Honselersdijk in oude ansichten deel 1

Honselersdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3260-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Honselersdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In 1927 vestigde Lambertus Voorberg een schoenreparatiebedrijf aan de Dijkstraat, Tevoren had Adam Toussaint hier gewoond; diens vrouw dreef een tabakshandel. Daar in die tijd een tabaksvergunning aan cen bcpaald huis was gebonden, verkocht Voorberg ook tabakswaren. In de linker etalage waren tabak en sigaren uitgestald, in de reehter sehoenen. Het huis is in 1965 verbouwd, waarbij de bovenverdieping belangrijk is vcrgroot. De sehoenhandel en het schoenrcparatiebcdrijf bestaan nog, nu onder leiding van Voorbergs zoon en naarngenoot,

20. In hetzelfde huis was v66r Adam Toussaint de bakkerij van Gerrit de Vries gevestigd. Op deze foto, uit omstreeks 1915, zien wij in de poort naast slagerij Janson de bakker met zijn gezin en het personeel. Van links naar rechts: de gedienstige Pietje van der Meer, mevrouw W.J. de Vries-van Dam, bakker De Vries, diens vader en twee bakkersknechts. En natuurlijk mocht het trouwe paard niet op de foto ontbreken.

21. Enkele huizen verder was de bazar van Hendricus Jacobus Bruinen (1875-1937) gevestigd, die op 2 januari 1899 zijn "Nieuwen Winkel van Manufacturen, Fournituren, Kinderspeelgoed en op rna at gernaakte Kleederen" opende, zoals deze circulaire laat zien. De winkel is er nog.

HO~ ELER DI.JK, 31 December 1898.

~TG.!

Bij dez eb ik de eer Ed. te oerichten, dat ik

MA.A.NDA.G 2 JA.NUARI 1899 in de Dijkstraat

zal een

ItHenwen "'Winkel van

?

MANUF ACTUREN, FOURNITUREN, KINDERSPEELGOED

~

en op maat gemaakte KLEEDER~1C

te HONSELERSDIjK, gemeente Naaldwijk.

UEd. beleefd om de gnust verzoekende, durf ik UEd. verzekeren, dat alle goederen van uitstekende goede kwaliteit zullen zijn en tegen scherp concurreerende prijzen zullen worden verkocht, terwijl de bediening net en prompt zal wezen.

Hoogachtend,

-

Ihu dienstw. Dienaar,

H. J. BRUINEN.

22. In 1925 vestigde zich in dit huis de vrachtrijder Dirk Klapwijk. Het bedrijf is hier nog, zij het nu onder leiding van zijn zoon, W. Klapwijk, en in een totaal vernieuwd huis. Let op de benzinepomp, die nog met de hand werd bediend. Links woonde Henk Bruinen en rechts was het kruidenierswinkeltje van Hulspas.

23. Ook aan de linkerzijde van de Dijkstraat werden huizen gebouwd. Bekend waren reeds lang tevoren het "Kezenbuurtje" en de mandenmakerij van Johannes Hermanus Diteweg. Maar ook nieuwe bedrijven ontstonden. Zo begon C.A. Sosef hier een schilderszaak, nog bescheiden van omvang, maar allengs uitgroeiend tot een bloeiend bedrijf. Op deze foto uit 1937 zien wij de heer Sosef in zijn werkplaats. De twee oude huisjes waarin hij woonde en zijn bedrijf had werden in 1963 omgebouwd tot een huis.

OORlOG

in

Profiteert van deze lage prijzen

? Koopt U een

Overhemd met 2 boorden van f 3.25, dan geven we het tweede voor f 1.00

Ook Overhemden vana! 89 cent T evens ruimen we op circa

1200 el VITRAGE

van 30 tot en met 50 cent, thans een pr ijs 22', ct. per el Verder op al onze Manufacturen 10 procent korting Deze reclame begon Zaterdag 16 Januari Vraagt vrijblijvend zichtzendingen

v.

24. Reeds in 1934 ging M.M. van der Eijk (die toen nog bij zijn ouders aan de overkant van de straat woonde) per transportfiets zijn klan ten langs met textielgoederen. Uit 1937 is deze veelzeggende advertentie. In het volgende jaar opende hij een manufacturenzaak en in 1968 schakelde hij over op woningtextieL

tvla n ufaetu ren ha ndel DIJKSTRAAT 65, HONSELERSDIJK

25. W.J. van Bergen Henegouwen, die eerst aan de overzijde van de Dijkstraat had gewoond, begon hier in 1937 een sigarenhandel (nu A. Scholtes). Hij was tevens concierge van het patronaatsgebouw (voorheen openbare school). Op deze foto's zien wij (boven) de sigarenhandel ,,'t Centrum". De manufacturenhandel van Van der Eijk was er toen nog niet (deze werd gebouwd op de plaats van het druivenkasje links). Onder zien we de aankondiging van de opening van de nieuwe zaak.

n~====-=:::::~·~~=o======c==o=== : n

~ )K]E l'J l' Jf S 45 IE 'V)f l'J f5 ~

n n

n ONDERGETEEKENOE MAAKT U BELEEFD ~

LANGS DE.ZEN WEG BEKEND OAT DE ~

II JHIEIQ4D IP IEl'lI[]UG I

D ZIJNER NIEUWE ZAAK ZAL P.LAATS HEB- ~

nn BEN ZATERDAG 7 JUNI NAM. 4 UUR. 193(; ~

uw BEZOEK WORDT TEN ZEERSTE OP PRIJS GESTELD. ~

~ w. J. VA~ND~~~~'~~O~~~~N~'GOUWEN ~

u OI.,JK$TRAAT 8S II

~ HONSELERSDIJK ~

n In

.~===-:::===>==:::::>=~mm~.c==>~~=~=~c:::>.

SChool met den Brjb el

Honselersdijk

26. Aan dezelfde zijde van de Dijkstraat, dichtbij de Molenlaan, werd op 29 oktober 1909 een schoolgebouw van de "Vereeniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Schooionderwijs" geopend met vijfenzeventig lecrlingen -. Tot hoofd word Hendrik Wildschut benoemd. Door toename van het leerlingental moesten in 1928 twee lokalen worden bijgebouwd. Destijds was Jacobus van Alten hoofd van deze school. Op deze foto zien we de situatie nog voor de uitbreiding. Via een bruggetje over de Dijksloot was de school te bereiken.

27. Een groep leerlingen van de christelijke school, in 1924 gefotografeerd. Links zien we onderwijzer P.C. Smallegange en onderwijzeres J. Diepersloot (overleden in 1925) en rechts de onderwijzeres F. Diepersloot en het hoofd van de school, J. van Alten. Op de bovenste rij staan van links naar rechts:

Marie Vrijland, Neeltje Koppenol, Marie van Oosten, Sophie van Oosten, Antje de Zeeuw, Jo Bregman en Bertha van Oosten. Volgende rij: Bart Prins, Harry de Jong, Bram van Velden, Jaap Vrijland, Daan de Zeeuw, Leen Koppenol en Theo de Jong. Derde rij: Maarten Vellekoop, Cathrien Valstar, Pie Overgaauw, Grietje Prins, Marie van Velden, Corry Steenks en Koos Hofland. Vooraan: Arie Bouwman, Arie van Daalen, Piet de Zeeuw, De Jong, Wim Beekenkamp en Pauw de Zeeuw,

}(onse/ersoijk

'JJijkstraat

Phot H Y. ·OOTt. LOO5du.LCen.

28. Bij het kruispunt Dijkstraat-Molenlaan-Endeldijk stond reeds eeuwen de herb erg met stalhouderij ,,'t Roode Hert", later ,,'t Hert" genaamd. Hier bezat raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt (en later zijn dochter Maria) een huis met een stuk grond, volgens het kaartboek van Naaldwijk (1620). Deze ansicht uit 1902 geeft een duidelijk beeld van het oude huis, waar destijds Wilhelmus van Luyk (geboren 1861) kastelein (en tevens timmerman) was. Daarachter zien wij de huizen van Dolf Hulspas (later Ammerlaan) en H.H. Zijlstra (later achtereenvolgens Van Os en Janssen).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek