Het Westland in oude ansichten

Het Westland in oude ansichten

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:  
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2500-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Westland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

HetWestland

in oude ansichten

].G. de Ridder

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN1 0: 90 288 25002 ISBNI3: 978 90 288 2500 0

© 1968 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2008 Reproductie van de vijfde druk uit 2002

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

INLEIDING

De belangstelling voor de historie van de eigen streek en in het bijzonder van de eigen woonplaats is in deze tijd niet gering. De snelle ontwikkeling in de naoorlogse jaren van de nijverheid, de handel, de industrie, de land- en tuinbouw, het onderwijs, en de daarmee gepaard gaande gedaanteverwisseling die de eigen omgeving heeft ondergaan, doet velen - vooral de ouderen - met een zekere weemoed teruggrijpen naar de dikwijls gei"dealiseerde "goeie ouwe tijd". Die tijd, waarin nog geen sprake was van een zich razendsnel ontwikkelende techniek, van een angstig vlug toenemend wegverkeer, van een groeiend probleem van luchtvervuiling en waterverontreiniging. Een tijd van rust, waarin de natuur dichter bij de mens lag dan nu het geval is.

Het Westland uit die tijd - wij denken in het bijzonder aan de periode van omstreeks 1880 tot 1930 weer in de herinnering terug te roepen met behulp van een groot aantal beelden uit die periode is het doel van dit boekwerkje.

Dit oude tuinbouwgebied, door sommigen "de tuin van Europa" genoemd, heeft nog en had toen zeer zeker zijn eigen charme. In de genoemde periode valt de ontwikkeling van het veilingwezen, waaraan de namen van Harry Hoek, Jan Barendse, Maarten Prins - en die van vele anderen - onverbrekelijk verbonden zijn. De druiventeelt nam een hoge vlucht. De tomaat deed zijn intree. Op de eerste veilingen (die meestal in de gelagkamer van de dorpsherberg werden gehouden) kwamen de produkten, zoals aardappelen, bessen, aardbeien, asperges, perziken en druiven, aanvankelijk in kleine hoeveelheden, en dikwijls verpakt in onooglijk fust, ter verkoop.

De sterke uitbreiding van de glascultuur, de groei van de tuinbouwvoorlichting en het tuinbouwonderwijs, de invoering van het cooperatieve stelsel, dat leidde tot de stichting van cooperatieve boerenleenbanken, voerde tot verbetering van het produkt, tot intensivering van de tuinbouw en creeerde de mogelijkheden tot invoering van nieuwe teelten.

De transportmogelijkheden werden verbeterd: de oude trekschuit op Den Haag en Delft yond een opvolger in de Westlandse tram, waardoor - vooral na het doortrekken van de lijnen van Naaldwijk naar Maassluis en Delft en die van 's-Gravenzande naar Hoek van Holland in 1907 - de produkten zonder overladen vanaf de veilingterreinen naar het buitenland konden worden gezonden.

Door wegen- en vaartverbetering werd getracht het transport per paardewagen of schuit van tuinderij naar veiling te vergemakkelijken.

Ook het onderwijs maakte een gunstige ontwikkeling door, waarbij de voor deze streek zo belangrijke tuinbouw-avondscholen, en later de dagscholen, met waardering genoemd mogen worden.

Gezien haar grote betekenis voor het Westland moest in dit boekje veel aandacht aan de tuinbouw worden besteed.

Vanzelfsprekend kon per dorp slechts een zeer be-

perkte keuze uit het overvloedige materiaal, dat ter beschikking werd gesteld, gedaan worden. Het lOU niet moeilijk vallen een boekje sam en te stellen dat een twee maal zo grote omvang zou hebben.

Wij hopen echter, dat de lezer - die in dit geval vooral "kijker" is - toch aan deze beperkte collectie veel vreugde zal beleven.

Een woord van dank is op zijn plaats aan de velen, die ons spontaan uit hun verzamelingen veel waardevol materiaal ten gebruike afstonden.

BIJ DE DERDE DRUK

Het verheugt ons, dat er nog steeds belangstelling bestaat voor deze uitgave die in 1967 voor het eerst verscheen. Het illustratiemateriaal is ongewijzigd gebleven. De toelichtende tekst is hier en daar gewijzigd of aangevuld. Wij hopen dat dit album ook in deze vorm aan velen kijk- en leesplezier zal geven.

's-GRA VENZANDE

1. De Monsterseweg met links het huis van gemeentesecretaris Van Nierop, daarnaast het station van de W.S.M. Foto uit het begin van deze eeuw.

2. Zo was het groentevervoer rond 1900. .Kmneties" en "bennetjes" (mandjes) en kistjes van allerlei soort en afmeting met de meest uiteenlopende produkten, als bonen, "sparties" (asperges), bessen en ... eieren, werden ter veiling aangevoerd. De foto is genomen op de dijk van Maasdijk naar 's-Gravenzande. Van links naar rechts: L. van Staalduinen en drie kinderen, J. Valstar (gedeeltelijk te zien), P. Valstar en J. van Oosten.

3. Een (rijks- )proefveld, waar asperges geteeld werden. Een foto uit 1911.

-9rave za ce

4. Ret hart van 's-Gravenzande: het Marktp1ein in 1902. Gezicht op de voormalige openbare 1agere school.

's-Gral1enzande.

MarktplC'ln.

5. Hetzelfde Marktplein in de mobilisatietijd. Rechts (van links naar rechts) herb erg Visser, het garen- en bandwinkeltje van Neel Kaay, de sigarenhandel van Van Baarsel, bakkerij Visser en het huis van Dirk de Jong.

6. De tuin van het aan het "Marktve1d" ge1egen eeuwenoude hotel "De Spaansche V1oot" in 1908.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek