Kastelen in Nederland in oude ansichten

Kastelen in Nederland in oude ansichten

Auteur
:   J. Harenberg
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4731-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen in Nederland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. In de veertiende eeuw behoorde Hemmen aan de Van Doornicks. De erfdochter Elisabeth trouwde voor 21 februari 1375 met Steven van Lynden en diens nageslacht zal Hemmen tot 1931 bezitten. De laatste Van Lynden van Hemmen had zijn bezittingen ondergebracht in het Lyndense Fonds voor Kerk en Zending. Volgens oude prenten zou het oude kasteel een middeleeuws slot met een viertal torens geweest zijn, maar hiervan is niets bewaard gebleven. In 1757 werd het herbouwd, vermoedelijk naar plannen van de architect Anthony Viervant. Het huis van de ansicht werd in 1944 volkomen verwoest door oorlogshandelingen.

Kasteel Henkenshage

60. Henkenshage in St. Oedenrode wordt reeds genoemd in 1387 en de naam is vermoedelijk afgeleid van een persoonsnaam Haenken. Vele malen wisselde het kasteel van eigenaar. De volgende families bezaten het: De Gruyter (tweede helft zestiende eeuw); Van den Oetelaar (1621); Van de Velde van Honselaer; Van Haren (1748); Tissot de Patot (1768) en De Brueys (1787). In het begin van de vorige eeuw werd het kasteel A ugustinessenklooster. Vervolgens kwam het aan Nangeman Huygens (omstreeks 1820); de Girard de Mielet van Coehoorn; Van Gulick (1904) en in 1940 werd het door de gemeente St. Oedenrode gekocht. Tegenwoordig wordt het voor culturele doeleinden gebruikt. Het kasteel dateert in aanleg van de vijftiende eeuw, maar bezit veel muurwerk uit latere eeuwen en ontving zijn tegenwoordige uiterlijk bij een verbouwing omstreeks 1850.

Herinqa-State (Popta-slot) - Marsum

61. De oudste vermelding van Heringa-state is van 1511, maar in 1473 was er al sprake vaneen huis Aesgheme, terwijl hetzelfde huis in 1529 Asinga Staete heette. Van de Heringa's gaat het goed op het einde van de vijftiende eeuw op de Camstra's over, die zich Heringa gaan noemen. Omstreeks 1600 vererft het goed op de Van Eysinga's, die de state in 1687 verkopen aan de. Henricus Popta, die in 1712 overleed. Nog bij zijn leven had hij in de nabijheid het Poptagasthuis laten bouwen, een oudevrouwenhuis. Heringa-state en zijn vermogen werden ingebracht in een stichting. De state werd gebouwd tussen 1512 en 1525. In 1907 werd begonnen met een grootscheepse restauratie. Het gebouw is te bezichtigen.

62. Heren van Hernen worden vermeld in 1183; het geslacht sterft in het midden van de veertiende eeuw uit. De Van Driels bezitten het kasteel in 1369 en zij worden in 1402 opgevolgd door de Van Meeckerens en in 1406 door de Van Wyhes. De Van Reedes, die sinds 1646 eigenaren waren verkopen het kasteel in 1682 aan P.H. van Steenhuys. V.e.G. van Steenhuys brengt door haar huwelijk het kasteel aan de Bethunes; haar dochter, gehuwd met graaf d'Ennetieres, verkoopt het in 1883 aan douairiere Den Tex-Vriese. Mevrouw A.M. Metelerkamp-den Tex, dochter van de koopster, schonk het kasteel met tuin in 1940 aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Omstreeks 1400 werd met de bouw begonnen. In het midden van de vorige eeuw werd de zware donjon helaas afgebroken. Het kasteel is gedeeltelijk te bezichtigen.

Kerk en Ru"ine HILLEGER BERG

63. Weinig, heel weinig is er bekend van het kasteel van Hillegersberg. Zelfs veel inwoners van RotterdamHillegersberg kennen het bestaan van de ru1ne niet. Het kasteel werd al in 1426 verwoest door de benden van Willem van Nagel, kapitein van Jacoba van Beyeren. Eenmaal herbouwd werd het kasteel opnieuwverwoest, ditmaal door de soldaten van jonker Frans van Brederode in 1488. Sindsdien is het een puinhoop gebleven, schilderachtig naast de kerk gelegen en midden op het kerkhof. Het gold als zeer deftig om een graf in de ruine te hebben. Het kasteel werd ook wei het Reuzenhuis genoemd; volgens de legende zou de reuzin Hillegond zand uit haar schort hebben laten vallen, waardoor de "berg" ontstond, waarop later het kasteel werd gebouwd.

Huize Hinderstein. Neerlangbroek.

64. De ridderhofstad Hindersteyn werd vermoedelijk gesticht door een lid van het geslacht Van Wulven. Het goed kwam later in vele handen: Van Zuermont (1315); Grauwert (1463); Van Zuylen van Nyevelt (1567); Van der Marsche (1626); Van Oostrum (1667). Wegens schulden wordt Hindersteyn in 1682 verkocht aan M. van Hardenbroek-van Reede, die het in 1712 verkocht aan M. van Romswinkel. Vervolgens komt het kasteel aan: De Milan Visconti (1720); J.J. Picot de la Mentaye-Guitton; Von Derfelden von Lautell (1796); Van Zuylen van Nyevelt (1841); douairiere Vegelin van Claerbergen-van Haeften (1881); dames Damen (1892); Van Brienen (1894); baron de Wijkersloot de Weerdesteyn (1911) en ten slotte de familie Geytenbeek. Bij een verbouwing in 1847 ontving het huis het tegenwoordige neo-gotische uiterlijk.

Kasteel Hoensbroek te Hoensbroek (Limburg)

65. Het geslacht Hoen verwierf de heerlijke rechten over Gebroek, dat tot 1388 bij Heerlen behoorde. Het broek, een drassig gebied, ontving naar de eigenaren de naam Hoensbroek en de bezitters noemden zich- ter onderscheiding van andere takken van het geslacht Hoen - Van Hoensbroek. N aar het terrein werd het kasteel dat hier verrees ook wei Gebrookhoes genoemd. Tot 1927 bleef het kasteel in het bezit van de nazaten van de stichter; in dat jaar verkocht Franz Lothar Markies von und zu Hoensbroech het kasteel aan de vereniging "Ave Rex Christe", Het kastee! is een product van vele eeuwen. De fundamenten stammen van de dertiende- en veertiende eeuw; de noordwestelijke vleugel is het jongste dee!, namelijk achttiende-eeuws. Het ernstig in verval geraakte kasteel werd in de jaren 1930-1943 ingrijpend gerestaureerd en is te bezichtigen.

66. In de oudste geschiedenis van Hoevelaken komen we de geslachten Van Amersfoort en Van Woudenberg tegen. Elias van Woudenberg verkoopt Hoevelaken in 1333 aan graaf Reinald II van Gelre. Pas in 1410 is er sprake van een kasteel, maar in 1378 is het geslacht Van Zuylen van Nyevelt eigenaar van het gebied. In 1646 ging Hoevelaken door huwelijk over op hetgeslacht Van Lynden, dat in 1732 de boel verkocht aan de Van Dedems, die het in 1765 terugverkopen aan de Van Lyndens, waarna Hoevelaken in 1841 aan de Schimmelpennincks van der Oye komt. Het oude kasteel werd in het Rampjaar 1672 verwoest en het nieuwe ondergaat in de eeuwen daarna menige verbouwing. Als dr. c.J.K. van Aalst het kasteel in 1926 koopt, laat hij het afbreken en door de architecten Van Nieukerken het tegenwoordige huis bouwen; niet op dezelfde plaats overigens, In 1963 werd het huis verkocht aan de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

Raalte. Huize .. de Hofs:~e:"

'~.--~-.: ' .. :

'f:">::~ [i:,: vv. H. Hofhui ..... I?aalt"'. :-"~

67. Helmich ter Hofstede bewoonde in 1445 het gelijknamige huis te Raalte, dat in 1520 aan de Van Ittersums behoorde, die het vermoedelijk door huwelijk met een Van Wythmen verkregen hadden. In 1648 vererfde de Hofstede op de Van Heerdts, vervolgens op de Van Bellinckhaves (1724); verkocht in 1788 aan de Bentincks en de Van Rechterens; Rollandet (1819); Stolte (1825); Coninck Liefsting (1856); Vos de Wael (1879); De Kivit (1918) en Paasakker (1919). Laatstgenoemde verkocht de Hofstede in 1920 aan de Aartsdiocesane Roomsch-Katholieke Boeren- en Tuindersbond, die er in 1921 een landbouwwinterschool in vestigde. Het in grote trekken zeventiende-eeuwse huis werd in de eeuwen daarop nogal verbouwd en verknoeid en werd in 1964 geheel afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van de school.

L(itg. f. 8. dC'JI Boer .? 1iddelhllrg-

68. Sijmon van der Hooge wordt in 1289 genoemd. Zijn geslacht wordt kort na 1360 opgevolgd door de Van Borsseles, In 1712 werd Ter Hooge verkocht aan Pieter de Vos, die het goed korte tijd later verkocht aan Ewoud van Dishoeck; zijn erven verkochten het in 1751 aan Jan van Borssele. De laatste particuliere eigenaren, de graven van Lynden, verlieten het huis in 1950. De Lynden- Ter Hooge Stichting verhuurde het huis eerst als bejaardenhuis en in 1977 werd het kasteel in dienst genomen als Hostellerie Kasteel Ter Hooge, onderdeel van het Grand Hotel Brittannia te Vlissingen. Het middeleeuwse kasteel werd in 1751 vrijwel geheel afgebroken, waama het huidige gebouw verrees. Slecht een van de torentjes is oud, het andere werd ter wille van de symmetrie gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek