Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers

Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers

Auteur
:   J.D.H. van der Neut, Th. Hendriksen en C.J. Diesveld
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0484-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

16. Links: Willem Kleber, geboren te Amersfoort op 5·augustus 1849 (Lange straat Wijk A 3) en overleden in 1922 (Arnhemsestraat I-a), was de zoon van de bekende Jan Jacob Kleber (1820-1902; leerlooier op Wal Noord en van 1853 tot 1902 lid. van de gemeenteraad) en diens eerste vrouw Maria van Eeden. De zeventigste verjaardag van Willem is door velen medegevierd en geen wonder, want de jubilaris van 1919 had zich een reeks van jaren geheel gegeven voor anderen, een trouwen belangeloos medewerker voor het kerknieuws in de Amersfoortse Kerkbode. Van de vele andere functies noemen wij slechts: ouderling van de hervormde gemeente sinds 1903; lid van het classicaal bestuur; quaestor van het godsdienstonderwijs; bestuurslid van "Uw Koninkrijk Kome", van "Bethel" van de Gabrie-Mehenschool en van de christelijk-nationale school, voorts was hij regent van de Armen de Pothstichting, van de Scheltusstichting en van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis. Hij was een waardig opvolger van zijn vader, ook voor zieken, stervenden en kinderen en niet te vergeten voor het zondagsschoolwerk op de Kortegracht 3, door zijn onvergetelijke moeder in 1869 begonnen in de schuur achter hun woning en later voortgezet in de christelijk-nationale school in de Fr. van Blankenheimstraat. Er zou een boek te schrijven zijn over deze edele Keietrekker.

Rechts: O.G.H. Heldring, geboren te Zevenaar op 26 februari 1843, werd in 1891 kapitein van het vijfde regiment infanterie, in 1899 majoor en in 1901 luitenant-kolonel. Heldring was vanaf de oprichting van de oudheidkundige vereniging "Fléhite" (26 augustus 1878) voorzitter, terwijl de overige functies toen bekleed werden door: W. Croockewit WAzn., secretaris en conservator; C.B. Kok (apotheker op de Hof) penningmeester; A.M. Tromp van Holst op Randenbroek: fabriek (thans zou dit heten commissaris materiaal of chef gebouwendienst) en dr. H.l. Reynders, bibliothecaris. De heer Heldring was tevens erelid van de Amersfoortse V.V.V. en voorzitter van de vereniging "J. van Oldenbarnevelt". De foto is van 29 juli 1899; het origineel bevindt zich in museum Fléhite.

17. Bernardus Arnoldus van Ruyven sr, geboren te Amersfoort op 3 maart 1843 en overleden op 1 oktober 1914, woonde aan de Langestraat 41. De familie Van Ruyven, sinds 1835 in Amersfoort, heeft een familiearchief over vijf eeuwen. In onze geschiedenisboekjes kwam de naam al voor tijdens de twisten van het "Kaas- en Broodvolk": schout Van Ruyven vermoord 1492 en thuis bezorgd met het bekende rijmpje: "Vrouwe van Ruyven, aen die botjes kende Gij Kluyven".

Vader Amoldus van Ruyven, geboren te Voorburg op 25 oktober 1798 behaalde in Amsterdam het apothekersdiploma, maar het gelukte hem niet in Amersfoort een apotheek over te nemen: hij werd toen maar ijzerhandelaar en spijkermaker (in Langestraat Wijk A 8 (nu 41). Zijn zoon Bernardus Arnoldus trad geheel in het voetspoor van zijn vader en verplaatste de werkplaats naar de Mooiersstraat 5 en 7; hij breidde zijn winkelbedrijf in 1873 uit met de verkoop van wapens en kruit. In het openbare leven had hij vele functies zoals: oprichter van de schietvereniging "Prins Hendrik", voorzitter van de volksbibliotheek, voorzitter van de vrijwillige brandweer, penningmeester van het ziekenfonds, lid van de heicommissie 1903. Ook zijn zoon Rudolf Johannes (1876-1952) was jaren penningmeester van "Prins Hendrik". Diens zoon, Bernardus Arnoldus van Ruyven jr., geboren in 1915, overleed reeds in 1953, waarna het bloeiende bedrijf in gereedschappen, huishoudelijke artikelen, wapens en kruit tot op heden werd voortgezet door de energieke mevrouw W.C. van Ruyven-van Remmerden, geboren 1920.

Van de vele knechts die deze zaak gehad heeft, is de oude But je de meest bekende; hij staat dan ook trouw op alle foto's van de zaak. Voor de winkel in de Langestraat 41 poseren: links zoontje Frits, voor de winkeldeur: E.A. van Ruyven, diens dochter Margaretha (Go), een knecht en hun meesterknecht But je sr.

18. Links: tot een echte Keietrekkersfamilie, ijverig en doorzettend, behoorde G.J. Schoterman, Coninckstraat wijk D 39, later nummer 80, die aldaar de eerste Amersfoortse Bad- en Zweminrichting oprichtte in Plantsoen Noord. Zijn vrouw Antonia v.d. Biezenbos bleef later, als weduwe, onderneemster tot in het begin van de twintigste eeuw. Haar man was jarenlang erelid van "Eendracht Maakt Macht" - de vereniging tot bevordering van 's lands weerbaarheid, waarvan verscheidene middenstanders uit de vorige eeuw trouwe leden waren. Zoon Jan Antonie Schoterman (1848-1914) was de man met 1001 besognes: handelaar in tabak en gedistilleerd, huisonderwijzer in gymnastiek, schermen en exerceren, opperbrandmeester; bestuurslid van "Eendracht Maakt Macht", voorzitter van de vrijwillige brandweer en agent van levensverzekeringsmaatschappij Dordrecht. Hij was in 1879 gehuwd met de Nijkerkse Gerritje Brouwer, die in Amersfoort overleed in 1900. Hun zoon Willem Gerrit Jan (1884-1947) trouwde in 1913 één van de mooie meisjes uit de straat: Wilhelmina Elisabeth Schwemmer, uit hotel "De Zwaan". In 1878 werd de tabaksaffaire opgeheven en de zaak omgezet in wijnhandel J.A. Schoterman en Zn ... met twee directeuren. En boven de deur van de winkel (Utrechtse straat 17) prijkt sindsdien het wapen van Nederland en daaronder de firmaspreuk: "IN VING VERITAS".

Rechts: Gerritje van Eeden-Kamperman werd geboren op 24 november 1870; zij behaalde in Rotterdam op 6 juli 1894 haar getuigschrift als vroedvrouwen werd daarna als gemeente-vroedvrouw in Amersfoort aangesteld. Ze was een echte Keietrekster, opgegroeid in het ouderwetse, zware zakenleven. Geboren in Kleine Koppel, Wijk G 323, later 34, als dochter van koetsier G. Kamperman, wiens weduwe later voor haar gezin (zeven kinderen) de kost verdiende als melkvrouw. De oudste dochtertjes moesten toen al vroeg de mouwen opstropen. En Gerritje heeft dat - bij wijze van spreken - haar hele verdere leven niet nagelaten. Eerst als huisvrouw van G. van Eeden Wzn., die net als vader en broer lange werkdagen maakte in de zadelmakerij. Gerritje hielp drieduizend Keietrekkertjes ter wereld, tegen een tarief van f 2,50, tien dagen controle hierbij inbegrepen! ! Maar werken is blijkbaar gezond, want Gerritje werd op drie weken na zesentachtig jaar en overleed op 3 november 1956. Ze had net niet meer mogen beleven, dat één van haar kleinzonen zijn predikantsstudie in Utrecht beëindigde.

19. De E.H.B.O.-afdeling Amersfoort werd opgericht op 30 september 1931 met vijfendertig leden. Het eerste lustrum werd gevierd op de vroegere, prachtige speeltuin in het Soesterkwartier, waar deze foto werd genomen en waar vroeger zeer veel werd geoefend. Op deze foto zien wij van links naar rechts op de eerste rij: dI. N. van Nieuwenhuizen, wonend op Meerwegen aan de Utrechtseweg (gemeenteraadslid, instructeur E.H.B.O. en mentor), J.H. Freede (vader van de latere garagehouder in Amersfoort), Jan Trommel (één van de oprichters en meerdere jaren secretaris), S.J.A. Kuppens (bankwerker bij de Nederlandse Spoorwegen), opticien P.J. v.d. Woerd (lid sinds 1932 en nu al vele jaren voorzitter), W. van Dijk (lampenist bij de Nederlandse Spoorwegen), I.F. Franken (wagenmaker bij de Nederlandse Spoorwegen) en A.J. Lodder (eerste penningmeester). Boven hem zien wij Vunderink, de opzichter van de speeltuin. Boven en tussen Kuppens en v.d, Woerd zit mejuffrouw To Lok, tweede secretaresse en medeoprichtster. Zij zou later bij het veertigjarig jubileum van de afdeling Amersfoort erelid worden wegens haar veertigjarig lidmaatschap. Bovenaan, tussen de twee bomen Eykelenkamp en daaronder All v.d. Helm; de tweede dame links van haar is mejuffrouw Kole (boven het matrozenbloesje).

20. Op 22 november 1911 trokken zesendertig jonge mensen in felle regen op naar het wijkgebouw "Uw Koninkrijk Kome" aan het oude Monnikenpad en richtten daar spontaan een christelijk gemengd zangkoor op, dat ze "Soli Deo Gloria" doopten en welks dagelijks bestuur werd gevormd door O. Rooke, voorzitter en dirigent; Van Apeldoorn, secretaris en C. v.d. Craats sr., penningmeester. Onder de bezielde leiding van Rooke werd er ijverig geoefend in "De Arend" aan de Arnhemseweg, daarna in "De Valk", en zelfs nog een poosje in .Fléhlte", Breestraat 82. Rooke sr. bracht als voorzitter en dirigent (pro deo) koor en vereniging op hoog peil, zodat ze met vele prijzen van concoursen terug kwamen. In 1931 organiseerde "Soli" zelf een concours in "Het Boompje", ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan: tweeënzeventig koren deden mee, twintig moesten helaas worden afgeschreven ... en de penningmeester hield zelfs f 300,- over! ! !

De heer Rooke sr. was afkomstig uit Hoogland en had het later in Amersfoort druk met orgellessen. Hij huwde het achtste kind van metselaar Gerrit van de Pijpekamp (1841-1928), namelijk Johanna, geboren te Amersfoort op 19 oktober 1882, later bekend als Tante Jans; zij was een zuster van de bekende stadsplakker Gijsbertus uit de Vijver. Rooke en zijn vrouw woonden met hun gezinnetje vele jaren in Kerkstraat 3. Zoon Leo volgde na het overlijden van zijn vader (19 februari 1952), deze op als dirigent. Rooke sr. was dit eenenveertig jaar "pro deo" geweest en niet alleen van "Soli", maar ook van "Excelsior", "Harpe Sions", "Kunst Veredelt" te Leusden en de christelijke zangkoren van Putten en Nijkerk. Hij kreeg in augustus 1951 dan ook een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester H. Molendijk; dat was bij het veertigjarig bestaan van "Soli" en voor het veertig jaar hanteren van de dirigeerstok! Het gouden jubileum zou Rooke sr. helaas niet meer meemaken. Oom Otto en tante Jans kregen twee kinderen; Leo en Mien Rooke, waarvan Leo geheel het kunstenaars-voetspoor van zijn vader volgde.

Links zien we Otto Rooke zoals we hem gekend hebben. Rechts boven het bruidspaar Rooke-v.d. Pijpekamp en rechts onder de kinderen Leo en Mien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek