Kent u ze nog... de Bergenaren

Kent u ze nog... de Bergenaren

Auteur
:   W.J. Jordans
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2760-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bergenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Enkele maanden geleden wendde de Europese Bibliotheek zich tot mij met het verzoek een boekje samen te stellen over "Kent u ze nog ... de Bergenaren". Na enige aarzeling accepteerde ik de opdracht. Ret bleek "monnikenwerk" te worden. In stad en land heb ik gegrasduind naar het benodigde fotomateriaal. De hoeveelheid foto's die te voorschijn kwam was overstelpend. Ret verzamelen van de noodzakelijke gegevens, zoals namen en data, nam vele dagen in beslag en had niet altijd het gewenste resuItaat. Een enkel gezicht vergde soms uren links en rechts informeren, zonder dat aItijd de oplossing gevonden werd. Een vraagteken of de term "onbekend" duidt dat aan. AI met al was het een vermoeiende maar uiterst boeiende bezigheid, vooral ook gezien het aantal kostelijke verhalen dat bij veel foto's loskwam en waarmee een boek te vullen zou zijn. Ruime aandacht heb ik besteed aan oude schoolfoto's. Ouderen te herkennen als kind is nu eenmaal een plezierige bezigheid, terwijl ik ook het accent legde op het verenigingsleven dat in de eerste helft van deze eeuw zo'n onvoorstelbaar bloeiend leven leidde.

Ik wil niet beweren dat dit boek een totaalbeeld geeft van het leven en werken in "Oud Bergen". Ret selecteren van honderden foto's was een haast frustrerend karwei. Bekende figuren zuIt u missen, terwijl u anderen meermalen zuIt tegenkomen, al naar gelang de kwaliteit van de opname en de belangrijkheid van de foto daar aanleiding toe gaven. Ongetwijfeld zullen er fouten in deze bundel voorkomen. Ook zullen personen, wier namen niet ingevuld zijn, zichzelf herkennen. In beide gevallen graag een berichtje.

Ik pretendeer niet een belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan de geschiedenis van Bergen op Zoom, dat was ook niet de opzet van dit boek. De bijschriften zijn summier gehouden en moe ten niet beoordeeld worden op literaire merites. Ga er maar eens aanstaan, achtenzeventig variaties op uiteindelijk een thema: "de oude Bergenaar". Een belevenis op zich was de ongelooflijk spontane me de werking die ik overal heb ondervonden. Ret kwam voor dat men foto's van de muur haalde en ze met lijst en al meegaf. Velen belden mij op ofbrachten mij foto's. Een woord van dank aan hen allen is zeker op zijn plaats. AI deze mensen met name noemen is ondoenlijk. Een uitzondering moet ik maken voor het gemeentearchief, waar ik altijd welkom was, de heren R. Gieles, A. Graafmans, Th. Daane en W. Gijzen, waar ik keer op keer om informatie aanklopte, en nimmer vergeefs, alsmede de heer Dons.

Terugblikkend op de afgelopen maanden krijg ik het weemoedige gevoel weer even vertoefd te hebben in het goeie oude Bergen, dat Korneel Slootmans zo typerend noemde: "Bergen op Zoom, een stad als een huis". Wat me doet denken aan een paar dichtregels van Karel van de Woestijne:

Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren, was stil, daar 't in de schaduwen der tuinen lag en in de stilte van de rust-gewelfde blaeren.

Ik hoop dat menigeen een genoeglijk uurtje aan deze bundel zal beleven.

I. ENIGE PORTRETTEN

1. Het leek ons een goed idee dit boek te beginnen met de portretten van enkele mannen uit een vermaarde familie, die vanaf de tweede he lft van de vorige eeuw een niet weg te denken stempel op de Bergse samenleving drukte. Van links naar reehts ziet u:

Arnoldus Asselbergs, die, na in 1841 aan de Lindebaan een srnederij geopend te hebben, in 1847 de eerste stoot aan de industrialisering van de stad gaf door het stich ten van een gieterij, welke gieterij reeds in 1865 en 1879 een grote uitbreiding onderging op het terrein dat vrijkwarn door de sloop van het bastion Belvedere. Als men weet dat tegen de tweede helft van de negentiende eeuw circa twintig procent van de bevolking nog regelrnatig bedeeld moest worden met brood en brandstof, beseft men de enorme betekenis van dit initiatief, Dat hij in 1870 en passant ook nog even de Gevangen Poort af wilde breken ter verfraaiing van dit stadsgedeelte zij hem dan ook gaarne vergeven. Hij stierf in 1880, op negenenzestigjarige leeftijd, De grote man van de tweede genera tie was:

Carolus Asse1bergs. Hij nam in 1880 de 1eiding van de gieterij over, breidde deze in 1899 en 1905 aanzienlijk uit, waarna, na zijn overlijden in 1913, de derde generatie op de voorgrond trad:

Willem Asse1bergs. Onder zijn leiding, samen met Jan Asse1bergs, werd in 1927 aan de Parallelweg (de "zure maai") een nieuwe gieterij en machinefabriek gebouwd. Hij overleed op 16 apri11954. Enkele gegevens werden ontleend aan een scrip tie van Korneel Slootmans.

2. Ben tweede prominente volbloed Bergse familie is de familie C.P. Rogier. Op 21 juni 1882 werd de Machinefabriek Rogier-Nerinkx-Richter gesticht. Hiernaast poseert de oprichter met zijn echtgenote, zoon Christ en dochter Phiny. De foto werd gemaakt in 1902. Christ Rogier was een bijzonder erudiet en popu1air man, die enkele jaren ge1eden op zo'n trieste manier gewelddadig om het leven kwam.

,- .

3. Iedereen herinnert zich nog het buitengoed "Ruytershove" aan de Wouwsestraatweg. Bijgaande foto, gemaakt circa 18759 toont u de laatste bewoners van dit fraaie landgoed, Willem Laane, uit het bekende bankiersgeslacht, en echtgenote. Het prachtige landgoed, een van de oudste van Brabant, viel onlangs onder de slopershamer, roemloos en vrijwel geruisloos, als offer aan het snelverkeer. Het aantal "kunstwerken" rondom Bergen op Zoom werd daardoor weer met een vermeerderd.

II. SCHOOLSE AANGELEGENHEDEN

4. Deze foto werd gemaakt in 1914 en toont enkele klassen van de ambachtsschool aan de Burgemeester Stulemeyerlaan. De leraar linksonder is de heer Zwikker, vuursmid. Rechtsboven ziet u de heer Engels, leraar bankwerken. De vierde leerling van links is de latere wethouder M. Broos. De achtste leerling van links, met hamer over de schouder, is Van Giels, later verbonden aan het woningbureau. Rechtsonder vooraan Vos, later gemeenteraadslid te Woensdrecht. Derde van rechtsonder met vijl, R. van Broekhoven. Daarachter Vic van Loon en tweede van links.naast meneer Engels, Vic van Giels.

5. Een bewaarschool in 1921. Van links naar rechts, voorste rij: L. v.d. Boom, A. van Lammeren, W. van de Boom, M. Joossen, A. Segers en F. van Eekeren. Tweede rij: Marits, onbekend, P. v.d. Borgt, P: de Maat, T. de Groot, P. Elsakkers, J. Bruseker, Janvier en Janvier. Derde rij: M. Goedschalk, M. Suykerbuyk, C. v.d. Watering, J. de Groot, L. de Meulemeester, M. van Eekeren, M. Bruseker, P. van de Borgt, J. Elst, onbekend en M. van Damme. Vierde rij: P. van de Abeele, F. Leenaarts, H. Stoop, Roovers, Ch. de Groot en Crusio.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek