Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers

Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers

Auteur
:   J.D.H. van der Neut, Th. Hendriksen en C.J. Diesveld
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0484-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

6. Links: Het huis Wijk D4, thans Kamp 8, was in de vorige eeuw geruime tijd in gebruik als apotheek en wel bij apotheker J.G. van der Maath. In het begin van de twintigste eeuw werd het een winkel in houtwaren, gedreven door de familie Bottelier-Pegman, die hier op de stoep - toen nog privé-eigendom - staat, waarop tevens naar gewoonte enige stoelen zijn tentoongesteld. Het was volgens het bord naast het balkon "het goedkoopste meubelmagazijn", met een "groote keuze sport- en kinderwagens" tevens inrichting voor "repareren en stofferen". Later, rond 1917, werd het bedrijf voortgezet door de weduwe Bottelier-Pegman, die omstreeks 1930 werd opgevolgd door meubelmaker J. Bosman. De weduwe Bottelier-Pegman woonde de laatste jaren van haar drukke leven op Bisschopsweg 99.

Rechtsboven: Mede dank zij financiële steun van een van de oprichters kon veel hervormd jeugd- en wijkwerk ondergebracht worden in een eigen gebouw: .Philalethes" (Havik 27). Het eerste bestuur werd gevormd door, van links naar rechts: aannemer M. van Hoogevest Tzn. (Fr. van Blankenheimstraat 15), slager L.G. v.d. Kamp (Arnhemsestraat 3), bloemist W. van Bemmel (Van Asch van Wijckstraat 27) kleermaker B. Ruitenberg Hzn. (Utrechtsestraat 26) als secretaris, aannemer N. Noorman (Barchman Wuytierslaan 20), voorzitter dominee B. Batelaan, slager A. Smeitink (Langestraat 15), graanhandelaar J.L. van Nieuwenhuizen (Laaglandseweg 3, later in molenhuis "De Zon", Kleine Koppel 14), kruidenier B. van 't Eind (Soesterweg 28) en timmerman H.L. van Eybergen (Muurhuizen 139, later Utrechtseweg 26). Oprichting en foto dateren van 1920.

Rechts onder: Een bijzondere ambtenaren-bijeenkomst, waarvan hier een foto van het overwegend kadastrale deel. Op de eerste rij van rechts naar links zittend: J.P. Prosée, druk in gesprek met de hoofdlandmeter van de landmeetkundige dienst D.G. Sanders; daarnaast J.D.H. V.d. Neut, toen tekenaar van het kadaster; dan twee rokende heren van de belastingdienst, chef de bureau Abbing sr. en Geytenbeek; de laatste is de Fries W. Koopmans, later chef de bureau in Utrecht (in Amersfoort bekend om zijn nationale en internationale Esperantoacties en niet te vergeten vanwege zijn vele illegale arbeid in Amersfoort en omstreken). Achter de heer Sanders zien we de boekhouder van het kadaster J. Koren, in gesprek met technisch ambtenaar B. van der Linden. Uiterst rechts staat B. op 't Land, die later met het Amersfoortse kadaster mee naar Utrecht verhuisde, evenals de in het midden staande heren Van Putten, W.H. Fliek, Taanman, en Craenen. De laatste staat geheel links achteraan en is in druk gesprek met de heer Doornbos, die niet naar Utrecht wilde, maar liever terugging naar zijn geliefd Assen;

7. Links: Johannes Kuyters, geboren te Dordrecht op 28 april 1871 en overleden te Menaldum op 14 mei 1944. Hij was gehuwd 1 juni 1893 met Adriana van Welzenis, geboren te Dordrecht op 25 juni 1872. Van beroep was hij deurwaarder en op 31 januari 1908 werd hij benoemd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht met standplaats Amersfoort, welke functie hij bekleedde tot eind 1932.

De familie Kuyters woonde eerst in de Langestraat 109a en later Nieuwstraat 15. Op 1 januari 1933 ging Johannes met vervroegd pensioen wegens invaliditeit; hij leed al jaren aan een ernstige spieraandoening in de benen, zodat hij zich op het laatst slechts kon verplaatsen in een invalidewagentje. Na zijn pensionering vertrok hij in 1934 naar Ermelo en in 1943 naar Friesland, dicht bij zijn dochter Elizabeth. Daar overleed hij reeds op 14 mei 1944, waarna zijn vrouw verhuisde naar een rusthuis te Dronrijp.

Rechts: Bart Ruitenberg Hzn., een echte Keietrekker, werd geboren te Amersfoort op 6 oktober 1869 en overleed hier op 25 juni 1945. Hij was jaren eigenaar van het welbekende herenkledingmagazijn annex kleermakerij aan de Utrechtsestraat 26. Vader Ruitenberg had een warm hart voor evangelie, kerk en maatschappij: dus iemand met vele nevenfuncties: lid van de raad van toezicht van de Boazbank, voorzitter van de christelijke middenstandsvereniging, bibliothecaris van het Nederlands Bijbelgenootschap, voorzitter van de Verenigde Bijbelcomrnissarissen en zelf bijbelcomrnissaris van 1912 tot 1945, ouderling van de hervormde kerk (St-Joriskerk) van 1918 tot 1945, notabel van de hervormde gemeente (1918-1945), secretaris van het wijkgebouw "Philalethes" (1920-1945) sinds 1906 penningmeester van de orthodoxe kiesvereniging "Evangelie en Belijdenis", enzovoort. Al met al een rijk en gezegend leven!

8. In 1923 was H.M. Koningin Wilhelmina vijfentwintig jaar vorstin, wat overal in den lande dankbaar en uitbundig werd gevierd. Landelijk en officieel natuurlijk in de hoofdstad des lands, waar haar een grote hulde gebracht werd. De Amersfoortse burgerij was met vele groeperingen aanwezig, onder andere met de afdeling Amersfoort van "Patrimonium" (toen al vijfendertig jaar) met vaandel, bestuur en enkele leden. Van links naar rechts op de foto: kantoorbediende W. van Surksum (J. van Dieststraat 12), bureelambtenaar L.H. Wynia (Kapel. weg 52), houtbewerker E. Vonkeman (Bisschopsweg 174), bode-geldophaler J.G. v.d. Linden (Paulus Potterstraat 45), de koster van de gereformeerde kerk in het Soesterkwartier, Chr. Padding (Leliestraat 73), huisschilder G.L. van Plateringen (G. van Stellingwerfstraat 44), groentehandelaar W. v.d, Water (Dorresteinseweg 67) en Brouwer, wever in de Coninckstraat. Rechts van het vaandel P. Ros (Scheltusstraat 3), mevrouw Vetkamp, magazijnbediende W. Kaper (Soesterweg 137), Piet Graaff (St.-Willebrordstraat 11; deze was jarenlang een zeer bekende figuur in het Amersfoortse openbare leven; hij was zeventien jaar voorzitter van de christelijke Besturenbond, van 1923 tot 1939 was hij voor de ARP lid van de gemeenteraad; op 10 juli 1973 overleed hij op vijfennegentigjarige leeftijd), corveeër H.G. Vetkamp (Arnhemseweg 165), olieslager C.Z. Goedhart (Kleine Koppel 15), mevrouw Van Plateringen, metselaar J.W.K. van Wandelen (Bisschopsweg 135), kleermaker A. Hollander (Aldegondestraat 93) en mevrouw M. van Wandelen-Bronk, Achter de heer Van der Linden zien we het vaandel van een andere Amersfoortse groep, namelijk de Christelijke Nationale Werkmansbond (1898) uit Eben Haëzer.

Van al deze Keietrekkers is veel te vertellen. Wegens ruimtegebrek alleen een paar woorden over de familie Vonkeman, die in hun houtbewerkingsfabriek aan de Hellestraat (daar is nu V en D) veel hebben bijgedragen tot behoud van woning, gezondheid, veiligheid en vrijheid: Albert (overleden in 1971) in illegaliteit en E.H.Rü., Egbert in illegaliteit, Rode Kruis (nog alle dagen), brandweer, enzovoort. Als die fabriek en vooral de lijmkamer eens konden spreken, zouden we heel wat horen over voeding en bescherming van Keietrekkers in de oorlogsjaren.

9. Martinus van Hoogevest was een zoon van Teunis (geboren te Amersfoort op 22 maart 1861) en diens echtgenote Janna van Laar (geboren op 16 december 1864). Martinus zag op 16 juni 1884 het levenslicht aan de Arhemseweg, Wijk 1 nummer 86-b en overleed op 4 augustus 1963 in de Fr. van Blankenheimstraat 15, waar zijn vrouw Bernardina v.d. Pijpekarnp, geboren te Amersfoort op 24 juli 1884 thans nog woont. Vader Teunis en moeder Janna verhuisden later van de Arnhemseweg naar de Breestraat 35, het helaas gesloopte oude huis op de hoek van de Paternostersteeg. Als meester-timmerman nam hij in 1899 de timmerwinkel over van J. Bottenburg in de Hellestraat. De werkuren waren toen van 's morgens zes tot 's avonds half negen. Zoon Martinus werd onder leiding van zijn vader ook meestertimmerman en daarna aannemer. In 1903 bouwde hij een werkplaats en woning aan de Breestraat 3-5. Na zijn huwelijk op 2 april 1910 woonde hij in de Krommestraat 42 (nu 50) en verhuisde in 1915 naar Breestraat 5, waar de panden inmiddels waren uitgebreid met kantoorlokalen. In 1925 verhuisde hij naar het in 1916 door hem gebouwde pand Fr. van Blankenheimstraat 15.

In 1899 werd van de timmerwinkel een naamloze vennootschap gemaakt en in 1910 herdoopt in n.v. Fa. T. van Hoogevest en Zn. Onder de bezielende leiding van Martinus moest al gauw uitbreiding worden gezocht, waarvoor opslagterreinen aangekocht werden aan de Kleine Koppel, Eemstraat en Nijverheidsweg. Zelf ging hij in 1912 naar Rotterdam om drie Belgische paarden te kopen voor het steeds groeiende bedrijf. Martinus had een lang arbeidzaam leven, maar ondanks zijn drukke werkzaamheden vond hij nog tijd voor diverse maatschappelijke bijdragen. In zijn jonge jaren was hij enkele jaren voorzitter van de christelijke zangvereniging, "Looft den Heer" , (directeur was H. Koopmans), maar later was hij alleen oprichter van de Nederlandse Aannemersbond afdeling Amersfoort en vijfentwintig jaar bestuurslid, waarvan vele jaren secretaris; voorts was hij zestien jaar lid van het hoofdbestuur van de N.A.B. en lid van de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland.

Op deze foto ziet u familie Van Hoogevest op vakantie in Limburg. Van links naar rechts: mevrouw G. van Hoogevest-van Laar, Martinus van Hoogevest Tzn., mevrouw B. van Hoogevest-v.d. Pijpekamp en Teunis van Hoogevest sr.

10. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de n.v. T. van Hoogevest en Zn. in 1949 werd door luitenantkolonel P.W. Scharroo en anderen een jubileumboek samengesteld waarin een opsomming werd gegeven van de door de vennootschap in die halve eeuw gebouwde woningen, kantoren, fabrieken en andere bouwwerken. Zo werden in 1914 in het Kruiskampkwartier achtentachtig woningen gebouwd. Na 1910 huizen in de St. Radboudstraat, Vermeerstraat, Van Ostadeplein, Utrechtseweg, Huygenslaan, W. de Zwijgerlaan, Regentesselaan. Verder "Lockhorst" te Leusden, .Drafna" te Naarden; boerderij "Zielhorst" te Hoogland; het Beatrixspeelhuis bij paleis "Soestdijk" , de hervormde kerk te Zeist en de Nieuwe Kerk te Amersfoort, de watertoren te Amersfoort (al in 1906), de fabrieken van Eysink (1910), Polak (1920), Noack (1938), het laboratorium van Erdal, de herbouw van Meursing, enzovoort. Vervolgens de vroegere Nutsspaarbank (in 1906), het belastingkantoor aan de Prins Hendriklaan 5 (1934), scholen te Amersfoort (Coninckstraat, 1900), te Ermelo en Zetten. De h.b.s. en het gymnasium te Amersfoort, het sportfondsenbad; vele sanatoria en paviljoens in Utrecht en Gelderland; het rusthuis "De Lichtenberg" en niet te vergeten vele genie-werken voor het leger.

In het jubileumboek waren ook portretten van medewerkers opgenomen waarvan wij u hier enkele tonen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek