Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 1

Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   S.J. van Dijke
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4208-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met dit boekje, bevattende een bescheiden verzameling van oude prentbriefkaarten en foto's, elk voorzien van een korte begeleidende beschrijving, willen we trachten de dorpen Kapelle en Biezelinge enigszins in herinnering te brengen, zoals de toestand daar was in de jaren tussen 1880 en 1930, aan hen die het als zodanig hebben gekend. Ook voor degenen die hier naderhand kwamen zal het wellicht interessant zijn te zien, hoe hun huidige woonplaats er toentertijd ongeveer uitzag.

In de betrekkelijk korte tijd van een halve eeuw hebben de dorpen Kapelle en Biezelinge een dermate grote gedaanteverwisseling ondergaan, dat zelfs oud-bewoners hun vroegere woonplaats niet meer terugkennen en dat degenen die het nog slechts korte tijd kennen zich moeilijk kunnen voorstellen, hoe de toestand hier vroeger was. We menen daarom velen met deze ver-

zameling een genoegen te doen.

De hinderlijke drukte van het verkeer, de haastige bedrijvigheid van nu, waren vroeger hier niet aanwezig. Dit is op de kaarten en foto's zeer goed waar te nemen. De inwoners leefden hier toen een geheel ander leven, vol van rust, eenvoud, andere sfeer, tradities, onderlinge belangstelling, fantastische volksverhalen, bloeiend en gezond verenigingsleven en vooral veel medeleven met elkanders Iotgevallen, De kinderen konden op straat of weg zonder gevaar spelen en zich uitleven.

De gezondheidszorg liet veel te wensen over. Van enige riolering was geen sprake; vriiwel iedereen loosde huishoudwater op een poldersloot met aIle gevolgen van dien. Waterleiding, gas en elektriciteit kwamen pas in de twintiger en dertiger jaren.

Verharde wegen waren er bijna niet, dus modderpaden

in voor- en najaar, AIleen de hoofdwegen in de kom van de dorpen waren, en nog slechts voor een gedeelte, bestraat met keien (de bekende "kinderhoofdjes").

Ten gerieve van de beIangsteIlenden voor dit boekwerkje "Kapelle en BiezeIinge in oude ansichten" is als uitgangspunt voor een wandeIing door het dorp Kapelle het aloude centrum genornen, het mooie Kerkplein, met zijn monumentale toren en kerk, Helaas heeft dit centrum in de loop der jaren veel van zijn bekoring verloren.

Yoor het dorp Biezelinge kozen we aIs uitgangspunt het Marktplein met de voormalige haven.

Zoveel mogeIijk is er naar gestreefd in dit beknopt overzicht eenzo volledigmogelijke indruk van beide dorpen te geven, voor zover de ruimte in dit boekwerkje dit toeIiet.

De gemeente had, evenals zo vele andere gemeenten, haar karakteristieke plekjes. De bevolking hechtte sterk aan oude gebruiken, vooral bij geboorte, huwelijk, overlijden en andere voorvallen. Zoals overal elders kende men hier zijn eigen dorpstypen.

Na de Tweede Wereldoorlog is de hiervoren genoemde rust door allerlei oorzaken en omstandigheden voor goed verstoord. Velen kunnen zelfs het tempo van deze haastige tijd niet meet bijhouden.

Laten we echter trachten het nog vele bestaande mooie dorpseigene zoveel mogelijk voor ondergang te behoeden. We hopen, dat dit boekwerkje aan het gesteIde doel zal beantwoorden en dat de bezitter veel genoegen bij het doorbladeren mag bel even aan "het Kapelle en Biezelirige van toen".

Dorpstraat met Gemeentehuis, J<apelle.

I. Ret zuidwestelijk gedeelte van het Kerkplein met het voormalige gemeentehuis, waarvan de bovenverdieping door de gemeentesecretaris werd bewoond. Ret gemeentehuis en de gebouwen links daarvan werden in mei 1940 door oorlogsgeweld geheel verwoest. Ret tweede en derde huis links op de kaart zijn gesloopt, om een verbinding tussen het Kerkplein en de Stationsstraat (de Van der Biltlaan) tot stand te kunnen brengen.

Kerkstraat.

Kapelle bij Goes.

2. Een zuidelijk gedeelte van bet Kerkplein. Ret tweede huis reehts op de kaart is bet voormalig hulppost- en telegraafkantoor, met kantoorbouderswoning. Kantoorhouder was de heer B. de Jonge. Ret grote gebouw in het midden is de voormalige pastorie van de hervormde gemeente te Kapelle,

Do~ps~ei!iehl .

Kapell~

. ~

_ i~,_r __ ~~~ .

3709

3. Ret Kerkplein met de aloude herberg "De Zwaan" omstreeks 1900. De herberg is daarna verbouwd tot hotel.

Groote Kerk, RapelJe

4. De noordzijde van de hervormde kerk en toren, voor de grote restauratie van de toren in 1923/24. De wijzerborden bevonden zich toen op de torentrans. In de toren bevinden zich vier klokken. Door zijn eenvoudige stiji is hij bijzonder mooi. Een bijzonderheid van deze toren vormt de geheel gemetselde spits, aismede de vier stenen hoektorentjes. Slechts een paar torens in ons land hebben dergelijke hoektorentjes. De toren is gebouwd omstreeks 1427. De kerk is, althans gedeeltelijk, van oudere datum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek