Kampen in oude ansichten deel 2

Kampen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.W. van den Hoven
Gemeente
:   Kampen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2014-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kampen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Met het nu verschenen boekwerkje "Kampen in oude ansichten dee12" krijgt het door Joh. Don samengestelde boekwerk een vervolg. Heil dan u geachte lezer, kijker of anderszins belangsteilende in de achter ons liggende tijd van goed tachtig jaren.

Na de vanouds bekende brief verovert na 1 oktober 1869 de briefkaart zich, vanuit Oostenrijk, een plaats in de samen1eving. Weldra komt men ertoe die te voorzien van een tekening of foto en zie daar, de prentbriefkaart is geboren. Op internationaa1 niveau (Wereldpostvereniging) wordt het een en ander (bijvoorbeeld porto) gerege1d. Aller1ei voorstellingen zijn er op prentbriefkaart uitgebracht; de voor ons be1angrijkste is weI de topografie, het stads- en dorpsgezicht. Omstreeks 1890 komen ze in Nederland in de handel. Te Kampen is drukkerij Zalsman de eerste die een stadsgezicht het licht doet zien (1895). Aan de verzameling van deze kaarten is men direct beg onnen en goed opgeborgen in albums kan men er steeds weer van genie ten. Veel moeite kost het om verzonden kaarten later weer in de plaats van herkomst terug te brengen. Kampen a1s voorbeeld nemende, van hieruit zijn ze naar aile windstreken verstrooid. Gelukkig zijn

er mogelijkheden om door middel van ruiling met gelijkgestemde verzamelaars in andere plaatsen het beoogde doe1 te bereiken. Dat is ten eerste: alle kaarten met onze goede stad Kampen als onderwerp hier terug te krijgen, vervolgens: er anderen van mee laten genie ten. Echter, het steeds van hand tot hand doen gaan is ongewenst, daarom: prettig dat er boekjes als deze kunnen worden gemaakt. En ook fijn dat er mensen zijn die vroeger aantekeningen hebben gemaakt van wat ze om zich he en zagen gebeuren. In de bege1eidende teksten is dat verwerkt, mogelijk onvoile dig, maar dat verneem ik dan gaarne ter verbetering. Daar waar geen "echte ansichten" van zijn gemaakt maar toch belangrijk om te weten, is een foto gebruikt en vermeld. Belangrijk zijn ook de mensen van toen, van wie velen in de herinnering voortleven, een aantal van hen zult u in dit boekje afgebeeld zien. Kortom, een brokje historie dat begint bij de eeuwwisseling en eindigt bij de jaren veertig. Het getoonde materiaal is voor het overgrote gedeelte uit eigen verzameling en ik hoop dat u er ook plezier aan zult beleven.

1. Voor de reiziger die vanaf een der dijkwegen de stad Kampen nadert, biedt deze een machtige aanblik. Het silhouet der huizen, onderbroken door bam en en torens, poort en brug, terwiil de rivier aan haar voet voortglijdt, vindt in den lande haar weerga niet. Met deze gevoelige strafe willen we een aanvang nemen u rand en door de stad te leiden, Het gezicht op Kampen hier weergegeven, duidt aan dat veel van het oude er nu nog is, zij het in een andere vorm. Het zandpad is letterlijk en figuurlijk weg, de spoorovergang, waarvan v66r het station de afsluitbomen zichtbaar zijn, komt misschien weer terug. Dat u er nog eens koeien zult zien grazen, neen, maar weI is in deze contreien weer een steur, met een bel om de nek, waargenomen. (Kampen Ui-t dagen 1976.)

.. 7 _

--=-- - .

J.T elbruz 0,:11. Badhuis

h,,' p n j~i:

,~.

2. De Llsselbrug, in de volksmond "De Lange Brugge", een status-symbool van de stad, werd in 1872/73 gebouwd ter vervanging van een houten bouwwerk. Aan het ontwerp van ir. Nierstrasz kleefde ondanks dat het hem een onderscheiding opleverde toch een fout. De hefinrichting van het val klopte niet - waarop onze stads-bouwkundige J. Swets al had gewezen - en m oest naderhand worden bijgewerkt. Tegen de verwaehtingen in ZOll de brug spoedig te smal blijken en werd in 1939 het plan voor cen nieuwe bredere brug goedgckeurd, die, op advies van het ministerie van Waterstaat, meer noordelijk zou komen te Iiggen. Op deze kaart van omstreeks 1900 zien we ook het lange, smalle badhuis Iiggen, dat in 1912 zou worden vervangen door een nieuw met bassins en kuipbaden.

3. Deze kaart geeft een beeld van de brug tijdens de meidagen van 1940. De oorlogsomstandigheden waren er de oorzaak van dat de plannen voor de nieuwe brug in de ijskast verdwenen en pas in 1976 daaruit zijn teruggekeerd om te worden uitgevoerd! Ten tijde van de herstelwerkzaamheden in 1940/41 werd de oeververbinding met pontveren in stand gchouden. De rechtcr middcnpijler die in januari 1883, ten gevolge van onderstroming, schuin beg on wcg tc zakken en onze "vroede vaderen" danig in panick bracht, kan hicr ook even worden gememoreerd. De tocn aangelegde noodbrug met ook een tweedelig val doorstond de procfbelasting van een kar met keie n wei, maar zodra de hoogwaardigheidsbekleders op het midden kwarnen, knikte het val door! Gelukkig zijn allen uit het water gered.

Y~elbrug.

4. Bij het herstellen van de brug, in de jaren 1883-1885, had prof. ir. J.M. Telders de leiding, die ook verbeteringen in de hefinrichting aanbracht. Verder blcef alles zoa1s het was, de Tudorborgen en kantelen naar het ontwerp van architect L.c. Hezemans en daarop het beeld "De Stedemaagd" van Joseph Graven. (De telefoondradendrager behoort niet tot het ontwerp.) Op een zonnige dag in 1912 zag de fotograaf dit tafereeltje voor zich. De koets van "Hotel Breijinck", ofte wel "Des Pays Bas", is op thuisreis naar de Broederweg. Een boerenfamilie met kroost gaat kennelijk op reis.

,.

Kampen

5. Het stationsgebouw van de Nederlandsche Centraal-Spoorwegmaatschappij was in de begintijd kopstation van de N.C.S.-lijn Utrecht-Zwolle-Kampen. Er reden doorgaande treinen die zesendertig haltes en stopplaatsen bedienden. Met verloop van tijd is daarin verandering gebracht en werd onze lijn een zijtak. De opening van station en lijn werd met een drie dagen durend feest, 10, 11 en 12 mei 1865, gevierd. Ook de kapel van het Instructie-Bataljon had een werkzaam aandeel. De afzetting van het feestterrein en de saluutschoten waren het Instructie-Bataljon ook opgedragcn. Deze kaart van omstreeks 1900 toont ons mede het wandelend publiek uit die dagen.

Het nieuwe Station (N. C. S.) - Kampen.

6. Ter vervanging van het oude gebouw werd op 9 juli 19 J 2 het nieuwe station Kampen in gebruik genomen. Bij de reorganisatie van de particuliere spoorwegen in Nederland, waarbij ze allemaal via de Staat in de n.v. Nedcrlandse Spoorwegen worden opgcnorncn, zal de naam N.C.S. verdwijncn. (Tijdens de bestaansperiode van het station Karnpen-Zuid werd dit hier Kampen-Noord genoemd.) Gelijk met de opening in 1912 trad ook de stationsrestauratic in werking, evenzo aanvaardde de hcer Diender zijn funetie als restaurateur, welke hij veertig jaar zou vervullen. In september 1949 sloopt men de rechter statio nsk ap, die erg gchavend door kogels uit de oorlog tevoorschijn kwam, tevcns om de weg tc kunnen verbreden.

7. Het gebouw dateert van 1836, de vereniging "Buitensocieteit" werd in 1862 opgerieht en heeft sindsdien het beheer gevoerd over hct restaurant, de tuin en de aldaar aanwezige muziektent. Avonden van muzikaal genot voor het hooggceerde publiek binnen het hek en de mensen die buiten die ornheining luisterden. Als daar het Stedelijk-Orkest concerteerde of de kapel van het InstructieBataljon of de Hoofdcursus. Slechts de oude grote zaal van het tegenwoordige restaurant "De Buitenwacht" herinnert aan de dagen van weleer. De tuin wordt nu grotendeels door het busstation ingenomen.

Bultensocletelt

8. "Een prachtig doorkijkje", dat is zo de term die gebruikelijk is bij deze objecten. Het is vooral de ijzerconstructie van de brug, die ons boeit. F. Kloos en Zonen, scheepsbouwmeesters te Alblasserdam, vervaardigde het. Binnen de omlijsting prijkt het gebouw "Buitensocieteit". Ten tijde van deze kaart (1909) zwaait daar de heer H.P.J. Scholz de scepter, in 1912 treedt de heer W. de Just als gerant in dienst, de functie die hij aldaar ruim vijfentwintig jaar zal bekledcn. Op 28 februari 1947 wordt de afbraak van hct restaurant en de serre begonnen, of eigenlijk het opruimen van de restanten daarvan. De oor1og was er al niet z.onderrncer aan voorbijgegaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek