Kent u ze nog... de Buner

Kent u ze nog... de Buner

Auteur
:   R.B. van der Molen
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2188-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Buner'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. In Buinen werd tussen de jaren 1925 en 1930 een voetba1c1ub opgericht. Eerst onder de naam "Kwiek" en later onder de naam "Buinen". De vereniging wist vee11auweren te oogsten. De foto geeft een e1fta1 met bege1eiders weer uit september 1937.

Op de achterste rij zien we, van links naar rechts: meester W. Bosma, S. Dekker, meester Huizing, H. Bos, G. Copinga, R. Grit, G. de Vries, Hks. Copinga, B. Gerrits, J. Eising en A. de Boer.

Op de midde1ste rii: E. Hamering, H. Hamering Gzn. en Chr. Almoes.

Op de voorste rij: B. Fokkens, J. Hulst en S. Fokkens.

32. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Irene werd veertien dagen daarna - op 19 augustus 1939 - een optoeht gehouden, waaraan met een groot aantal versierde wagens werd deelgenomen.

Op deze boerenwagen zien we, van links naar reehts: Freek Bosma, Lammie Jansen, Albert Sanders, Mini Wo1dering, Geesje Hagting, Riki E1eve1d en Jantie Hagting,

Albert Sanders was een tiid lang volmaeht van de Boermarke Buinen en tevens trad hij op a1s pander bij de jaarlijkse verhuur van banken in de hervormde kerk te Borger en bi] publieke verkopingen. Vandaar ziin bijnaam "Paander Ap".

Hij had een seherp geheugen en sehreef en verte1de graag over "vroeger". Van ziin notities heb ik bij de samenstelling van dit boekwerkje dankbaar gebruik gemaakt.

33. V66r de tijd van de zelfbinder en voor de tijd van de combine werd bij de korenoogst ("de bouw") gebruik gemaakt van een maaimachine met aflegger, getrokken door een of twee paarden. De losse "afgelegde" schoven moesten dan nog van een of meer strobanden worden voorzien.

Op de foto links boven zien we Jans Huizing - rechts op de foto - deze werkzaamheden doen. Daarna werden de schoven (de garven) in .Jiokken" op het land gezet om te drogen.

Na enige tijd werden de hokken op wagens geladen en naar de schuren vervoerd. Was er geen ruimte meer in de schuren, dan plaatste men korenrnijten ("zaodbulten") in aantallen bij elkaar (foto rechts boven). Op de maaimachine zien we Lucas Seubring, die de aflegger bedient, en Freek Bosma die de paarden ment.

Op de foto links onder zien we Jan Seubring en Freek Bosma en in de verte zijn inmiddels de korenmiiten al verrezen. In de herfst en de winter kwam de dorsmachine bij de korenrniiten en de boerenschuren om het koren te dorsen.

Op de foto rechts onder zien we de dorsmachine van de in 1913 opgerichte cooperatieve dorsvereniging "Buinen" in actie. Op de dorskast zien we Hendrik Wolters en vervolgens op de zaodbult Albert Sanders Jzn. en Siete de Groot. De foto's ziin gemaakt in de jaren veertig.

34. In juni 1943 vierde "otie" Jantien Warringa-Martens te Buinen - in de boerderij waarin nu de familie Eggens-Haddering woont - haar honderdste verjaardag, Ze trouwde op ruim twintigjarige leeftijd met de meer dan dertig jaar oudere G. Haddering, een man die reeds in de ouderlingenbank zat toen de zuigeling Jantien Martens ten doop werd gehouden. Enige jaren nadat haar eerste man was overleden, trouwde ze met E. Warringa. Uit haar eerste huwelijk werden vijf kinderen geboren en uit haar tweede een,

In oktober 1943 werd de honderdjarige betovergrootmoeder gefotografeerd met op haar schoot de op 11 oktober 1943 geboren Gerrit Haddering.

Achter haar zien we, staand van links naar rechts: haar achterkleinzoon Jan (geboren 1919), kleinzoon Gerrit (geboren 1895) en zoon Jan Haddering (geboren 1869).

35. Tegen het eind van de negentiende eeuw werd in de provincie Drenthe een aantal zuivelfabrieken gesticht. Alvorens men hiertoe ook in Buinen overging, belegde de dorpslandbouwvereniging, onder leiding van me ester K.H. ten HOOf, in cafe Meursing op 14 februari 1894 een voorlichtingsbijeenkomst over boterbereiding. Op 4 augustus 1894 werd de cooperatieve roomboterfabriek "Vooruitgang" te Buinen gesticht.

Het eerste bestuur bestond uit A. Oving, voorzitter; J. Meursing, secretaris; G. Copinga, penningmeester, en de commissarissen J. 0ldenbeuving, L. Bruins, H. Meursing en J. Kornelius.

De melk moet geleverd worden in transportkannen, door de Verentging te leveren en door het bestuur goedgekeurd. Iedere melkleverancier is verplicht den prijs daarvan bti de tngebruikstelling ineens te betalen. Hii kan de kan oak huren tegen den prijs van vier cents per week voor iedere kan van dertig liters of meer inhoud en van drie cents per week voor iedere kan van beneden dertig liters inhoud. Onreine kannen worden tegen betaling van tien cents per keer, ten bate van de Vereniging, door derzelver dienstdoend personeel gereinigd, aldus het huishoudelijk reg1ement van 1894.

In 1912 werd van handkracht overgegaan op stoomkracht.

Op biigaande foto van omstreeks 1953 zien we melkrijder S. Alberts en vervo1gens J. de Boer (directeur van mei 1952 tot mei 1968) en Rieks Zondag.

In 1968 werd het bedrijf gesloten in het kader van de schaa1vergroting. In het gebouw is nu (1983) een gedeelte van autobedrijf Oving gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek