Kastelen in Nederland in oude ansichten

Kastelen in Nederland in oude ansichten

Auteur
:   J. Harenberg
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4731-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen in Nederland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De naam op de kaart is foutief; afgebeeld is De Doom bij Heerlen. Het goed bestond mogelijk reeds in 1155 en tot 1546 behoorde het aan het geslacht Wilre; daarna tot 1611 aan dat Van Hulsberg genaamd Schaloen, waarna het diverse malen van eigenaar wisselt. In 1674 wordt het door Gijsbert van Thil verpand, waarna het door koop komt aan de familie Lamberts Cortenbach, respectievelijk Tunderfeld. Van 1760 tot kort voor 1884 zijn de a Campo's eigenaar, daarna de familie Habets. Een aantal jaren geleden kwam het aan de architect L. Bisscheroux, die het huis restaureerde, maar hetverkocht aan de huidige eigenaars, professor en mevrouw L.H. Greve. Het oorspronkelijk veertiende-eeuwse huis heeft zijn huidige uiterlijk grotendeels gekregen na de verwoesting in 1673 door de Fransen,

HUIZE DOORN te Doorn.

30. Het Huis te Doom was oorspronkelijk bezit van St. Maarten (het bisdom Utrecht) en Doom behoorde reeds aan het einde van de twaalfde eeuw daar toe. Het kasteel werd in 1635 gekocht door Reinier van Goltstein. Het wisselt daarna vele malen van eigenaar: Von Brockdorff (1699); Van Diest (1702); Von Hammerstein (1731); Lijnslager (1761); Munter (1792). S.J. graafvan Limburg Stirum erfde het in 1874 en verkocht het hetzelfde jaar aan C.H. Labouchere-van Lennep. Koopster in 1903 werd W.C. barones van Heemstrajonkvrouwe de Beaufort. Ex-keizer Wilhelm II kocht het in 1920 van haar. Thans behoort het kasteel aan de Staat der Nederlanden en is als museum te bezichtigen. Lijnslager verbouwde het oude kasteel in de achttiende eeuw tot het huidige massieve landhuis.

31. Wiliem van Doornik is in 1295 de eerst bekende eigenaar van de Doomenburg. Door huwelijk kwam het kasteel in de tweede helft van de veertiende eeuw aan de Van Bylants; in 1449 aan de Van Homoets en in 1519 aan Van Rechteren genaamd Voorst, vervolgens in 1621 Van Amstel van Mynden en in 1728 Van Heemskerk van Beeckesteyn. Jacob Boudewijn van Bemmel erfde het kasteel in 1767; zijn weduwe liet het in 1847 na aan de baronnen Van der Heyden, die het in 1936 verkochten aan de daartoe opgerichte Stichting tot behoud van den Doomenburg. Deze stichting liet het zwaar vervallen middeleeuwse kasteel restaureren, welke restauratie in 1942 gereed kwam. Op 13 maart 1945 werd de Doornenburg door de geallieerde luchtmacht verwoest. Een paar dagen later bliezen de Duitsers de voorpoort op. Na de restauratie is het kasteel thans weer te bezichtigen.

32. De eigenlijke naam is Doorenweerd en het kasteel behoorde aan het geslacht van die naam, dat 1280 de burcht herbouwde. Ook de Doorwerth wiselde nogal eens van eigenaar: Van Homoet (1430); Van Voorst (ornstreeks 1522); Schellart van Obbendorp (1581); Van Aldenburg (1667); Bentinck (1677) en Van Brakell (1837). Baron van Brakellliet het verwaarloosde kasteel herstellen, maarna de dood vanzijn weduwe verviel het weer. Het kasteel vererfde in 1880 op J.G. ridder van Rappard, die bet in 1908 verkocbt aan l.W.F. Scheffer. Van deze kocht F.A. Hoefer het in 1910 ten behoeve van de in 1909 opgerichte vereniging "De Doorwerth". Die vereniging restaureerde het kasteel. Tijdens de Slag om Arnhem in 1944 werd het grotendeels verwoest, maar is nu weer hersteld. Eigenares is de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en het is als museum opengesteld.

33. Werner van Drakenburg werd in 1362 beleend met Drakesteyn, dat hij vermoedelijk net gebouwd had. Het kasteel ging door huwelijk over aan de Van Zuylens (1586) en werd in 1571 verkocht aan Karel van Bourgondie. Vervolgens gaathetdoorverkoopoveraan: Van Veen(1610); Van Vianen(1634); Van Reede (1639); Reynst (1671). Door huwelijk gaat Drakestein vervolgens over op de families De Wildt; Barchman Wuytiers en Godin (1750). Mr. Court Simon Sander werd in 1779 door koop eigenaar en mr. Paulus Wilhelmus Bosch in 1806. De familie Bosch van Drakesteyn verkocht in 1959 het kasteel met 20 ha grond aan (toen nog) prinses Beatrix. Het huis dateert in zijn huidige staat van 1640. Met de bouwhuizen onderging het na 1959 een grondige restauratie.

34. Van het huis Duinbeke is erg weinig bekend. Wolfert III van van Borssele, heer van Veere, was in 1350 eigenaar en het bleef eigendom van de heren van Veere tot 1567. Toen kocht Philips II het van Maximiliaan van Bourgondie en verkocht het 1568 aan Jeronimus de Rolle. Daama werd het verkocht aan M. van Duvenee (1572); Eloy (1591), maar toen lag het in puin na de (vermoedelijke) verwoesting door de Geuzen. Abraham Duvelaer werd in 1715 eigenaar en hij zal het huidige landhuis hebben laten bouwen op de grondslagen van het oude kasteeL In de vorige eeuw was bet lang onbewoond en vervieL Het kwam later aan de N . V. Duinbeek en werd verhuurd.

35. Al vroeg - in de twaalfde eeuw - worden Van der Dussens genoemd. Het kasteel zou in 1387 gebouwd zijn. Door huwelijk gaat het in 1540 naar de Van Brechts; in 1607 door koop aan de Van Gendts. Daaroa zijn eigenaar: Van Axel; Van der Schueren (1682); Coutte; De Croix (1758); d'Ursel (1863). Laatstgenoemde familie stelde het kasteel in 1901 ter beschikking van de Carmelitessen. Toen werd de kapellinks op de foto gebouwd. In 1924 werd het kasteel verkocht aan de Suringars. In 1931 werd het voor afbraak te koop aangeboden, maar er kwam een afbraakverbod. Toen kocht de gemeente Dussen het gebouw aan en bestemde het tot gemeentehuis, De toen volgende restauratie werd in 1944 teniet gedaan, doordat het door oorlogsgeweld zeer zwaar beschadigd werd. Na een nieuwe restauratie kon het in 1953 weer als gemeentehuis in gebruik worden genomen.

PI ETE R BUR E N

Huis "ten Oijke" (Dijks'erhuis)

36. Omstreeks 1400 komt een Focko ten Dijke voor. Ode ten Dijke schonk het goed in 1464 aan Duthmer Rengers en door huwelijk komt het in 1550 aan de Manninga's. De borg Dijksterhuis werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw wegens schulden verkocht aan de Horenkens. Gerhard Horenken ging met zijn schoonzoon Willem Alberda in 1706 een roil aan, waarbij de laatste de borg kreeg. Bij een akte van scheiding viel Dijksterhuis toe aan de tak Alberda van Menkema. De laatste Alberda van Menkema overleed ongehuwd in 1902. Nog in hetzelfde jaar werd de borg door zijn erfgenamen, de familie Lewe van Nijenstein, voor afbraak verkocht voor f 2475 ,--. Een poging om het huis te behouden, mislukte doordat de benodigde som ad f 1500,-- niet bijeengebracht kon worden. Op het terrein staat op de plaats van het vroegere schathuis een boerderij uit 1857.

37. Ter plaatse van het Huis te Echteld zou een hofvan de kerk van Oudmunster te Utrecht gelegen hebben. In 1178 worden heren van Echtelte vermeld. In 1271 ging Echteld door vererving over op het geslacht Van Wijhe en ging pas in 1751 door huwelijk aan de Van Wassenaersover. Op dezelfde wijze kwam hetin 1817 aan de Van Balverens. Het vervallen huis werd in 1928 door de Van Balverens in veiling gebracht en door een familielid, B.F. baron van Verschuer, gekocht, die het kasteel in 1965 ten geschenke gaf aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, onder de verplichting het zo spoedigmogelijk te restaureren. De restauratie kwam omstreeks 1970 gereed. Het in hoofdzaak zestiende-eeuwse huis wordt verhuurd. Naar het geslacht Van Wijhe wordt het ook weI Wijenburg genoemd.

38. In 1262 is sprake van Volker van Echten, waarsehijnlijk een kleinzoon van Volker van Coevorden. De familie Van Behten zallang het huis van dezelfde naam bezitten. In 1807 trouwde de erfdochter Anna Geertruida van Behten met Rudolph Otto van Holthe en hun nageslaeht noemde zich Van Holthe tot Behten. In 1976 kwamen huis en landgoed in het bezit van de Mr. P .H. van Heukelomstiehting, die het huis liet restaureren. Het huis, dat van oudere oorsprorrg is, werd omstreeks 1775 ingrijpend verbouwd. In de negentiende eeuw werd het verbouwd, waarbij een gedeelte werd afgebroken en het dak verlaagd werd. Het afgebroken gedeelte is in 1976 weer herbouwd. Ben van de bouwhuizen op het voorplein - gebouwd kort na 1685 - was bedoeld als kapel, maar heeft maar enkele jaren als zodanig dienst gedaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek