Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3792-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De plaatsaanduiding Hoek van Holland mag dan weliswaar enkele eeuwen oud zijn, het dorp met dezelfde naam is slechts een goede honderd jaar oud. Het graven van de Nieuwe Waterweg, om Rotterdam een betere en kortere weg naar zee te geven, is in feite de aan1eiding tot het ontstaan van het dorp Hoek van Holland geweest. En met de eigenlijke doorgraving werd in 1866 een aanvang gemaakt. Voor dit gigantische karwei met de vele bijkornende werken moesten heel wat arbeidskrachten worden ingezet. Tijdelijke huisvesting van deze mensen was het oorspronkelijke begin van de Hoek.

Hoek van Holland, een dorp dus met een betrekkelijk jonge historie, dat echter tal van moeilijkheden en problemen in het bestaan heeft moeten ervaren. Aanvankelijk ressorteerde het onder de gemeente 's-Gravenzande. De bewoners voe1den zich echter achtergesteld bij die van 's-Gravenzande en richtten in 1907 het verzoek aan de Koningin om hun woonplaats te verheffen tot een zelfstandige gemeente. Pas

op I januari 1914 werden ze van 's-Gravenzande gescheiden, maar niet ze1fstandig omdat ze vanwege de grote be1angen die Rotterdam bij de Nieuwe Waterweg had aan die gemeente werden toegevoegd.

Vrijwe1 geen enkel dorp in ons land heeft zoveel materiele schade van de Tweede Wereldoorlog ondervonden als juist Hoek van Holland. Ter verdediging tegen een rnogelijke aanva1 van overzee hadden de Duitse bezetters een ruim schootsveld no dig en moesten de diverse anti-tankgrachten worden gegraven. Dit alles met daarbij een V -I-raket-lanceerinstallatie maakte dat de Duitsers het dorp voor een groot gedeelte sloop ten en vrijwel de gehe1e bevolking evacueerden. Van de vierduizend bewoners van de Hoek in het begin van 1940 waren er op 1 januari 1945 nog slechts driehonderd over. Tot overmaat van ramp bleken de bezetters erg goed thuis te zijn in het slopen van huizen uit louter vandalisme of wegens gebrek aan brandhout. Dit werd ook het lot van de rooms-katholieke kerk hier, temeer omdat dit gebouw

hoofdzakelijk uit hout was opgetrokken.

De wederopbouw van het dorp en de verdere uitgroei hebben steeds erg veel problemen gegeven. Enerzijds begrijpelijk wanneer we bedenken dat de Hoek een deel is van Rotterdam, maar toch 25 kilometer daarvandaan ligt. En ook de moedergemeente zelf had weI het een en ander aan wederopbouw te doen. Anderzijds waren en zijn er nog meer instanties die hier grote belangen hebben en daarom een stevige vinger in de pap willen. Dat zijn met name de Rijkswaterstaat, het Ministerie van Defensie en het Hoogheemraadschap Delfland. De Rijkswaterstaat heeft zijn verantwoordelijkheid voor de belangrijke toegangsweg naar de were1dhaven Rotterdam. Strategisch ligt de p1aats erg gunstig, zodat ook de defensie-autoriteiten hier een grote invloed hebben. En het Hoogheernraadschap Delfland draagt tenslotte de zorg voor een optimale beveiliging van de kust tegen de grillen van de Noordzee. Wanneer dan de bewoners van Hoek van Holland hun dorp willen uitbouwen tot een vol-

waardige badplaats en aIle genoemde instanties daarin hun zegje willen, dan is het begrijpelijk dat een en ander niet al te vlot van stapel1oopt.

In dit boekje willen wij deze moeilijkheden uit de weg gaan en Hoek van Holland tonen zoals het er voor de Tweede Were1doorlog uitzag. Bijgaande fotoverzameling toont ons het dorp in het tijdvak van 1890 tot 1940. Een beeld van de Hoek zoals het was en dat in tegenstelling tot dat van vele andere dorpen weI heel erg sterk is gewijzigd. Vooral de oudere bewoners, maar zeker ook de jongere generatie, wensen we veel kijk- en leesplezier met dit boekje over hun Hoek van Holland.

Graag spreken we onze bijzondere dank uit voor de loy ale me de werking die we mochten ondervinden bij de samenstelling van dit boekje, waarbij we vooral de medewerking van het gemeentesecretarie en met name die van de heer D. van den Burg apart willen noemen.

:a:oogelichttoren.

J<oek tlan J<ollanCl

1. Zeer vroeg in het begin van deze eeuw werd op deze ansichtkaart de vuurtoren heel gewichtig de "Hoogelichttoren" genoemd. Tientallen jaren heeft deze vuurtoren zijn enorme lichtbundels over de Hoek gezwaaid ten behoeve van de schepen op zee. Sinds enige jaren is de vuurtoren echter buiten gebruik gesteld. Tussen de vuurtoren en de vroegere ijsbaan bij de Blikken Buurt had vroeger de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij haar eigen elektrische centrale gebouwd. Dit vooral om het station, dat we links op deze foto zien, het emplacement en de aanlegsteiger van de Harwichboot van een deugdelijke verlichting te voorzien. Toen later het dorp haar eigen elektrische voorziening had, na de overgang in 1914 naar de gemeente Rotterdam, raakte de centrale van de spoorwegmaatschappij in onbruik en schakelde men over op de gemeentelijke centrale.

:3 71 Cit; P. W . .i ~(. T:.Lj::,

2. Deze foto van het pantserfort dateert van het prille begin van deze eeuw. Het fort werd in 1883 voltooid, vooral ter verdediging van de toegangsweg naar de havens van Rotterdam. Hierin was de 3de Compagnie Pantserfort Artillerie gelegerd. De stukken gesehut, die projeetielen van 24 em doorsnee konden afvuren, waren beschermd door draaibare nikkelstalen koepels. De kanonnen waren vooral naar de zeezijde gericht, maar werden in mei 1940 gebruikt in landwaartse richting om Duitse parachutisten in het Staalduinsebos te beschieten.

3. "Gezicht in het nieuwe gedeelte", drukte men op deze ansicht uit het begin van deze eeuw. Dit uiteraard ter onderscheiding met de oude Hoek. We kijken er recht in de Rietdijkstraat en aan de rechterzijde begint de Prins Hendrikstraat. Aan het einde van de Rietdijkstraat zien we de roomskatholieke pastorie, Het bijbehorende kerkgebouw is op deze foto nog niet aanwezig. In 1907 namelijk, werd de houten kerk pas hier naar toe gerold. De kerk en de oude pastorie stonden een honderdtal meters van deze plaats verwijderd. De oude pastorie werd gesloopt, maar de kerk werd met inzet van veel mankracht naar de nieuwe standplaats gerold. Verder staat het bekende hotel "Amerika" aan deze straat, terwijl we voorts ook nog cafe "Duin en Zee" zien.

Hoek Van Holland, Bt,kken

4. Uit 1902 treffen we een ansicht aan van de "Blikken Buurt". Het betreft een aantal van achttien noodwoningen die langs de spoorlijn waren gebouwd en bestemd waren voor personeel van de spoorwegen. Aan de andere zijde van deze woningen beyond zich de ijsbaan, die kennelijk bij de opname van deze foto was dichtgevroren en dus werkelijk ook als ijsbaan kon dienst doen, Dat men het hier de "Blikken Buurt" noemde vond zijn oorzaak in het feit, dat verschillende van deze woningen waren gedekt met ijzeren golfplaten. Ze werden pas rand 1925 afgebraken en vervangen door woningen aan de Blesstraat en de Schimmelstraat.

... ", - : ~ .

Hotel Harwich

t:itg. J. de Ruijter

5. Een foto uit het begin van deze eeuw, waarop een afbeelding van hotel "Harwich" is te zien. De naam van het hotel is uiteraard ontleend aan de Engelse plaats Harwich, dat de havenplaats was waar de nachtboten van de Great Eastern Railways meerden wanneer zij van Hoek van Holland kwamen. Het was ook deze geregelde scheepvaartdienst die Hoek van Holland maakte tot een internationaal verkeersknooppunt. Het hotel met zijn specifieke balkon stond aan de Rietdijkstraat en is omstreeks 1932 volledig door brand verwoest.

ffloelt v. 31.olland

c rt a rad , Stt<aatt:..eg.

"',j I: ["itt!' P t'.l '! D.][ ek v Do IIollan .

6. Een kaart van de oude Hoek waarop abusievelijk Straatweg staat vermeld, terwijl de kaart een beeld geeft van de Strandweg. De afstempeling geeft aan dat deze kaart reeds in 1903 werd verzonden. Achter de huizen links zien we nog juist het typisch gevormde dak van het oude postkantoor. Rechts met het bord "uitspanning" zien we hotel "Boek van Bolland", waarvan we niet weten wie de toenmalige eigenaar was. In de "Gids voor de badplaats Hoek van Holland", uit 1927, zien we dat toen A. van Nielen eigenaar was. Bet werd toen geen hotel, maar wel cafe-restaurant genoemd.

7. Het "gezicht in het oude gedeelte" is een ansicht uit 1903, die een gedeelte van de Strandweg geeft te zien. Geheel links zien we de kruidenierswinkel van P.W. & M. Tuyn, die ook de uitgevers van deze kaart waren. Ongetwijfeld is het dan ook mevrouw Tuyn die we in de deuropening van de winkel zien. Later is de famille Tuyn naar hotel "Amerika" gegaan om daar de scepter te zwaaien. Een van de dochters heeft zich toen in 1907 erg verdienstelijk gemaakt bij de verzorging van de schipbreukelingen van de "Berlin".

"

8. Op 13 december 1896 werd in de Hoek het eerste hervormde kerkgebouw in gebruik genomen. Het was een houten gebouw en het stond aan of nabij de Strandweg, waar het dienst heeft gedaan tot 1926. Toen werd de tegenwoordige kerk aan de Prins Hendrikstraat in gebruik genomen. Er was overigens bij de stichting van deze hier afgebeelde kerk nogal wat te doen geweest voor men zover was. Over de kosten van de bouw lOU met de moederkerk te 's-Gravenzande nogal uitvoerig van gedachten zijn gewisseld. De nieuwe gemeente in de Hoek was nog klein en jong en voor de kerk te 's-Gravenzande was het al rnoeilijk dat een deel van haar Iidmaten zou wegtrekken naar de Hoek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek