Hoevelaken in oude ansichten deel 2

Hoevelaken in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M.J. van Breda
Gemeente
:   Hoevelaken
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1270-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoevelaken in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Achterkant.

10. Deze foto geeft een blik op de noordzijde van het oude Huis te Hoevelaken, dat in 1926 is afgebroken. Het huidige gebouw is ook niet zonder averij de oorlog doorgekomen. In 1943 moest voor het bejaarde Haagse gezelschap, waarover in de inleiding sprake is, op stel en sprong een nieuw onderkomen worden gezocht. Dat werd ten slotte in Doorn gevonden, waarna het Huis te Hoevelaken door de Duitsers voor eigen gebruik werd gevorderd. Het bleek bestemd voor luchtmaarschalk von Sperrle, een man van buitengewone lichaamsomvang, die ternauwernood op eigen kracht de trappen op kon. Het meest bezienswaardige meubelstuk dat hij meebracht was een extra versterkt ledikant van fabuleuze afmetingen. Ook de "Organisation Todt" nestelt zich in het kasteel en de bijgebouwen. Enkele geallieerde duikbommenwerpers doen eind 1944 met brandbommen en boordwapens een aanval op het gebouw. De schade blijft beperkt. In april 1945 ten slotte voeren jagers duikaanvallen uit op het bos, waarin zich Duitse soldaten schuilhouden.

11. De oude Hoevelakenaar zal bij het aandachtig bekijken van deze zonnige "Zonnehoeve", eens burgemeesterswoning van de familie Van Eys, voor zijn geestesoog nog de schaduwen voorbij zien trekken van de paardrijdende, levenslustige "freule Loekie", de iets meer afstandelijke "freule Paulien", de wat hautaine burgemeester en zijn vriendelijke echtgenote. Ook die van de huisknecht in zijn roze jasje en van het Duitse kindermeisje. Een beeld van het onbezorgde leven uit de jaren twintig.

12. Een groepfoto van de leerlingen van de openbare school omstreeks het jaar 1925. Het hoofd van de school is meester Th. Hendriks en de onderwijzeres is juffrouw Bekking.

13. Op deze foto een groep leerlingen van de bijzondere Schimmelpenninck van der Oyeschool omstreeks 1928. Zittend hoofdonderwijzer Michon en meester Frans Tromp. Achter hen meester De Vries en de onderwijzeressen Michon, Metz en Van Zwol.

14. In de illegaal verschijnende "Oranjekrant", nummer 14 van 1942, is het hier afgedrukte "In memoriam Frans Tromp" opgenomen.

tIn October, juist na het ter perse met zijn leven. t gaan van ons vorige nummer, bereikte In den avond van zijn verjaardag,

ons het bericht, dat onze dierbare 8 Maart 1942. kwam de Gestapo hem vriend en medestrijder Frans Tromp, halen. Des middags hadden wij hem

door de Duitsehers is terechtgesteld. nog de hand gedrukt. 'n stevige forsche

Vele van onze werkers, van onze mede- hand waaruit heel zijn grenzeloos vertrouwen strijders. zijn reeds ter dood v~roordeel~i. in een blijde toekomst sprak. Nu is die neergeschoten als dolle honden. omdat zij de hand krachteloos geworden. doch van over moed bezaten voor hun geliefd Vaderland. de afgrond tusschen leven en dood. ver ... voor Recht en Waarheid te durven vechten. warmt de gloed van zijn persoonlijkheid ons Bij de doodstijding van Frans Tromp echter. hart en spreekt in ontroerende taal tot ons valt de diepe verslagenheid welke zich in van die blijde Toekomst. in welker komst ons hart heeft vastgezet, met geen pen te hij rotsvast geloofde.

beschrijven. Dit doet niets af van de waar- Tromp is nu van ons heengegaan, doch deertng welke wij gevoelen voor onze andere de zorg voor zijn grootsch ideaal heeft hij vermoorde vrienden. Doch wie Frans Tromp ons toevertrouwd. Wij zullen hem dit verheeft gekend. zooals wij hem mochten zien, trouwen waardig betoenen. Dat zweren ·wij. zal onverwijld instemmen met onze eerbie- Geen glanzende ridderorden noch zwiedtqe hulde. Zijn gloeiende vaderlandsliefde. rige titels vergulden zijn naam. In schoone zijn moed. zijn onbuigzame wilskracht en zijn eenvoud heeft hij geleefd: in schoone eenvoud warme menschelfikheid. stem;;peiilideiin.hiiem.t.o.t _iS_h.ii.,aeeiisïitoiir~vien .? als ? n held. met de diep-

een waarachtiggrootmensch. ? zinnige bravour van' n waar-

Dit zijn niet de smakeloze achtig groot en edel mensch.

ijdele klanken waarmede men IN Zijn moedige vrouwen

een verstorvene pleegt", te MEMORIAM zijn vier kinderen zij dit in

eeren : dit is. ontdaan van hun nameloos verdriet, tot

alle franje, het korte. oprecht FRANS TROMP '0 blijvende troost,

gemeendegetuigschriftwaar-

mede wij. van droefheid ~1i!I"lIIII,IiII!I'!IIf- 1I

vervuld, hem overgeven aan de Eeuwigheid.

Ondanks zijn kreupele gang was geen winternacht hem te streng. geen beäseld pad hem te glad. geen landweg hem te onbegaanbaar om zijn plicht te- doen. Hij hielp met daden waar hij helpen kon. verzachtte leed. en deed ongemerkt de bezielende gloed van zijn onbeperkte moed overgaan op wankelmoedigen. Nimmer deed één van ons tevergeefs een beroep op hem. en in het onbeduidende dorpje Hoevelaken. waar Tromp onderwijzer was aan de Chrtstelûke school. kwamen vele draden van het uitgespannen net van ondergrondsch verzet. tezamen.

Tromp is nu dood. Hoewel hij veel wist, heeft hij den moffen. de laffe overweldigers

van zijn zoo innig qeliefd Vaderland, ondanks

t langdurige marteling. nimmer Ie t,S ver-I raden. Hij zweeg. hij behoedde zijn vrienden voor het lot dat hem zelf getroffen had en hij dekte hun aftocht

Kunt q'elleen worden doordat wij vergaan: het komt op geen verbruikte harten aan. Kunt q'alleen bloeien zoo ons hart verdort. en groeien wanneer bet verbrijzeld wordt. zoo weet ge immers dat ik mijn hart gaf. en niets bedong. want dat waar klein en laf. zoo bid ik nimmer. dat gij mijn hart spaart: op d' andere schaal zweeft het geluk der aard. Hoeveel duizend harten ook ncodiq zijn,

ge moogt ze nemen, en de prijs blijft klein, De prijs blijft klein voor het mensche-qeluk, al- -qaan duizendmaal duizend harten stuk.

[Henrtëree Roland Holst).

t

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek