Huizum in oude ansichten deel 1

Huizum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Siep Grijpstra, Tom Sandijck en Dirk Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4676-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huizum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De aanbesteding van deze stelpboerderij werd op 28 januari 1889 aangekondigd. Op deze deels afgegraven terp stond voorheen Feitsrna-state. Toen deze foto werd gemaakt, werd de boerderij bewoond door het gezin van M. Leenstra, een echtpaar met twee zoons. Leenstra, klein van stuk maar met veel wijsheid toebedeeld, stond bekend als een kindervriend. Naast het geslacht Abbinga en in mindere mate Dixtra, bestuurden in vroegere eeuwen de Feitsma's het dorp Huizum. Huizum betekent trouwens "bij de huizen" en het is niet onwaarschijnlijk dat hiermee de huizen van genoemde geslachten wordt bedoeld.

10. Deze weg heeft verschillende namen gehad, te weten Groenedijk, Abbingasterweg, Juffersreedje en Badweg. De laatste naam is gekomen na de aanleg van het Huizumer zwembad, links op de foto. Rechts de kop-hals-romp boerderij, bewoond door de familie Kingma. Links op de achtergrond de schoorsteen van de in 1858 opgerichte aardappelstroopfabriek. Op die plaats stond voorheen Abbingastate. De woning van de directeur kreeg trouwens deze naam weer. De fabriek staakte in 1936 de produktie, maar ook nu nog is stroop verkrijgbaar onder dezelfde naam "Friese Vlag" en gemaakt volgens het in Huizum ontwikkelde procede.

11. Dixstra-state stond in de bij Huizum behorende buurtschap Rapenburg. In 1736 werd op de plaats van deze state een boerderij gebouwd. Bekend gebleven is Teacke Dixstra, die op 8 december 1560 werd gegeseld en verbannen, omdat hij als ontvanger-generaal staatsgeld had verduisterd. Op de foto deze boerderij, met daarvoor de bewoner, Broer Eekma, en zijn echtgenote. De buurtschap bestond uit enkele boerderijen en gardenierswoningen, waarin de families Botke, Mendel en Bearda woonden. De Groningse hoogleraar dr. Jacob Botke werd hier op 15 december 1877 geboren.

Rapenburg o. Huizum

12. De buurtschap lag aan de weg van de (Verlengde) Schrans naar Hempens en aan de Wirdumervaart. Daar was sedert het begin van de 18e eeuw tot 1973 de wasserij "Rapenburg". Het bruggetje ligt over de Wirdumervaart, een verbinding over water van Huizum naar Wirdum. Over de Badweg lag een ongeveer gelijk uitziend bruggetje en daaraan is nog een bijzondere geschiedenis verbonden. In mei 1753 hadden Gedeputeerde Staten van Friesland bepaald dat het onderhoud van de "Swarte Planke" voor rekening van de inwoners van Huizum kwam. Zolang de brug nog in goede staat was, leverde dat geen problemen op.

13. Aan het einde van de 1ge eeuw echter vertoonde dit bruggetje ernstige tekenen van verval en niemand wist meer hoe en op welke wijze de betaling van herstel was geregeld. Door notaris A. Ottema uit Leeuwarden werd toen een nieuwe regeling opgesteld. De omvang van bezit aan grond en opstallen bepaalde in het vervolg het aantal aandelen dat men had tot onderhoud aan de brug. Voorts werden twee gecommitteerden benoemd, die jaarlijks een vergadering van eigenaren moesten bijeenroepen en waar het bedrag per aandeel in het onderhoud werd bepaald. Deze situatie heeft tot na de Tweede Wereldoorlog voortgeduurd.

14. De ijsclub "Tjallinga" werd op 25 januari 1879 opgericht. Lange jaren werden de winteractiviteiten op de Potmarge gehouden, maar me de om veiligheidsredenen zoeht men een terrein voor een eehte ijsbaan. De gelegenheid kwam doordat het kerkhof moest worden uitgebreid en voor grondophoging werd de aarde van nabijgelegen landerijen gehaald. Hierdoor ontstond een praehtige ijsbaan, waar duizenden mensen genoeglijke schaatsuurtjes hebben beleefd. Op dezelfde wijze is trouwens het nabijgelegen zwembad ontstaan. De foto werd in januari 1939 gemaakt.

15. Een foto van het bestuur van de ijsclub "Tjallinga" bij het 50-jarig bestaan in 1929. De bestuursleden waren destijds in de meeste gevallen middenstanders en we zien, zittend, van links naar rechts: 1. Kaastra,1. Bangma, H. Hamstra en J. de Ruiter. Staand: R. Wagter, A. Dam, H. Zuiderveld, IJ. Botke en A. Meijer. De bestuursvergaderingen werden gehouden in het kantoor van de wasserij van de heer Dam. Wie eenmaal tot bestuurslid was gekozen, kon rekenen op langdurige steun van de leden. De heren Hamstra en Kaastra haalden elk een record door vijftig jaar bestuurslid te zijn.

16. Terug in de dorpsstraat is links de slagerij van de gebroeders Visser, een bedrijf dat van vader op zoon langer dan honderd jaar heeft bestaan. Het tweede gebouw reehts is het voormalige Huizumer armhuis, daterend van het begin van de vorige eeuw. Aanvankelijk werd een ieder die zich niet zelfstandig kon handhaven, jong en oud, opgenomen. Later diende het tot 1904 als weeshuis. Gedurende de Eerste Wereldoorlog waren Belgische vluchtelingen in het gebouw gernterneerd, onder toezicht van de heer L. Faber, die later in het eerste huis reehts woonde. Sedert de jaren twintig kreeg het gebouw een woonbestemming voor vier gezinnen.

17. Het jeugdboek "Afke's Tiental" van Nienke van Hichtum is gebaseerd op ware gebeurtenissen en speelt zich voornamelijk in Warga af. Vier van de tien kinderen van Afke (Harmke) woonden later in Huizum. Op deze foto staat Wierd Feenstra met zijn vrouw Aaltje en dochters Albertje en Harmke. Wierd vervult in het boek de rol van Klaas. Het gezin woonde op het adres Huizum-Dorp 94, een pand dat later door nieuwbouw zou worden vervangen. De heer Feenstra was machinist van beroep en heeft een eigen levensbeschrijving nagelaten.

18. Op deze foto is zichtbaar dat Huizum op een terp is gebouwd. Dat wijst op hoge ouderdom, maar pas in 1194 wordt in schriftelijke bronnen melding van het dorp gemaakt. We bevinden ons in het smalle gedeelte van de dorpsstraat zoals het er omstreeks 1910 uit zag. Hier woonden en werkten twee kruideniers, een bakker, twee groentehandelaren, een melkboer en een schilder (eerste huis rechts). Een timmerman woonde iets achter gelegen. In het huis links met de zonneblinden woonde lange jaren Nanning H. Bulthuis, een man wiens handen geen rust kenden. Hij was in zijn vrije tijd onder andere beeldhouwer, scheepsbouwer en bloemkweker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek