Jubbega-Schurega in oude ansichten

Jubbega-Schurega in oude ansichten

Auteur
:   J. Zwerver
Gemeente
:   Heerenveen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3820-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jubbega-Schurega in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

In dit boekje is getracht om een beeld te geven van Jubbega-Schurega in de eerste veertig jaren van deze eeuw. Hierbii wisselen foto's van personen, verenigingen, gebouwen en straatgezichten elkaar af en wordt hierover iets verteld. Op die oude foto's staan vaak van die gezellige hoekjes met veel born en, maar ook mensen die nog tijd voor elkaar hadden. Nu is door alle verbeteringen en vernieuwingen veel van deze gezelligheid en gemoedelijkheid verdwenen. De mensen zijn haastig en willen ruimte.

We gaan nu even in vogelvlucht door de jaren vanaf 1900 tot 1940, zonder op politieke geschiedenis in te gaan, hoewel die nauw verbonden is geweest met de oosthoek. Het oudere gedeelte van Jubbega-Schurega, gelegen langs en nabij de Schoterlandseweg, heeft in die jaren minder geschiedenis gemaakt dan het gedeelte gelegen ten noorden van deze weg, bij vaart en wijken, Omstreeks de eeuwwisseling waren er vaak demonstraties en stakingen van arbeiders. Armoede werd wel geleden maar in beperkte mate, want men kon wel werk krijgen in vervening, baggerwerk, bij de boeren en velen gingen naar Duitsland.

Met de eerste wereldoorlog veranderde dit. Veel mannen moesten in militaire dienst en de grens met Duitsland werd gesloten. Mede hierdoor begon de armoede langzamerhand naar een hoogtepunt te groeien. In 1926 en 1927 schreven verscheidene kranten over de erbarmelijke toestanden in de Schoter1andse oosthoek. Mr. Sannes bracht dit probleem in de Kamer. Op 5 december 192 7 bracht minister Kan een bezoek aan dit gebied en op 27

januari 1928 minister Slotemaker de Bruine. Spoedig hierna werd de "Commissie voor de Opbouw van Oost-Schoterland" ingesteld. Al deze activiteiten brachten resultaten: onder andere de oprichting van een buurthuis, ambachtsschool, tuinbouwvoorbeeldbe drijf', de insteIling van een landarbeidersstichting enzovoort. Ook wegenaanleg en -verbetering waren hier een gevolg van. Plaatselijk belang heeft hierbij eveneens een grote rol gespeeld.

In de volgende jaren ontwikkelde Jubbega-Schurega zich langzamerhand tot een bloeiend dorp, waar zich vele industrieen en zaken vestigden.

In deze inleiding worden geen namen genoemd van person en die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van deze streek, want dit zijn er velen geweest en allicht zou er een worden vergeten. Vooral werd geprobeerd om iets te vertellen over de in dit boekje gebruikte foto's. Maar er werd niet te diep in de geschiedenis gedoken, misschien kan dit nog eens gebeuren in een ander boekje. Mijn verontschuldigingen als er fouten zijn gemaakt.

Verder wil ik een ieder bedanken die op enigerlei wijze heeft medegewerkt aan de samenstelling van dit boekje. In het bijzonder de gebroeders Aldershof, Jan Bergsma, Berend Blaauw, Uilke Braam, Douwe Buurstra en de oudheidkamer in Heerenveen voor foto's en gegevens. Ook bijzonder veel dank aan mijn kennissen Gerrit en Aafje Geertsema, die ontzettend veel hebben gedaan aan de verzorging van het fotomateriaal.

1. We beginnen deze serie met een foto van een spitkeet die omstreeks de eeuwwisseling was gelegen achter de Wolter Jagerswijk. Het gebeurde weI eens, dat men een hut of keet bouwde in de uren dat de toekomstige bewoners naar Heerenveen waren om daar te trouwen. Bij hun terugkomst kregen de jonggehuwden de "woning" als huwelijksgeschenk aangeboden. Velen trouwden echter niet op het gemeentehuis, maar "oer de putheak".

2. Op deze omstreeks 1900 genomen foto zien we de "Foksehoa1e", welke was gelegen tussen de vierde en de vijfde wijk. Bij de zeventiende wijk was de "Kninehoale". Dit waren zogenaamde armenkamers en reeds een eerste begin om te komen tot verbetering van de woningtoestanden. Twee bekende voorvechters hiervan staan op deze foto, links Rinderd van Zinderen Bakker en derde van links veldwachter Jan van der Brug. Beiden waren werkzaam in de P.W. Janssenstichting.

3. "Excelsior" was de eerste voetbalclub van Jubbega. Men speelde op een veld bij Welgelegen. Op deze foto uit 1922 ziet men staande, van links naar rechts, op de achterste rij: J. Brinksma, J. de Jong, H. de Bruin, A. Zandstra en H. van der Schaar. Knielende: L. Fokkema, B. Blaauw en H. van Dam. Zittende: O. Jonker, H. van der Meulen en S. de Vries.

Uitg. G. L. v . d. Zwaag.

c1Joterjabriek Jubbega.

4. Een van de eerste foto's van de zuivelfabriek-graanrnalerij, die in werking trad op 8 januari 1904. De graanmalerij was tussen de zuivelfabriek en de directeurswoning. De plaats van stichting was zeer gunstig, daar het een kruising was van weg en vaart. In 1897 was er een mislukte poging geweest om een fabriek te stich ten aan de Nieuwewijk te Oudehorne. De graanmalerij kreeg in 1926 een nieuw gebouw aan de oostzijde van de Gorredijksterweg. De draaibrug werd in 1931 vervangen door een ophaalbrug, gebouwd door Kempers uit Hengelo. In 1973 verdween oak deze brug en kwam hier een dam in de vaart.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek