Kent u ze nog... de Doornaars

Kent u ze nog... de Doornaars

Auteur
:   W. van Zalingen
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4247-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Doornaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Oudere Doornaars zullen zich zeker nog de vroegere Doornse schietvereniging herinneren. De naam van deze vereniging werd afgekort tot "De Schiet". Men was lid van "De Schiet" of men zei: "De Schiet heeft weer een prijs gewonnen". In de jaren twintig werden de vijf schutters die hiernaast zijn afgebeeld Nederlands kampioen, wat weer aanleiding gaf voor de Doornaars en de harmonie om er een feest van te maken.

Men oefende destijds met de buks in de zaal van "Ons Huis". Daartoe werd een zeer goed beveiligd apparaat opgesteld om ongelukken te voorkomen terwijl toch goed kon worden waargenomen of men in de roos had geschoten. De eerste buitenbaan lag aan de Bosrand waar deze grenst aan de tuinen van de huizen aan de van Bennekomweg. Nu staan er de huizen aan de westzijde van de Parklaan. Daarna werd er een prachtige baan met een droge en overdekte schietkooi gemaakt ten oosten van de vroegere "IJ zeren Kaap" in de richting van de Ruiterberg. Een brede wal in het bos herinnert nog aan deze sehietbaan. In "Ons Huis" was en is een grote prijzenkast van "De Schiet" aanwezig,

Op de linker foto ziet u de Kampioenschutters. Het zijn, van links naar reehts: J. Tesselhof, A. Melchior, J. Duivenvoorde, B. Ruitenbeek en L. van Tilburg.

De rechter foto geeft leden van "De Schiet" weer bij een dernonstratie,' die het verkrijgen van een vaandel tot doel had. De prijzen hangen nu nog aan de paraplu. Van links naar rechts zien we, staand: W.N. van Dijk, W.G. de Heus, A. Melchior, Van Dam, B. Ruitenbeek en W.G. Wijkhuizen, Knielend: CH. Schuurman, G. van Beek en W. Ruitenbeek.

12. Deze foto dateert van mei 1911. Op de achterzijde is een heel verhaa1 geschreven dat ik u niet wi1 onthouden. Het geeft een goed bee1d van de ve1e vooraanstaande personen die in Doorn woonden en van de dames die destijds reeds socia1e arbeid verrichtten. Wanneer u deze foto bekijkt za1 het u verwonderen dat er in die tijd in Doorn geen bloeiende hoedenindustrie bestond!

Hier volgt het achterschrift: Dames Comite begin 1911 te Doorn opgericht ter behartiging van de belangen van de 100 jongemannen van de A.M. v.J (Amsterdamsche Maatschappij Van Jongemannen ), welke maatschappij de villa .Landszegen ", gelegen te Doorn aan een zijlaan van de Driebergschestraatweg (Noordzijde ) ter hoogte van de laan naar "Moersbergen" als een buitenhuis had verworven. (Bedoeld wordt de Stamerweg. "Landszegen" is een van de gebouwen van de Van Braam Houckgeestkazerne.)

Het damescomite voor den verzorging der 100 jonge mannen van de A.M. v.i. bij hun verblijf te Doorn.

Zittend van links naar rechts: freule Catharina J. de Beaufort (J871-1923) lid Gemeente Raad Doorn, Mei. (de) Hartog, H.s.F. Barones Schimmelpenninck van der Dye, geb. Jkvr. Huyssen van Kattendijke, echtgenoote van den burgemeester van Doorn Mr. A. Baron Schimmelpenninck van der Dye (J880-1943), Mevrouw H.C van Hoogenhuyze-Bervoets (J870-1941) echtgenoote van Ds. A.G.H. van Hoogenhuyze (J871-194J) Ned. Herv. Predikant te Doorn van 1901-1912, Mevrouw van Laer-de Sitter, echtgenoote van den huisarts te Doorn: dokter Van Laer. Staande van links naar rechts: Mej. A.M. Th. Labouchere, dr. van Frans Labouchere, wethouder van Doorn en Pres. Kerkvoogd der Ned. Herv. Gem. te Doorn; zij: geb. Doorn 9 Aug. 1882 overleden Zeist 7 Maart 1971, zij tr. Doorn 17-12-1912 Jhr. CA. de Pesters; sinds haar verder leven in Zeist gewoond: villa Nuova, Utr. weg te Zeist, freule Antoinette Ch. de Beaufort (J 873-1944), Mevrouw Van Dam, echtgenoote van den huisarts te Doorn: dokter Van Dam, Mevrouw H. G.M. van Mierop-Stang (1876-1941).

13. De tram heeft altijd gezorgd dat Doorn niet verstoken was van verbinding met andere gemeenten. Toen Doorn nog geen tram kende, liep er een paardetram van station Driebergen naar Zeist. De eerste stoomtram 1iep van Utrecht naar Zeist, daar moest je dan overstappen en via Doom naar Arnhem. Later kwam er een zijlijn bij die van de Sandenburgerlaan, waar de remise stond, via Langbroek en Cothen naar Wijk bij Duurstede Iiep, Dit lijntje werd in 1932 opgeheven. In 1948 werd de gehe1e tramlijn opgeheven en kregen we de autobus. De eerste maatschappij was de "Ooster Stoomtram Mij" (O.S.M.). Daarna werd het de N.B.M., de "Ned. Buurtspoorweg Mij", en thans zijn de bussen ondergebracht in "Vervoermij Centraa1 Nederland". Hier een foto genomen tijdens het vijfentwintigjarig dienstjubileum van de toenmalige chef van station Sandenburgerlaan. R. van Eck. De foto dateert van 1931. U ziet de machinisten, stokers, conducteurs en het verdere personeel van onze destijds onvolprezen tram. Vele jaren bestond er een concurrentiestrijd tussen de tram en verschillende wilde autobusondernemingen, die veelal door een aantal particulieren werden geexploiteerd. Zo hebben we een bus van "Van Setten" gehad, de E.H.B.O., de Broadwaybus en de Parl'orcar. De goedkoopste reis naar Utrecht retour per tram was in de jaren dertig, de zogenaamde crisisjaren, vijfendertig cent. Op de foto de volgende personen, zittend, van links naar rechts: de zwager en schoonzuster van jubilaris Van Eck, de jubilaris, mevrouw Van Eck, Marie van Eck en J. van Reeden. Staand, op de eerste rij: Van Dam, P. Achterberg, C. Henzen, G. van Manen, C. Spies, H. van Bulken, H. Schuurman, Joh. de Ridder, M. van Essen, C. Henzen, D. Lokhorst, K. v.d. Berg en M. v.d. Bovenkamp. Op de bovenste rij: B. van Brenen, S. van Maurik, W. Oosterbeek, G. de Rode, N. Wildeman, R. Pater, J.P. Kranenburg en A. Vos. Verder de drie schilders uit de werkplaats te Rhenen.

14. De foto rechts onder is genomen op 22 september 1921 in de Dorpsstraat even voorbij het nieuwe raadhuis. De motortram bracht de schoolkinderen van de beide scholen naar huize "Doornveld" aan de Driebergse Straatweg om een zanghulde te brengen aan burgemeester baron Schimmelpennick van der Oye, ter ere van zijn twaalf-en-een-halfjarig ambtsjubileum. Achter de motorwagen ziet u een versierde "open" wagon waarin "De Harmonie". Voor de wagon dirigent Kok. De tram had in die tijd ook nog klasse I en II, zoals u op de wagon kunt zien. De foto links boven is van 1930. We zien hier de eerste officiele gemeentelijke vuilniswagen, komend uit de Amersfoortseweg naar de Dorpsstraat. Achter de vuilniswagen zien we winkel en smederij van de firma Van Setten. Op de vuilniswagen links Arris Hardeman, een van de bekendste Doornaars. Behalve vuilnisman was hij klokkenluider en omroeper. Naast hem op de bok bakkenlader Kees Swagers.

15. Dit is een foto van de toenmalige gereformeerde jongelingenvereniging "Zoek den Heere". Deze foto werd gemaakt ter ere van het jubileum in 1936. Vele verenigingen, ook op kerkelijk gebied, zijn vooral na de oorlog door gebrek aan belangstelling opgeheven. Zo ook deze vereniging. In de jaren twintig en dertig waren er knapen-, jongelingen-, en meisjesverenigingen op hervormde en gereformeerde grondslag naast de vele andere op het gebied van sport, eultuur enzovoort. Minder tijd en meer afleiding en mogelijheden op het gebied van tennis, paardrijden, t.v.-kijken enzovoort zullen hier niet vreemd aan zijn.

Op deze foto de gereformeerde jongelingen die thans, voor zover zij nog in leven mogen zijn, gedegen grootvaders zijn in de leeftijd van ongeveer vijfenvijftig tot zestig jaar. Zittend op de grond, van links naar reehts: Klaas Boonstra, Geurt Ruitenbeek en Sehuurman. Zittend: Kees Hesseling, Gerrit Jansen, dominee Esselink (de toenmalige predikant van de Gereformeerde Gemeente), verder Nico Verhoef en Piet Overeem. Staande: Jan Koetsier, Bertus Bakhuizen, Wim de Hoop, Wim v.d. Grift, Martien Holdinga, Frans Jansen, Gerard Esselink, Jan v.d. Gaag, Koen Robbertsen en Arie de Bruin.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek