Kastelen in Nederland in oude ansichten

Kastelen in Nederland in oude ansichten

Auteur
:   J. Harenberg
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4731-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen in Nederland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De bekendste ruine van Nederland is ongetwijfeld die van Brederode. Het kasteel werd tussen 1250 en 1300 gebouwd. De eerst bekende heer van Brederode is Dirk I uit het huis Teylingen; degene die met de bouw aangevangen is, moet zijn zoon Willem I zijn geweest. Brederode werd in 1351 door de Kabeljauwen belegerd. Toen de Brederodes zich na 1418 in Vianen vestigden, werd het kasteel voortaan door een slotvoogd bewoond. In 1426 werd Brederode verwoest en daama gedeeltelijk herbouwd. Tijdens het beleg van Haarlem in 1573 werd het kasteel door de Spanjaarden verwoest en bleef sinds die tijd als een mine liggen. Het geslacht Brederode stierf in 1679 uit en Brederode viel aan de Staten van Holland en kwam zo na de Franse Revolutie aan de Staat der Nederlanden. De ruine wordt thans beheerd door de Rijksdienst Kastelenbeheer en is te bezichtigen.

"jJroekhuizen((, bij Eeersum

Vitg. f. F. Kuiper, Amerongen.

20. Ook bij Broekhuizen treffen we een lange rij eigenaren aan. Na Tyman van Zuylen (1408) komen Gerard van Kuilenburg (1440), Jacob van Gaesbeek (1440), Willem van Gent (1452), Jan de Roye, David van Bourgondie (1460), Johan van Auxy, Ernst Taets van Meerten (1466), Van Oostrum (1604), Rudolf van Arkel (1667), Caneau de Beauregard (1792). Toen werd Broekhuizen verkocht aan mr. C.J. van Nellesteyn, die het oude huis Iiet afbreken en in 1794 een nieuw Iiet bouwen, dat echter te klein bleek en door de architect Ziesenis werd vergroot tot de huidige omvang. Het huis weed in 1897 gekocht door ridder Pauw van Wieldrecht en vererfde door huwelijk aan de familie Stratenus, die het aan het Rijk verkoopt. In 1971 werd er het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in gevestigd. Het huis is in 1906 geheel uitgebrand, maar in oude stijl herbouwd.

i(ljswljk

Huize: Den Burgh

21. Het huis Den Burch te Rijswijk vertoont zich thans als een negentiende-eeuwse villa. Het was het stamhuis van het geslaeht Van der Burgh, maar ging in 1491 over aan de familie Van Suis. Zij werden opgevolgd door het geslaeht Van der Duyn dat het goed enige eeuwen behield, maar door sehulden gedwongen werd, het aan de stad 's-Gravenhage te verkopen. Die ging het uitsluitend om de reehten, zodat het huis verviel. In de aehttiende eeuw stond er een vrij simpellandhuis van een verdieping, dat in die eeuw aan de Van der Kuns kwam, die het huidige huis lieten bouwen. Oat vererfde op de jonkheren Von Fisenne, die het na de Tweede Wereldoorlog verkoehten aan de Salesianen van Don Bosco, die er een tehuis voor studenten van maakten.

Veassen

De Cannenburcht

22. Omstreeks 1360 behoorde de Cannenburch aan Peter van Steenbergen, in 1387 aan zijn dochter Aleijt en Godert van Hoemen. In 1402 was eigenaar Claes van Herwen, tweede echtgenoot van Aleijt, en in 1466 de Van Keppels. Dan wisselt het bezit vrij snel van eigenaar: hertog Karel van Gelre (1535); Steven van Ruytenborch (na 1538); Zeger van Arnhem (1543); Marten van Rossum (1543); Johan van Rossum (1555). In 1558 vererfde het op de familie Van Isendoorn, die het tot 1868 zou behouden. Dan volgen: Fa. Cohen Wolff & Co (1870); baronnen Van Lynden (1882); dr. Richard Cleve (1906); waarna het door het Beheersinstituut als vijandelijk vermogen verkocht werd aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, die het openstelde voor publiek. Marten van Rossum begon met de bouwvan het huidige kasteel, dat later, vooral in de achttiende eeuw uitgebreid en verbouwd werd.

COEVORDE Kast ?? ,

23. Het kasteel van Coevorden werd bewoond door een burggraaf, een bestuursambtenaar in dienst van de bisschop van Utrecht. Het was een sterke grensvesting temidden van moerassen. Van 1522 tot 1528 was het kasteel in handen van hertog Karel van Gelre, waaraan een steen uit 1527 herinnert. Later zetelde er de landdrost van Drenthe en het kasteel is dan eigendom van Landschap Drenthe. In 1795 wordt het door de gecommitteerde Representanten van het Volk van Drenthe in percelen verkocht. Het langzamerhand tot niine vervallen kasteel werd in 1938 door de gemeente Coevorden gekocht en na een opknapbeurt tot gemeentehuis ingericht. Ben grondige restauratie in 1968-1972 gaf het iets van de oude luister terug. In de kelder is thans een restaurant gevestigd.

Kasteel Cortenbach bi] Voerendaal (L.)

24. Omstreeks 1350 is Willem van Cortenbach eigenaar van het gelijknamige kasteel. In 1523 komt het aan Catharina van Berio-van Cortenbach; haar zoon en kleindochter verkopen het in 1588 aan Walter van Draeck. In 1638 werd Cortenbach verkocht aan Von Schnetter, in 1682 aan de familie (de) Lamberts. De weduwe van de Iaatste De Lamberts hertrouwde met L. Lambrechts en hun dochter erfde in 1875 het kasteel, dat zij in 1922 verkocht aan de Bruinkolenmaatschappij "Bergerode". In 1936 ging het over naar het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf B .F.M. Twee ronde torens zijn nog over van het oude kasteel; de monumentaIe voorburcht werd tussen 1638 en 1645 gebouwd. Het kasteel zelf werd in het begin van de achttiende eeuw gebouwd.

25. Ook het kasteel Croy te Stiphout is vele malen van eigenaar veranderd. In 1494 is het van het geslacht De Glymes; omstreeks 1571 van de familie Dobbelsteen en daarna van de Hambroeks. Dan volgen de families De Deckere (omstreeks 1600); Van Stakenbroek (1610); Van Vladderacken (1621); Van Boshuysen (1625); Van Elen (1642); weer Van Boshuysen (1646). Door huwelijk kwam het aan de Van Leefdaels (1666), in 1717 werd het verkocht aan de De Greves en vererfde op de De Lucques en in 1732 werd het verkocht aan L. Decker, in 1737 aan baron van Someren en in 1763 aan baron van Grovestins. De laatste verkocht het in 1772 aan J. A. van der Brugghen en de laatste van zijn geslacht liet het kasteel in 1873 na aan de armen van Stiphout. Thans dient het tot pastoraal opvangcentrum. Eind vijftiende, begin zestiende eeuw werd het kasteel gebouwd, maar later vergroot en verbouwd.

~
'!'<
~
""
0'
0
..?
'"
s
§
:<
P-
O
0 ()
CI:I
'"
.. 5.
s.
§
.F- 26. Heren van Deurne worden reeds genoemd in 1308. Het kasteel vererfde door huwelijk in 1609 aan het geslacht Van Wittenhorst en in 1636 aan de Van Pallandts. In 1651 werd Deurne verkocht aan de Van Leefdaels. Balthasar Coymans kocht het kort na 1714 en in 1759 werd het verkocht aan Th. de Smeth, wiens nageslacht het tot 1949 behield. Het kasteel werdin 1511 door de Geldersen verbrand, daarna herbouwd en in de achttiende eeuw ingrijpend gemoderniseerd. Een restauratie in 1906-1908 gaf het huis zijn oude aanzien terug. Helaas werd het in 1944 door oorlogshandelingen zwaar beschadigd. De mine werd geconsolideerd, maar dit geschiedde zo blokkendoosachtig,dat er weinig schilderachtigs aan te zien is. Zou er nog eens een herbouw in zitten?

Ruine van Dever bij Lisse

Vile'. f. J. frolicb, Hurl.",. No. 328

: v

27. De volgende geslachten hebben het huis Dever in bezit gehad. De eerste eigenaar is heer Reinier d'Ever, overleden in 1417. Hij wordt opgevolgd door de Van Haeftens van Rhenoy; vervolgens komt Dever aan de Van Mathenesses (1507); (Van Beyeren) van Schagen (1628). Isabella van Camons erfde Dever in 1639 en huwde Joost de Wael van Vronesteyn. Door huwelijk vererft het kasteel vervolgens in 1690 naar de Van Scherpenseels van Rumpt en in 1720 naar de Heeremans van Zuydtwijck. In de Tweede Wereldoorlog werd Dever als vijandelijk vermogen onder het Beheersinstituut gesteld en in 1949 werd de gemeente Lisse eigenares. Het vroeg-zeventiende-eeuwse woonhuis, dat tegen de loren gebouwd was, stortte in 1848 gedeeltelijk in, waama totaal verval volgde. Met de restauratie van de toren werd in 1973 begonnen. De toren is te bezichtigen.

28. Keizer Frederik Barbarossa schonk in 1168 een hof aan graafEngelbert van den Berg (vanhet graafschap, waarvan Dusseldorf de hoofdstad was). Zijn zoon Adolf schonk deze hof in 1218 aan de Balye van Koblenz van de Duitse Orde. De hof kwam in 1420 aan de Balye van Aldenbiesen en in 1434'aan die van Utrecht. Stadhouder prins Willem II kocht Dieren in 1646 en gebruikte het hof als jachthuis. Hij liet het middeleeuwse huis uitbreiden, zodat er een carre ontstond. Dat huis werd in 1794 door de Fransen in brand gestoken. In het begin van de vorige eeuw kwam het hof aan de Van Wassenaers van Twickel en in 1824 werd het huis van de ansicht gebouwd, dat later in die eeuw onder andere werd uitgebreid met de toren. Ret landgoed behoort nog tot Twickel; het huis werd in 1944 door de ondergrondse verzetsbeweging in brand gestoken. De ruine werd in 19650pgeruimd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek