Kent u ze nog... de Dokkumers

Kent u ze nog... de Dokkumers

Auteur
:   W.T. Keune
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4246-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Dokkumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Waarschijnlijk wit u, lezer, ze niet allemaal herkennen, evenmin als de samenstellervan dit boekje dat deed. Als hij erg zijn best had gedaan, lOU hij daar rnisschien wei in geslaagd zijn, temeer omdat dit werkje tot stand kwam in het streekmuseum "Ret Admiraliteitshuis" te Dokkum onder de uitermate deskundige begeleiding van de kenner van oud-Dokkum bij uitstek, D. J. Kamminga en diens medewerker Kamstra. Ondanks dat heeft ondergetekende er van afgezien om al te zeer zijn best te doen, omdat hij u het genoegen van het zelf zoeken en herkennen niet wil ontnemen.

Bij iedere foto is een aantal namen van daarop voorkomende personages genoernd, maar zorgvuldig is vermeden om ondersch riften te maken in de trant van" van links naar recht op de bovenste rij ... " Wij hopen, dat u evenveel plezier wit hebben bij het uitpuzzelen van wie nu wie is, als wij gehad hebben bij de samenstelling. Van een aantal mensen wisten wij eenvoudig de namen niet en de museumstaf lOU ieder, die daar klaarheid in lOU kunnen brengen, bijzonder dankbaar zijn. Ret museum heeft een grote collectie oude foto's en het is beslist de moeite waard om eens in die verzameling te neuzen. U zult dan Dokkum van een heel andere kant leren kennen, dan u nu gewend bent. Voor de Dokkumer-van-ouds zal dat een feest van herkenning zijn, voor de nieuweling in deze Bonifatiusstad kan het een beter begrip voor zijn nieuwe woonplaats brengen. De museumcollectie is heel wei voor uitbreiding vatbaar. In dit boekje ziet u een klein aantal foto's van de vele sporten andere verenigingen, die Dokkum rijk was en nog is. In de loop der tijden zijn daar talloze foto's gemaakt, maar waar blijven die? De overgrote meerderheid valt vroeg oflaat ten prooi aan de schoonmaak of opruiming. Een stukje stedelijke geschiedenis gaat op die manier iedere keer verloren.

In dit werkje vindt u iets terug van de recente historie van het Dokkum in de jaren tussen beide wereldoorlogen. In het korte bestek van dit werkje was het niet mogelijk aIle facetten van het stadsleven uit die jaren tot zijn recht te doen komen. De samensteller heeft een willekeurige greep gedaan uit de verzameling, die hem ter beschikking stond en dat was ook van meet af aan zijn opzet. Ret hier voor u liggende boekje is niet een kroniek van Dokkum uit een bepaalde periode, hct wil een ontmoetingsplaats zijn van de huidge generatie met de rnensen, die in het Dokkum van to en hun kleine of grote rol speelden. Sommigen blazen ook nog vandaag hun partij mee, anderen zijn ons in de loop der tijd ontvallen. In de harten van talloze burgers leven zij nog voort en daaraan wil dit kleine werkje van harte medewerken,

1. Burgemeester A1bertJonker was de vaderlijke bestuurder van de Dokkumer burgerij van 1910 tot 1945. Wij zien hem hier met wethouder Thomas Fokkens bij de uitreiking van de "gouden zweep", de eerste prijs bij het jaarlijkse concours hippique. Dit traditione1e paardenfestijn kende Dokkum reeds in de achttiende eeuw.

2. Ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd er in de oude raadszaal van het stadhuis een plechtige zitting gehouden. Burgemeester drs. S. van Tuinen, die zijn stad bijna vijfentwintig jaar als eerste burger zou dienen, sprak de feestrede uit. Aan zijn rechterzijde hadden de beide wethouders Postma en Brouwer plaatsgenomen. Links van hem zat secretaris E. Kooi. Voorts zien wij nog de raadsledenA. Helling(CHU),J. van der Woude (AR) en W. van Dijk(AR).

3. De gemeenteraad kwam in oktober 1921 een kijkje nemen bij de schoongemaakte en ommuurde Bonifatiusbron. Wij zien, naast burgemeester Alb. Jonker en zijn wethouders G. Ypma en W. Brouwer, gerneentearchitect C. Oosterveld, de raadsleden C. Liezenberg, P. van der Meulen, H. Dernes, A. Schaaf, R. Brouwer, J. Ronner, A. Berghuis en gemeentesecretaris G. Bleeker. Politiek was de samenstelling van het gezelschap als volgt: A.R.: 3, C.H.: I, R.K.: 1, Liberaal: 3 (waaronder detwee wethouders) en Volkspartij: 1.

4. De Dokkurner vrijwillige brandweer toont vol trots de laatste aanwinst. Wij herkennen chauffeur J. Leegstra en voorts de heren R. Sierksma, R. Boersma, Joustra, J. Dam, H. Lei, Dijkstra, Wiersma, S. Steensma, gemeentearchitect Aderna (commandant) en J. Boerema,

5. Het bestuurvan het waterschap "De Polder van Oost- en Westdongeradeel" had vanouds zijn zetel in de stad Dokkum. Ter gelegenheid van de opening van het gemaal te Ezumazijl werd in 1931 deze foto van het voltallig bestuur gemaakt. Op de voorgrond: P. Hiemstra, J. Hartman, voorzitter D. van den Herberg, E. Beintema en boekhouder G. van Straaten. Achter hen staan: J. de Haan, K. Steensma, J. Lipjes, J. Holwerda, D. Wierda, S. Dantuma, D. P. Bosch, E. Botrna, B. Terpstra, G. Stallinga, J. Kroodsma en W. Boyenga.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek