Huizum in oude ansichten deel 1

Huizum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Siep Grijpstra, Tom Sandijck en Dirk Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4676-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huizum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Schrans bij LEEUW ARDEN

49. Aan het begin van deze eeuw was de Schrans nog voornamelijk een woonstraat. Door de snelle uitbreiding van Huizum in deze directe omgeving en de daarmee gepaard gaande toename van de bevolking, werd de Schrans steeds meer een winkelcentrum. De benaming, .Schrans" is niet ontleend aan "Schransen" maar aan "Schans", vermoedelijk omdat voorheen aan de oostzijde het exercitieterrein van het Leeuwarder garnizoen was gelegen.

Schrans bij Leeuwarden

50. Ten opzichte van Huizum nam de Schrans al vroeg een zelfstandige positie in. De erkenning hiervan blijktonder meer uit de armenzorg. Op de lijsten van bedeelden is sprake van bewoners van Huizum en van de Schrans. Deze foto toont nog een gedeelte van de Schrans en op de achtergrond, met dubbele bomenrij, dat is de Verlengde Schrans. Daarvoor is linksaf de Huizumerlaan en rechtsaf de Noorderstraat, nu Carel van Manderstraat.

Noorderstraat - chrans

?

51. De Noorderstraat is een incidentele uitbreiding van Huizum. Zoals bij meer straten het geval is, werd haaks op een bestaande hoofdweg een straat aangelegd, waar naderhand weer op werd voortgeborduurd. Op de voorgrond links huis en praktijk van dokter W. Sinnighe-Damste. Van hem is bekend dat zijn rekeningen waren afgestemd op het inkomen van de patienten. Voor de armen had de dokter een prive-ziekenfonds a 10 cent per week, waarvan de incasso ook weI werd "vergeten", In 1909 verleende de dokter assistentie bij de bevalJing van een ongehuwde moeder. Bij zijn aangifte bij de Burgerlijke Stand, hetgeen bij ontstentenis van een echtgenoot door de geneesheer moest gebeuren, werd dokter Damste abusievelijk als vader van het kind ingeschreven. Zo kwam het in de krant. De omgeving gniffelde, doch de gemeente heeft geweten dat er een foutje was gemaakt!

52. Intussen een gezicht op de Noorderstraat van de andere zijde. Het pand op de achtergrond, tussen de grote boom en telefoonmast, is van 1926. Het is nu allanger dan een halve eeuw de huisartsenpraktijk van de familie Van der Hem. De situatie is hoek Huizumerlaan- Verlengde Schrans. Rechts de drie Westerstraten en links twee van de 15 in 1920 gebouwde zogenaamde middenstandswoningen.

53. Tot 1924 stond op de hoek Huizumerlaan-Verlengde Schrans een boerderij, bewoond door de familie P. de Boer. In het grijze verleden stond hier Sixrna-state , dat in de vorige eeuw afgebroken is. Op de foto een deel van de boerderij. Het is 7 september 1913 en de praalwagen is klaar om aan de optocht mee te doen. Deze boerderij is in 1924 door brand verwoest. Er bleek een groot gebrek aan bluswater te bestaan.

54. De Verlengde Schrans is een deftige woonstraat. Men moest in goeden doen zijn om daar te kunnen wonen. Er vestigden zich vele rentenierende boeren waardoor deze straat de bijnaam "boerenkerkhof" meekreeg. Aan de oostkant (rechts op de foto) loopt nog een sloot met bruggetjes voor de huizen langs. Een groot deel van deze sloot werd later gedempt, maar verder naar het zuiden is zij deels nog aanwezig. Tussen de tweede en derde boom aan de rechterkant zien we nog het voorhuis van de eerder beschreven boerderij.

55. Aan het eind van de 1ge eeuw werd aan de Verlengde Schrans het buiten Bornia-state gebouwd, waarschijnlijk ter vervanging van de in Weidurn afgebroken state van die naarn. Het pand werd betrokken door de farnilie W.B. Burna. In 1922 blijkt de heer Burna naar Marssurn te zijn verhuisd. Borniastate werd toen verkocht en als particulier ziekenhuis in gebruik genornen. Overigens blijkt in 1928 dat aan de zuidkant van het buiten, in villa 't Stroodak, rnevrouw A.G. Burna- van Alberda woonde.

56. Achter Bomia-state lag het Bornia-park, dat waarschijnlijk aangelegd werd als tuin behorende bij het buiten. Het park was later eigendorn van de gerneente Leeuwarderadeel en voor het publiek toegankelijk. De familie Burna kreeg in de vorige eeuw verschillende vertakkingen met de narnen Hopperus Burna, Van Haersrna Burna en Minnerna Burna. Van "Bornia" wordt verrneld dat het de verlatijnste vorrn is van de familienaam Borringa.

de Wetstraat - Huizum

57. Een van de oudste zijstraten van de Verlengde Schrans is de De Wetstraat, die later in Ludolf Bakhuizenstraat werd omgedoopt. Aan het eind van dit straatje zijn de weilanden nog te zien. Hier woonde de heer Sjoerd Bakker, die als gevoIg van een prijsvraag een roman schreef. Hij won de prijs en dat betekende dat het manuscript in boekvorm werd uitgegeven. Het boek heet "Het Straatje" en speelt zich in deze straat af. De beschreven gebeurtenissen berusten op waarheid, aIleen de namen van personen zijn veranderd.

58. De Vincent van Goghstraat was voorheen een onverharde landweg, de Nieuwlandsweg genaamd, die pas eindigde bij de spoorlijn naar Heerenveen. Eind 1939 besloot de gemeenteraad van Leeuwarderadeel hier een park - het Julianapark - aan te leggen, met hertenkamp en openluchttheater. Het werd een werkverruimingsobject en hoewel het landelijke CAO-Ioon 42 cent per uur bedroeg, wilde men de Huizumer werklieden 36 cent en die uit de buitendorpen 33 cent per uur betalen. Voor de uitvoering werd in 1939 f 50.000,- uitgetrokken. Het park kwam in 1942 klaar, overigens zonder hertenkamp en theater.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek