Kent u ze nog... de Aalsmeerders

Kent u ze nog... de Aalsmeerders

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3501-6
Pagina's
:   240
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Aalsmeerders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Kent u ze nog ...

de Halsmearders

door

J.M. Wentzel

Tweede druk

jubileumeditie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de uitgeverij Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXVII

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 3501 6 ISBN13: 978 90 288 3501 6

© 1972 Europese Bibliotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de tweede druk uit 1987

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door mid del van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

De uitgeefster van "Aalsmeer in oude ansichten" (dat in 1969 verscheen) verzocht mij opnieuw een uitgave voor deze gemeente te verzorgen in de reeks "Kent u ze nog ... "

Kent u ze nog, de Aalsmeerders van rond de eeuwwisseling tot ongeveer 1 940? Als antwoord op deze vraag wil het fotoboek in de herinnering terugroepen de mensen van de gemeenschap van toen, daarbij ondersteund door korte bijschriften, waarin vooral namen worden genoemd. Of, zoals de uitgeefster het bedoelt, waarin die gemeenschap als het ware herleeft en elke bladzijde, vooral voor de wat ouderen, een feest van herkenning zal zijn.

Getracht is deze bedoeling, binnen het raam van de beschikbaar gestelde ruimte en omvang, zo veel mogelijk tot haar recht te doen komen, puttende uit een rijk fotoarsenaal, hoewel uiteraard niet volledig, waartoe velen hebben medegewerkt door het beschikbaar stellen van foto's en het verstrekken van inlichtingen. Al deze medewerkers heel hartelijk dank!

In de eerder genoemde uitgave "Aa1smeer in oude ansichten" zijn overigens verschillende bekenden en beschrijvingen van vroeger opgenomen die ook voor het fotoboek "Kent u ze nog ... ? "van waarde zijn. Daarbij wordt in het bijzonder gewezen op de geschiedenis van Aalsmeer, zoals deze in eerder uitgegeven geschriften naar voren komt, zowel economisch als cultureel. Uit de inleiding van "Aa1smeer in oude ansichten" wordt slechts het volgende aangehaa1d:

"Rond 1900 was Aa1smeer nog een stille plaats, met een inwonerta1 van 4700 (thans bijna

20.000). De bloemen- en plantenteelt ontwikkelde zich, de boomkwekerij, de fruitteelt en de groententeelt liepen terug. Met de stichting van de beide cooperatieve bloemenveilingen rond 1912 begon de stormachtige ontwikkeling van het bloemisterijcentrum Aalsmeer." Bedenkt men daarbij, dat Aalsmeer steeds een hechte gemeenschap is geweest, met zijn oude Aalsmeerse geslachten op gelukkige wijze verweven met hen, die van elders kwamen, vooral op het gebied van de tuinbouw, dan is het niet te verwonderen, dat dit ook zijn neerslag yond in "Kent u ze nog ... ? "

Een neerslag, die wellicht versterkt wordt door de indeling van de foto's in bepaalde reeksen, zoals de gerneentelijke overheid, kerkelijke instellingen, de cooperatieve bloemenveilingen en andere - al of niet cooperatieve - verenigingen op het gebied van de tuinbouw, het onderwijs, de talrijke verenigingen op het gebied van zang, muziek, toneel, sport, feesten en dergelijke, waarbij de foto's van mensen in de slotreeks "allerlei" rnijns inziens niet de minst interessante zijn,

Mag ik deze summiere inleiding besluiten met de wens, dat "Kent u ze nog ... ? " niet alleen voor oudere Aalsmeerders een "feest van herkenning" zal betekenen, maar voor vele anderen de belangstelling zal versterken in het Aalsmeer van vroeger en nu, als zij een blik werpen op hen, die ons zijn voorgegaan of nog in ons midden vertoeven.

Sinds het gescheiden is, het water en het land,

leeft het hier hand in hand, in een verbintenis

van eeuwen innigheid en mildheid en gemis en hoop en strijd.

Het water neemt en geeft en trouw van mensenhand bezegelt dit verband.

Wat men aan liefde heeft is met dit land gemoeid, omdat het waarlijk leeft wanneer het bloeit.

Midden in Holland slaat dit hart van licht en glas, een bloem die in het gras voor God te glanzen staat, en zendt te kust te keur, rondom, haar overdaad van kleur en geur.

(gedicht, gebeiteld in de stoep van het nieuwe raadhuis )

1. Burgemeester J.G. Heydanus was van 1887 tot 1913 burgemeester van Aalsmeer. Op deze foto (rond 1910) ontvangt hij bestuursleden met juryleden en leden van de regelingscommissie, ter gelegenheid van het door Aalsmeers fanfare georganiseerde muziekconcours. Zittend, derde van links, burgemeester Heydanus. Op dezelfde rij, geheellinks, de dirigent van Aalsmeers fanfare P. Hulsbos en geheel rechts het bestuurslid C. Nuyt. Staande: J. Hulsbos, Piet Eveleens, Ad Eveleens, Dirk v.d. Zwaard Pzn., Alb. Eve1eens, Janus Hu1sbos, P. Ravestein, W. Keessen Azn., P. Kaptein, G. Hazenberg, D. Spaargaren Czn. en Leen v.d. Zwaard Pzn. Van 1887 tot 1913 steeg het aanta1 inwomers der gemeente van rond 4.300 tot ongeveer 5.400.

2. Cornelis v.d. Bout was lid van de gemeenteraad van 1877 tot 1911, waarvan wethouder van 1889 tot 1911. Hier poseert hij op zijn tachtigste verjaardag (1926), geflankeerd door zijn zuster en zijn nicht. C. v.d. Bout, van geboorte Zeeuw, was .Jtereboer" in de Oosteinderpoe1polder.

3. Pieter de Vries (tweede van links) was raadslid van 1883 tot 1909, waarvan wethouder van 1899 tot 1909. Deze Uiterweegse kweker werd geboren in 1839 en overleed in 1918. Geheellinks is zijn broer Krelis de Vries (1847-1899). Derde van links is hun moeder Jansje Bol (1807-1901). Geheel rechts Jan de Vries (1868-1942), zoon van Pieter de Vries.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek