Hoek van Holland in oude ansichten deel 2

Hoek van Holland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3793-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Hoek van Holland, het dorp aan de Waterweg dat nog een jonge geschiedenis heeft. Immers, pas nadat men begonnen was met het graven van de Nieuwe Waterweg, vestigden zich hier de eerste bewoners. Maar alhoewel de geschiedenis dan nog jong mag zijn, het is ondertussen al weI een bewogen geschiedenis geworden. Dat laatste werd natuurlijk in de eerste plaats veroorzaakt door de ligging aan zee. Diverse scheepsrampen hebben zich hier vlak voor de kust of in de havenmond voltrokken. De bevolking was dikwijls met ontzetting geslagen. Dat gold natuurlijk voor elke ramp waar mensenlevens bij te betreuren vielen, maar dan wel in hevige mate wanneer eigen mensen waren omgekomen. Momenten in de Hoekse geschiedenis waarin de dappere redders zelf schipbreukelingen en slachtoffers werden. Tragische momenten in de jaren 1921 en 1929, bij het vergaan van de respectievelijke reddingsboten "President Van Heel" en "Prins der Nederlanden", waarbij zes en acht redders omkwamen. Dapper en moedig is dan de bevolking, die direct weer nieuwe redders beschikbaar heeft. Want Hoek van Holland heeft door zijn speciale ligging een taak opgedragen gekregen: .Jiet redden van mensenlevens". En wat er dan ook gebeurt, de Hoek zal hierin niet versagen.

Dat ook de Tweede Wereldoorlog hier geschiedenis

heeft geschreven, is genoegzaam bekend. Hoek van Holland weet van de oorlog mee te praten. Waarschijnlijk is geen plaats in Nederland zo erg getroffen door het oorlogsgeweld. Een bijna volledige evacuatie van de bevolking ging gepaard met een welhaast complete verwoesting van het dorp. Daarnaast het gevankelijk wegvoeren van dorpsgenoten door de Duitse bezetters. Verschillende van hen hebben de Hoek nooit meer gezien, maar lie ten het leven voor het vaderland en voor de eigen woonplaats.

Wonderlijk eigenlijk dat men hier van een hechte gemeenschap kan spreken. Wonderlijk, omdat de Hoek als dorpsgemeenschap pas ruim honderd jaar oud is. Men kent hier uiteraard al weI de specifieke Hoekse families, maar toch ook weer niet zoals in andere plaatsen, families die er van generatie op generatie al eeuwen leven.

Hoek van Holland, een boeiend dorp, dat we voor de tweede maal in een ansichtenboekje hebben mogen samenvatten. Mage het voor de huidige bevolking van het dorp, maar ook voor de oud-inwoners, een genoegen zijn dit boekje door te bladeren.

Graag willen we onze speciale dank uitspreken aan de heren G. Voorhorst, J. van der Vlies en A. van Dop, die zo bereidwillig waren om ansichten of fotomateriaal voor deze uitgave beschikbaar te stellen.

1. Op 16 januari 1931 werd het Reddersmonument onthuld in de nabijheid van de Berghaven. De Hoekse bevolking heeft hiermee de dappere redders die bij een tweetal reddingspogingen waren omgekomen willen eren en herdenken. In oktober 1921 verongelukte de "President Van Heel", waarbij zes redders om het leven kwamen. En op 16 januari 1929 verging de reddingsboot "Prins der Nederlanden", waarbij de gehele bemanning van acht koppen, heel erg triest, het leven moest laten. Juist daarom had het comite tot oprichting van een reddersrnonument ervoor geijverd dat de officiele onthulling van het monument kon plaatsvinden op 16 januari, de tweede verjaardag van de ramp die Hoek van Holland zo geschokt heeft. -

Hoek van Holland - Het Stille Strand

2. Zo zag de fotograaf aan het eind van de jaren twintig het strand. Waarom er vermeld moet worden dat dit het "stille strand" zou zijn, is ons niet goed duidelijk. Aan de kleding van de badgasten te zien, werd er in die jaren nog nauwelijks wat aan zonnebaden gedaan. Ook aan het baden in zeewater kwam men niet toe, daar dit ter plaatse verboden was, gezien de tekst op het bord rechts. Kennelijk is oak strandrecreatie onderhevig aan ontwikkeling of mode, omdat we nu, vijftig jaar later, wel wat andere kiekjes zouden kunnen schieten aan het Hoekse strand.

):-~ :

3. Een fraai plaatje van de Berghaven rond het jaar 1910. Op de ansichten uit die jaren spreekt men algerneen van Rijkshaven. Niet bekend is of dat toen in de vo1ksmond ook zo was, of dat de bevo1king reeds over de Berghaven sprak. Aan de aanlegsteiger op de achtergrond zien we een aanta1 zeilboten, waarmee men rnogelijk op de Nieuwe Waterweg of op zee de zeilsport beoefende.

JPoeh o !pOlland.

Aanlegplll.ats Harwich booten.

DUg: J. H. Sebaerer, Ams~erdam. No. fl. v. H. 2.

4. Op een ansicht uit het jaar 1900 zien we de aan1egsteiger van de Harwichboten, die de gerege1de diensten met Engeland onderhielden. En nag steeds wordt deze veerdienst tussen Hoek van Holland en Harwich onderhouden. Tijdens de opname va or deze foto was het kennelijk 1aag water, omdat we eigenlijk slechts weinig van het schip zien. Wat wel te zien is dat het hier de "Berlin" be treft, die in een vliegende storm in 1907 zo jammerlijk is vergaan en waarbij 124 mensen am het leven kwamen.

Gezicht op het Nieuwe Terrein

Uitg. A. D Leer am, tfcek eau Holfand

Hoek van Holland

5. Deze in 1903 afgestempelde ansicht draagt hetopschrift "Gezicht op het Nieuwe Terre in" . Waarschijnlijk kunnen jongere Hoekse bewoners dit plekje niet meer thuisbrengen. Geheel links zien we een huis in de steigers en dat is het nog steeds bestaande pand op de hoek Rietdijkstraat-Prins Hendrikstraat. Jarenlang had A. Voorwinde hier zijn winkel en hij verkocht er ook veel ansichten van de Hoek. Dat betekent dat waar we de kinderen op de straat zien, we nu rechts het cafe "Harwich" en aan de linkerzijde het politie bureau vinden.

Gedeelte 2 e 5cheepJaartstr<!!lt Hoek ean Hoiland.

6. De 2e Scheepvaartstraat zoals die er in de jaren twintig en dertig moet hebben uitgezien. Uiteraard waren er bij het verschijnen van de fotograaf veel mensen, vooral kinderen, op de been. Rechts op de voorgrond zien we bakker Langelaan uit de Rietdijkstraat met zijn hondekar. Ret thuis bezorgen door de bakker was natuurlijk nog de gewoonste zaak van de wereld, evenals de hondekar, die al snel aan een vergunning gebonden en nog later geheel verboden werd. Maar lange tijd was de hondekar het gebruikelijke transportmiddel van de kleine midden stander.

Hoek v, Holland

7. De Prins Hendrikstraat was aanvankelijk grotendeels slechts aan een zijde bebouwd. lets wat op deze foto uit 1917 duidelijk is te zien. Dat is ook de stoomtram van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. Hoek van Holland kreeg aansluiting op deze trarnlijn in 1907, vijf'tien jaar later dan de andere Westlandse dorpen. Rond 1930 heeft het busvervoer het gewonnen van de tram. AIleen gedurende de Tweede Were1doorlog heeft men de tram weer van sta1 gehaald, omdat er geen benzine of diese1brandstof voor de autobussen meer was.

8. Een foto van de Noorderpier uit het einde van de vorige eeuw, want vrijwel zeker is dit een opname van 1895 of 1896. De toenmalige fotograaf heeft kennelijk op een zonnige herfst- of winterdag hier zijn plaatje geschoten. Is het soms nog sneeuw wat we aan de binnen- en buitenkant van de pier zien liggen?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek