Kent u ze nog... de Alkmaarders

Kent u ze nog... de Alkmaarders

Auteur
:   H. Koolwijk
Gemeente
:   Alkmaar
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4215-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Alkmaarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Het boekje "Alkmaar in oude ansichten" toont ons voornamelijk de belangrijke gebouwen, woonhuizen, straten en grachten. In dit boekje staan de bewoners van Alkmaar centraal. Wi] hebben gepoogd de periode van 1875 tot 1940 voor u vast te leggen. Meer dan vijfhonderd mensen, zowel eenvoudige als voorname, vindt u in dit boekje.

De oudste foto's in dit werkje werden gemaakt in een tijd, waarin de rustige stad ontwaakte en er een begin gemaakt werd met de bebouwing buiten de eeuwenoude singels, De stedebouwkundige structuur van de stad, die ondanks het graven van het Noordhollands Kanaal bewaard gebleven was en sinds 1573 alleen tot een toenemende verdichting van bebouwing had geleid, werd aan het einde van de vorige eeuw doorbroken. Nadat in 1873 de touwbaan bij de Kennemerpoort was gesloopt, begon men direct daarna met de bouw van de grote herenhuizen aan het Kennemerpark. In datzelfde jaar besloot de gemeenteraad van Alkmaar het houden van varkens en mestvaalten binnen de stad te verbieden. In die tijd had men vanaf de bolwerken een vrij uitzicht over de verschillende polders. Akersloot, Heiloo, de Egmonden en Bergen waren duidelijk te zien. Het jaar 1883 was een belangrijk jaar voor onze stad. Niet alleen omdat in De Hout een aanvang werd gemaakt met de bouw van de cellulaire gevangenis, maar meer nog door de concessieverlening tot exploitatie en levering van gas aan de stad. Ook werd in dat jaar de eerste tramlijn

Iangs het Noordhollands Kanaal aangelegd. Enkele jaren later werden de bewoners van Alkmaar ook aangesloten op een drinkwaterleiding.afkornstig uit de duinen tussen Bergen en Schoorl. Langzaam maar zeker werden de buitenwijken rond de oude binnenstad gebouwd, Eerst de Snaarrnanslaan en orngeving en nadat een aanvang gemaakt was met de bouw van de cadettenschool - nu centraal ziekenhuis - volgde de bebouwing van de terreinen gelegen aan de oostzijde van de Kennemerstraatweg, Van 11.980 inwoners in 1875 groeide de stad tot het jaar 1900 naar 18.275 inwoners, Nu, in 1972, zijn het er iets meer dan vijftigduizend. Rand de eeuwwisseling werd de sloot in de Nieuwpoortslaan gedempt en volgde de bebouwing van deze lange straat. Ook werd de houten Emrnabrug gesloopt en door een brede stenen brug vervangen,

Alkmaar werd in 1899 aangesloten op het intercommunale telefoonnet en twee jaar later volgde de aanleg van weer een stratenplan: Landstraat, Stuartstraat en tweede Kabelstraat, Tuinstraat en Tuindwarsstraat.

Wat moet het een drukte zijn geweest op de vele bouwplaatsen rand onze historische binnenstad. lets van die drukte in het zich uitbreidende Alkmaar vinden we terug in de hier volgende foto's. Er is getracht de gehele scala van activiteiten, die door de inwoners van een stad als Alkmaar werden (en voor een groat deel nag worden) bedreven, de revue te laten passeren. De keuze uit

een overstelpende hoeveelheid aangeboden materiaal was niet gernakkelijk. Daarbij is echter wel gebleken, hoe gewenst het is tijdig op portret- en groepsfoto's de namen van de personen te vermelden. Voor deze uitgave hebben we alleen gebruik willen maken van afbeeldingen waarvan vrijwel alle namen met zekerheid bekend zijn. Daardoor moesten enkele overigens heel karakteristieke beelden vervallen. De zeventig toto's waarop tezamen meer dan vijfhonderd Alkmaarders "compareren", zullen naar wij hopen een goede herinnering levend houden aan een tijd vol drukte en beweging, die tach al weer stil lijkt vergeleken bij de tegenwoordige gejaagdheid.

Deze uitgave zou niet tot stand zijn gekomen zonder de medewerking van het gemeentebestuur van Alkmaar, dat toestemming gaf tot reproduktie van vele zeldzame foto's uit de gemeentelijke verzameling. Van de ambtenaren van het gemeentearchief is grate stimulerende steun ontvangen in de verschillende fasen van voorbereiding en afwerking van het boekje. Niet minder belangrijk is de hulp die verkregen werd van vele particulieren in Alkmaar en om geving, die spon taan hun soms dierbare en daarom kostbare familiefoto's kwamen aanbieden. Anderen hebben in lange, maar altijd aangename gesprekken veel verteld over de mensen die via de foto's weer tot leven leken te komen. Zij allen verdienen de dank van de samensteller en, naar hij hoopt, van de lezer en beschouwer van deze verzameling tot vrolijkheid en weemoed stemmende beelden,

1. Minister Thorbecke gaf op 10 april 1865 aan burgemeester en wethouders kennis van zijn besluit om in Alkmaar een rijks hogere burger school te vestigen en vroeg om aanwijzing van een terrein voor de te bouwen school. De keus viel op een terre in aan de Paardemarkt. Door de gerneentearchitect W.K. du Croix werd het bouwplan ontworpen en op 28 maart 1866 vond de openbare aanbesteding p1aats. Op 24 december van datzelfde jaar was de nieuwe school gereed. De kosten voor de nieuwbouw bedroegen 39.400,- gulden. Nadat de klassen waren ingericht, vingen de lessen op 9 oktober 1867 aan. De foto laat ons de leden van het personeel van de rijks hogere burgerschool zien, die in de jaren 1870/75 hun diensten aan de school verleenden. Zittend van links naar reehts: W.J. Wuyster, mr. A.P. de Lange, dr. J.D. Boeke, W. van Ravenhorst en A. Groenier. Staande: G. Kam, J.G. Sennet, A. Langerhuyzen van Uven, G. Togtelo, H. de Vries, dr. A.D. Kerkhoff, L. Bruin, K.E. ScheId en W. Verbeet.

2. In 1886 werd deze foto gemaakt van het personeel der vijfde gemeenteschool, staande aan de Nieuwesloot, Op 25 juni 1925 besloot de gemeenteraad een nieuwe vijf'de gemeenteschool te bouwen tussen de Bleekerskade en de Molenkade. De oude school aan de Nieuwesloot werd zodoende aan zijn bestemming onttrokken. De nieuwe school is voor 109.000,- gulden gebouwd en werd later bekend onder de naam Rochdaleschool, Het schoolpersoneel op de foto be staat uit, zittend van links naar rechts: J.R. van Arnhem, J. de Groot, H. v.d. Berg (hoofdonderwijzer), W. Schut en A. Tonneman. De staande onderwijzer, met pijp is A. Wijn,

3. In 1895 kwamen de eerste woningen aan de Tuinstraat gereed, gebouwd door de "Cooperatieve Alkrnaarsche Bouwvereniging Kennemerland". Het bestuur van de woningbouwvereniging staat op de foto afgebeeld voor deze juist gereedgekomen "werkmanswoningen". Van links naar rechts (in het zwart gekleed): K. Landman, ChI. v.d. Idsert, H. Bek, M. Uitenbosch en W. v.d. Snel.

4. De "soldaat" H.A. van Heerden, die links staat, is op deze uit 1898 daterende foto nog geen tien jaar oud. Zijn broer R.P. van Heerden staat rechts en had de rang van officier. Beide broers had den een "functie" in een jongerenafdeling van de A1kmaarse schutterij, Deze afdeling heeft maar een klein aanta1 jaren bestaan en werd kort nadat deze foto gernaakt werd, opgeheven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek