Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6390-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

ProeJaUJatfe.

Wij. lrlLHEL.1:J.YA, bij de grotie God$, Ktmitlgin der ·edcrlondcn. Prin e. "Of, (fto"je '/880U ?.??? z , t't,=.

Aan mijn Volk t

He: is .ltij ,en behoe{te, oon hel Sedulondsche ,"olk, von uietk« lel'~difle belanysul/i"g i" h~1 gelvk f'on .1 ij I'll Jlijn Huis lk =00 diep ben orertvioa, persoo ?? lijk ",'''ld,'cli"9 re doen t:an .l/ij"e verloving "'1'1 Zijne Hvcglle,d Jlerlog HESDRlK I'AS .1IECKLE.BC:UG CHlI'ERlS.

310ge de=e gebeurlcni. O1Idu Guds =egen. lJf>vurderlijk =ijn oan h,t u'~l:ijn t:on On Lund ttl l'an :ijne Be:.u;n!jnl en h'ol""i; n in OoSI en Wesl. La len en bet:l'len. dot droe Proclomotie in de taatscourant en be: looublod "T !lenumm en ter plDalBe, u:oor zutk« teLrvikelijkis,oatlgrplakl =0/ u:ord .

Geelna" op het Lao, heclen den

16den Oclobu 1900. W.LHEL)I.~A.

19. De verloving tussen koningin Wilhelmina en hertog Hendrik werd in het vroege najaar van 1900 beklonken in Konig in het Odenwald, gelegen in het toenmalige groothertogdom Hessen. Op 16 oktober 1900 vertelde koningin Wilhelmina het nieuws van haar verloving in een proclamatie aan haar volk. "Moge deze gebeurtenis onder Gods zegen, bevorderlijk zijn aan het welzijn van Ons Land en van zijne Bezittingen en Kolonien in 008t en West", aldus de koningin,

· I

Z. D. H. Herto:; v. )Jecklemburg. chwerin .

rrlua~/V~

..s.}(. .i(.:l1cg .J:~r.~"~ ~//ac'm:r jl.bcrf ernst .,,;/:: }l!l!Ck!er.b ... rg-Scr.wefir.

20. Hertog Hendrik Wladimir Albert Ernst van Mecklenburg Schwerin was vierentwintig jaar toen hij zich verloofde met koningin Wilhelmina. Op 19 april 1876 was hij geboren als vierde kind (een zuster en twee broers gingen hem voor) van groothertog Frederik Frans II van Mecklenburg Schwerin en groothertogin Maria prinses van Schwarz burgRudolstadt. Zij was de derde vrouw van de groothertog, De vader van hertog Hendrik overleed op 15 april 1883, een jaar nadat hij zijn veertigjarig regeringsjubileum had gevierd. De moeder van de hertog overleefde haar man negenendertig jaar. Zij overleed in aprill922 tijdens een bezoek aan de koninklijke familie in Den Haag.

21. Voor fotokaarten van het verloofde paar bestond grote belangstelling in Nederland, maar ook in Duitsland. Bij honderden werden ze gedrukt. Overal was men ingenomen met het feit dat de koningin een levenspartner had gevonden. .Deze gewichtige gebeurtenis zal onder Gods zegen, ongetwijfeld het levensgeluk van Uwe Majesteit in hoge mate bevorderen. Zij zal tevens de eeuwenoude band tussen Nederland en Oranje nog hechter maken", merkte de voorzitter van de Eerste Kamer, mr. A. van Naamen van Eemnes, op 5 november 1900 op.

worden

it / 2.25. 10-.

direct

Acbtend,

Uwe i»: Dienaren, WENR & BIRKHOFF.

ROTTIlRD.HI, 1 Nov. 1900.

Uitgave van J. S)Il:LDl:RS &. Co. Photographie van G. A. )fOGLY.. Den Haag.

22. Vier dagen nadat de verloving bekend was gemaakt bezochten koningin Wilhelmina en haar aanstaande man Den Haag. Hier de aankomst bij het vroegere paleis aan het Noordeinde,

Het Koninklijk Bruid paar op het balcon van het Palcis tp f' (; r 1 'til ha~,

23. Zaterdag 20 oktober 1900. Koningin Wilhelmina presenteert op het balkon van het paleis aan het Noordeinde haar verloofde aan het publiek.

.'

-".

'-:.'

.3(. )Yf. X Wilhelmina en J(erlog

J(endri!( van )Yfec!(lenburg-Schwerm.

Jos }(uss . .J'imst.rdam

24. De verlovingsmaanden brachten koningin Wilhelmina en hertog Hendrik grotendeels door op paleis Het Loo in Apeldoom. Vaak trokken beiden er te paard op uit. Koningin Wilhelmina was - in tegenstelling tot haar dochter - een geestdriftig amazone.

25. Ret verloofde paar in rijkostuum, gereed voor een toeht door de kroondomeinen in Apeldoom in het late najaar van 1900.

Het Vorstelijk Paar.

H. M. Koningin Moeder. H. H. Groot-Hertogin Marie.

26. In het najaar van 1900 volgde ook een officieel bezoek aan de moeder van prins Hendrik. Zij was voor de verloving niet overgekomen uit Schwerin. Deze ontmoeting vond plaats in Lensahn in Holstein op het landgoed van de groothertog van Oldenburg, die getrouwd was met de zuster van hertog Hendrik, Elisabeth. Met wederzijdse moeders poseerde het verloofde paar voor een fotograaf,

27. Nog een foto gemaakt tijdens het verblijf in Lensahn. Prins Hendrik droeg in die tijd al een bolhoed, die later zijn favoriete hoofddeksel zou blijven.

28. Vele familieleden van prins Hendrik kwamen naar Lensahn om daar kennis te maken met koningin Wilhelmina, die het prachtig vond ineens te worden geconfronteerd met zoveel aanstaande familieleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek