Kent u ze nog... de Enschedeërs

Kent u ze nog... de Enschedeërs

Auteur
:   D. Taat
Gemeente
:   Enschede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4252-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Enschedeërs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. "Den Aap" was een oude benaming voor een boerderij, gelegen in den Laar-es. "Langs den Aap" heette een weg tussen de Losserseweg (Oosterstraat) en de Veenweg (die thans Steenweg heet). Op deze manier werden weI meer weggetjes "benoemd", zoals Langs de Bleek (Janninksbleek, Haaksbergerstraat-Ernmastraat), Langs den Krim (in het centrum) en Langs het Ossenhuis (Walhofstraat); namen die het landelijk karakter van Enschede-Lonneker niet verloochenen! In die natuurrijke omgeving vonden verschillende kringen, disputen, clubs of groepen een trefcentrum in hun theekoepel, kaarthuisje of .Jierenkamer". Een daarvan, "De Apenhof", staat nog steeds in het lommerrijk groen aan de Laaressingel. Oorspronkelijk was hier het domicilie van de zich naar de omgeving noemende "Aapclub", waarvan de leden allerlei gemeenschappelijke interesses naar voren konden brengen in hun besprekingen. Om beurten moesten ze als bekerhouder het voorzitterschap op zich nemen.

Hier zien we de leden. Van links naar rechts: Herman ter Kuile, Frits Scholten (met beker), Johs. Hopink, Harry ter Kuile, J.J. van Deinse, Jan van Heek en Nico ter Kuile. De foto dateert van 1910.

7. Dit is een foto uit de nalatenschap van Els Garritsen-Bleydenstein, gemaakt ter gelegenheid van het laatste schot van de dienstdoende schutterij, die vroeger voor de beveiliging van de stad en bij representatieve gelegenheden moest optreden, al of niet degelijk geordend en in gedisciplineerd voorkomen oefenend of naar buiten haar kunnen vertonend. Interessant is de vaker beschreven taak van de vrijwillige, doch terdege geselecteerde schutterij tijdens de Tiendaagse Veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden, en niet minder tijdens het on willig gedrag van de "Losserschen" in de vorige eeuw.

Deze foto is een afscheid van een verleden, waarin de "weerbaarheidsgroepen"een beschermende taak vervulden: het laatste salvo, in 1903. Herkenbaar: rechts, met pet: 1. Clemens, en naast hem W.H. van Heek, als majoor-commandant (met koord). Als vijfde van rechts Schortinghuis. De man met de bolhoed is Snijders. Plaats van handeling: het oefenterrein aan de Schietbaan (Twekkelerveld).

8. Op 1 augustus 1907 werd de dienstdoende schutterij in Enschede opgeheven. Hier zien we haar op een zonnige dag op de Hengelosestraat marcheren in de riehting van de sehietbaan. Een kleine eeuw geleden, tijdens de Belgische opstand, moest overgrootvader zieh nog melden om zieh vervolgens, in het kader van de Tiendaagse Veldtoeht, naar Apeldoorn te begeven. Aldaar zouden paarden worden verstrekt voor de lange tocht naar de Zuidelijke Nederlanden. Eerst had den de Ensehedese schutters zieh al "verdienstelijk" moe ten maken om de onwillige Lossersen tot mobilisa tie te dwingen, Jacob ter Meulen vertelt (in J.J. van Deinses "Vit het Land van Katoen en Heide") hoe ook Oldenzalers en Denekampers deserteerden. Onder de Lonnekernaren vielen doden en gekwetsten. De Enschedeers, onder leiding van J.M. Greve en M. Udink ten Cate, zouden zich danig hebben geweerd. In later tijd bleek het voortbestaan van een gewapende sehutterij niet noodzakelijk. WeI is het muziekkorps van de voormalige sehutterij hieruit voortgekomen. De laatste dienstdoende majoor was J .C.A. Sepp.

9. Voor de muziekkoepel van het Volkspark zien we het orkest van de "Ensehedesehe Burgerharmonie", opgerieht in 1897, in volledige bezetting. Later verwierf men het predikaat "Koninklijke" en werden de uniformen weer in ere hersteld. Men legde zieh aanvankelijk geheel toe op het geven van eoneerten. De foto dateert van omstreeks 1930. De dirigent is de heer De Bruin. We zien, van links naar reehts, zittend onder anderen: Annink, Sluimer, Jan Reudink, Willem Bastiaan Sf. en twee onbekend gebleven broers. Staand, op de eerste rij: Beier (pauken), Adam Suers, Winkler, Wim Bastiaan, Meijer, Van Ooyink, Weijers, Elsink en twee jeugdigen. Op de tweede rij: Kuipers, Van der Glas, De jong, twee onbekenden, Jansen, onbekend en Johan Weernink. Op de aehterste rij: onbekend, Kok, twee onbekenden, Nijhuis, Chris van der Glas, Karel Ruhnau, Winkler Sf., onbekend, Varvik sr., Weijers, voorzitter Bram Reudink, Ten Kate en Bokhoven. Geheel reehts op de voorgrond: seeretaris Herman Kruse, Herman Weerts, Jan Suers en Frits Kruse.

10. De zich sinds 1949 "Konink1ijk" noemende Enschedese Leo Harmonie is een van de ve1e plaatselijke muziekgezelschappen die hun "partijtje meeb1azen" in het culturele 1even van onze gemeente. Is niet Glanerbrug het muzikaa1ste dorp van Nederland? De "Leo" werd al in 1893 opgericht door monseigneur dr. Alphons Ariens, die zich in zijn enthousiasme wist gesteund door enkele notabe1en. Zij bespeelden Beierse instrumenten en droegen een zoeavenpet. De muziek werd toen beschouwd als "een goed middel om de arb eiders te binden, de jongens at te houden van een. vroegtijdige verkering en bij te dragen tot een geanimeerd volksleven". Welnu, onder de dirigenten Ten Dam, H.J. Rook en Carel Jacobs hebben de muzikanten zeker .rneegedeeld in vreugde en verdriet van hoogte- en dieptepunten in onze gemeenschap". De actieve muziekbeoefening van aIle "Corpsen" heeft zeker bijgedragen tot de grote be1angstelling voor de muzikale vorming.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek