Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3792-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hoek van Holland

Nie wlandscne ,polder

29. Deze uit ongeveer 1912 stammende ansicht geeft volgens het opschrift de Nieuwlandse polder weer, hoewel de foto er weinig polderachtig uitziet. Het betreft hier een afbeelding van het koelhuis dat in deze polder was gelegen. Het werd in 1897 gebouwd als een soort visafslag, met daarbij een aantal dienstwoningen die we rechts zien. De koeling geschiedde destijd met ijs da t per schip uit Noorwegen werd aangevoerd. Slechte isola tie was er de oorzaak van dat er nogal eens flinke partijen vis bedorven. In 1904 werd de zaak verkocht en kwam er een conservenfabriek in, speciaal voor vleesconserven, Ook dat liep niet naar wens en toen werd het een koel- en vriesinrichting. Het koelhuis heette Vianda en werd in het vervolg door de Hoekse bevolking altijd zo genoemd. In de meidagen van 1940 werd het door Duitse vliegtuigen gebombardeerd, omdat men er militairen in vermoedde. Het zat echter vol met vlees en spek en de soldaten zaten in de fruitloods bij het station.

Hoek van Holland Rietdijkstraat

30. De helft van de Hoekse bevolking lijkt in 1912 te zijn uitgelopen om in de Rietdijkstraat bij hotel "Amerika" een auto te bekijken. Het waren nog de beginjaren van de auto en in de dorpen werden ze nog niet zo vaak gezien. Reden temeer voor iedereen om eens te gaan kijken hoe een automobiel er nu eigenlijk uitzag. Wie de chauffeur of de eigenaar van deze auto was hebben we helaas niet kunnen achterhalen. Het is dus niet bekend of dat ook een ingezetene van de Hoek is geweest.

Directie gebouw - Hoek van Holland

31. Aan de oude Hoek beyond zich ook het directiegebouw van de Rijkswaterstaat. Uiteraard was reeds bij de aanleg van de Nieuwe Waterweg de Rijkswaterstaat een van de eerste instanties die zich hier heeft gevestigd. Alles wat met de havenmond te maken had, passeerde nu eenmaal deze dienst. Ook heeft zij beroepshalve vaak een remmende invloed gehad op de ontwikkeling van Hoek van Holland tot badplaats. Want de scheepvaartbelangen kregen uiteraard altijd voorrang boven de toeristische belangen. Dat alles neemt echter niet weg dat men omstreeks 1912 een zeer fraai plaatje gemaakt heeft van het gebouw van deze rijksdienst met een groep inwoners van de Hoek. En natuurlijk gingen die gekleed naar de fraaie mode van die dagen.

:...ยท~~':l

32. Het gedeelte van de Prins Hendrikstraat dat op deze foto uit 1913 "Nieuw gedeelte" wordt genoemd, is nooit oud geworden. Nauwelijks dertig jaren later heeft de Duitse bezetter deze huizen laten slopen, omdat dit in hun strategische opzet tot verdediging van de Atlantikwal noodzakelijk bleek, De enorme verdedigingswerken die zij in de gehele orngeving van Hoek van Holland met gedwongen Nederlandse werkkrachten tot stand brachten, zijn nooit benut geweest. De invasie van Engelsen en Amerikanen had niet in Nederland maar in Frankrijk plaats, Dat konden de Duitsers echter ook niet vooruit weten.

Prins Hendrikstraat

Hoek van Holland

33. Ook reeds in 1914 was de Prins Hendrikstraat de belangrijkste winkelstraat van de Hoek. Op de hoek met de Rietdijkstraat dreef in die jaren A. Voorwinde een sigarenwinkel. Hij verkocht echter ook ansichtkaarten, wat blijkt uit bijgaande kaart die hijzelf heeft uitgegeven. Op de voorgrond zien we de rails van de "Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij", die sedert 1907 ook deze plaats in haar lijndienst had opgenomen. Op het punt waar deze foto werd gernaakt, was trouwens ook een halte van de tram. De Prins Hendrikstraat is pas goed ruim geworden toen de stoomtram aan het begin van de jaren dertig was verdwenen. Lang heeft die ruimte echter niet geduurd, omdat het autoverkeer daarna erg veel ruimte zou gaan opeisen.

34. Het interieur van cafe-hotel "Amerika", zoals dat er in de jaren rond 1915 uitzag. In die tijd was het de heer C. Tuyn die er de scepter zwaaide. Het is ook wel leuk te vertellen dat het hotel toen telefonisch bereikbaar was onder nummer 5. Hotel "Amerika", dat in de laatste oorlog is gespaard gebleven, heeft altijd een min of meer centrale plaats in de Hoek ingenomen. In het bijzonder kwam dat tot uiting tijdens de stranding en ramp met de "Berlin". De geredden werden toen in "Amerika" ondergebracht en onder anderen verzorgd en verpleegd door mejuffrouw Tuyn, de dochter van de herbergier. Samen met dokter Diamant had zij de zorg voor de weinige geredden van deze grootste scheepsramp bij Hoek van Holland. Achter het buffet zien we de heer en mevrouw Tuyn, terwijllinks in de zaal een van de toenmalige kelners poseert.

J{oek van J{ollana Panorama Station

r

35. Een overzichtfoto van het Hoekse station met omgeving die in 1913 werd gemaakt. Het was min of meer een knooppunt van intemationaal verkeer door de schepen van de Great Eastern Railways op Engeland en de schepen van de Holland-Amerikalijn. Sinds 1893 was Hoek van Holland door een spoorlijn met Rotterdam verbonden, zodat er voor de reizigers vanuit Engeland of de Verenigde Staten een aansluiting was op diverse internationale treinverbindingen op het Europese continent. Dit heeft uiteraard altijd vee! drukte en vertier, maar vooral ook werkgelegenheid gegeven voor de Hoek. In de Nieuwe Waterweg zien we een sleepboot die drie schuiten sleept, waarschijnlijk geladen met materiaIen voor versterking van de kust of van de Noorderpier.

PA 'ORAMA, HOEK VA HO'-LAND

36. Op dit panorama, dat ergens rond 1915 op de gevoelige plaat werd vastgelegd, zien we op de achtergrond hotel Caland, de bakkerij van Droog en aan de Nijverheidsstraat de kistenfabriek. Enkele jaren eerder was deze kistcnfabriek hier gesticht door de heer Soeteman, Er werden voornamelijk kistjes gemaakt voor de Westlandse tuinbouw en met name voor de export van druiven en tomaten. De straat die erheen leidde vanaf de Prins Hendrikstraat werd door de gemeente dan ook Nijverheidsstraat genoemd. Slechts een dikke tiental jaren bleef deze fabriek hier gevestigd, maar werd toen naar Loosduinen overgeplaatst, In de gebouwen werd later de bakkerij van Van der Weg gehuisvest.

Hoek van Holland

Post- en Telegraafkanloor

i r

37. Het oude postkantoor werd in 1906 op de oude Hoek gebouwd en kon een jaar later in gebruik worden genomen. Dan wordt tevens P. Hacquebard benoemd tot directeur van dit post- en telegraafkantoor. Reeds enkele jaren nadat dit kantoor aan de Strandweg was gebouwd, gingen er al stemmen op om op een andere plaats een postkantoor te bouwen. Volgens H.J. Nijland, in zijn boekje "Van niet tot iet", werd dit vooral veroorzaakt doordat zich bij het station een nieuwe dorpskern ontwikkelde, die veel groter werd dan de oude Hoek. Uiteindelijk wordt dan op 5 maart 1914 alweer een nieuw kantoor in gebruik genomen en wel in de Prins Hendrikstraat.

Huek van Holland. Vereenigings Gebouw.

A Zonnevijlle. Hoek van Holland. f

. I

I I I

I

,

armonie

38. Het "Vercenigings Gebouw Harmonie" is sierlijk getooid mct Neeriands driekleur op deze foto uit 1915. Aan de uitvoering te zien is de vlag er bij het drukken van de kaart bijgetekend, wat op ansichten wei meer gebeurde. Dat gaf de kaart cenvoudig wat meer cachet. Overigens schrijft H.J. Nijiand in zijn boekje over de Hoek dat de harrnonievercniging "Rotterdam aan Zee" pas in 1917 werd opgericht. Dat betekent dat het gebouw niet naar dit muziekgezeIschap is genoemd. Overigens gaf bovengenoemde harmonie weI haar eerste uitvoering in deze zaal, en wei in de winter van 1917 op 1918. De entreeprijs voor dit concert bedroeg toen 20 cent.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek