Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.J. Lepoeter
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4209-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

J __ ~! r: I

. "- ;

Bewaarschool,

39. In 1925 startte in Kapelle de bewaarschool onder de energieke leiding van juffrouw Koba van Willegen. De eerste jaren werd zij geassisteerd door Anna Hoogstrate, daarna door Mien Heijstek, Aanvankelijk moest men zich behelpen in het oude gebouw "Obadja" in de Ooststraat. Een jaar later kwam in de toenmalige Julianastraat - nu is dat de Mauritsstraat - het gebouw voor de bewaarschool gereed, zoals we dat zien op deze foto uit de jaren rond 1930. De Julianastraat vormde met de Wilhelminastraat in die jaren in Kapelle "de nieuwe wijk". Sinds geruime tijd is dit bewaarschoolgebouw in gebruik als werkplaats en opslagruimte voor gemeentewerken.

Chr. Schoof er Kerk, ,({ape/Ie,

40. In 1924 had men vanuit het MoIenwater nog een vrij uitzicht op het zuideIijk deeI van de Biezelingsestraat, Van links naar rechts zien we hier de School met den Bijbel, de gereformeerde kerk, de woningen van Thomas Fossen en Adr. Poortvliet en het bedrijf van molenaar Van Wingen.

Hiernaast zien we een schoolfoto uit 1908, de beginperiode van de School met den Bijbel. Dat was het eerste jaar waarin meester J. Pottjewijd, een zoon van de hoffotograaf B.J. Pottjewijd uit Winschoten, hoofd van de school was.

41. Op deze sehoolfoto zien we van boven naar beneden en van links naar reehts op de eerste rij: Kees van Liere, Adr. Nijssen, Bram Slabbekoorn, Le~n Burger, Maatje Burger, Jan, Marien, Piet en Adriaan de Jager, Maatje en Mientje Slabbekoorn en Kees Smallegange. Tweede rij: Joh. Zuidweg, Samuel en Adr. Wisse, Mientje en Janna Burger, Maatje de Jager, Koos en Truida Fraanje, Koos Slabbekoorn en Maatje Smallegange. Derde rij: Piet Spijk, Lein, Piet en Nico Eversdijk, Leen van 't Veer, Joh. Baijens, Piet Beenakker en Pietje Smallegange. Vierde rij: Dina Spijk, Jannetje Eversdijk, Keetje van 't Veer en Truida en Adr. Vermaire. Aehter de groep staan links meester De Bruin, reehts meester Pottjewijd en naast de kinderen zit juffrouw Jeronimus. Voor het raam staat mevrouw Pottjewijd.

CAPPELLE

15231

42. De Biezelingsestraat in 1902, gezien vanaf het punt waar nu de C.D. Vereeckestraat begint in de richting van de spoorlijn. Links op de voorgrond staat mevrouw Schrier-Visser met haar zoon Bram op de arm voor haar woning. Ret hoge gebouw, waarachter de molen voor het grootste dee 1 schuil gaat, is de herberg "Ret Groene Woud". Deze herberg stond op de plaats waar in 1904 de Sehool met den Bijbel en in 1915/1916 de gereforrneerde kerk werden gebouwd en hij ontleende zijn naam aan het uitzicht op het bos van de buitenplaats "Jagtlust" aan de overzijde van de straat. De herberg was als zodanig in gebruik tot circa 1890. De Jaatste herbergier was een zekere De Dreu. Rond de eeuwwisseling woonden er drie gezinnen in, narnelijk die van Jan Keirn, Benjamin van de Vrie en Piet Duivewaarde.

KAPELLE. VILLA POMONA

43. Hetzelfde gedeelte van de Biezelingsestraat in 1918. Links op de voorgrond staat de in 1910/1911 gebouwde en na de tweede wereldoorlog tot bejaardentehuis verbouwde villa "Pomona". lets verderop het toen nog gloednieuwe torentje van de gereformeerde kerk. "Pomona" werd gebouwd op het schuttershof van de "Schutterij van den Edelen Handboog", later kortweg "het gilde" genoemd. Dit handbooggilde was verrnoedelijk de voortzetting, in 1638 gereglementeerd, van een oud St.Sebastianusgilde. In de loop van de vorige eeuw begon het gilde een kwijnend bestaan te lijden, totdat rond 1900 vrijwel niet meer op de steng werd geschoten. Op 13 januari 1903 werd met tien tegen een aangenomen de steng te verkopen en 19 januari 1910 over te gaan tot verkoop van het gehele schuttershof voor tenminste vier mille.

44. Na verloop van een aantal jaren werd op 2Y september 1Y31, tijdens een vergadering in het cafe van Anton Luijk, door zeven personen, geheel los van het oude gilde, de handboogschutterij "Willem Tell" opgericht. Deze schutterij ging het handboogschieten weer actief beoefenen en op 22 oktober 1932 werd met het afschieten van de zogenaamde gouden pijl door burgemeester W. Bierens de gaaisteng ingewijd. Tijdens een concours in de jaren dertig werd een aantal schutters van "Willem Tell", samen met enkele schutters van andere verenigingen, op deze wijze vereeuwigd. Van links naar rechts: Jan Koopman (Heinkenszand), Adr. van Liere, Piet Glas Jpzn., Jaap Glas, Hugo Mol, onbekend, Kees Hoogesteger, Adr. de Neef, Willem Reijerse en Toon Westveer (Oudelande).

45. Voetbal is een populaire sport en wordt ook in Kapelle al geruime tijd in georganiseerd verband beoefend. Deze foto, uit de tweede helft van de jaren dertig, toont het merendeel van de actieve leden van de toen onder de naam "V.D.O." (Volhouden Doet Overwinnen) spelende Kapelse vereniging. De foto werd gemaakt op de oude boomweide achter Piet Zegers, welke in die dagen nog als voetbalveld dienst deed. We zien, van links naar rechts, staand: Gilles van Oosten, Huib Slabbekoorn, Thijs Eversdijk, Piet en Jaap Glas, Daan Sinke, Adrie Kramer, Kees Paardekoper, voorzitter politieagent Van Raay, Marien Schipper, Daan van Maris Johzn., Jan Bruijnooge, Joh. Schipper, Adr. van Boven en Joh. Eversdijk. Zittend: Ko Kramer, Corn. Rovers, Karel Kramer, Adr, Schipper, Toop Slabbekoorn, Jan Meeuse, Jaap v.d. Zande, Gideon de Rijder, Jo van Liere en Freek Kramer.

46. Dit is een mooie foto van de Kapelse molen uit de tijd dat deze nog volop in bedrijf was. De wieken draaien hier met volle zeilen! Op 29 augustus 1939 werkte deze gesloten standaardmolen met stenen onderbouw voor het laatst en in 1951 werd helaas tot afbraak van de toen zeer bouwvallige molen overgegaan. Het bouwjaar is moeilijk te achterhalen. In de windvaan stond het jaartal1751; in het houtwerk stonden verschillende jaartallen gekerfd, het oudste was 1680. Vast staat dat de molen een lange historie had en vele molenaars zag komen en gaan. Lange jaren hebben leden van de familie De Jonge de molen bemand en sedert 1887 was hij in het bezit van de familie Van Wingen. Aardig is het nog te vermelden dat in 1795 door dertien Zuidbevelandse molenaars, waaronder Abr. de J onge van Kapelle, bij de Provisionele Representanten van Zeeland een klacht werd ingediend omdat vele grondeigenaren hun percelen zodanig met bomen had den beplant dat hen "de wind uit de zeilen" werd genomen, zodat sommige molenaars waren gedwongen het graan elders te laten malen.

47. De officiele geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Kapelle-Biezelinge vangt aan op 24 oktober 1865, als door de provinciale synode wordt toegestaan te Biezelinge een zelfstandige gemeente te vormen. Dit gebeurt dan onder de naam van Christelijk Afgescheiden Kerk, welke naam in 1869 wordt veranderd in Christelijk Gereformeerde Kerk en in 1892 in Gereformeerde Kerk. Ook v66r 1865 werden te Biezelinge op verschillende plaatsen reeds diensten gehouden; sinds 1852 in een speciaal voor dit doel aangekochte houten loods. In 1869 werd de eerste steen gelegd voor een eigen kerkgebouw - nu verbouwd tot de rijwiel- en bromfietswinkel van J. van Stel - dat in 1916 werd vervangen door de huidige kerk aan de Biezelingsestraat. Deze foto geeft een beeld van het interieur van de gereformeerde kerk tijdens de inwijdingsdienst, welke plaatsvond op Hemelvaartsdag 1916.

48. In de omgeving van Kapelle en Biezelinge was vooral in de eerste helft van deze eeuw de fruitteelt van een overwegende betekenis. In 1917, het eerste jaar dat de veilingvereniging .Kapelle-Biezelinge en Omgeving" officieel in bedrijf was, werd bij het laden van bushels bessen deze foto op het stationsemplacement gemaakt. Op de wagen zit, met de teugels in de hand, Piet Fraanje, Staand van links naar rechts: twee onbekenden, Geert van Boven, Joh. Ossewaarde, stationsbeambte Van Gilst, Hendrik Slabbekoorn, Engel Blok, Piet Murre en Ko Glerum. Op de wagen staat, met de armen over elkaar, Jaap Spruit en naast hem Heine Nouse. In de deuropening van de wagon zien we van links naar rechts:

Kees de Bruin (koopman uit Bergen op Zoom), Jan Eversdijk en Adr. Glerum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek