Hoorn in oude ansichten deel 1

Hoorn in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.J. van der Gulik en G. v.d. Zel
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3808-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Zand met Rijkswerkinrichting. HOORN.

19. De facteur (postbode bij het garnizoen) J.M. van Berkum stuurde deze kaart in 1916 naar Sittard. Voor Limburgers een mooi plaatje met dat water. Maar voor ons is het ook nog best het aanschouwen waard. Rechts is nu de drukke jachthaven, bij de oudere Hoornsen nog steeds de "Grashaven". Slechts enkele roeiboten zijn er te zien. De vrouw beneden aan de dijk zal wei geen drinkwater scheppen, maar het is toch nog wei schoon genoeg om haar straatje te schrobben. De huizenrij links is niet veel veranderd, de bewoners waren toentertijd, van links naar rechts: de families Rhodens, Vingerhoed, weduwe Hageman-Timmer, Dekker, Vonk en Kloet. Geen onbekende namen in de Hoornse gelederen. De Rijkswerkinrichting toont eveneens vrijwel nog hetzelfde beeld. De interne verbouwingen, die in de loop der jaren zijn uitgevoerd, hebben het totaal aanzien echter niet veranderd.

.- -~-

j-WORN

Achterop 'T land.

_I z:

,- -

::

r=. '~- --;:- ~ -~.- =7-- -: .~:: .- ~

:_~-~-.~~:-_---- := :-~--;

20. Een oudere opname dan de vorige, want de betonnen zeewering, in trapvorm, is nog niet aanwezig. Deze is pas in 1909 aangebracht. Nu hebben we een blik op het Visserseiland van de andere zijde, met wederom de molen "De Rob" als blikvanger. Het punt vanwaar de fotograaf zijn lens heeft gericht op de Haai is ter hoogte van de Jan Haringsteeg. Het paaltje op de voorgrond is waarschijnlijk meer voor de sier of was men misschien bang dat wandelaars, komende uit de Jan Haringsteeg, rechtdoor zouden lopen? De dijk, met al die bomen, geeft toch weI een zeer fraaie aanblik. De bomen rechts aan het eind staan er nu nog, maar er is sprake van dat deze gaan verdwijnen. Links op de loods, onder de molen, is duidelijk te lezen Houthandel Zijp. De heer A. Zijp was oorspronkelijk uit Wognum afkomstig. Het eerste huisje op het Visserseiland, rechts, was het taanhuis, gesloopt in mei 1969. Het grote pakhuis was het laatst in gebruik als rokerij bij de firma P. Fikke.

21. De "Stad Hoorn", omstreeks 1880 gemeerd aan het Hoofd. Het was een raderstoomschip voor goederen, gebouwd in 1870 door Joh. Kloos & D. Goedkoop Jr. te Amsterdam. Het werd gebruikt voor de dienst Hoom-Amsterdam, maar door de opening van de spoorlijn Zaandam-Hoorn verminderde het vervoer kennelijk zodanig dat tot verkoop werd besloten. Dit geschiedde in oktober 1884. De koper was D. Kiewiets uit Amsterdam en de boot werd herdoopt in "Ville d'Ostende" en bestemd voor pleziertochten vanuit Oostende op de Noordzee. Men kon verder volstaan met de (eerste) schroefboot "De Vereeniging" en de duurder in exploitatie zijnde raderboot van de hand doen. "De Vereeniging" werd trouwens in 1891 vervangen door een nieuwe, gelijknamige boot. Aan de "Stad Hoorn" kwam in 1887 a1 een roem1oos einde: hij werd verkocht voor de sloop. Het gebouw achter de boot, staande op het Hoofd, was het vrachtpakhuis voor de opslag van de goederen van de boot en is in het begin van deze eeuw gesloopt.

Hoorn.

Italiaansche Zeedijk.

22. Een zonnig plaatje van de Italiaanse Zeedijk omstreeks 1920. Een straatbeeld om van te smullen, met alles er op en er aan. Kijk eens links naar de oude kinderwagen en naar het kleine meisje met de wollen kaper op; handwagens, weI drie in getal, mooi midden op straat. Rechts, bij het grote pakhuis, een typisch model kruiwagen. Dit pakhuis was tot voor kort een deel van bonbonfabriek "De Hoorn". Ten tijde van deze foto was het in gebruik als kistenfabriek van Jonkman, later zaadpakhuis en in de Tweede Wereldoorlog werd het door de Duitsers als paardestal gebruikt. Het huis ernaast, dat later is gesloopt en bij de bonbonfabriek was getrokken, was het zogenaamde "spookhuis", maar waar die naam vandaan kwam wist niemand. Het werd weI altijd in tweeen bewoond, toentertijd door de families Gleysteen en Boeder. Daarnaast woonde de weduwe D offer-v, d. Hulst. In het huis met de "boterton" was de melkslijterij van C. de Groot, wiens zoon Klaas er nog altijd domicilie heeft.

23. Kaaspakhuis "De Pinas", Veerrnanskade 3, in 1909. Eigenaar was de firma H. de Vries Rzn., kaashandelaar in Hoorn. U ziet hier bovenaan, zittend van links naar rechts: Jelle Bijl en Cor Droste. Op de achterste rij: Tonneman, G. Groot, Jaap van der Woude, Jan Baart (meesterknecht), Jan Jongejan, Piet van Riel, Freek van Riel en Van Riel, bijgenaamd "de Puiver", Voorste rij, zittend: Co van Riel, Cor van der Zel (met de twee kazen), vervolgens Freek de Rooy, Gerrit de Rooy (bijgenaamd "de Knar") en Piet Hartog. WeI zeer leuke attributen zijn de beide kaaswagentjes, eigenlijk meer manden op wielen, en de ingewikkelde machine waarmee, naar wij hebben vernomen, het kaasschraapsel er werd afgehaald. "De Pinas" is al sinds jaren geheel gerestaureerd, omgebouwd tot een zeer riant woonhuis en aangepast in de gevelfacade van de Veermanskade.

24. 1910. De Vismarkt, gezien vanaf de Nieuwendam. Waar nu de ruimte wordt ingenomen door geparkeerde auto's, was eens de visafslag. Van vishandel is op deze ansichtkaart niets te zien, wei andere activiteiten. Beurtschipper P.D. Polman, die volgens het opschrift boven de deur ook nog kastelein was, brengt of haalt vaten, mogelijk biervaten, met zijn schip "De Stad Hoorn". Hij voer op Amsterdam en Rotterdam. Het cafe dat op de hoek van de Grote Havensteeg staat, is ook nog in beheer geweest van J. Buutveld. Thans zullen we er tevergeefs naar zoeken, het cafe is gesloopt en er kwam een woonhuis annex balletschool voor in de plaats.

25. Vanaf dezelfde plaats, maar nu in tegenovergestelde richting, heeft de fotograaf de Nieuwendam gefotografeerd. Van deze straat zijn weinig opnamen gemaakt, terwijl dit toch weI tot een fraai stadsdeel mag worden gerekend. We zien geheel rechts het pand van C. Alkema, handelaar in brandstoffen. Erboven woonde W. Alkema-Schipper. Vervolgens het pakhuis en de werkplaats van de gebroeders Lamboo, van beroep sigarenmakers. Het huis met het hek ervoor is van kaashandelaar Hartman, met daarnaast dat van de dames Wessemius. Nadat we twee pakhuizen zijn gepasseerd, zien we de woning van aannemer Van 't Hek en dan voIgt dat van J. Kaptein. In het pand met het platte dak woonde N. Ruyter, koopman in tabak, die ook het pakhuis dat ernaast staat bezat. Op de achtergrond zien we de Korenmarkt. Deze opname, gemaakt op een zonnige dag, geeft ons, zoals we ook reeds eerder constateerden op andere foto's, een indruk van de rust en de stilte die er omstreeks die tijd heerste.

26. Dit is weI verleden tijd: de Kaasmarkt in Hoorn. AIleen het feit dat de Roode Steen door oud-Horinezen nog als Kaasmarkt wordt aangeduid, doet ons er aan herinneren dat dit gebeuren hier plaatsvond. Wij kunnen ons nog altijd niet aan de indruk onttrekken dat met het verdwijnen van deze markt de stad Hoorn de vogel over het touwtje heeft laten wippen. Daarom zijn we blij met deze opname, zodat we kunnen zien: "zo is het geweest". De fotograaf was vroeg bij de pinken; de kerkklok wijst half negen aan. Midden op de foto zien we, op de wagen, vrouwtje Oosterman, klaar om een kaas op te vangen. "Cafe-Billard Dalmeyer" is sinds lang ter ziele en al vele jaren is hierin de bekende zaak van de firma Ridderikhoff gevestigd. Vanuit dit pand is geheel Nederland al voorzien van allerlei kostuums, zowel ten gerieve van toneelverenigingen als voor festiviteiten van elk kaliber.

't Achterorn.

Uitcave A. Bakker ? Hoorn.

27. Het Achterom met het ParkhoteI, vermoedelijk omstreeks 1910. Het kieine huisje links is in 1957 gesioopt. Het was het huisje van het metselaarsgilde met een zeer fraaie geveisteen en het werd ten tijde van deze foto bewoond door ene Weyling, metselaar van beroep. Voor de koffiekamer van het Parkhotel staat eigenaar G. Wonder met een onbekend manspersoon. Op de voorgrond de viskar van Van der Berg, die zelf naar de bijnaam de "hangjas" luisterde. Samen met zijn vrouw Naatje had hij een viswinkeItje op de hoek van de Nieuwsteeg, daar waar de gaslantaarn uithangt. Leuke bijkomstigheid: de entree die na het slopen van het gildehuisje was gebouwd, maar sedert de bouw van de nieuwe schouwburg niet meer werd gebruikt, is sinds kort verdwenen. Er is nu een geheel nieuw gebouw verschenen, dat aansluit op de voormalige koffiekamer en zal dienen als biljartzaal en bejaardensocieteit,

28. Nogmaals het Achterom, nu iets verderop genomen en ook van later datum. Links vooraan zien we de groentewagen van Muller. Hij was een echte buurtventer, want zelf woonde hij ook op het Achterom. Zomers, bij warm weer, droeg ook de hond, net als zijn baas, een strooien hoed. Voor de oren had Muller er gaten in geknipt. In het eerste pand, met de lantaarn en de mooie gevelsteen (die nog aanwezig is), woonden de gezusters J. en C. Schouten, die het beroep van "glansstrijksters" uitoefenden. In het Witte Kruisgebouw, dat er momenteel wat verwaarloosd bij staat, woonde J. Appel, die daar concierge was en daarnaast ervoor zorgde dat de Hoornse burgerij niet op stukkende schoenen liep. De panden daarnaast zijn nu alle afgebroken en daar is nu een bandenbedrijf. In het huis naast het Kruisgebouw woonde toen ene Van Diepen, die als stalknecht de kost verdiende. Geheel rechts, op het hoekje van de Gortsteeg, het bekende cafeetje van Groenwoudt. Dit zeer oude pand wordt binnenkort gerestaureerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek