurtenis lag in handen van zr. Alice. In later jaren is het ziekentriduum regelmatig georganiseerd, soms zelfs meerdaags. Vrijwilligsters werden aangezocht voor de verzorging. Om de kosten te dekken werd een collecte gehouden waarbij de boerinnenbond en de gidsen - een meisjesvereniging - geld inzamelden.

Eind van de jaren vijftig organiseerde het Groene Kruis ook uitstapjes, aanvankelijk met personenauto's, later met een autobus of een boot. Zo werden onder andere bezoeken gebracht aan Wijnandsrade, waar men op bezoek ging bij pastoor Korner, oud-pastoor van Herten en Margraten (1958), Overloon (1959), Maastricht (1960) en het missiemuseum te Steyl (1961).

Bijgaand een foto van een ziekentriduum, midden in de jaren vijftig. De foto is achter het wijkgebouw van het Groene Kruis gemaakt. Links aan de tafel zittend, kapelaan Schoren.

GYMNASTIEKVERENIGING SINT HADRIANUS

34. Kort heeft deze vereniging maar gefloreerd; het jaar van oprichting moet na 1920 liggen en in de loop van de jaren dertig hield zij op te bestaan. De naam dankt de vereniging aan de voornaam van haar oprichter, kapelaan Adrianus Custers, die in Herten van 1920 tot 1929 zielzorger was. In het vaandel droeg men de spreuk "Aan Christus Trouw".

Op de foto, in 1924 genomen voor de voormalige jongensschool (thans de openbare bibliotheek annex de gemeentewerkplaats), zien we, steeds van links naar rechts kijkend, zittend: L. Steffanie, H. Metsemakers, Bremmers, G. Bremmers, J. Sprenger, H. van Herten, J. Brouns, Steffanie, J. Leenen en Van Herten.

Eerste rij (op knieen): J. Meuwissen, P. Vossen, H. Maessen, J. Sprenger, L. van Helden, G. Janissen, J. Hamans, J. van Herten en H. Mulders.

Tweede rij (beginnend met de donkere kostuums): H. Niessen, H. Roumen, Van Herten, meester Linssen, kapelaan Custers, M. Helwegen, P. Leenen, J. Thonissen, L. Willems en Van Eldijk.

Staand onder vaandel: E. Roumen en J. Janssen.

Derde rij: M. Steffanie, C. Helwegen, F. Roost, H. Kanters, P. Kanters, H. Kurvers, A. van Herten, M.Giesbers, P. van der Leeuw, A. Meuwissen, Roumen, J. Roost en J. Leenen.

Vierderij: P. Driessen, G. Timmermans, M. Steffanie, L. Knoben, J. Snijders, J. Verheesen, A. Janssen, L. Hillen, P. Hannen, F. Steffanie, L. Geelen, J. Verheesen, P. Geerlings, W. Bremmers en M. Helwegen. Vijfde rij: H. Knoben, onbekend, Schumacher, H. Obers, W. Metsemakers, Roumen, A. Smeets, P. Lousberg, Dijcks, P. Schalley en Houben.

Bovenste rij: M. Mulders, onbekend, onbekend, L. van Vlodrop, W. Evers, M. Willems, Wolters, M. Smeets, H. Moors en onbekend.

VOETBALCLUB S.H.H.

35. S.H.H., een afkorting van Sint Hadrianus Herten, werd opgericht op zondag 1 december 1940, na de hoogmis, in een bovenlokaal van de toenmalige meisjesschool. Het is niet de eerste voetbalclub die Herten heeft gekend: roemruchte voorgangers als V.LO.D., Juliana en M.V.C. zijn er geweest. Over deze verenigingen is helaas weinig bekend.

S.H.H. speelde aanvankelijk op een terre in in de Rosslag, gehuurd van "de broewer" Korsten uit 001. Tjeuke Moors, die destijds ambtenaar van het kadaster was, nam de maten van het veld en zorgde in de beginjaren ook voor het wekelijks trekken van de kalklijnen. Later verhuisde men naar een terrein in RoerZuid. Clublokaal werd het naast de kerk gelegen cafe Hofmann, beter bekend als "biej de koster". S.H.H. was niet aIleen een vereniging die oog had voor de voetbalsport; de leden deden ook aan gymnastiek. am de verenigingskas te spekken werden er in de beginjaren regelmatig toneeluitvoeringen gegeven. Op 15 februari 1942 werd in het verenigingsgebouw van de LEO-Stichting aan de Dorpsstraat met veel succes het stuk "IJzeren Hein" opgevoerd. De regie was in handen van "Frens de pos" (F. Houben, postbode). Op 28juni 1953 werd de feestelijke opening verricht van het nieuwe sportterrein aan de Veestraat. Het gemeentebestuur had besloten tot de aanleg van een modern sportterrein, genaamd "De Donderberg". De noodzakelijkheid hiertoe deed zich met name gevoelen doordat de voetbalclub de vierde afdeling van de K.N.V.B. bereikte en er hoge eisen werden gesteld aan de kwaliteit van het veld. De uitwerking van de plannen en de aanleg werd in hand en gegeven van het Cultuurtechnisch Bureau Kragten; supervisie hierbij werd uitgeoefend door het Olympisch Comite.

Bijgaand een foto uit het seizoen 1943-1944, toen het eerste elftal van S.H.H. kampioen werd in de tweede klasse, afdeling Limburg van de K.N.V.B.

Van links naar rechts, zittend: Sjra Nieskens, Marcel Thiessen en Miel Simons. Midden: Sjra Wassenberg, Sjaak Nieskens en Sjaak Vossen.

Staand: Harie Jeurissen, Harie Mulders, Lei Steffanie, Wiel Janissen en Michel Jeurissen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek