Hillegom in oude ansichten deel 1

Hillegom in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.M. Hulkenberg
Gemeente
:   Hillegom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3786-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hillegom in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

HILLEGOMS BLOEMENLlED!

Lente is daar, de velden in! Een loj7ied aangeheven!

De bol/en staan in vollen bloei, Hun aanzien doet herleven!

Wij worden blijde aangedaan Wanneer wij hen weer gadeslaon.

En weet ge waar de landstreek ligt Waar z'o! die bloemen telen?

Ten noord' en zuid' van Hil'goms Beek En 't is een schat voor velen,

Komt daar dus heen in lente-tijd

Naar al die pracht en heerlijkheidl

Ja, ja, ik hoor het dameskoor van "Juffrouw Kruydenberg" dit schone lied nog uit volle borst zingen, Ja, we gaan naar Hillegom, kijken naar de bollen en de mensen. Dat klopt niet, zuIt u zeggen, naar de mensen en de bollen! Maar dat lag in Hillegom iets anders. Een afgesloofde boerevrouw kwam op een zondag door regen en wind van de .Jcalkovens" naar de Martinus-

kerk gelopen. Mijn grootvader vroeg later aan de boer, waarom hij het paard niet had voorgespannen. Enig commentaar: "Het paard heeft de hele week gewerkt", Eerst het paard, dan de vrouw; eerst de bollen, dan de mensen. Van deze - overigens niet kwaad bedoelde mentaliteit zijn nog jarenlang in de Hillegomse sam enleving relicten bewaard gebleven.

Het zou bijzonder aardig zijn heel veel van het oude Hillegom te vertellen. Er is zo veer historie. Maar we doen het niet, we kijken zo maar wat rond en praten maar een beetje, Soms zal ik het weI eens fout vertellen, maar dat geeft niet, dan kunnen alle Hillegommers nog iets toevoegen of verbeteren. Het boekje gaat over het Hillegom van een zestig, zeventigjaar geleden met af en toe een uitschieter naar de "roar twenties". Het is opmerkelijk hoe mooi Hillegom toen nog was, met veel groen en veel "villa's". Men treft heel weinig echte arbeidersbuurten op de ansichten aan. Waren die er dan niet? Jawel, maar die vond men in de steegjes, slopjes en poorten, b.v. Slagers Welvaren op Weerestein, de Vinkebuurt aan de Beek, de Molenbuurt, de .Laan van Oostveen" of wei Arnbachtstraat, het Goudhanesteegje achter op de Stationsweg, Kikkerlust aan

de Meerlaan, 't Kraaienest, het buurtje bij Bakkum, de Havenstraat, 't Mossenest ter plaatse van de huidige Sint Jozefschool en de Meerdorpstraat (met de snoepwinkel van Klinkenberg! l. Maar daar kwamen de heren fotografen niet.

Er zijn op de ansichten ook eigenIijk niet zo heel veel bollenvelden te zien. Toch waren die er genoeg, ofschoon niet zo veel als tegenwoordig, Er was vroeger veel meer weiland en tuindersgrond met groenten, boomgaardjes en bessen. V ooral ook aardappelen:

Philippo-in-het-duin, Hopman en Gebroeders Van Zanten. En vee I meer duinen en buitenplaatsen. Men heeft vrijwel al het hout onbarmhartig gekapt en aIle duinen afgegraven. Oit alles onder de leuze van vooruitstrevendheid en vooruitgang. Oit ontstellend gebrek aan visie heeft zich gewroken. Vele welgestelden gingen in Heemstede wonen of bouwden een huis in het Bennebroekse Bos, hetgeen alleen al fiscaal voor Hillegom een schadepost werd. Om over de klimaatsverarming nu het dorp zijn luwe ligging had veri oren nog maar te zwijgen. Nu moet men met vee I geld weer een stukje park aanleggen ...

Misschien zullen sommige lezers te weinig titulatuur in

dit boekje aantreffen. Wat zal ik er van zeggen. Het is nu eenmaal niet anders, maar ik wil hun gaarne een zak vol "mijnheren" en "mevrouwen" geven, die zij dan vrijelijk over de bladzijden kunnen uitstrooien. Die vinden dan hun plaats weI.

Miin vroegere schoolkameraad, de Heer J. Rijkelijkhuizen, tiel mij uit zijn honderden Hillegornse ansichten vrijelijk een keuze doen en gaf allerlei commentaar. Nogmaals bedankt, Jan! Ook Mevrouw Hamberg en de Heer Bijl van Duyvenbode komt voor hun bijdragen veel dank toe. Bijzonder aardig was het bij de kennismaking met Mevrouw Hamberg- Vlotman een oranje affiche aan te treffen voor de Kroningsfeesten 1898, ondertekend door onze grootvaders als initiatiefnemers: W. Vlotman en A. van Oostveen.

Tenslotte zijn er natuurlijk die vele aardige herinneringen van mijn moeder, die op "Palmzondag" 6 april I 879 onder het luiden van de kerkklok in Hillegom als Toosje van Oostveen het levenslicht aanschouwde. Bij het maken van dit boekje heb ik heel vaak aan mijn vader en moeder gedacht.

Bij de vierde druk

Het was bijzonder aardig dat zovele Hillegommers op dit boekje hebben gereageerd, Hun correcties liepen echter soms zo zeer uiteen dat er slechts een aantal kan volgen.

BIz. 8 De dame met witte blouse, reehts, is Nelly Soet, thans mevrouw Noppen-Soet in "Parkwijk". BIz. 12 Hier woonde Jan Jaspersz. Goemans, ofwel de familie Goemans-Visser.

BIz. 13 Niet "thans", maar "later".

BIz. 15 Men zegt dat de algern ene roepnaam "Christiaantje" was. BIz. 17 Niet "Van Warrnenhovcn", maar "Warmenhoven".

Biz. 18 Eerst Feun, later Gerritsen.

Biz. 20 Niet "thans", maar "later".

BIz. 21 De kerk is inderdaad gebouwd in 1870; geeonsacreerd in 1871. BIz. 25 Baron de Balvers, met klemtoon op de laatste le ttergrecp.

BIz. 26 Tussen "aan" en "de" invoegen: "de Kostverlorenlaan".

BIz. 35 Niet "oom", maar "vader".

BIz. 37 De slagerij was van Van der Vooren; Baum's slagerij was iets verder. Biz. 38 Niet .mu", maar "later".

Biz. 40 Eerst woonde hier inderdaad Simon Guldemond, later diens zoon Adam (blz, 12).

Blz.42 Niet "is", maar "werd". Toevoegen: "Het uithangbord is intussen reeds prachtig herstcld." BIz. 56 Door her piepen van 't hek wist de dcodgravcr wanneer hij een fooitje kon vangen.

BIz. 57 Niet Kijk maar Kuijk.

Biz. 60 Oude Zuiderduin heette Piet, zijn zoon Bert.

BIz. 61 Niet "Oorspronkelijk ... Treslong", maar "Dit stuk Stationsweg hect thans Sixlaan".

BIz. 66 In hct oude huisje is Job van der Weijden geboren, directeur van Jurgens, later de Unilever. De tuinbaas hce tte niet "Weiden", maar "Weijden".

BIz. 71 "Nico G." is gcboren "achter de hotjes".

BIz. 72 Wat een drukte om dit plaatje! Het huis van Biemond zou oorspronkelijk de woning zijn geweest van de rentmeester van de heer Six van Hillegom. Taehtig jaar geleden was in het linkerdeel, hier niet zichtbaar, cen kruidenierswinkeltje, Op de ansicht was het reeds een gesloten huis van Arie Biernond (jr.), bloembollenkweker, de zoon van oude Gerril. Geheellinks was toen de kruidenierswinkel van Vis.

BIz. 73 Nu lees ik in een archiefstuk van 1723 (Gemeentearehief nr. 121) toch over een bijna verdwenen Kennernerbcek, op de grens van Hillegom en Bennebroek.

BIz. 76 J. B. Sehenck.

Biz. 77 Niet "mevrouw", maar "mejufvrouw".

AIle rnedcwerkers hartelijk dank.

Naar de bloembollenvelden! Het gezelschap is zojuist de witte stenen der provinciegrens tussen Bennebroek en Hillegom gepasseerd. Dit niet zonder enige gewichtigheid. "Wij gaan van de zomer zoo naar Lisse", zegt "Anna", en ze vraagt of we ook meegaan. Wie zou dat willen weigeren! En daar gaan we dan. De heren eerst ernstig en zich van hun verantwoordelijkheid ten volle bewust, later wat luidruchtig en brooddronken, met een tulp op de hoed en stof op de linkerschoen. En die dames! Ze zijn met bloemen beladen, een beetje uitgelaten, een beetje ondeugend en een tikkeltje koket. "Naar de bollen, naar die heerlijke bollen ... "

7

j3ennebroek - j'(iIlegoril. Oost.iud.rbru~

8

Wij zijn over de Oosteinderbrug gel open en kijken .nog eens om naar de stoomtram, die zojuist gepasseerd is, de trouwe "Bello". De conducteur staat achterop. Dat is soms wel dienstig. Anders gaan daar maar kwajongens staan. Als die beginnen te hossen schiet de koppeling los en rijdt de laatste wagen in zijn eentje de helling weer af. Vooral de jongeheren die in Haarlem naar de HBS gaan, hebben daar een handje van. En als de machinist het dan niet merkt. .. ,,Ja meneer, die jeugd van tegenwoordig, daar heb je heel wat mee te stellen." In het verschiet ligt de Haarlemmerstraat. Daar heet de helft van de bewoners Lommerse. Rechts is 't cafe "Op de Hoogte" van De Groot, later van Visbach. Men zegt dat een der dames die op aile ansichten van deze serie voorkomen de dochter is van de uitgever Nauta en de andere haar vriendin. Erg mooi zijn ze in ieder geval weI!

We hebben nu weer een vijf minuten gelopen en zijn ineens 25 jaar verder. De locomotief "Sassenheim" is uit de rails (rechts) gelopen en de .Jcoffiernolen" staat dwars op de Weeresteinstraat, tegenover het huidige Patrimonium. Bijwaard en Van der Kwaak moeten met hun bollenbrikken wachten tot ze kunnen passeren. Wat een ramp! Nu ja, ramp ... Hoe komt het toch, dat veel Hillegommers altijd een beetje leedvermaak hadden als er met de tram iets fout ging? De foto is genomen naar het noorden. Links is een tuin van Van Waveren-Leeuwenstein en men ziet het bedrijf van Lommerse en Schrama op de hoek van de Noorderlaan, de "Laan van Telkarnp" of de .Laan van de Oude Uil". Zo noemde men Telkarnp, omdat hij altijd diep in de nacht bij lamplicht aan zijn cataJogus werkte.

9

HI LEGOV.

wee-est ue steaet

C:tz. P. de Graaf. Gzn. Hiliegom.

10

Er staan veel grote huizen op Weerestein en het is bijna allemaal "Van Waveren", Rechts achter de droge sloot met het schuine hek "Villa Weerestein" van omstreeks 1880. (Deze heeft niets te maken met de voormalige buitenplaats, die iets verder van de weg af lag, ten zuiden van de Weerlaan.) Op de villa woonde mevrouw Van Waveren-Mickenhagen, donatrice van de afdeling Hillegom der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Links is de "overtuin". Later woonde er het echtpaar Hopman-Rijnveld; thans is daar de burgemeesterswoning. Dan volgen rechts Villa Nova van Hendrik van Waveren, Bloemlust van P. L. van Waveren Lzn., later van de familie Lommerse en Belle Alliance, eveneens van een Van Waveren.

Wij zijn nog steeds "op Weerestein". Het is er mooi, zo belommerd en zo rustig. De huizen, de kantoren en de schuren van de bloembollenkwekers sluiten aaneen. Rechts is het bloembollenbedrijfvan Rene Schoo, een schoonzoon van P. H. van Waveren Hzn. van Emendata. Later was hier Gerard Telkamp, thans C. Verdegaal. Ook de schuren daarnaast zijn van Rene Schoo en Co., opgericht in 1896, later van Schilpzand & Co. Dan voIgt het huis van de familie Hopman en op de hoek van de Pastoorslaan ten slotte het cafe Kokkelkoren, maar dat is hier nog niet te zien.

Jl

liillegom Weerestein

12

Wij zijn nu bijna bij de Pastoorslaan en kijken nog eens achterom. Wij zien "Huize Driehuizen" met de schuur, gebouwd voor Roelof van Til & Co., opgericht in 1876. Later woonde er Jasper Goemans. Het huis is gebouwd door de aannemer Adam Guldemond, die altijd met krullen en vazen van geverfd hout zijn huizen opsierde. Er zijn meer zulke huizen in Hillegom, b. v. vlakbij "Huize Nelly". Ook Driehuizen heeft zijn vazen gehad. Adam kon het gewoonweg niet laten! Geheel rechts, hier niet zichtbaar, is de woning van de familie Rijkelijkhuizen. Daarin zijn nog delen van het oude poortgebouw van Weeresteyn, door C. Pronk in 1720 getekend, terug te vinden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek