Het Kaatsen in oude ansichten deel 2

Het Kaatsen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Lolkama
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1613-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Kaatsen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. In 1924 organiseerde "Het Noorden" te St. Jacob de Jong Nederland Partij. Uit geheel Friesland prijkten vijfendertig parturen op de lijst. Ze streden met inzet van al hun krachten om de Bogtstra bal, die sedert 1910 inzet van deze partij is. Na de Tweede Wereldoorlog werd tot aan het begin van de jaren zestig de partij op pinksterzondag gespeeld. Daarna verhuisde ze naar de zaterdag voor Pinksteren. Ook werd de leeftijdsgrens aanmerkelijk verruimd. Op deze foto zien we de winnaars uit 1924. Ze verdedigden de kleuren van de Dronrijper kaatsclub "Sjirk de Wal". Van links naar rechts: L. Palma, S. Wijnands en S. Bruinsma. De Dronrijpers wonnen daarvoor - in 1915 en 1916 - reeds tweemaal deze partij. C. Tijssen en S. Kamstra wonnen hem to en beide malen mee. Wijnands, die enkele jaren in de eerste klas uitkwam, behaalde daarin veertig punten. Een schouderblessure schakelde hem voortijdig uit.

50. Op de Bondswedstrijd van 1925 klasseerden de sterke parturen uit Dokkum en Witmarsum zich niet bij de finalisten. Tegen de verwachting in waren dat de afdelingen uit Franeker en Beetgum. De Franeker kleuren werden verdedigd door Jan U. Vlietstra, Anne Smidts en Chris van der Woude. Om hun middel dragen ze sjerpen met het wapen van de stad Franeker. In de lichte shirts de Beetgumers. Dat zijn, van rechts naar links: Aart Kramer, Johannes Bosma en Sake Zijlstra. De kaatsers van OKK Beetgum wonnen op 5-3 en 6-4. Zijlstra sloeg zes en Kramer drie ballen boven in de eindpartij. Op de drie - met als inzet een finaleplaats was het treffen tussen Franeker en Harlingen het aankijken meer dan waard. Mede doordat Franeker viermaal op zes gelijk het halve spel pakte, viel de uitslag van 5-1 en 6-6 te fors uit voor Franeker.

51. De pers was omstreeks 1925 redelijk op de P.C. vertegenwoordigd. We zien op de bovenste rij, van rechts naar links: A. Steltman, die voor de Franeker Courant jarenlang het kaatsnieuws voor zijn rekening nam, en met witte pet Harmen Hager, die bijna tot aan zijn dood verslagen maakte voor Sljueht & Rjueht en het Advertentieblad. Vijfde van reehts is de toenmalige bondssecretaris Douwe de Jong en met de witte strohoed is de legendarische Franeker schoolmeester Maurits Y. Flapper. Onderste rij, van links naar rechts: Klaas van Vliet, Tj. Damstra (tribunebouwer), de derde man is onbekend, met strohoed S. Bollema, vijfde Lodewijk Leicht, die in 1904 de P.c. won, zesde Ids Jousma uit Dokkum, met witte kaatsbroek de bekende kaatserpaardenslager Andre Rienstra uit Sneek, Rinse Leyen, Rein Leyen, zittend Jurjen Knier, met hoed metselaar Rinze Brijker, Nanning Staalstra, in een kaatsbroek die al niet meer smetteloos wit is, en Valentijn Bruinsma, die ook in de eerste klas heeft gespeeld. Allen kwamen, mits anders vermeld, uit Franeker.

52. Een dag na de P.C. 1926 werd op donderdag 5 augustus 1926 een internationale P.e. gehouden. Daaraan nam een aantal Belgische parturen deel. Een daarvan, bestaande uit Laurent Tremiseau, Oscar Meyskes en Eduard Gilbert (negenendertig jaar oud), verrichtte een heldenfeit. Ze schakelde de officiële P.C.-winnaars van een dag eerder (T. Zijlstra, K. Kuiken en de voor 1. Jousma ingevallen D. de Bildt) al uit op 5-2 en 6-6. Op de foto zien we een ander Belgisch partuur in actie. In het voorperk staat August v.d. Broek, destijds een van de allerbeste spelers bij onze zuiderburen. Achterin acteerde Anton Labbe. Als hun opslager fungeerde Rene Schollaers.

53. Zelfs wanneer echte liefhebbers van de oude balsport Friesland verlieten, bleven velen het kaatsen trouw. Hier zien we een drietal spelers uit Zeist, van wie twee bekenden, die elk op de eigen manier hun bijdrage aan het kaatsen hebben geleverd. In het midden de Franeker Chris van der Woude, die in 1921 de gouden horloges mee won in Wommels. Van der Woude kwam een aantal jaren met wisselend succes in de eerste klas uit. Rechts zien we J. Kleinschmidt, die jarenlang namens de buitenafdelingen zitting had in het hoofdbestuur. Kleinschmidt heeft vooral voor de buitenafdelingen veel vruchtbaar werk verricht. Links prijkt W. Wiersma. De foto moet in 1926 zijn genomen. Van der Woude diende in dat jaar in Utrecht zijn militaire dienst uit bij de genietroepen en was gelegerd in de Kromhoutkazerne.

54. Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de kaatsclub in 1926, was deze praalwagen in Witmarsum te bewonderen. Hij werd opgebouwd onder verantwoordelijkheid van onderwijzer Piekema. Witmarsum - het bestuurlijk centrum van de gemeente Wonseradeel ~ was tussen 1900 en 1940 een dorp waar vele toonaangevende kaatsers vandaan kwamen. Op de wagen waren medailles aanwezig van Jan Kuperus, Sietze Abeles Kooistra, Reinder Zaagemans en Taede Zijlstra, Daarnaast ook die van de beroemde Pingjumer speler Jan Reitsma Sf. Deze Reitsma werd op 15 maart 1869 in Pingjum geboren. Negenmaal won hij de P.C. De Friese dichter Douwe Tamminga schreef na Reitsma's overlijden op negentigjarige leeftijd ter nagedachtenis een "Ballade fan de keatskening",

55. Witmarsum was van 1900 tot 1940 een dorp waar het kaatsen in alle opzichten floreerde. We zien hier het bestuur van de kaatsclub in 1926, toen het veertigjarig jubileum gevierd werd. De in 1886 opgerichte club droeg jarenlang de naam "Witmarsum". Later - in 1954 werd ze omgedoopt in "Pim Mulier". Deze grate Nederlandse sportpionier werd in 1865 in Witmarsum geboren als zoon van een burgemeester. We zien, zittend van links naar rechts: S. Kooistra, de burgemeester van Wonseradeel M.L. Okma, erevoorzitter, en A. Dijkstra, voorzitter. Staande, van links naar rechts: P. Ypey, A. de Vries en J. Ypey. Gedurende de jaren 1896-1915 bezat Witmarsum een tweede kaatsclub, "De Concurrent" genaamd. De verenigingen uit Witmarsum wonnen talrijke malen de Bond, de Jong Nederland Partij en de Freule.

56. Ook ver buiten de grenzen van Friesland is van oudsher gekaatst. Dat blijkt uit deze foto, genomen in augustus 1926 te Brunssum, waar de kaatsvereniging "Frisia" (die later is omgedoopt in ??t Suden") haar wedstrijd hield. Deze club is opgericht in 1922 en heeft haar zetel in Heerlen. Op de achterste rij, van links naar rechts: J. Riem, Ekema, Fokkema, H. Huisman, P. Hibma, J. Beuker (met stropdas), P. Tuinstra, Ekema en nog een Ekema. De twee heren uiterst rechts zijn onbekend. Knielend, van links naar rechts: J oh. Huisman, Jan Huisman, Fokke Huisman (oprichter van de club), Sj. Riemersma, Veenstra en Kooistra. De jongen met de beide kaatsblokjes is Lisse Huisman. Alhoewel in bijna alle provincies kaatsverenigingen zijn gevestigd, heeft het oude balspel buiten Friesland opnieuw geen wortel kunnen schieten.

57. Kleine verenigingen zijn veelal onmisbare steunpilaren voor de kaatssport. Hier zien we het bestuur van "Wez-Wis" uit Rauwerd, dat in 1907 werd opgericht, Het bestuur werd vereeuwigd op 1 september 1926, toen het een afdelingswedstrijd organiseerde. Vooral in de kleinere dorpen is het in de zomermaanden de kaatssport die bijkans de gehele bevolking daarvan op de been brengt. De traditionele "merken" zijn echte feestdagen, die zowel mannen als vrouwen, jongens als meisjes laat genie ten van deze volkssport bij uitstek. Families die de dorpen reeds lang de rug hebben toegekeerd komen jaarlijks terug. Het kaatsen is dan veelal de samenbindende factor. We zien, zittend van links naar rechts: D. Reitsma, F. Postma (voorzitter) en J. Siedsma. Staande (rechts) P. Talsma, die tevens als scheidsrechter fungeerde, en (links) E. Postma.

58. De vijfenzeventigjarige P.c. ontving in 1928 hoog bezoek. In het midden (met licht pak) zien we de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw. Die twee ministeries vielen toen nog onder een minister, mr. J.B. Kan. Hij beheerde deze post van 1926 tot 1929. Mr. Kan, die partijloos was, werd tot de links-liberalen gerekend. Hij was zelf een allround sportman. Vanaf 1931 was mr. Kan lid van de Raad van State. Deze ex-bewindsman is de vader van onze beroemde conferencier Wim Kan. Zittend, tweede van links, is Rients Koopmans, die op dat moment zesenveertig jaar de voorzittershamer van de P.C. hanteerde. Voor de tribune (in het midden) zien we Johannes Werkhoven, die in 1936 tot voorzitter van de Nederlandse Kaatsbond werd gekozen. Op de achterste rij - tweede van rechts - is mr. Klaas Bijlsma gedeeltelijk te zien. Hij zou Koopmans opvolgen en tot en met 1973 in actie blijven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek