Kent u ze nog... de Dwingelers

Kent u ze nog... de Dwingelers

Auteur
:   R. Smit
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4251-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Dwingelers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het boekje "Dwingeloo in oude ansichten", dat het vorig jaar verscheen, is inmiddels uitverkocht. Dat bewijst dat er voor dit boekje een grote belangstelling bestond. In dit boekje waren zeer weinig foto's te vinden, waarop personen stonden afgebeeld; vele (oud-)Dwingelers vonden dat een gemis. Om toch aan die behoefte te voldoen, is het idee ontstaan om een nieuw boekje te doen verschijnen, met als titel: "Kent u ze nog ... de Dwingelers".

In dit boekje vindt u foto's van personen uit grootvaders tijd, We beginnen met een foto van burgemeester Van den Biesheuvel Schiffer en eindigen met een foto waarop "de jagers staan afgebeeld, die in 1959 het wild zwijn schoten, dat zich in de bossen bij Dwingeloo ophield. Daar tussenin treft u dan foto's aan van diverse verenigingen en dorpsfiguren. Hierbij is getracht, buiten het noemen van de namen aIleen, zo veel mogelijk historische informatie te geven bij de betreffende foto's zodat dit boekje ook voor de jonge Dwingelers en de toerist van waarde kan zijn.

Het zou te ver voeren aIle mensen te bedanken die hun medewerking aan de totstandkoming van dit boekje hebben verleend, hetzij door het verstrekken van gegevens, hetzij door het beschikbaar stell en van foto's. Toch is een woord van dank hier op zijn plaats.

Ik besluit met de wens dat u veel vreugde mag bel even aan het bekijken en lezen van dit boekje.

1. Frank Ernst Boudewijn van den Biesheuvel Schiffer werd op 5 maart 1885 geboren te Assen. Hij was de opvolger van Nicolaas Johannes Eemten Jzn., die van 30 oktober 1884 tot z'n dood op 23 augustus 1889 burgemeester van Dwingeloo was. Burgemeester Van den Biesheuvel Schiffer volgde hem in die hoedanigheid op van 4 november 1889 tot 1 november 1924. Hij overleed te Dwingeloo op 24 juli 1934. Hij was bijzonder geinteresseerd in de Drentse kerkgeschiedenis en publiceerde over dit onderwerp een aantal artikelen in de "Drentsche Volksalrnanak". Zijn ambtswoning stond te Dieverbrug. De laatste bewoners daarvan waren de families M. Koning en J. Hofman.

2. Mr. dr. Johannes Govert Westra van Holthe was burgemeester van Dwingeloo van 1 november 1924 tot 30 oktober 1936 en bewoonde in die functie de havezate ,,01degaerde". Daarvoor was hij advocaat en procureur te Assen en bewoonde hij de havezate alleen in de zomermaanden. Hij werd op 29 januari 1867 te Assen geboren als zoon van Aalt Willem Westra van Holthe en Maria Jacoba Hendrica van Baalen. Hij huwde op 28 april 1896 te Assen met Wilhelmina Aleida Homan en overleed te Zeist op 25 augustus 1938; hij is bijgezet in de familiegrafkelder "de Bork" in Dwingeloo. Vele oud-Dwingelers kunnen zich nog goed herinneren, hoe burgemeester Westra van Holthe bijna elke dag de afstand "Oldegaerde"-gemeentehuis heen en terug lopend of fietsend aflegde.

3. Op de gure morgen van woensdag 16 december 1936 werd burgemeester Wilhelm Arent Stork, toen nog verloofd met mejuffrouw D.M.E.A.J. van der Kuyl, zijn latere echtgenote, op feestelijke wijze ontvangen bij boerderij "De Dollard", gelegen op de grens van de gemeente Dwingeloo en Ruinen. Burgerneester W.A. Stork werd op 13 september 1893 in Zwolle geboren. Na het beha1en van het h.b.s.-diplorna, trek hij naar het toenmalig Nederlandsch Indie, waar hij in dienst trad van de Deli Batavia Tabaksmaatschappij, Na achttien jaar keerde Stork naar Nederland terug. Hij werd toen benoemd op de gemeentesecretarie van Bennekom. Op 24 november 1936 werd hij benoemd tot burgemeester van Dwingeloo. Van 16 maart 1942 tot 1944 werd hij vervangen door Pierre Daniel de la Saussaye Briet, die van 13 juni 1944 tot 9 april 1945 werd opgevolgd door Georg Willem Comello. Op 14 april 1945 keerde burgemeester Stork in zijn gemeente terug, na al die tijd eerst gegijzeld en later ondergedoken te zijn geweest. Na het bereiken van de pensioengerechtigde Ieeftijd in 1958 vertrok burgemeester Stork naar Groningen, alwaar hij op 25 juni 1962 overleed.

4. In het jaar 1894 werd begonnen met de voorbereidende werkzaamheden om tot de oprichting te komen van de "Coop. Stoomzuive1fabriek en Handelsvereeniging" in Dwingeloo. Deze voorbereidingen werden verricht door notaris mr. J. Beekeringh van Loenen (op foto midden), voor wie de akte van oprichting werd bekraehtigd op 10 augustus 1894. Met de afkondiging daarvan in de Staatseourant van 12 september 1894 was de totstandkoming een feit geworden. De akte van oprichting werd door vijfenveertig 1eden ondertekend. Het eerste bestuur bestond uit, boven van links naar reehts: A.J. Mulder, W. Do1fing en K. van Noord; J. Bloemerts Jzn. (onder links), A. Mulder Fzn. (niet afgebee1d) en J. Bloemerts Pzn. (onder reehts). Dhr. J. Klijzing (onder midden) was vanaf de oprichting tot 1954 direeteur, hij werd op 1 april 1954 opgevo1gd door de huidige direeteur K. Sehoenmaker. In 1903 werd het bedrijf voor de eerste maa1 uitgebreid; toen werd namelijk een graanma1erij aan de fabriek verbonden, waardoor in een behoefte werd voorzien. Het personee1 werkte toen 's morgens in de zuive1fabriek en's middags in de malerij, In 1908 werd het bedrijf opnieuw uitgebreid; het toenmalige woonhuis van de direeteur werd door de fabriek "opges10kt" en daarom werd een gehee1 nieuw woonhuis gebouwd. In 1928 werd een nieuwe kete1 aangesehaft en de sehoorsteen vervangen.

5. Op 30 november 1910 werd een vergadering belegd om tot de oprichting te komen van een "Cooperatieve Boerenleenbank" in Dwingeloo. Op deze oprichtingsvergadering waren vijfendertig personen aanwezig. De notariele akte van oprichting werd op 4 januari 1911 getekend. Het eerste officiele bestuur kwam tot stand op een vergadering van bestuur en raad van toezicht, op 26 april 1911; dit eerste officiele bestuur bestond uit de heren: Lambertus Pastoor (voorzitter), Dirk Jan Booy (vice-voorzitter) en Roelof Ovinge (secretaris); de raad van toezicht werd gevormd door:

Roelof van Noord (voorzitter), J. Klijzing (vice-voorzitter) en Arend Wesseling (secretaris). Op de ledenvergadering van 26 juni 1911 werd Egbertus Jan Bloemerts tot kassier benoemd, welke functie vanaf de oprichting door Klaas Greve werd vervuld. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de bank werd nevenstaande foto genom en. Het bestuur bestond toen uit de volgende leden: 1. Dirk Jan Booy (secretaris), 2. Lambertus Pastoor (voorzitter) en 4. Albert Brandts (bestuurslid) en de raad van toezicht uit: 5. Roelof van Noord (voorzitter), 6. Wigbelt Dolfing (lid) en 7. Egbert Schoenmaker (secretaris). Kassier was Egbertus Jan Bloemerts (3), die deze functie tot 1949 vervulde, toen hij op 1 april van dat jaar officieel werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik ("Hennie") Bloemerts, die nu directeur van de Rabo-bank te Dwingeloo is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek