Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers

Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers

Auteur
:   J.D.H. van der Neut, Th. Hendriksen en C.J. Diesveld
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0484-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21. Links: dr. Hendrik Jan Reynders, geboren te Amsterdam op 28 april 1856, overleden te Amersfoort op 17 maart 1929, was gehuwd met Maria E. Calcoen. In 1882 werd hij leraar oude talen aan het nieuwe gymnasium West singel 43 en in 1883 promoveerde hij in de latijnse taal en letteren. Hij was in 1928 medeschrijver van het gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium 1376-1926. In 1890 werd hij opgevolgd door dL H. Gorter (1864-1927), de dichter van "Mei", toen Reynders werd benoemd tot conrector. In 1911 wordt deze gepensioneerd, waarna dr. H. Peyrot zijn functie overneemt. De heer Reynders, inmiddels al vanaf 1900 waarnemend gemeentearchivaris, kon toen al zijn tijd besteden aan het Keistad-archief; hij was gemeentearchivaris van 1911 tot 1921. Dit archief was hem zeer lief geworden, evenals de Amersfoortse historie. Het is jammer dat hij zo weinig heeft gepubliceerd. Men leze zijn "Bijdrage tot de kennis van het kerkelijk en maatschappelijk leven in Amersfoort in de achttiende eeuw ,,in het Verslag van Fléhite 1899 en .Amersfortiana" in het Verslag van 1900. De heer W. Croockewit W.Azn. heeft een herdenkingsartikel aan hem gewijd in het verslag "Fléhite" 1929 en een lijst van al zijn werken en studies toegevoegd aan het in memoriam. Het echtpaar Reynders-Calcoen woonde in een nieuwe villa op het Kalfsveld, Wijk G 167-a, dat in 1901 omgedoopt werd tot Weyersstraat 1. Na 1929 woonde de weduwe van dr. Reynders nog enige jaren in de Hendrik van Viandenstraat 12.

Rechts: dr. Petrus Groeneboom werd geboren te Delfzijl op 1 oktober 1827 en vertrok naar Voorburg op 13 april 1899. Hij woonde met zijn vrouw Beatrix Stokhuizen op Zuidsingel wijk A 272 (nu 16). Hij was lid van de gemeenteraad van 1891 tot 1897 en wethouder van 1894 tot 1897, officier van gezondheid 1 e klas, sinds 1887 lid van het geneeskundig staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht, president van de gezondheidscommissie voor de provincie Utrecht, correspondent van de vereniging "De Steurs" voor het verstrekken van kunstledematen aan behoeftige verminkten en twaalf jaar heelkundige in de Keistad tot zijn vertrek naar Voorburg.

22. Op deze foto zien we een illuster heemkundig gezelschap in de regentenzaal van museum Fléhite, waarin vroeger af en toe aparte historische tentoonstellingen werden gehouden (zoals hier) en zelfs soms lezingen. Geheel links de "pas ontdekte" nieuwe secretaris en conservator D.H. Huygen; met snor en baard de "oude" conservator Croockewit en geheel rechts conciërge v.d. Vlugt. Huygen, geboren op 25 februari 1882 en overleden op 31 december 1968, was een belangrijke vertegenwoordiger van een zeer oud Amersfoorts geslacht met als stamvader Ghisebert, scoute in de Maelscap Coelhorst, Wede en Emmiclaer. Onze Dirk werd schoolmeester; hij begon als kwekeling op de christelijke school Korte Gracht 9 (tot 1902) en was later eerst onderwijzer te Nieuwendijk, toen te Elburg (1908-1912) met zeer prettige herinneringen, daarna te Amersfoort aan de christelijk-nationale school, Fr. van Blankenheimstraat 61 onder de hoofden Rietveld en lansen; daarna op het Noodschooltje in 't Valkje (1920/I), op de in 1921 geopende christelijke school aan de Miereveldstraat en van 1928 tot 1942 aan de christelijk-nationale school in de Van Effenlaan onder v.d. Rotte sr. .. Dat was meester Huygen. Maar de grootste bekendheid kreeg "onze" Huygen als historie-vorser. Als secretaris en conservator van de oudheidkundige vereniging "Fléhite", annex museum, heeft hij onnoemelijk veel verdienstelijk werk gedaan, waar latere geslachten nog veel van zullen genieten en profiteren; niet alleen studerenden en schrijvers, maar ook al diegenen die belangstellen in de geschiedenis van stad, dorp of streek in de gehele gouw Fléhite. Daar komt nog bij, dat hij tevens ook enkele archieven van oude instellingen ordende en catalogiseerde: de Poth, St. Pieter enzovoort. Gehuwd in 1942 met bibliothecaresse mejuffrouw B.L. Teerink en daarna samen wonend Heiligenbergerweg 97, kon hij als gepensioneerde zich geheel geven aan zijn historische arbeid, tot ze samen naar "Amerhorst" gingen in 1965. Maar ook daar zag men regelmatig alle historici uit Amersfoort en omgeving voor inlichtingen en adviezen. Niet vergeten mag worden zijn intense belangstelling voor kerk, onderwijs en maatschappij, wat wel blijkt uit diverse nevenfuncties: secretaris afdeling Amersfoort van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van het Onderwijs in Handenarbeid (met zijn collega's Klein, Beek, Mebius en van Dam), bestuurslid van de Amersfoortse Antirevolutionaire Pers vereniging, lid van de commissie van toezicht voor het lager onderwijs en van de Monumenten Commissie Amersfoort, enzovoort.

23. Een foto van de bruiloft op "De Grift" van Elberta Meiling, geboren op 6 januari 1891 en Cornelis Martinus Bloemendal, geboren op 19 april 1889 in het molenhuis van oliemolen "De Zon" (ook "De Rijzende Zon" geheten). Kleine Koppel 14. De bruiloftsgasten werden op het erf van de Grift in de bloemetjes gezet. Zittend van links naar rechts de moeder van de bruidegom met diens vader Brand Jan Bloemendal (1854-1934), directeur van "De Zon", ouderling van de gereformeerde kerk, bestuurslid christelijk-nationale school regent van het gereformeerde weeshuis en de "Thomas-Scheltus Stichting"; in het midden de bruid in het wit met de bruidegom en rechts de ouders van de bruid. Verder staande van links naar rechts: dominee H. Teerink, predikant van de gereformeerde kerk, Zuidsingel 35, later wonende P. Bothlaan 3-1; architect W. Salomons; mevrouw Teerink; mevrouw Salomons; de heer Kat, hoofd der school te Hoofddorp; en geheel rechts de twee verloofde zusters van de bruidegom, beiden ook in het wit: Alida Maria met Jan Rothuizen en Adriana Johanna (geboren te Amersfoort op 24 januari 1897) met Gerrit v.d. Burg Rzn. (geboren te Amersfoort op 18 juni 1893). Dit laatste paartje zou ook spoedig in de huwelijksboot stappen (28 augustus 1919) en beginnen aan een maatschappelijk en cultureel zeer vruchtbaar leven in Amersfoort. Ook bruidegom C.M. Bloemendal heeft grote verdiensten als burger van Amersfoort. Na zijn loopbaan als slager in de Utrechtsestraat 19 en secretaris van de Slagersvereniging werd hij huizenexploitant op Heiligenbergerweg 183 en weldra secretaris van de Vereniging van Huiseigenaren (ruim dertig jaren tot 1973), waarna hij bij zijn afscheid in de bloemetjes werd gezet. Hij woonde toen al vele jaren in St. Ansfridusstraat 3; later is de straat voor de derde keer omgedoopt en werd Bloemendals huisadres per 1 augustus 1968 voortaan Stadsring 143. Ook in het kerkelijk leven was de heer Bloemendaal zeer meelevend: hij was onder andere vele jaren secretaris van het Nederlands Bijbelgenootschap alhier.

24. links zien we Hendrik Cornelis van Dam, geboren op 24 juli 1856, overleden op 11 september 1929, gehuwd te Amersfoort op 29 november 1892 met Agatha Hendrika Lebbink, geboren te Nijkerk op 4 september 1862. Zij woonden eerst Soesterweg 12, later Snouckaertlaan 16. Hij was koopman en grossier in granen. In het maatschappelijk leven vervulde hij vele functies: lid van de schuttersraad en zelf kapitein van de schutterij; president van de Sociale Vereniging, vroeger .Philharmonia'' en "Unitas", in 1905 regent van het St.Pieters- en Bloklands Gasthuis (in 1908 werd hij voorzitter hiervan), penningmeester van de n.v. Volkshuisvesting en voorzitter van de n.v. Amersfoortse Tramweg Maatschappij. De foto is van 1904.

Rechts: Jan Lambertus van Nieuwenhuizen Gzn., geboren op 22 februari 1888, overleden op 17 december 1960. Als zoon van bakker G. van Nieuwenhuizen op de Laaglandseweg 3 heeft hij in zijn jeugd al kennis kunnen nemen van de sociale noden en behoeften der burgerij, hetgeen hem zijn hele leven lang niet meer heeft losgelaten. Vandaar zijn vele functies in het openbare leven: erevoorzitter van het tamboer- en pijperskorps "Juliana" , voorzitter van de Amersfoortse Melkveehouders Bond, notabel (1925) en kerkvoogd van de hervormde gemeente, bestuurslid van de Johannes Stichtingen te Nieuwveen en te Huis ter Heide, gemeenteraadslid voor de C.H.U., voorzitter van de "Vereniging IJsbestrijding Gelderse Vallei", voorzitter, later erevoorzitter van het Centrale Veevoeders Instituut, commissaris van de kiesvereniging "Evangelie en Belijdenis" en van wijkgebouw .Philalethes" , dat met zijn hulp gekocht werd voor het kerkelijk werk van de hervormde gemeente te Amersfoort (St.-Joriskerk). Hij huwde te Barneveld in 1921 Gerritje van Ee. De jonggehuwden verhuisden spoedig van de Arnhemseweg 66 en Bergstraat 6 naar het oude molenhuis van de oliemolen "De Zon", waar hun beide kinderen geboren werden. Op 15 september 1909 was J.L. van Nieuwenhuizen zijn bedrijf begonnen in een oude, historische tabaksschuur aan de Lageweg, bij de bakkerij van zijn ouders. Hij leverde toen ruw-voeders en veevoer aan de boeren en ging daarvoor eerst per fiets naar Scherpenzeel, Renswoude en later per motor. Langzamerhand groeide zijn affaire uit tot een groothandel en import van granen, wat steeds meer bedrijfsruimte eiste, die hij ten slotte in 1924 vond in de olieslagerij van Verloop op de Kleine Koppel, hoek Wolfertssteeg. In 1931 werd gestart met een oliefabriek. In 1938 werd zijn zaak omgezet in de n.v. J.L. van Nieuwenhuizens Graan- en Oliefabriek, waarna deze steeds meer bloeiende zaak vele malen door nieuwe stichtingen, verbouwingen en bijbouwen genoodzaakt was de huisvesting van bedrijf en administratie op het nodige peil te houden, wat tot heden steeds prima gelukte.

25. Het hoofd van de tuinbouwcursus (links), meester Henderik Kuilman (geboren te Wedde (Gr.), op 1 januari 1888, overleden te Amersfoort op 16 maart 1973), weet zich hier best te vermaken met één van de twee dochtertjes van de eigenaar van "De Vergulde Wagen" te Voorthuizen, evenals zijn cursisten en niet te vergeten, de heer Scheffel die zorgt dat het andere dochtertje ook op de foto komt. Kuilman had vroeger een eigen tuinbouwbedrijf te Nijkerk. Voor praktisch onderricht hebben allen hier even het leslokaal verlaten en de fotograaf maakt er een dankbaar gebruik van. Het hoofd van de cursus, die voor f 2,20 per uur (vervoer per fiets voor eigen rekening) les geeft in Amersfoort en omstreken, ontving de rijksnormaallessen te Oude Pekela en behaalde in 1907 de la-akte; daarna de hoofdakte en vervolgens de landbouwakte met aantekening pluimveeteelt in 1924 en de tuinbouwakte in 1926. Hij werd in 1927 onderwijzer aan de openbare lagere school in de Puntenburgerlaan; ging op 1 september 1928 naar de nieuwe school in de Waalstraat tot zijn pensioen op 1 februari 1953 en bleef nog vele jaren op Nieuwjaarsdag jarig, tot aan zijn overlijden in 1973. Hij gaf vele jaren les op tuinbouwwintercursussen in Voorthuizen, maar later alleen nog in Amersfoort. Na zijn pensionering (in 1953) was hij nog bijna zeven jaar in tijdelijke dienst bij het onderwijs (L.O., B.L.O. en L.T.S.) tot september 1961. Toen had hij tweeëntwintig scholen gediend. Zelf altijd trouw op zijn post, was hij ook nog enkele jaren lid van de "Amersfoortse Commissie tot Wering van Schoolverzuim" en later met vrouwen zus gewaardeerde huisgenoten in het St-Pieters- en Bloklands Gasthuis. Sociaal voelend in hart en nieren was hij ook zevenentwintig jaar lid van het dagelijks bestuur van de "Stichting Ziekenhuisverpleging" , en niet te vergeten een hulp en vraagbaak voor allen die in moeilijkheden zaten. De foto is van 1927.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek