Huizen in oude ansichten

Huizen in oude ansichten

Auteur
:   Gemeente Huizen
Gemeente
:   Huizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3813-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Huizen is een dorp van respectabele ouderdom. Reeds in 1409 werd de plaatselijke kapel verheven tot parochiekerk en vormde de gemeenschap een eigen kerspel (= parochie).

V 001' 1400 was het Gooi een kerspel, genaamd N aerdinxland, en omdat in het jaar 1421 Huizen reeds een eigen schout en schepenen had, moet de eigenlijke geboorte van Huizen tussen de jaren 1409 en 1421 hebben plaatsgevonden,

De parochie bleef bestaan tot 1578, het jaar waarin het gehele dorp onder leiding van zijn pas toor Hillebrandus Cunaeus overging tot de reformatie. Huizen was de enige plaats in het Gooi waar dit op deze wijze geschiedde; vandaar dat het overwegend protestantse dorp omgeven wordt door plaatsen als Blaricum en

Laren waar de bevolking grotendeels rooms-katholiek is.

Ook de kerkelijke omwentelingen in de 19de eeuw gingen aan Huizen niet voorbij. Na de Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 1886 werd er een gereformeerde kerk gesticht, die een gebouw aan de Zeeweg (thans nr. 9) in gebruik nam en later naar de Kerkstraat verhuisde (thans nr. 38).

Het is geenszins de bedoeling in deze uitgave veel aandacht te bested en aan het grijze verleden, of aan de kerkgeschiedenis.

Aan de hand van oude foto's en prentbriefkaarten wil dit boekie een beeld geven van Huizen in grootvaders tijd, de tijd dus die ligt tussen circa 1880 en 1930. Het is de periode waarin Huizen groeide van 2837 inwo-

ners (in 1860) tot 7910 inwoners (1930); een periode die velen van de 20486 inwoners van Huizen-anno1969 zich niet of nauwelijks kunnen voorstellen. Het zijn tevens de decennia dat de visserij een grote bloei beleefde, maar het is ook de tijd dat het einde van deze tak van bedrijfin zicht kwam.

Velen menen dat Huizen reeds van oudsher een vissersplaats is. Toch is de visserij jonger dan menigeen denkt. Sedert 1342 was het visstapelrecht namelijk uitsluitend voorbehouden aan Naarden en pas in 1683, toen de haven van deze stad van de zee werd afgesloten ten gevolge van uitbreiding der vestingwerken, verloor het stapelrecht zijn invloed en begonnen andere Zuiderzee-plaatsen zich te ontwikkelen tot vissersplaatsen. De aanneming van de wet op de afsluiting van de

Zuiderzee in 1918 was in feite de doodsteek voor de Huizer visserij. Nog in datzelfde jaar werden door het toenmalige gemeentebestuur omscholingscursussen georganiseerd voor jongelui die waren voorbestemd voor de visserij. Velen van hen kwamen in het bouwbedrijf terecht. Ook voor ouderen werden soortge1ijke opleidingen georganiseerd. Vandaar ook dat Huizen onder zijn bevolking verhoudingsgewijs een zeer groot aantal werkgevers en werknemers telt die werkzaam zijn in de bouwsector. Kort daarop kwamen de eerste industrieen: in de jaren 1925-1930 werden een kalkzandsteen-, een tapijt- en een vloerzeilfabriek gevestigd,

Met het verdwijnen van de visserij verdween ook grotendeels de specifieke klederdracht. Voor de mannen,

bestond zij uit een zgn. stads pak met een frontje van zwart-met-wit kralenwerk. De ook elders gedragen hemdrok en kniebroek verdwenen hie I' kort na 1870. De mutsen van de vrouwen vertoonden in de vorige eeuw een horizontale voorstrook boven het voorhoofd: pas daarna ontstond de hoge vorm zoals wij die nu kennen.

Het aantal draagsters van deze kleding neemt echter zeer sterk af en over een aantal jaren zal men de H uizer dracht aileen nog kunnen aanschouwen in de vitrines van het gerneentenuts en in het van gemeentewege t.z.t. in te richten plaatselijke museum.

Dankzij de medewerking van de gemeente Huizen kon dit boekje worden samengesteld.

Het wil een periode vastleggen die weliswaar nog niet zo heel lang achter ons ligt, maar die tach voltooid ver-

leden tijd is geworden. Indien de oudere generatie er zijn jeugdherinneringen in terugvindt en de jongere een duidelijk beeld krijgt van het Huizen-rond-de-eeuwwisseling, dan mag de opzet van dit boekje geslaagd worden genoemd.

de uitgever

Foto oms lag:

Gezicht op de Achterbaan vanafde Hellingstraat otnstreeks 1905. Op de achtergrond de "Eben Haezerschool", Het tweede huis van links is vele jaren geleden afgebrand.

7{uizen

1{auen

6

Deze foto geeft een overzicht van de haven omstreeks 1914; het hoge gebouw rechts was toen havenkantoor en tevens woning van de havenmeester. Tengevolge van de gestage uitbreiding van de vissersvloot (in 1850 reeds ruim 100 botters) werd de rede, waarop de schuiten ten anker gelegd werden, te klein. Ook de gevaren van storm en ijs, waaraan de vaartuigen op een open rede, 3.5 km van het strand, blootstonden, deden het verlangen naar een eigen haven groeien. Herhaaldelijk vergingen er schepen; in 1827 wei 16. De eerste poging om een haven te krijgen dateert uit 1829. Pas op 7 oktober 1854 werd de Huizer haven geopend, nadat op 5 augustus 1853 de eerste spade in de grand was gestoken,

J{anuoer van bot

Een botter in de haven van Huizen met vissers en hangebazen op de kade omstreeks 1917. De rokerijen werden in de volksmond .Jiangen" genoemd, vandaar de naam hangebazen. Het woord "hangen" heeft blijkbaar betrekking op de wijze van het roken; de haringen werden namelijk geregen aan de zgn. spieten in rookhokken opgehangen. De manden op de foto die in het water liggen waren de bot- en aalkorven, waarin de vis vers kon worden gehouden.

7

8

De visrokerij van Bout aan de Havenstraat in 1916. Er waren meer dan 18 hangen in het dorp en het is daarom wel begrijpelijk dat in het haring-seizoen het dorp blauw stond van de rook. Op deze foto zijn de spieten duidelijk te zien. De rookhokken bevinden zich achter de deuren.

De "spieters" voor de rokerij van Bout aan de Havenstraat. Veelal werd het spieten 's nachts door vrouwen verricht. In de winter en in het voorjaar gaf een rokerij aan zeker 20 mensen werk.

9

10

Breistertjes aan de Havenstraat omstreeks 1910; de was wordt opgehangen.

Huizer Radio Zender N. D. O. "Hier Huizen Holland"

"Hier Huizen Holland" was een bekend geJuid in de ether in de jar ,I 1927-1933. In 1927 verrees op ,,'t Harde" een radiozendstation, de n.d.o. genaamd (Nederlandse Jraadloze omroep), opgericht door de omroepverenigingen k.r.o. en n.c.r.v, Injuli 1933 staakte de r .1.0. de uitzendingen via Huizen: drie jaar later werden de 60 meter hoge masten opgeblazen. Op d, terrein staat tegenwoordig het P.T.I.complex.

11

te Hoizen

Wasdag bij perceel Botterstraat 30, omstreeks 1910.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek