Huizum in oude ansichten deel 1

Huizum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Siep Grijpstra, Tom Sandijck en Dirk Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4676-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huizum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Het 25-jarig bestaan van de gasfabriek werd in 1932 feestelijk gevierd, ter gelegenheid waarvan deze groepfoto werd gemaakt. Behalve het voltallige personeel en genodigden, zijn gemeenteraadsleden van de zogenaamde lichtcornmissie aanwezig. Vooraan, tweede van rechts, zit burgemeester Jan J ansonius, geflankeerd door secretaris Zuidema. De fabriek heeft gedurende haar bestaan de capaciteit voortdurend moe ten opvoeren. Plannen om de produktie te staken en gas van de Leeuwarder fabriek te betrekken, stuitten op de financiele consequenties. Voor de leverantie werd 1 cent per kubieke meter te veel gevraagd.

30. De Huizumer vrijwillige brandweer in actie in 1931 op het terrein van de gasfabriek. Deze autospuit werd in 1921 aangeschaft voor f 10.500,- en geleverd door machinefabriek v.d. Ploeg uit Apeldoorn. Van de brandverzekeringsmaatschappij O.B.A.S. kreeg men f 5000,- subsidie. We zien, van links naar rechts: Douna, D. Wagter, H. Elzinga, Tj. Mellema, Boringa, Sj. Zijlstra, Kooistra, J. Wiersma (chauffeur), H. Hamstra (onderbrandmeester), Jobing (brandmeester) en Meijer.

31. De Huizumerlaan was oorspronkelijk een binnendijk en droeg voorheen de naam Huizumer Indijk. In 1649 werd de weg reeds met stenen geplaveid en in de achttiende eeuw bleek de burgerij na oproep bereid de kosten van beplanting met lindebomen te betalen. Omstreeks 1900 is het dan ook een laan met allure. Voor de kerkvoogdij was het bezit van deze weg echter te kostbaar en eind 1905 werden de Huizumerlaan, de brug en de dorpsstraat tot aan de splitsing Tijnjedijk en het straatje naar de kerk, aan de burgerlijke gemeente overgedragen. Deze foto werd ter gelegenheid van dit feit gemaakt.

£eeuwarden'4--J

If'

17uisumerlaan van af de Schrans. tU.. fi~~

32. Aan de overdracht waren voorwaarden verbonden, waaruit opgemaakt kan worden dat de kerkvoogdij een straat als woonplek voor de gegoede burgerij voor ogen had. Zo was overeengekomen dat de breedte van de te bouwen huizen zeven meter zou zijn. Op deze foto van omstreeks 1900 zien we dat er voordien al enige woningen langs de Huizumerlaan stonden. Achter de kinderwagen mevrouw Grietje Visser-Meulenbildt, met de op 12 mei 1900 geboren zoon Bavius. De overdracht had tot gevolg dat de bomen werden gekapt en de sloten gedempt.

Huizumer Laan

33. De Huizumerlaan kreeg daardoor een heel ander aanzien. Het is dan ook geen toeval dat een foto werd gekozen, die ter vergelijking van de vorige kan dienen. WeI is toevallig dat de zwager van mevrouw Visser, te weten slager Simon Visser, nu voor de fotograaf poseert. Intussen is de Huizumerlaan een brede straat met vrijwel aaneensluitende bebouwing geworden. De voorwaarde dat de huizen rninimaal zeven meter moesten zijn, blijkt reeds na enige jaren in het vergeetboek te zijn geraakt.

34. Achter de Huizumerlaan, vooral aan de noordzijde, waren veel tuinbouwbedrijven waar groente en fruit werden gekweekt. Op deze foto een aantal Huizumer gardeniers met de praalwagen "De hoorn des overvloeds", Zij zijn gereed om aan de optocht ter gelegenheid van de onafhankelijksfeesten van 7 september 1913 mee te doen. Van links naar rechts: Kees de Boer, Johannes Zijlstra, Jan Kromhout van der Meer, Ruurd Zijlstra, Douwe Kuperus, Pieter Huizinga en IJnte Botke. Op de wagen mejuffrouw Rinskje Kuperus.

35. De wezen van het "Tjallingaweeshuis" verbleven tot 1877 op de weeshuisplaats - een boerderijin Wester-Nijkerk onder Marrum (Fr.). De slechte behandeling aldaar noodzaakte de voogd mr. Bernardus Hopperus Burna naar een andere plek om te zien en dat werd een huis aan de Huizumerlaan, vlak bij zijn buiten, de villa "Vaartzicht". In 1907 werd na afbraak van het oude pand een nieuw weeshuis gebouwd. In 1937 werd dit weeshuis gesloten en daama werd het pand ambtswoning van de burgemeester van LeeuwarderdeeI.

Tjallinga- Weeshuis

Huizum.

36. Op 22 mei 1877 kocht Tjeerd Zijlstra een terrein aan de Huizumerlaan en liet daar Cafe Ceres bouwen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog en enkele jaren daarna was in het complex een chemisch fabriekje gevestigd. Daarna werd het weer een horecagelegenheid onder de naam "Tivoli". Veel Huizumer verenigingen hebben hier regelmatig hun bijeenkomsten. Ook toneeluitvoeringen, aanvankelijk de toneelc1ub van de Bond van Staatspensioenering, later het "Huzumer Toniel". Schuin tegenover "Tivoli" de bewaarschool van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, waarin tevens de volksbibliotheek.

37. De St. Johannes de Doperkerk aan de Huizumerlaan werd in 1933 op een strategisch gekozen plek gebouwd. Zowel de rooms-katholieke gelovigen uit Huizum als die van de wijk Achter de Hoven uit Leeuwarden, behoorden voortaan tot deze parochie. Voor de bewoners uit de stad werd een bruggetje over het vaarwater de Potmarge gelegd. Naast kerk en pastorie kwam er een klooster, waarin twee lokalen voor kleuteronderwijs werden gerealiseerd en een lagere school. Op het terrein kwam tevens een gebouw voor de padvinderij.

Sporllaan - ffuizum

38. De Sportlaan heeft op zich niets met sport uitstaande. Deze zijstraat van de Huizumerlaan heeft haar naam te danken aan het feit dat aanvankelijk de sportvelden aan de zuidzijde van de Huizumerlaan waren gesitueerd. Toen in de jaren twintig de woningbehoefte in Huizum sterk toenam, werden de sportvelden verder naar het zuiden verlegd, om plaats te maken voor de wijk "Huizum-Bornia". De gemeentelijke sportvelden waren in gebruik bij de in 1917 opgerichte voetbalclub "F.V.C.", de christelijke voetbalclub "Blauw-wit '34" en de kaatsvereniging "Onderling Genoegen".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek