Hoorn in oude ansichten deel 1

Hoorn in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.J. van der Gulik en G. v.d. Zel
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3808-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

HOORN

Drieboomlaan

59. De Drieboomlaan, evenals de Tweeboomlaan voorzien van twee fraaie rijen lindebomen, met aan de rechterzijde het dichte hofje van "Goed Wonen". De woningen dateren van begin 1920 en het eerste zogenaamde open hofje is nu een deel van de Liornestraat geworden. Het dichte hofje is niet veel veranderd, aileen het middenperk heeft in de loop der jaren verschillende wijzigingen ondergaan. In 1919 kreeg de woningbouwvereniging "Goed Wonen" een bouwvoorschot van f312.515,- voor veertig woningen. Dit even als vergelijk met de nu geldende prijzen voor huizen; de uitvoering was voor die tijd trouwens zeer modern van opzet. De bewoner van het hoekhuis bleef ons onbekend, in de volgende drie woonden de families L. van der Zel, F. Stolker en A. Best, terwijl erachter, het huis is niet te zien, groentehandelaar P. Steeg woonde.

1 ~~ ~

J ~:::---- -

-:: '".

I

,t~~5-

~~a,~f~~.-

60. De eerste ansichtkaarten met stadsafbeeldingen verschenen tegen het einde van de negentiende eeuw, De afbeeldingen bestonden toen hoofdzakelijk uit een enkele of een aantal kleine plaatjes, met daarnaast schrijfmogelijkheid; in dat geval bedroeg de porto 2 1/2 cent. Deze kaart is gemaakt ter gelegenheid van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina, in 1898. Naast de inzet van haar foto zien we een afbeelding van de Kaasmarkt en het Grote Noord met de paardetram. Rond 1900 werden dit 800rt kaarten steeds meer verdrongen door uitgaven waar op de kaart een straat of plein was afgebeeld.

HOTEL DOELEN Hoorn.

61. "Hotel Doelen", het staat zo keurig op deze kaart en het was ook een keurig hotel, in 1614 als Sebastiaansdoelen gebouwd voor de sehutters. In 1778 geheel verbouwd en volgens een oud-Hoornkenner ook geheel verminkt; alleen de mooie, stenen omlijsting bij de ingang is nog origineel. Links zien we de stal en dat lijdt geen twijfel, want het bord geeft aan: "Hier stalt en verhuurt men paarden en rijtuigen". De inrijpoort, met de typisehe bovenlijst, is hier nog aanwezig, al doet het niet helemaal passend aan. Men kijkt in de riehting Onder de Boompjes. Op de hoek van de Aehterstraat is het weeshuis te zien, dat onlangs door brand is geteisterd. Het is een straatbeeld van even voor de Eerste Wereldoorlog en de hotelhouder was toen de heer De Goede. Hij moet een zeer eerbiedwaardig figuur zijn geweest, die veel van zijn vrije uren doorbraeht op het bankje dat u op de stoep van het hotel ziet staan.

62. Nogmaals "De Doelen", nu in een later stadium en we kijken naar de kant van het Kocpoortsplein. De oude stal en de poort zijn verdwenen; op de plaats van de stal is de steenhouwerij van de firma V. Polman & Zn. Deze firma heeft ook de toegangspoort in gebruik, hetgeen - gezien de aard van het bedrijf - bijna weI noodzakelijk was. De eigenaar is nu de heer A. van Beek, die een kijkje komt nemen. Zijn Fordje, met het nummer G 8865, staat voor de demo ("G" was het nummer voor Noord-Holland.) Deze kaart is een uitgave van hotel "De Doelen" zelf en vermeldt aan de achterzijde dat men nummer 8 moet bellen voor eventuele reserveringen. Het schuine hokje, rechts, was voor het storten van kolen, hetgeen men vroeger bij vele huizen kon aantreffen. De heer Van Beek heeft nog verschillende opvolgers gehad, de laatste was de heer Van Helsdingen. In 1972 is het gebouw, na een grondige interne verbouwing, overgenomen door de bouwmaterialenfirma Bemog.

Achter 'de: est.

63. Achter de Vest (of vesting). Hier voelde men zich in het verleden veilig tegen mogelijke indringers van buitenaf. In de loop der jaren is het aanzien van deze straat enigszins veranderd en aangepast aan de nieuwe tijd. Tussen de twee poortjes, welke toegang geven tot het Doelenplein, is in 1910 een fraai, naar de eisen des tijds ingerichte gymnastiekschool gebouwd. Het kronkelende hek heeft later plaats moeten maken voor een muurtje van strak metselwerk. Volgens overlevenden is dit mede gedaan in verband met wateroverlast bij zware regenval. Behalve het hek verdwenen ook de heesters en de gaslantaarns. De straat is thans een straat met veel gemotoriseerd verkeer, maar de voetganger kan zich veilig wanen op het hoger gelegen voetpad.

Hcorn

Onder de Boompjes

64. "Onder de Boompjes" heet deze straat, welke is gelegen tussen de Achterstraat en de Pakhuisstraat. Deze naam, waarschijnlijk gegeven toen de boompjes nog klein waren, zou - zoals we hier op deze ansicht zien - best gewijzigd kunnen zijn in "Onder de Bomen", Het aanzien van deze mooie straat is sterk veranderd. In het grote pand rechts, waar nu de N.P.markt is gevestigd, woonde ten tijde van deze opname dokter De Keyzer, na hem collega v.d, Berg. Vervolgens kwam het pand in handen van lac. Met, die er een werkplaats voor automobielen van maakte. Het tweede huis, waarin gymnastiekleraar Hetterschey woonde, en dat ernaast zijn beide gesloopt in verb and met de bouw van de rooms-katholieke mulo. Het zevende pand moest plaats maken voor een ingang naar het Doelenplein. Voor zover is te zien zijn er, sinds deze opname werd gemaakt, zes percelen gesloopt, een gewijzigd en de born en verdwenen, zodat we toch wei mogen constateren dat het aanzien van de straat sterk is geschonden.

Hoorn

Pakhuissteeg

o,VivatH Arnst. "':: ? .3$31

65. Met nog een boom van "Onder de Boompjes" kijken we in de Pakhuissteeg, waar enkele ingezetenen zich voor de fotograaf hebben opgesteld. Ze hebben zich niet bewogen, zodat allen duidelijk herkenbaar zijn. Links staan de voormalige pakhuizen van de V.O.C., die in 1860 door de gemeente kosteloos ter beschikking zijn gesteld voor militair gebruik, toen de kleine of hulpkazerne genaamd. Na het vertrek van de militairen is sinds 1923 een gedeelte ervan in gebruik als arbeidsbureau, ook het zuigelingenbureau is erin gevestigd geweest en in het voorste gedeelte een groentezaak, thans een kunstnijverheidswinkel. Aan de achterzijde, hoek Achter de Vest, ontwaren we nog de stadstimmerwerkplaats. Dit monument is echter in 1911 met de grond gelijk gemaakt. De naam Pakhuissteeg is later veranderd in Pakhuisstraat. Nu is hier een druk autoverkeer.

Hoorn

"Vi'at'ยท Arnst. :. ~59

UITGAV>; H. N. Koop.

66. De Muntstraat omstreeks 1903. Geheellinks ontwaren we, zij het gedeeltelijk, cafe "De Munt" van de weduwe Visser. Tot 1912 waren haar opvolgers de kasteleins Thijs Nooy, Jan Hendriks en De Rooy, In 1912 kwam P. Schellinkhout in de zaak en hij behield deze tot 1939. De zaak werd to en verkocht aan manufacturier Botman, die er een winkel in bedden en gordijnen van maakte. Het bierpakhuis ernaast is in 1922 tot woonhuis verbouwd. Het fraaie gebouw aan de overkant is het voormalige Oostindische huis, hier in gebruik als vijfjarige Hogere Burgerschool. In 1867 werd gestart met een vierjarige cursus, welke in 1880 werd uitgebreid tot een vijfjarige. Voortaan konden, voor zover er plaats was, ook meisjes worden toegelaten. In 1900 werd er een gedeelte bijgebouwd (daar waar fietsen staan), echter niet passend bij het bestaande gebouw. Nadat de nieuwe school aan de Joh. Messchaertstraat gereed was gekomen, kreeg het gebouw een andere bestemming. Thans is het een onderkomen voor het Hoornse politieapparaat.

-
I ?? r-
I
.
, 67. Dit pand staat op het Kerkplein hoek Pieter Selie steeg. Het is het bekende Hoornse koffiehuis van C. Attevelt, voorheen van P. van Riel. Hier kon men terecht voor een lekker bakkie leut, echter ook voor, indien gewenst, een biertje of een borreltje, Ook werd hier "boelhuis" gehouden en ten tijde van de kermis was het een trefpunt voor de ingezetenen. Zoals echter met vele cafes in de jaren zestig geschiedde, kreeg ook dit pand een andere besternming, De laatste kastelein F. Duin verliet het, waama het interieur werd veranderd in een bar-dancing, "Maxim" genaamd.

68. De Breestraat gezien vanuit de Sehoolsteeg. Het huisje links is jaren het rnuziekmuseurn geweest van Jaap van Petten. Het is van binnen grondig gerestaureerd en tegenwoordig oefent een goudsmid er zijn ambaeht uit, Reehts, bij de kinderen op de hoek van het Gerritsland, woonden de gebroeders Takken, "het goedkoopste adres in speelgoed en huishoudelijke artikelen". Daartegenover was de bakkerij van Langerijs, later van de Hoornse Broodfabriek; Dirk Lampe was de laatste winkelier. Aan de overkant, reehts van het steegje, was de groentewinkel van Mak, de handwagen staat op de stoep. In het steegje zelf was een mini-boerderijtje, waar ene Schieve zelfs sehapen hield, Links vooraan, het pand met het gekrulde ijzerwerk boven de deur, was de slagerij van Deen, weer later van Alewijn Ott en de laatste slager was Commandeur. Er is daar wat de winkelstand betreft veel veranderd, de slagerij is nu een bar en waar bij Langereis de warme broden over de to on bank gingen, is nu een antiekzaak. Daar waar Piet en Hem Takken hun houten speelgoed verkoehten is nu een eettent.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek