Kent u ze nog... de Buitenposters

Kent u ze nog... de Buitenposters

Auteur
:   J.H. Zijlstra
Gemeente
:   Achtkarspelen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4238-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Buitenposters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen men mij in het voorjaar benaderde om naast de bekende uitgave "Buitenpost in oude ansichten" een boekje over Buitenpost in de serie "Kent u ze nog ... " samen te stellen, heb ik geaarzeld daarop in te gaan. Op aandringen van de heer D.l. Beerda, thans gepensioneerd onderwijzer te Buitenpost, die bekend was met het feit dat ik in de loop der jaren foto's over Buitenpost had verzameld, heb ik uiteindelijk de uitnodiging aangenomen.

De opdracht was afbeeldingen en foto's te verzamelen uit het tijdvak 1880-1940 en zoveel mogelijk de namen van de op de foto's voorkomende personen te vermelden, met vermelding van historische gegevens. Toen men in Buitenpost door had voor welk doel ik informatie wenste, heb ik veel me de werking ondervonden en kwamen er foto's voor de dag, waarvan ik het bestaan zelf niet wist. Zeer oude foto's moesten terzijde worden gelegd omdat het onmogelijk bleek de namen te achterhalen.

De inleiding van "Buitenpost in oude ansichten" bevat zoveel gegevens over Buitenpost, dat ik meen daarover te kunnen zwijgen. WeI is getracht het materiaal zoveel mogelijk in chronologische volgorde te rangschikken en, waar dit kon, daarbij de historische gegevens tot he den te vermelden. Mocht blijken dat de data niet geheel juist zijn, dan hoop ik dat men mij dat niet kwalijk zal nemen.

Ret informatiewerk nam meer tijd in beslag dan ik veronderstelde, maar het is mij, op een enkele uitzondering na, gelukt de namen van de personen te kunnen vermelden. Wat de verzamelnaam van de Buitenposters betreft, ze werden vroeger betiteld met de scheldnaam "Bremzen", maar dat is beslist verleden tijd. AIleen de bewoners van KoIlum worden ook nu nog "Kollumer Katten" genoemd.

Aan allen die mij bij de totstandkoming van deze uitgaaf zo spontaan hebben geholpen, mijn hartelijke dank.

1. Deze foto van de Nuts-bewaarsehool in de Kerkstraat te Buitenpost dateert van het jaar 1906. Bewaarsehoolonderwijzeres was mejuffrouw Lutske van der Vel de (reehts) en als helpster fungeerde toen Martha Grassmid (links). In die tijd stuurden alle ouders van kinderen, die daaraan behoefte hadden, hun kinderen naar deze bewaarschool, ongeacht tot welk kerkgenootschap men behoorde. Hier konden de kleuters in het zand spelen met schop en kruiwagentje, matjes vlechten, met bouwdozen spelen, versjes leren en,niet te verge ten, op het grote houten hobbelpaard rijden. Deze bewaarschool is enkele jaren geleden afgebroken. Op de plaats daarvan staat nu een nieuwe "neutrale" kleuterschool. Elders in het dorp verrezen twee christelijke kleuterscholen. De kleuters zijn, op de onderste rij, van links naar rechts: Elzo Vegter, Jacoba Bulthuis, Ybeltje Bulthuis, Hiltje Bulthuis, onbekend, Grietje Jager, Roelof ter Weer, Jantje Jager en een onbeken de. Tweede rij: Martha de J ong, Grietje van Maassen, Aaltje Huizinga en Pieter Bulthuis. Derde rij: onbekend, Anna Spoelstra, Zus Wegman, Tietje van der Land, ? van der Land, Jaap Tuinman, JUITe Hart Zijlstra, Anna Bulthuis, Jurjen Bulthuis, Ella Wiersma, onbekend, Ika Wiersma, ? Dijkhuis en Johanna de Vries. Vierde rij: Tine Vegter, Lolke van der Meulen, Kees Harders, Iko Harders, Abe Sijbe Tuinman, J antje Zijlstra, Wietske Dijkstra, Douwe Dijkstra, Thomas Grassmid, Wietske Grassmid en mejuffrouw Lutske van der Velde met op sehoot een zusje of broertje van Ika Wiersma. Bovenste rij: Meindert van der Molen, onbekend, 1. de Vries, Freerkje Zijlstra, Doetje Dijkstra, Johannes de J ong en een onbekende.

2. In het jaar 1906 werd in Buitenpost een kaatsc1ub opgericht. Deze kaatsvereniging bestaat heden ten dage nog en beleeft weer een tijd van opbloei, Deze foto werd gemaakt tijdens een ledenkaatspartij, vermoedelijk omstreeks 1910, op het kaatsveld achter de woning van dr. IJnzonides (thans dr. Venema) aan de Stationsweg. Om juist te zijn, op de plek waar Julianalaan en Schoolstraat elkaar kruisen. Later werden de kaatswedstrijden gehouden op een terrein naast hotel Klamer, .Jiet Smel" geheten, waarop ook een tennisbaan verrees en waar de korfbalclub BKC haar wedstrijden speelde. Op dit terrein staan nu het gebouw van de "Onderlinge Brandverzekerings Maatschappij Achtkarspelen-Kollumerland" (thans OTOS) en de daarachter gelegen woningen aan de Parklaan. De op deze foto voorkomende personen zijn van links naar rechts en dan van boven naar beneden: Hendrik Smedes (met pet), Sjoerd de Boer (met pet), Willem de Jong, Arjen Bruinsma, Lijkele Dijkstra, Andringa, Jan de long, Fedde J. Haagsma, Willem de Jong en Jacobus de Jong. Verder: een onbekend meisje, Johannes Bolling, Kees Spaanstra, Jan Zijlstra, Jan de Goede, Sijtse Boersma, Roelof Kuipers, Willem Kuipers, Aalzen Spoelstra (met pet), Hendrik Bruinsma (met sigaar) en Jan J. de Goede (met bolhoed). Vervolgens: Pieter Jeltema, Pieter Tuinman, Hessel Ruwersma, Harkema, Douwe Fennema, Bijlsma, Henny Bolling, onbekend, Petrus Dijkstra en Sjoerd Huizinga (met petje), Ten slotte: Sije Fennema, Steven van der Meulen, Jacob Haagsma, Pieter Loonstra, Wiebe Ruwersma en Ate Bruinsma.

3. Een foto uit het jaar 1908, genomen voor het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Buitenpost. Aan de oostkant van het stationsplein bevond zieh een koffiehuis, geexploiteerd door Bareld de J ong, destijds eigenaar van het nu nog bestaande en alom bekende hotel "De Roskam". Hier kon men vroeger ook rijwielen huren, waarvan veel reizigers, die per spoor in Buitenpost aankwamen, gebruik maakten. Het koffiehuis bleek niet rendabel te zijn en is omstreeks 1915 afgebroken. Op de plaats daarvan is later een rijwielstalling verrezen. Het stationsgebouw en ook de rijwielstalling zijn enkele maanden geleden afgebroken en vervangen door een nieuw station, doeh in andere stijl. Ook de daarbij behorende rijwielstalling is naar de eisen van de tijd aangepast. Op deze foto komt het gehele stationspersoneel voor met een aantal met de trein aangekomen reizigers. Het zijn, van links naar reehts: een onbekende reiziger met fiets, Jan Bruinsma (rijwielverhuurder en bediende van het koffiehuis), een onbekende reiziger met fiets, Durk Elderhuis, een onbekende reiziger met fiets, Pieter Loonstra (met ragebol), de heer Dijkhuizen, een lid van de firma Zweigman (manufaeturier te Leeuwarden), Harm K. Dijkstra (met een antieke waterpomp) en een onbekende spoorwegbeambte.

4. Nevenstaande foto is gernaakt in het jaar 1910 voor de waning van Herman Theodorus Sickler, in leven notaris te Buitenpost (overleden op 29 november 1917, oud zesenzestig jaar). Ret zijn kinderen van de buren, zo van de straat "geraapt". Van links naar reehts op de voorgrond: Jitske Fennema en Anne Tuinrnan, Op de bank: Jan Zijlstra, Jurre Hart Zijlstra, Johannes Fennema, Atje Fennema en Grietje Fennema. Staande: Jan Jager, met in zijn hand twee tennisballen. De familie Sickler bezat aan de overkant van de weg een praehtige groente- en fruittuin, waarin ook een tennisbaan was aangelegd met theekoepel. Tuin en koepel zijn thans verdwenen. Op het terrein is thans onder andere de firma Kamstra (technisch bedrijf) gevestigd. Op de graeht voor en om de tuin (later gedempt) hebben vele kinderen van Buitenpost 's winters het schaatsenrijden geleerd. De familie Sickler he eft in feite de tennissport in Buitenpost gei'ntroduceerd. Later werd er door de "notabelen" van Buitenpost en omstreken een tennisclub opgericht. De tennisbaan werd aangelegd op het "Smel", een terrein naast het tegenwoordige hotel Klamer, in de volksmond "het Piekehok" genaamd. Deze tennisbaan ziet u elders nog op een andere foto. Buitenpost heeft thans een zeer actieve tennisclub, die over twee uitstekende banen beschikt en in competitieverband speelt.

5. Het was voor de gereformeerde meisjesvereniging in 1912 een bijzondere dag. Niet alleen dat men een uitstapje ging maken naar Paterswolde, maar ook om een andere reden. Men was narnelijk nog nirnmer als vereniging op een foto gekomen en daarom had men besloten na het bezoek aan de uitspanning van Paterswolde, naar de stad Groningen door te reizen voor het maken van een groepsfoto. Hierop komen voor: bovenste rij, van links naar rechts: Rinske Kamminga, Klazina B. Stiksma, Minke Boersma, Aafke Stiksma, Trijntje Elzinga, Gepke de Vries en Froukje van Driesum. Middelste rij: Sipkje van der Berg, Aaltje Boersma, Suzanna Roorda, Bieuwkje Sikkema, Johanna Post en Jitske Elzinga. Onderste rij: Jantje Heikamp, Houkje de Vries, Siebrigje Bakker en Jitske Elzinga.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek