Kent u ze nog... de Aârcense Keien

Kent u ze nog... de Aârcense Keien

Auteur
:   Jacques Theelen
Gemeente
:  
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2388-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Aârcense Keien'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

26. De Heilige Sacramentsprocessie door de straten van Arcen, die versierd zijn met bloemen en vlaggen. Biddend trokken vrijwel aile mensen uit Arcen mee langs de huizen, waar kaarsen en bloemen voor de ramen of in de deuropening prijkten. Aan ieder huis waar de processie voorbijtrok, stak men de vlag uit. De harmonie speelde plechtige processiemarsen.

De Mariakapel op de Trip werd ingericht tot rustaltaar. Daar stond de processie stil en daar werd de zegen gegeven met het Heilig Sacrament na het zingen van het "Tantum ergo".

Op de foto trekken de volgende personen mee met de processie: 1. P. aan de Brugh, 2. mevrouw Peeters-Engelen, 3. Door Clabbers-van Hooff, 4. mevrouw Van Dijck, 5. mevrouwWillems, 6. Jet Ooymans, 7., 8. en 9. onbekend, 10. Jul Willems, 11. M. Neeten-Peeters, 12. onbekend, 13. An Reutelingsperger, 14. mevrouw Reutelingspergeraan de Brugh, 15. Drika Keltjens, 16. Hendrika Opschroef, 17. en 18. onbekend, 19. Jet Munten, 20. Maria Vorstermans en 21. onbekend.

27. Een Areens voetbalelftal uit 1936 met dokter Thielen.

In de bovenste rij staan, van links naar reehts: Jeu Lomme, Frans van den Kroonenberg, Eugene Gabriels, dokter Thielen, Toon Rutten, Joost Arts (Siang) en Harrie Arts (Sjang).

In het midden: Jeu Brands, Jan van de Pas en Piet Rayer.

Onderaan: Jan Kusters (Toewn), Jan Sehoeber en Gerrit Teluy.

28. Foto boven: eventjes uitrusten tijdens een fietstocht van "De Jonge Wacht" Arcen in 1936. Bovenaan zien we, van links naar rechts: Piet van Rijswijck (Schans) en kapelaan Van Dungen. Onder hen: Sjeng Seegers, Toon Brands, Jeu Meijboom en Pierre Teuwen.

Helemaal vooraan liggen: Jan Stappers, Sjeng Janssen (Hannes), Jeu Stappers en Lei Voermans.

Foto beneden: de staf van "Jong Arcen" in 1951 bij de opening van de blokhut op de Lerrnert. In 1945 werd de naam "Jonge Wacht" veranderd in "Jong Arcen". Tegelijk werden er nieuwe uniformen aangeschaft. "Jong Arcen" verbouwde de paardestal op het vroegere kamp van de Arbeidsdienst tot c1ublokaal.

Op de foto staan, van links naar rechts: J oep Peeters, Piet Reutelingsperger (Kueb, Brugger-Piet; hij was hopman, de anderen waren leiders van "Jong Arcen"), aalmoezenier H. Seegers (kapelaan van Arcen) en Piet Coenders.

Op de voorgrond knielen: Piet Peeters, Leo Holla en Jan Holla.

29. De schutterij "Sint Petrus en Paulus" (Jonge Gilde).

Op de trap staan, van links naar rechts: Hermkens, Krot van Stoffels, P. Hautus, W. Albers, Sjaak Toonen, Walter Hermans, P. Clevis, Chrit Teluy, 1. Neeten, W. Engelen, P. Groetelaars, J. Lenssen, H. Arts, J. Timmermans, J. Kox, Frans Nuchelmans, P. Peeters en H. Munten.

V66r de trap staan: H. Backes, L. Peeters, Cl. Backes, Th. Brouwers, H. Toonen, J. Kox, Th. Schreven, Sjaak Stevens, Th. Reivers en J. Reutelingsperger.

Zittend: B. Holla, professor Deusser, H. Rutten en Sjeng Nagels.

Hier volgt de originele tekst van de oprichtingsakte.

Hooch Edele Hooch welgeborene Vrijheer Regerende en gebiedenden Heer.

Aldewijl de Jonckmans ende Jongesellen der Heerlijckheijt Arssen Ao. 1706 hebben soecken op te rechten eene Compagnie van Eerlijcke Jongmans ende Jongesellen voor haere patronen van hunne Gilde verkosen hebben den Heijligen Petrum en Paulum. Sich versien hebben met Vendel Scherpen plumagien en andere nootwendigheden tot eene Compagnie behoorende met volgende Conditien, Doch in allen ihre Hooch wel geborenen rechten voorbehalden.

Ten eersten is geconditioniert dat aile Eerlijcke Jongesellen De welcke in diese gilde ingeschreven willen wesen sullen aan de gilde geven twee Schillingen de weleke sullen bestae iit woorden als sal volgen.

Ten tweede sal dese Compagnie versterckt worden met haere behoorlijcke Officieren te weten Capiteijn, Lutenant, Vendrager, Sergeant en twee giltmeisters.

Ten 3 sullen alle de genige die in dese Compagnie sijn ingeschreven aen haere officieren onderdanigh sijn in rechte te weten, Soo iemant quaem sich te buijten te gaen het sii in processie, in de kamer, ofte op de Straet, met voldrincken sullen verbuert hebben als daer toe gestelt is een veerdel biers.

Ten 4 met promissie en consent van ihre Hooch wol geborne salop pinxteren des maendaghs den Vogel geschoeten worden Comparierende de geheele Compagnie en een ieder sal als dan aen den genigen die den Vogel afgeschoten sal hebben geven eenen schillingh, Ende den afschieter sal Coninck wesen ende sal hem alsdan het Sielver overlevert worden mets stellende goede suffesante borge ende geven aen het Sielver een plate ten minste van een ducatone ende daer boven een tonne biers aen de Compagnie, ende sal alsdan oock Eenen nieuwen gildtmeister gestelt worden ende den genigen die den Vogel Drije jaren naer een ander quaem af te schieten sal vort Sielver profitieren een goude pistolet tot sijnder Eeren.

30. Dezelfde schutterij in 1947 met de nieuwe koning Jan Holla, gekiekt v66r hotel "De Oude Hoeve" (Sjeng Kox).

Boven staan, van links naar reehts: Harrie van de Pas, Jan van Rijswijck, Leo van de Pas, Harrie Reutelingsperger (Kuebeske), Piet Co enders (Leike), Sir van den Bekerom, Lod Knelissen en Thei Kuijpers,

In de tweede rij: Herman en Willy van de Laeck, Toon van Knippenberg, Thei Collin, Leo Timmermans (Ber), Wim Holla en Antoon Knippenberg.

Vooraan: Sef Hendrikx, Hay Toonen, Ruud Knelissen, Hay Clevers, Graad Keltjens, Hay Hautus, Hay Arts, de koning Jan Holla, Jan Hendrix (Fien), Wim Wennekers, Hein Peeters, Jeu Rayer, een onbekende, Jan Knippenberg, Piet Renkens en Jan Teluy.

Ten 5 sal de Compagnie op onse Kermisse H. Sacraments Dagh voor de pro cessie optrecken ende wie oock op onse patrons dagh te wee ten als boven vermelt is aldewijle de Compagnie profitiert v. S. Sebastianus gilde een half tonne biers.

Ten 6 is in handen gestelt aen de Officieren, Vendel, Scherpen plumagien. Soo het gebuerde dat een van de officiere met moetwil aan het een ofte ander quaem te beschadigen sal aen den Selven den Schaden verhaelt worden soo daer iet verslijt aent Vendel Scherpen Plumagien. Sal van nieuwe ingeschrevene als boven verbetert worden van de twee Schillingen. Wie oock den Coninck aent Sielver iet quaem te verliesen ofte te beschadigen sal den selven den Schade vergoeden ofte men sal de borge daer voor aenspreken.

Ten 7 Soo het gebuerde dat een van de officieren quaem te quitieren sal als dan de plaetse aen de Compagnie vervallen wesen ende sal alsdan de plaetse oock uijtgeset worden en den meestbiedende sal de plaetse bedienen en het gene daer van geprofitiert sal worden sal de Compagnie verteeren als jemant soude komen te trouwen ofte van de Compagnie quam af te trecken, je met malkanderen bespro ken en overeen gekomen, dat den Selven voor Eene recreatie sal geven een tonne biers, en alsdaer iemant van de Compagnie sal komen te sterven sullen alle Jongesellen op Straffe van een kintgen biers gehouden sijn met de lijcke te gaen ende ses van de naeste narbueren Jongesellen onder de gildt hoorende het selve dragen, en de sal aen de vrinden vrijstaen eene reereatie daer voer te geven.

Op deze bovenstaande Conditie sijn wii Jongesellen ende Jonckmans van Arssen versoekende ihre Hooch Edelen Hooch wolgeboren genadige o ctroii Admisse en Consent.

Dieses oben gemelte Conditiones sollen folgens begehren der bruderschafft nach gefolget werden. Zu wahrer Urkundt habe selbiges eijgenhdndiclt unterzeichent undt mein ahngeborenes pittschafft zu gedrukt.

Arssen de 25e Junji 1735. freijherr von Gelder.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek