Het Van Stolkpark in oude ansichten

Het Van Stolkpark in oude ansichten

Auteur
:   A.E.M. Landheer-Roelants
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2417-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Van Stolkpark in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Volgens de Haagse gemeentelijke indeling in wijken vormen het Van Stolkpark en de Scheveningse Bosjes wijk 6. De begrenzing luidt als volgt: Scheveningseweg, Kanaalweg, Duinweg, Haringkade, Koninginnegracht, Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan, Ary van der Spuyweg,

Toen mr. Thomas van Stolk rond 1870 plannen maakte voor zijn "Scheveningse Park", had hijniet kunnen denken dat hij de grondlegger lOU zijn van een na honderd jaren nog zeer geliefde woonwijk. Van Stolk, in 1820 geboren als zoon van de Rotterdamse houthandelaar Jacob van Stolk en Emmerentia Johanna Browne, was aanvankelijk koopman in zijn geboorteplaats. Om gezondheidsredenen verhuisde hij in 1859 naar Den Haag, waar hij zich vestigde als advocaat.

Ziende hoezeer het wonen op Scheveningen bij zijn oud-stadsgenoten in trek was, zal de gedachte bij hem opgekomen zijn zich op het terrein van de ontwikkeling van een park te begeven. Hij kocht stukken grond in de duinen en verzocht de landschapsarchitect Zocher een ontwerp voor hem te maken. In 1875 werd het eerste huis gebouwd, de in 1938 afgebroken

Villa Preciosa. Al snel werden meer villa's gebouwd. Het oudste nog bestaande pand is Villa Duna, dat in 1879 door rijksbouwmeester Rose voor zijn dochter werd gebouwd. Vele van de villa's werden aanvankelijk slechts voor de zomermaanden en later permanent betrokken door familieleden en kennissen van Van Stolk uit Rotterdam. Ook voor zichzelf liet Van Stolk een huis bouwen. De voltooiing ervan mocht hij niet meer beleven; in februari 1882 overleed hij in het huis Kanaalweg 13 (thans nummer 35); zijn weduwe betrok twee maanden later Villa Mignon, nu Van Stolkweg 26.

In een kort na het overlijden van Van Stolk gehouden vergadering van de gemeenteraad werd met algemene stemmen het voorstel aanvaard "den eersten parkweg" de naam Van Stolkweg te geven. De "tweede parkweg" heet sindsdien Parkweg.

De Kanaalweg bestond allang, al dateert de naam van 1874. Als Hondenweg vormde de weg een oude verbinding met Den Haag. Na verharding rond 1855 veranderde de naam in Macadamweg. In 1962 werd het gedeelte van de Kanaalweg tussen Duinweg en Haringkade Prof. P.S. Gerbrandyweg genoemd. Professor

Gerbrandy, minister-president van de Neder1andse regering in London van 1940-1945, bewoonde van 1945 tot 1962 het huis Kanaalweg 113c.

Rond 1880 wordt voor het eerst de Hoge Duinweg vermeld. In 1900 werd de weg definitief gesplitst in Hogeweg en Duinweg. Van diezelfde tijd dateert de Belvedereweg,

Tussen 1860 en 1882 werden op initiatief van het raadslid jonkheer H.C.A. VerHuell de Waterpartij gegraven en de Scheveningse Bosjes aangelegd. Ook daar werden villa's gebouwd 1angs Dwarsweg, Cremerweg en VerHueilweg.

In 1943 werd Scheveningen op last van de bezetters ontruimd. Bosjes en Waterpartij vie1en grotendee1s ten offer, aanvankelijk voor de aan1eg van de verdedigingswerken, later aan de behoefte aan brandhout in de hongerwinter.

Na de oorlog werden de Bosjes opnieuw aange1egd. Door de aanleg van de Prof. Mr. B.M. Te1dersweg in 1953, tussen Scheveningseweg en Wittebrug, werden de Bosjes in tweeen gesneden. In het verlengde van de Teldersweg werd in 1970 een verbinding met de Waalsdorperweg gebouwd: het Hubertusviaduct.

Ook het Van Stolkpark veranderde van karakter. Slechts een deel van de vroegere bewoners keerde terug, In panden die te groot geoordee1d werden voor gezinsbewoning kwamen kantoren, verpleeg- en rusthuizen. Schaa1vergroting dreigde ongebreide1de vormen aan te nemen, zoals de nieuwbouw van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, de uitbreiding van Sandhaghe en de bouw van een rusthuis op de p1aats van vier villa's. Op aandrang van de bewoners - inmidde1s verenigd in de Wijkvereniging "Van Stolkpark" - werd een bestemmingsp1an voorbereid, dat in 1981 werd aangenomen. Doel van het bestemmingsplan is het zovee1 mogelijk in stand houden, bij voorkeur uitbreiden, van de woonbestemming en het handhaven van het "groene karakter".

Niet aileen ben ik grote dank verschuldigd aan de heren R. Klompmaker, R.P. Luijer en R. van Sto1k, mevrouw N.K. Schuurmans-Versteeg en het Gemeentearchief, die mij een keuze uit hun verzameling ansichten en foto's ter beschikking stelden, bovendien wil ik in mijn dank betrekken de medewerkers van het Gemeentearchief, die mij zeer behulpzaam waren bij het verzamelen van de gegevens voor dit boekje.

1. De oudste toegangsweg van Den Haag naar Scheveningen is de Scheveningseweg. Op initiatief van Constantijn Huygens werd in 1665 deze "zeestraat" aangelegd, als eerste bestrate weg in West-Europa. Ter bestrijding van de kosten van aanleg van de weg werd een tol gevestigd. In 1889 werd de tol opgeheven. Tolhek en pilasters staan sinds 1924 aan de Kerkhoflaan.

, s-Cravenbaqe

vosmaer-bron

2. Deze drinkbron was genoemd naar mr. Carel Vosmaer (1825-1888), substituut-griffier bij de Hoge Raad en Ietterkundige. Hij vertoefde graag in de Bosjes, maar miste er een drinkbron. Op initiatief van ziin vrienden werd op 26 augustus 1890 deze drinkbron onthuld. Alma Tadema was de schepper van het uit Cararisch marmer vervaardigde kunststuk. WeI moest elke winter de bron in hout ingepakt worden tegen de koude. De winter van 1944 was fataal voor de bron.

Huijgbi'tlS Star.db~dJ. ;)C1HlVenil115:,che Boschjes.

3. Bij de kruising van Hoge Scheveningseweg en VerHuellweg stond een borstbee1d van de dichter-dip1omaat Constantijn Huygens (1596-1687). Het bee1d werd in 1897 door de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe gep1aatst. Na de oor1og werd Huygens herplaatst naar de Ary van der Spuyweg, Duidelijk niet naar de zin van Huygens zelf: hij wendt zijn gezicht af van de Scheveningseweg.

4. Als u met Huygens mee kijkt, ziet u links het waehthuisje van de tram en reehts, verseholen aehter het geboomte, Villa Bosehhoek. In 1945 werd het toenmalige, door oorlogssehade toegetakelde Hotel de 1a Promenade gesloopt en diende Boschhoek, tot de afbraak in 1966, onder de naam Klein Promenade a1s cafe-restaurant. In 1970 werd iets noordelijker van deze plek het Promenade Hotel geopend.

·s·G R A V E N HAG E

D~ Electnscne team biJ Prorneoade

5. De eerste paardetram reed 1angs de Scheveningseweg in 1864. Een goede verbinding van de naar Rotterdam forensende bewoners van de Scheveningseweg was hiermede een feit geworden. Deze tramlijn werd geelektrificeerd in 1905. Rechts op de foto ziet u de ingang van het Hotel de 1a Promenade.

Groete uit de chcveningsche Bo chjos,

6. Ret moet heerlijk geweest zijn bovenop een duintop te genieten van het uitzicht. Ook in andere duingebieden waren dergelijke koepels, waarvan er helaas niet een meer over is. Opvallend is de van stammen gemaakte balustrade. Een dergelijke constructie werd ook toegepast bij bruggen en trapleuningen. Kennelijk werd van deze rust- en schuilpunten druk gebruik gemaakt.

7. In 1829 werd het voormalige jachthuis van koning Willem I, Klein Zorgvliet, verbouwd tot de uitspanning Buitenlust. De kastelein, Schmit, liet op 30 augustus, ter gelegenheid van de veriaardag van de Koning, de Scheveningseweg vanaf het tolhek tot aan Buitenlust verlichten. In 1877 verwierf de Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel de la Promenade de eigendom. Achter Promenade lag Villa Erica, waar mevrouw BosboomToussaint haar roman "Majoor Frans" schreef.

s'Gravenhage

Hooge Scheveningsche Weg

1(0. 65. Editeut' J. H 8eba6feT, .Amsterd~m d'pOl~.

8. De Hoge Scheveningseweg was op zondagen een geliefd wandeltraject voor de Scheveningers. Voorbij de kruising met de - in 1966 afgesloten "arm" van de - Van Stolkweg staat het in 1922 opgerichte monument voor de in de Eerste Wereldoorlog omgekornen Scheveningse vissers. Rechts op de foto ziet u Villa Rusthoek op de hoek van de Scheveningseweg en de Kanaalweg, toen bewoond door de familie Taudin Chabot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek