Joure in grootmoeders tijd

Joure in grootmoeders tijd

Auteur
:   P.R. van der Zee
Gemeente
:   SkarsterlÉn
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6142-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Joure in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

59 Een bijzondere foto van de Appclwijk in 1934. Links een gedeelte van het Oude Raedthuys, van 1807 tot

1 859 gemeentehuis van Haskerland. In 1934 was daar een kleermakerij en pettenhandel gevestigd. Verder naar rechts achtereenvolgens siagerij Bouma, garage De Vrij en het Tolhuis, toen nog met een verdieping over de volle breedte. In de morgenuren van vrijdag 22 december 1934 werd de garage van De Vrij door brand getroffen. Ook de bovenverdieping van hetTolhuis liep brand- en waterschade op. De situatiefoto werd gemaakt in verband met plannen tot de herbouw van de garage. Maar ook zander de aantekening "Te verbou-

wen perceel" was het wel duidelijk dat er het een en ander moest gebeuren. Op de achtergrond is nog net een klein stukje van deTolhuisbrug te zien.

60 Deze foto, met in het midden de geblakerde resten van hetTolhuis, moet zijn genomen op of enkele dagen na 10 april 1935. In de nacht van 9 op 10 april van dat jaar werd hetTolhuis getroffen door brand. Vooral de bovenverdieping liep veel schade op. Het gedeelte van de bovenverdieping links van de ingang deed dienst als zaalruimte. Veel verenigingen maakten daar gebruik van. Dit gedeelte van de bovenverdieping werd niet herbouwd. De ophaalbrug, die de verbinding vormde tussen de Kolk (op de voorgrond) en de Zijlroede, is eind jaren zestig vervangen door een vaste, brede brug. De foto illustreert ook een mijlpaal in de geschiede-

nis van het vrachtvervoer. Vanouds werd voor dat vervoer vooral gebruik gemaakt van waterwegen. Midden [aren dertig namen vrachtauto's langzaam maar zeker die taak over. Aanvankelijk was er nog

wel sprake van een zekere vorm van samenwerking, zoals uit deze foto blijkt.

61 De Zijl in of omstreeks 1905. Het pand met het torentje, reehts op de foto, is het graanpakhuis van de firma G.P. Cath en Zonen. Aan de kade lagen regelmatig schepen die graan aanvoerden. Oudere ]ousters wisten te vertellen dat soms zelfs sehepen uit Rusland hun vraeht in [oure kwamen lossen. Missemen ligt in dat gegeven de verklaring van het feit dat in 1907 op de naastgelegen seheepswerf van Aukebaes een sehip met een Russiseh klinkende naam van stapel is gelopeno Op een van de naamplankjes aan de muur van de grate hellingsehuur staat die naam vermeld: Hl'-i'YTO. Links van de Zijlroede het begin van de Groene Dijk en, verseholen

tussen de bomen, het landgoed Herema State.

De Zijl met

62 De Zijl omstreeks 1910, met rechts het begin van de Groene Dijk. Onderaan staat in kleine letters afgedrukt "Uitgave Jan Swart, Drukkerij-Boekh. [oure". Het zal niet toevalhg zijn geweest dat de drukker- boekhandelaar deze ansichtkaart Iiet maken. Zijn zaak was in die tijd namelijk gevestigd in het tweede pand van rechts. Links vooraan de zijgevel van hetTolhuis. In het pand tussen het'Iolhuis en de drukkerij woonde en werkte heel lang de kleermaker Otto Postma. Veel [ouster jongedames kregen in zijn atelier naailes. Het gebouw dat tussen deTolhuisbrug en hetTolhuis is te zien werd het "grienfabrykje" genoemd. Die naam herinnert aan een

zeepziederij die daar gevestigd is geweest. Ongetwijfeld werd er (ook) groene zeep gemaakt. Vandaar de niet-officielc naam. In 1892 werd de zeepziederij verkocht. Later werkte in het gebouw onder

meer de koperslager Pieter Kleistra. Het middenstuk is ook gebruikt als brandstofpakhuis. Uiteindelijk moest het "grienfitbrykje" wijken voor de aanleg van de Kolkstraat.

63 Deze foro van de Groene Dijk is waarschijnlijk genomen op woensdag 4 september 1912. 's Nachts was de olieslagerij van de firma E.A. de Boer aan de Slachtedijk door brand verwoest. Vanaf de Groene Dijk kon men mooi de schade in ogenschouw nemen. ]arenlang was het daar vee! rustiger. De Groene Dijk was eigendom van de famHie Vegelin van Claerbergen en die vond het op een gegeven moment maar niks dat iedereen van de dijk gebruik kon maken. In 1934 werd ze!fs het afmeren van bootjes verboden. Pas in 1957 werd de gemeente eigenaar en kreeg de Groene Dijk een openbaar karakter. In toenemende mate vinden watersporters, die een

bezoek aan ]oure komen brengen, daar een mooie aanIegpIaats voor hun boot. Die ontwikkeling heeft geleid tot de aanleg van een grote passantenhaven aan de andere kant van de Groene Dijk. Het

betekende wel dat de dijk moest worden doorsneden.

64 Nag een rnooi pIaatje van de Groene Dijk en wel het voorste gedeeIte, gerekend vanaf de Tolhuisbrug. De foto geeft een beeld van de situatie zeals die omstreeks de eeuwwisseling was te bewonderen. Op de achtergrond, tussen de bomen door, de hellingschuur van de toen al bijna twee eeuwen oude scheepswerf aan de Zijlroede. Op de werfheerste in die tijd nag een drukte van belang. Tussen de eerste en de tweede boom door is te zien dat een vaartuig klaar ligt am van de hellingbaan te water te worden gelaten. Aan de kade van de Slachtedijk (links) ligt een bokvaartuig; oak die werden op de werf in vele soorten en maten gemaakt. Op de kaart

staat weliswaar als bijschrift vermeid "Wandehng langs de Groene Dijk" , maar uit het onderschrift bij een andere foto van de dijk blijkt dat dit niet altijd voor iedereen was weggelegd.

6S De Driessenstraat omstreeks 192 S, gezien in de richting van de Midstraat. De straat is aangelegd in 1899 en kreeg in de volksmond meteen de naam Driessenstraat. Die naam zal wel verwijzen naar Jan Gijsbertus Driessen, van 1 881 tot 1910 huisarts in Ioure. Hi] vestigde zich overigens niet in [oure, maar in Westermeer en tot am zijn vertrek bleefhij als inwoner van dat dorp ingeschreven. Misschien is het zo geweest dat de famihe Driessen grond bezat in het gebied waar de straat werd aangelegd en dat vanuit die situatie de straatnaarn is ingeburgerd. De weg op de voorgrond liep, langs weilanden en volkstuintjes van trampersoneel, naar het

"nieuwe" tramstation, dar in

1 92 2 in gebruik werd genomen. Pas nadat ook daar woningen waren gebouwd werd de weg een straat. De straatnaam Stationsstraat lag in dit geval voor het grijpen.

66 Het verzorgingshuis voor bejaarden Huize Sint Theresia, in Joure meestal kortweg hetTheresiahuis genoemd, werd op 16 december 1929 in gebruik genomen. Vlak daarnaast kwam omstreeks die tijd ook het Parochiehuis klaar. Nog even eerder, in 1927, werden de Bonifaciusschool en de daarbij behorende schoolwoning gebouwd. Alles verrees aan het smalle voetpad tussen de Driessenstraat en hetAchterom. Het Parochiehuis ging op 10 januari 1968 door brand verloren en werd niet herbouwd. Op de foto uit het midden van de jaren dertig links hetTheresiahuis en daarnaast het Parochiehuis. Het "torentje" stond niet op het

Paroc

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek