Hoogwoud in oude ansichten deel 1

Hoogwoud in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4196-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogwoud in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

MET EEN SPEELWAGEN DOOR HOOGWOUD

In de "Noord-Hollandsche Arkadia" van Claas Bruin uit 1732 zijn de hoofdpersonen Waarmond en Weetlust. Zij maken een tocht door Noord-Holland en komen na Opmeer in Hoogwoud.

Maar'k zie we zyn te Hoogtwoud reeds gekomen, De Vries sloeg hier voorheen een magtig Heer

Op 't ys, een Vorst, die, tot zyn roem en eer, Roomseh Koning was en Graaf van Holland tevens; Hy sneuvelde in den bloei en kraeht zyn's levens; Zyn oorlogszucht beroofde hem van "t licht;

Hy die het Hof van Holland heeft gesticht,

Men reist daarna door naar Veenhuizen. Nog lang hebben schrijvers dit principe toegepast bij het aanbieden van leerstof. Ook nog in grootvaders tijd, toen de boekjes van Jan Ligthart bij het onderwijs hun intrede deden. Wat let ons om ook zo'n reisje te gaan maken. We treffen het. Er komt juist een rijtuig aan. Het is een oude speelwagen uit 1863, waarmee we ons tochtje zullen maken. Op het achterkret staat een mooi wagenrijm:

Oude wagen

rij ter feeste en ter spel gij goede, lustige metgezel

gij zijt de trots, al ben je oud

van d'hoef West Frisia Hoogwoud

We stappen bij de molen op, die daar al sinds 1608 staat en in 1865 gerestaureerd is. We rijden langs de kerk, waar in 1886 een nieuwe toren tegen aan gebouwd is voor het bedrag van 11.550 gulden.

De gemeentesecretaris J. Breebaart wuift ons vrolijk toe. Hij is goedgeluimd, want vandaag 8 oktober 1905 is zijn zoon Dirk geboren. Aan de overzijde staat de gerneenteschool. We gaan verder door de Boekel en passeren Habermann en de pastorie. Bij slager Jan de Vries komt uit de uitritjuist het rijtuig waarmee de bestellingen worden weggebracht. Klaas Langereis zit op de bok. Bij Freek Groot heeft hij daarnet vijf sigaren van een cent gekocht. Bij de dorpspomp staan enkele oudere mann en het nieuws te bepraten. Langs de zwaarbeboomde Boekelweg rijden we naar de Gouw. Bij de kaasfabriek staan de gereinigde kaaskoppen op een rek te drogen. Zullen we nog even doorgaan naar De Weere? De weg is smal, maar de bulloper weet uit zijn instructie, dat hij zoveel mogelijk moet uitwijken bij het naderen van een rijtuig. Bij de school van meester Van Wijk keren we terug, na bij bakker Beemster aan de hondekar nog wat plaatkoeken te hebben gekocht voor onderweg.

Langs de Gouw, de weg die in de middeleeuwen de

heette, komen we in Aartswoud,

van het stoorngemaal kringelt de rook het naderen van de school zien we dat de

kinderen rneester Van Ree juist speelkwartier heb-

spee.wagen na, want ook in 1905 is dit Boven de ingang

ric kerk lezen we de spreuk : "Zoekt de dingen die Maar dat slaat Diet op de oude torenklok

randschrift : stem - Aertswout - alleen

De stoornover de trambrug, We De trekschuit naar Alkmaar anders .. zeker rnensen die een

.Alkmaars Ontzer". de

Boekelweg keren we terug naar de Noorderpade en hou-

de hoeve West Frisia .. waar Trijutje Aafje en met hun fietsen klaar staan vo or cen wie is wie? Het verhaal gaat zelfs dat de vrijer

het nie. meer en aan vader Adrianus moest vragen

nu eigenlijk ging . '" Maar hier hoort de speelwagen thuis en keren terug, terug

naar de van nu, waarin het verkeer 20 beiangrijk is,

dat de langs de Koningspade moet sneuvelen

ecn bredere weg.

in oude ansichten' en. : .foto's de ge-

iegenheid steeds weer 20'n rit te rnaken en alles te zien

zoals her in grootvaders was. Somrnige kaarten

een recenter verleden, maar alle prenten verteilen ons van de veranderingen, die hebben plaats gevonden. Door de sterke breiding van het laatste gaat het intierne verloren en het is dus iets van het oude vast te

Steeds weer de geboeid worden door het ro-

mantische weleer e.D. de rust die er van. de prenten

Maar, u met, de rnensen moesten heel

hard en werken, ook ::11 namen ze de wanneer

de fotograafrondkwarn.

Het en selecteren van de foro's en het daarna erover praten met tal van ingezetenen was een waar genoegen, In het bijzonder met de heel' D. Breebaart, net

borelinkske uit het van onze trip.

Maar oak hij is al weer aan de Iaatste maanden van zijn ourgerneestersloopbaan In de vijientwintig jaar

van burgemeesterschap heeft mede 'Ide ve ran de-

ringen bewerkstelligd, ging steeds van het

principe uit: Vernieuw veel, breid uit, maar behoud waardevolle monurnenten.

Wat bewaard kon worden of door andere ornstan-

u in dit

I. Op dit schilderij van A. Beerstraten staat de kerk van Hoogwoud in de zeventiende eeuw. Het isin het bezit van de gevluchte Hongaar Z. de Hartyani, ale het moest achterlaten en nu in Kopenhagen WOOnl. "Den 1. Augustus 1674 in de avonstont sag men uitrer Zee opkomen een sware dank ere lugt , vcrzelt met vinnige blixernstralen en sware dondcrslagen, de 4 winden waayden gelyk uit alle hoeken : zynde een zoorte van een Orcaan." De kerk stortte door dit noodweer in en voor de wederopbouw mocht men ecn collecte houden, die achtduizendzes gulden, vijftien stuivers en zes penningen opbracht. De eerste drie stenen werden op 23 mel J680 gelegd door de zoon van de baljuw, Michie! Heynsius.

2. ,,'t Huys Hoogwoudc" werd door Eduaard de Bastaard, aan wie Jacoba van Beieren oplZ fcbruari 1429 erfleenakte verleende, gebouwd, Naar aile waarschijnlijkheid stond het op de viersprong, waar bij graafwerkzaamheden zeer oude fundament en bloorkwamen. Afbraak van dit kasteel yond 0111streeks 1700 plaats. Hoewel niet gesigneerd, is deze tekening vermoedclijk door Jac. Stellingwerf gemaakt, die deels naar fantasie, deels naar rnondclinge gegevens, maar weinig uit eigen aanschouwing werkte.

,

,

~ ~

, ;..-

'--

- .??....

, As'

"'012

3. ,,'t Raedhuys van Hoogdwout" in 1726. Deze prent is we] gcsigneerd met J.S., wat duidt op Stellingwerf. AS aan de linkerzijde is de veilingcodc. Het oude raadhuis moet zijn gebouwd in het begin van de vijftiende eeuw, teen Hoog- en Aartswoud "de Stede Hoochtwoudt " vormden. Alvorens tot de bouw van her nieuwe raadhuis in 1742 te kunnen overgaan, moest er gesloopt worden en het puin worden afgevoerd. De puinrijders, zo blijkt uit oude kwitanties, verdienden daarmee een gulden per dag.

4. Het raadhuis omstreeks 1900. Op woensdag 1 augustus 1742 yond de aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuw raadhuis. De eerste steen werd gelegd door jonkvrouwe Louisa Hedwig van Catz, zuster van de ambaehtsheer. Zij schonk drieduizend gulden, mits aan haar wensen werd voldaan bij de bouw. Burgeri] en gemeentebestuur vulden dit bedrag aan tot tweeenvijftighonderd gulden, zijnde de tot ale bouwsom. Rechts tussen de ramen is een grote barometer te zien, een geschenk van notaris C. Donker van Benningbroek aan die gemeenten met wie hij zaken deed. Onder de secretarie woonde veldwachter C. Kuin, op de bovenverdieping de gemeentesecretaris W. Vetter, die vrijgezel was, en onder de raadzaal waren twee cellen, een grote en een kleine, de laatste voor de "grate" misdadiger.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek