IJzendijke in oude ansichten deel 2

IJzendijke in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4205-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'IJzendijke in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Hierbij heeft u een nieuw boek over IJzendijke opengeslagen. Dit boekje is tot stand gekomen in samenwerking met de heer Ch. Varin en zijn vrouw E. Varin-Termont. Wij danken allen, die foto's of gegeyens ter beschikking stelden.

De bedoeling was u zoveel mogelijk namen te geven, zoals bijvoorbeeld is gedaan bij de tekst over het bezoek van koning Willem III; dit is honderd twintig jaar geleden, en wat weten we er nag van; veel namen echter van to en komen nog steeds voor in IJzendijke; andere zijn verdwenen. Waar zijn de mensen die bij die namen horen naar toe gegaan?

Wij hopen dat nog eens te verne men en wensen u veel genoegen met dit boekje.

L.M. de Die

Bezoek van koning Willem III

Op zaterdag 24 mei 1862 was het een zeer bijzondere dag voor West-Zeeuws-Vlaanderen; koning Willem III zou die dag op bezoek komen en ook IJzendijke aandoen. Op die dag kwam de Koning met zijn stoomjacht "De Leeuw" om ongeveer tien uur te Hoofdplaat aan, waar hij werd verwelkomd door onder anderen: de burgemeester van IJzendijke, Hoofdplaat, Biervliet en Waterlandkerkje, D. Bekaar. Via Biervliet kwam de stoet, die uit vier rijtuigen bestond, om ongeveer elf uur in IJzendijke aan; in zeventien minuten was de weg Biervliet-IJzendijke afgelegd. In iedere plaats werd van paarden verwisseld. Die paarden waren welwillend door landbouwers

ter beschikking gesteld. De wegen, bijna alle grintwegen, waren voor die dag goed "nagezien".

Aan "De Biervlietsedam" werd Zijne Majesteit door het gemeentebestuur bij monde van wethouder I.C.O. Benteijn toegesproken en verwelkomd. (De burgemeester beyond zich vanaf Hoofdplaat reeds .in het gevolg van Zijne Majesteit.) Na het welkom zette de stoet zich in beweging, riehting Markt, begeleid door de erewacht, het muziekgezelsehap en gevolgd door vele belangstellenden.

Nu ga ik u veel namen geven van families die toen IJzendijke bevolkten. Families waarvan nu nog nazaten in IJzendijke wonen, maar ook namen die men hier nu niet meer tegenkomt, voor familieonderzoek eehter zeer interessant.

Het gemeentebestuur was als volgt samengesteld: burgemeester D. Bekaar, wethouders I.C.O. Benteijn en F.E. Calon. Raadsleden: F.J. Wijffels, B.J. Bonte, G.C. Stern en A.B. Carpreau (een naam ontbreekt). Seeretaris was J.F. Carpreau; gemeenteontvanger was F.J.M. Bevin.

Het muziekgezelschap "Geduld Overwint" bestond uit de volgende leden: direeteur V.J. Vermast, L. du Bois, E. Bonte, I. Bouwens, F. Carstens, E. Chamberij, P. Cruysbergh, C. Dellaert, J. Groosman, P. van Laere, A. Mol, J. van Poueke, P. Versprille, A. de Witte, F. de Witte, J.B. de Witte en P. de Witte.

Er waren negentien ridders van het "Metalen Kruis"; zij vormden de erewaeht te voet: J. Boes, E.F. Bonte, E. Chamberij, J.F. Dellaert, S. Denie, P. Gillis, P. Gevaert, K. Kouseband, A. de Kruijter, J.M. Lede-

gang, E.C.F. von Leschen, M. Mol, J. de Rogez, J. Schijve, J. de Smit, J. Sturm, J. v.d. Ve1de en J.B. de Witte.

De erewacht te paard bestond uit: commandant H.W.F. van 't Groenewoud, ondercommandanten P.B. Geeraert, B. van den Heme1 en A. van Hijfte en de 1eden waren: C.A. A1deweire1dt, J. en W. A1mekinders, E., J.B. en P. Antheunis, W. Bouwens, J. de Bruickere, A.S.A. en K.L.A. Ca1on, F.T. Carpreau, C. Caste1eijn, F.J.A. Cortvriend, L. en V. van Damme, A. Dierikx, J.A. Haartsen, F.B. en P.H. Hamelinck, C. Haverbeke, P.B. van Hoorikx, P. de Jaeger uit Watervliet, J. en P. Leenhouts, J. de Meijer, J.J. Poissonnier, P.J. Rubbens, A. Schippers, W. Sturm, E. Thienpondt, F.J. Verbruggen, G.A. de WitteenJ.F. Wijffe1s. fe1s.

Na de aankomst op de Markt, begaf men zich naar het huis van Benteijn, waar de Koning werd voorgeste1d aan de gouverneur van Oost-V1aanderen (Belgie) E. de Jaeger; de vice-consul der Nederlanden te Gent, A. Grenier, pastoor B. Raessen, dominee G.P. Wijnma1en en ve1e anderen. Hierna werd de Koning namens de gemeente een dejeuner it 1a fourchette aangeboden, eveneens ten huize van Benteijn. Even na twaa1f uur vertrok de Koning naar Waterlandkerkje, bege1eid door burgemeester Bekaar en de erewacht te paard. Hier nam de burgemeester (bij de grens van zijn vier gemeenten) afscheid van Zijne Majesteit.

In IJzendijke werd het feest tot in de k1eine uurtjes voortgezet.

De schutterssocieteit "St. Sebastiaan".

Dit gilde zou zijn opgericht op 1 juli 1851 onder de naam "Willem Tell". Er zou ze1fs nog een vroegere societeit zijn geweest. De naam "Willem Tell" bleef tot 1866, daarna werd het "St. Sebastiaan". Waarom de naam werd veranderd is onbekend.

De contributie was f 3,60 per jaar, waarvoor men de maaltijd in januari en het konings- en (tevens) prijsschieten, vroeger op 15 augustus, vrij had. De prijzen bestonden toen uit boeketten kunstb1oemen, later uit verzilverde le pels, vorken en koffie1epeltjes waarin "St. Sebastiaan IJzendijke" en het jaarta1 was gegraveerd. Er waren acht schietingen per jaar.

In 1933 was er voor de Koning nag in zilver een vogeltje met een rond plaatje waarop stand "Societeit St. Sebastiaan IJ zendijke 1851". Dit vogeltje werd "de zilveren breuk" genoemd. Verdere bezittingen waren onder andere: een vaande1, het gemeentewapen en een hoge trom en twee kanonnetjes op een houten affuit, gedateerd 1851. Bij een optocht gingen deze kanonnetjes mee en werden door de pij1enrapers getrokken. Voor de keizer was er een keizersmedaille, waarop afgebee1d een kroon, een krans, een vijfpuntige ster, een gekruiste boog en pij1 en een roos (gedeeltelijk vergu1d). Uit: "De Schuttersgilden en Schutterijen van Zeeland" door J .A. J olles, 1934 (pagina 9,127 en 128).

Er was in 1862 nog een schuttersvereniging in IJ zendijke en wel "Oefening Leert".

: .. ~1': . '" ...

?...

1. De Biervlietse weg, bij de tol en cafe "Buitenlust". Deze weg werd door Biervliet en IJzendijke samen aangelegd. De eerste tolgaarder was J. Kusse, die in 1897 werd opgevolgd door Ch. Bracke. In 1902 werd aan tolgeld ontvangen f 563,85 en in 1906 f 454,18. Op de foto zien we dokter Schouten met zijn rijtuig en zijn personeelslid R. van Staveren. Links staat, met de armen in de zij, Ed. de Witte, toentertijd wagenmakersknecht bij tolgaarder J. Kusse, die tevens wagenmaker was.

Onivcrg mijr.e groeten uil If zen ijke

2. De Hoogstraat omstreeks 1905 waar onder anderen poseren: a1s tweede van links mevrouw Willemsen, slager Abr. Willemsen, de postbodes Van de Sande en J. Goethals en Eduard Boerjan van de reinigingsdienst. Vervolgens mevrouw Gilles met haar drie dochters. Rechts staat het pand van drukkerij Bevin en daarnaast de woning met een mooie gevelsteen, die er ook nu nog zit. Let u er eens op.

3. De erepoort in de Landbouwstraat bij de Nieuwendijk en de Biervlietsestraat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het IJzendijks muziek "Geduld Overwint" in 1887. Wie zijn hier geportretteerd? Erg jammer dat we dit niet weten. Vroeger heette het hier de Biervlietse dam. Toen koning Willem III hier op 24 mei 1862 vanuit Biervliet Ifzendijke binnenkwam, stond hier ook een ereboog, van hout, een burcht voorstellende en vervaardigd door timmerman Bleijenbergh,

4. Een huisvlijttentoonstelling in het Patronaatsgebouw in 1934. Van links naar rechts staan daar: Joel Sturm, Alma de Jager, Aime Termont, Charel Varin, Mad. Gevaert en Ger. Bleijenberg. Deze tentoonstelling was een groot succes.

Molenstraat. IJZENDIJKE.

5. Een afbee1ding van de Mo1enstraat rond de eeuwwisseling waar de houten standaardmo1en prachtig op staat. Deze mo1en stond op een gedee1te van de oude wallen. In 1665 waren de weeskinderen van Adr. Spruyt eigenaars. Na hen kwamen: in 1747 Hendrik van der Gruysen, in 1767 Willem van Klijnck, van 1830 tot 1850 Snebout, tot 1860 Ch. Carpreau, tot 1906 B.l. Doens, vervo1gens A. Doens tot 1920 en tot 1922 P.A. Doens, die de mo1en heeft afgebroken wegens bouwvalligheid. Zie hiervoor pagina 63 van "De mo1ens van Zeeuws-V1aanderen", door S. Collot d'Escury.

6. De Gouverneurstraat in 1911 met links de winkel en kleermakerij van M. Batselaere-de Pre. Rechts herb erg ,,'s Lands Welvaren", toentertijd van L. Coene en later van J. Lecluise. Vervolgens het pand van "de kapper", het gemeentehuis en het post- en telegraafkantoor. Ret huis op de achtergrond is de bakkerij van Aug. de Vriend. Ret gebouw hiervoor met de hoge schoorsteen is de open bare lagere school en verder wordt de straat bevolkt door de IJzendijkse jeugd.

Groelen uit IJZE~DIJKE. Olll~evin~.

7. De omgeving van IJzendijke verme1dt deze kaart van rand 1913. De verkeersbe1emmeringen op de Nieuwendijk worden, van links naar rechts, gevormd door: op de voorste paa1 Jac. Poissonier, de tweede paa1 wordt bezet door Ch. Varin, vervo1gens Piet Ego, Joh. van der Hoofd, nummer 12 is Theophie1 de Ruisscher, Harco Doedens heeft zijn arm in een doek en ook Joh. van Laere werd herkend.

8. Van de drieendertig person en die op deze foto van 1929 van de rooms-katholieke meisjessehoo1 staan afgebee1d hebben we er eenendertig herkend. Het zijn van boven naar beneden en van links naar reehts: R. Sehoo1meester, II. van Vooren, M. Gillis, L. Potvlieger, M. Ververs, M. Wijffels, A. Aerts, D. Lens, E. van Hae1e, onderwijzeres I. Roegiers, L. van Hae1e, R. Quque, G. van Heve1e, A. Dellaert, Al, van Hijfte, Al, de Boevere, Al. van Heeke, G. de Rooker, Mj. Versehoten, M. Kopme1s, Louise de Groot, M. Hermans, V. Dellaert, M. van de Navooije, H. de Boevere, J. Wijffe1s, J. de Boevere, D. van Kouteren, M. Verstraeten, C. Kopmels en T. Verschoote.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek