Het Kaatsen in oude ansichten deel 2

Het Kaatsen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Lolkama
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1613-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Kaatsen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Er zijn bijna geen foto's van ledenpartijen van voor 1925 bewaard gebleven. Gelukkig kunnen we met deze kiek uit Arum in een leemte voorzien. Hij dateert van ongeveer 1920. De kaatsers staan voor de pilaren van de destijds beroemde herberg ?'s Lands Welvaren? in het hartje van het dorp. Enkele spelers dragen nog een lange, witte onderbroek, een in die dagen normale gang van zaken op het veld. Staande, van links naar rechts: Klaas Buwalda, Marten Kooyenga en Lykele Kuipers. Zittend, van links naar rechts: Albert Kooyenga, Arend Tolsma en Durk Lemstra. Op de veranda van de herberg zat vroeger het bestuur van de kaatsclub als er wedstrijden werden gehouden. Ook bij de dorpsfeesten nam het muziekkorps daar vaak plaats.

60. De P.C. van 1923 werd gewonnen door Machiel Miedema, Franeker, Ids Roukema en Klaas de Jager, beiden uit Harlingen. Dit is een momentopname van de finale partij. In bet achterperk staat Kl. de Jager, die negenmaal een bal boven sloeg. Aan de opslag het premiewinnende partuur van Hans Knol en Hyltje en Herke Plantinga. De eindstrijd werd beslist op 5-3 en 6-6. De krant meldt: Hen ding is verdwenen, men ziet niet meer de grote boerenwagens, meermalen met twee paarden bespannen, die vroeger door de boeren aan het personeel beschikbaar werden gesteld. Maar de fiets maakt alles weer goed. Door een welwillendheid van de Nederlandse Bank konden de geldprijzen in goud worden uitgereikt. Over de koningskeuze van Ids Roukema was men het niet eens. Miedema had volgens de commentatoren meer recht op deze eretitel.

61. Het vijfentwintigjarig jubileum van de Harlinger kaatsvereniging in 1925 ging niet onopgemerkt voorbij. De club "Eendracht" wordt, omdat ze verreweg de meeste bondszeges heeft behaald, wei eens het vlaggenschip van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond genoemd. Ze won niet minder dan veertien maal de Muller bal, die inzet is van de Bondspartij. Ook de long Nederland Partij en de Freule werden talrijke keren gewonnen. Hier zien we het bestuur dat tijdens het zilveren feest de scepter zwaaide. Staande, van links naar rechts: Sikkema, Mooiman en Zijlstra. Zittend, van links naar rechts: Th. de Groot, v.d. Mey en Kamminga. De hier afgebeelde Thomas de Groot was meer dan dertig jaar lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. Van 1936 tot aan 1945 beheerde hij de financiën, Medio 1945 kwam de voorzittershamer in zijn handen terecht, hetgeen duurde tot 1966. Onder zijn bewind verkreeg de kaatsbond het predicaat "Koninklijk". Na zijn aftreden werd De Groot tot erevoorzitter benoemd.

62. Een markant figuur in de Friese kaatssport is zeker Franke Osinga uit Drachten. Hij werd in Kubaard geboren en kaatste daarna lange tijd voor Wommels. Na zijn verhuizing naar Drachten vervulde Osinga achtendertig jaar lang het secretariaat van de kaatsclub "Drachten". Daarnaast was Osinga tal van jaren voorzitter van de federatie. Op de foto zien we Osinga gefotografeerd op de zogenaamde Terp in Wommels. Hij draagt nog de bekende lange, zwarte kaatsbroek, die tussen de beide wereldoorlogen officieel erkend was.

63. De beroemde Belgische equipe uit Lessines bezocht Friesland in 1927. Het contact met onze zuiderburen dateert al van voor de eeuwwisseling. Vooral de P.c. heeft talrijke malen Belgische formaties uitgenodigd om de grote Franeker kaatspartij luister bij te zetten. Zittend, van links naar rechts: Michel Gombeer en Georges Gilbert. Staande, van links naar rechts: Eduard Laurant Tremiseau, in die dagen een van de topkaatsers in Belgie, en Oskar Meyskens. Op de foto kan men duidelijk zien dat de gemiddelde leeftijd bij onze zuiderburen hoger ligt. Hun wanten bezaten toen al een andere vorm dan de onze. Trouwens, tot 1925 was de want in het Friese spel een zeldzame verschijning.

64. De in 1902 in Dokkum opgerichte vereruging "Oostergo" heeft tal van gekroonde kaatskoningen voortgebracht. Zo werden Tjeerd W. Kooistra, Ids Jousma, Germ Koster en Klaas Kooistra tot koning van de P.C. in Franeker utgeroepen. Twee van hen, 1. Jousma en K. Kooistra, wonnen het klaverblad van vier. Dat houdt in: de Freule, de Jong Nederland, de Bond en de P.e. Hun afdelingsparuur, bestaande uit Germ Koster, Klaas Kooistra en Ids Jousma, wordt door deskundigen als een van de sterkste aller tijden beschouwd. Dat deze sterren in de oude Friese admiraliteitsstad in hoog aanzien stonden, bewijst deze foto uit 1927. De kaatsers lieten, dank zij een uitstalling in een etalage, hun gewonnen ereprijzen maar al te graag zien. Naast de ook nu nog gebruikelijke medailles, lauwerkransen en gouden horloges, ontdekken we barometers, pendules en kristallen wijnstellen.

65. De in Friesland verschijnende dag- en nieuwsbladen hebben van oudsher aandacht geschonken aan het kaatsen. Dank zij vooral de Leeuwarder Courant en de Franeker Courant heeft men honderden uitslagen kunnen achterhalen. Deze uitslagen vormen de basis voor klassement aller tijden. Hier zien we het titelblad van "fen Fryske Groun", een populair weekblad dat aan het einde van de jaren twintig zelfs een eerste klas wedstrijd in Franeker sponsorde. Het was een afdelingspartij op zaterdag 3 augustus 1928. Winnaar werd het sterke "Eendracht"-partuur uit Harlingen. We zien, van links naar rechts: Hans Knol, die als opslager fungeerde, Pieter Helfrich en achterinse Klaas de Jager. De laatstgenoemde behaalde 336 punten, won vijfmaal de Bond en viermaal de P.e. De afgebeelde prijzen zullen bij de geheelonthouder Pieter Helfrich nimmer voor het oorspronkelijke doel zijn gebruikt.

66. Het veertigjarig jubileum van de kaatsclub "Het Noorden" in 1929 ging in St. Jacob niet onopgemerkt voorbij. Men had fietsen - een kostbaar kleinood in die dagen -, uitgeloofd als eerste prijzen. Ze werden gewonnen door Taede Zijlstra, Pieter Helfrich en Ids Jousma. Op de eerste rij, zittend van links naar rechts: K. Wetterrauw, die ook jarenlang scheidsrechter was, M. Dijkstra, secretaris, S.J. Lomars, die negentien jaar de voorzittershamer hanteerde, J. de Vries, penningmeester, en J. v.d. Wal, algemeen adjunct. Staande, van links naar rechts: Hesselink, burgemeester van Het Bildt, een onbekende, L. Hoogland en naast het vaandel J. Bosje, die vele jaren voorzitter is geweest.

67. De "Oldehove-partij" uit 1930 verliep in meer dan een opzicht sensationeel. Klaas Kuiken en Sjouke Helfrich, twee van de grootste sterren aller tijden, wonnen deze kaatsklassieker. Hun derde man, Klaas de Jager, was op 24 september absent. Nadat Kuiken van het bestuur de garantie had verkregen dat wanneer zij wonnen de gehele prijs van f 60,- zou worden uitgekeerd, besloten ze met hun tweeen te spelen. In de eindstrijd versloegen ze H. Knol, S. de Haan en J. v.d. Lei. Dit was een compleet partuur. Kuiken behaalde in totaal 601 punten en won zesmaal de P.e. Sjouke Helfrich, een van de beste achterinsen, sloeg in totaal 494 punten bijeen en triomfeerde vijfmaal op de P.C. Naar deze beide kaatsmatadoren is in Franeker een straat genoemd. Op de foto slaat Helfrich op en staat Kuiken rechts van hem.

68. Duizenden Friezen emigreerden tussen 1850 en 1900 naar het werelddeel Amerika. Het kon dan ook niet uitblijven dat de kaatsbal daar zou gaan rollen. Vooral op nationale feestdagen ? Decoration Day en Labor Day - gebeurde dat. De bekendste clubs waren Paterson en Indianapolis, opgericht in 1899. Deze eerste, genaamd "Utspanning troch Ynspanning" (UTY), floreerde en hield er een eigen clubgebouw op na, dat we hier afgebeeld zien met de leden in het jaar 1925. Op 30 mei 1930 werd een wedstrijd gespeeld waaraan achttien parturen deelnamen. De prijzen, gouden, zilveren en nikkelen horloges, logen er bepaald niet om. De eerste prijs werd gewonnen door Lou Zijlstra (koning) van Witmarsum, S. v.d. Veer en H. Berg. Het muziekkorps "Frisia" vrolijkte de dag op. De verste bovenslag, drieenzestig meter, kwam op naam van A. Terpstra, die samen met J. de Jong en A. Oranje de premie won.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek