Kent u ze nog... de Drunenaren

Kent u ze nog... de Drunenaren

Auteur
:   A.J. van de Wiel
Gemeente
:   Heusden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4249-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Drunenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje gaat over person en die een centrale plaats innemen, hetzij individueel, hetzij als lid van een familie, vereniging, cornite of bestuur, hetzij als scholier of anderszins. Dit in tegenstelling tot de uitgave "Drunen en Elshout in oude ansichten", die u dorpsgezichten laat zien. Het betekent niet, dat u in dit boekje geen dorpsgezichten zuIt zien. Weliswaar toevallig, is dit aspect hier ook aanwezig wanneer de foto is genom en van een gebouw dat nu verdwenen is of van een totaal gewijzigd straatbeeld.

Ongeveer negenhonderdvijftig personen staan in dit boekje afgebeeld, waarvan bijna achthonderd bij naam worden genoemd. Zo nauwgezet mogelijk is getracht hieraan te voldoen.

De samenstellers hebben geprobeerd aan zoveel mogelijk facetten van het openbare leven aandacht te besteden. We noemen onderwijsinstellingen, kerken, feesten, verenigingen, zowel op het gebied van sport als ontspanning, beroepen en individuele personen. Kortom, er is geprobeerd Drunen van weleer in beeld te doen herleven. Bij oudere Drunenaren zullen het herinneringen zijn ; bij degenen, die zich in Drunen vestigden en bij jongeren zal het een beeld oproepen hoe men vroeger aan het openbare leven deelnam.

Veel be staat niet meer of komt voor in een andere vorm. Wat verdwenen is, is (in vele gevallen) jammer; datgene wat in een eigentijdse verschijning is teruggekeerd, is positief. Wat het laatste betreft denken we aan de uitingsvormen die voortbouwen aan wat eens was.

Belangstelling voor het verleden neemt de laatste jaren toe. In dit licht bezien kunnen we dit boekje een bouwsteen noemen die aan het verlangen de voorbije tijd te kennen tegemoet komt. En dat niet aIleen in beeld, want bij elke foto is in beknopte vorm aandacht besteed aan plaats en tijd waarop de foto betrekking heeft.

Dat het boekje voor velen een stimulans mag zijn belangstelling te krijgen voor Drunen van weleer, en dat het voor anderen, die deze interesse al bezitten, een waardevolle aanvulling mag zijn op hun kennis over Drunen.

1. U ziet hier achtereenvolgens: drie burgemeesters en een gemeentesecretaris, te weten: C. van Hulten, burgemeester van 1893 tot 1923; mr. H.J.M. Loeff, burgemeester van 1923 tot 1930, in 1930 benoemd tot burgemeester van Vught en later van 's-Hertogenbosch; mr. R.J.Th. van der Heijden, burgemeester van 1930 tot 1948, in dat jaar benoemd tot burgemeester van Loon op Zand; gemeentesecretaris M.J. Veltman, benoemd in 1904 en in februari 1940 met pensioen gegaan.

2. Op deze foto komt het bestuur van "De Hanze" te Drunen voor. In het begin van deze eeuw werden op vele plaatsen middenstandsverenigingen opgericht. In 1907 gebeurde dat in Drunen. In mei 1907 traden op de oprichtingsvergadering reeds veertig leden tot de Drunense Hanze toe. Er werd handels- en vakonderwijs gegeven. In 1908 werd al een volledige middenstandshandelscursus begonnen. Wat het vakonderwijs betreft, had men vooral een cursus van de voornaamste industrie, de schoenindustrie, op het oog. In 1910 kon men tot de oprichting van een vakschool overgaan in een lokaal van de openbare lagere school. De eerste directeur was de heer H. Brok. Ook een hanzebank behoorde tot het dienstenpakket van deze instelling. Zittend: H. van Delft (bakker), P. Boom (schoenmaker), M. Elshout (bakker), kapelaan Huijbers (van 1909-1915 in Drunen), Harrie Jansen (voorzitter), L. Bataille (secretaris en directeur filiaal Hanzebank te Drunen), H. van de Geld (vice-voorzitter en schoenmaker) en een onbekende. Enkele namen uit de rij staande personen: Giel van de Leur, E. Veltman (leerhandelaar), H. van Hulten (schoenmaker), A. Vrijhoeven (schoenmaker), Th. Elshout (slager-cafehouder), Fr. Hombergen (schilder), A. van Hulten (schoenmaker), F. van de Westen (molenaar), J. Pulles (schoenmaker), M. Hombergen, C. Vesters (schoenmaker) en H. Brok (directeur van de vakschool voor schoenmakers).

3. Deze foto is gemaakt in 1918 bij gelegenheid van de officiele ingebruikneming van de nieu we vakschool voor schoenmakers, opgericht door de plaatselijke middenstandsvereniging " De Han-

. De eerste acht jaren was de school ondergcbracht in het aangrenzende de oude

openbare school achtcr het winkelpand van L Sluisveld. Het pand op de toto is gelegen aan de Grotestraat 95; thans is hier het kantoor van het plaatselijk centrum voor maatschappelijk werk. Op de eerste rij zitten het bestuur en enkele genodigden ; onder meer: C. van Riel, M. Elshout, P. Boom, notaris Canters, burgemeester C. van Hulten, deken Selten (1905-1924 in Drunen), een onbckende (verrnoedelijk kapelaan Van de Biggelaar), J. Bergmans, een onbekende, L Bataille, Vesters en twee onbekenden. Staande onder anderen: H. van Hulten, P. van Drunen, H. Spee, J. Pelders, A. van de Sanden, P.F. Elshout, L Sikkers, J. van Vlijmen (architect), G. van Gorcum, J. Veltman, Jac. van Gorcum, H. Timmermans, H. Brok (directeur), kapelaan J. van Welie, P. van Venrooij, M. Ilpelaar, M. Veltman (gemeentesecretaris), Sjef van Delft, Ant. van de Wiel, J. Pulles, 1. van Drunen, Van de Steen (? ), Kil Verdiesen, Jan van Drunen en H. de Wijs, In 1933 werd de school door de gerneente overgenomen. Na 1945 is de belangstelling voor de schoenmakersopleiding dermate verminderd, dat de school in 1963 werd gesloten. Thans doet de school dienst als onderkomen voor de jeugdbeweging.

4. Zijn deze drie zeer bekende figuren uit het oude Drunen op strooptocht geweest? Met geweer Driek Mimpen, gemeenteveldwachter, die tevens toezicht uitoefende op het jachtveld; Driek van Son, een stuurse jachtopziener in dienst van de graaf d'Oultremont te Drunen en Leen van der Grient, een politieman van de, indertijd bestaande, rijksveldwacht.

5. V.J.c., Voetbal Jongens Congregatie. De naarn geeft de oorsprong aan: de jongensafdeling van de congregatie. Na de oprichting b1eek enkele rna1en een heroprichting nodig! Deze foto uit 1940 werd gernaakt bij gelegenheid van een heroprichting. Het eerste e1fta1 op het voetba1ve1d, gelegen aan te Stationsstraat, waar nu atelier Altio en de zuidelijker ge1egen bebouwing gesitueerd is en, in westelijke richting, het mavo-complex. Staande: H. van Rooij, M. van de Wie1, Fr. Vesters, P. van Helvert, P. van de Wiel, Fr. Boe1en, H. Brok en L. van Drunen. Knielend: A. Brok, C. van Nistelrooy en L. Kuypers. De vereniging bestond hierna nog enke1e jaren. In 1945 ontstond door fusie met "De Sporters" het huidige R.K.D.V.C.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek