Kent u ze nog... de Enschedeërs

Kent u ze nog... de Enschedeërs

Auteur
:   D. Taat
Gemeente
:   Enschede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4252-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Enschedeërs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Bij de herdenking van het zeshonderdjarig bestaan van de oudste stadsbrief van Enschede, in 1925, liet de toenmalige "magistraat" zich fotograferen voor de ingang van het stadhuis aan de Langestraat 38. Dit gebouw bevond zich dus op het pleintje voor het huidige stadhuis. De ingangsboog van boven de voordeur bevindt zich nog in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede. Van net College van Burgemeester en Wethouders, samen met de toen nog levende oud-wethouders zien we hier van links naar reehts: gemeenteseeretaris C.F. Klaar, oud-wethouder mr. dr. G.A. Lasonder, wethouder J. Winkels, oud-wethouder J. Beukers, burgemeester Edo J. Bergsma, oud-wethouder H. ter Kuile Jzn., wethouder H.B. Franke, oud-wethouder H. Roelvink, wethouder J. Bevers, oud-wethouder G. Elhorst en wethouder H.C. Sanders.

12. Ook de burgerij van de zes eeuwen oude stad maakte zich op voor een heugelijke feestviering. In augustus reed een prachtige historisehe optoeht door de straten. Talloze groepen hadden praalwagens gemaakt. Andere reden te paard mee als historisehe figuren. Grote erebogen waren opgetrokken om de Veldpoort en de Espoort na te bootsen. De oudste bewoners, bisschop Johan van Diest, prins Willem I, allegorische voorstelling van handel en nijverheid, soldaten, tamboers, geestelijken en natuurlijk de "Twentse bruiloftsstoet" waren vertegenwoordigd. Er zijn nog mensen die herinneringen aan het eeuwfeest dragen, Stellig zal het zeshonderd vijftigjarig bestaan ook indruk maken.

Op de foto zijn herkenbaar: Roetgeringh Schunlau (zittend, met bril) en Degenaar (staand reehts, in burger). De groep is waarschijnlijk een zangkoor.

13. Om zich een beeld te vormen van het Enschede-van-voor-de-fotografie is men aangewezen op de voorhanden zijnde tekeningen en schilderijen, Ook zijn er nog enkele kadasterkaarten van voor en na de grote brand van 1862, terwijl uit de aehttiende eeuw tekeningen (schetsen) en een medaljon bekend zijn. In de zestiende eeuw maakte Jacobus van Deventer voor het Spaanse bewind militaire kaarten, waarop Ensehede als een versterking voorkomt. Deze kartograaf werkte tussen 1550 en 1572. AIle ommuurde steden komen op ziin kaarten VOOL

De voornaamste wegen in het centrum blijken in de loop der gesehiedenis niet van riehting te zijn veranderd. De kerk en het "Stadswijnhuis" staan op deze1fde plaats aan de Langestraat, die van Veldpoort tot Espoort liep. Ook komt er op de kaart van Van Deventer een gebouw voor dat mogelijk het "Huys te Enschede" voorstelt.

Nu heeft mr. B. van 't Hoff in "Mededelingen Overijssels Regt en Gesehiedenis" (1964) een kaart gepublieeerd waarop Ensehede ook voorkomt. Deze kaart wordt gedateerd tussen 1520 en 1525. De tekenaar, vermoedelijk Johannes Gruniger, heeft de Iigging van de pla at sen niet juist weergegeven, maar hij heeft wel alle bolwerken of kerkgebouwen getekend. Zo sehetste hij de thans oudst bekende afbeelding van ENSCETE, die u hiernaast ziet afgedrukt.

I I~

14. In de groeiperiode van de textielindustrie, in de vorige eeuw, waren er socia1e tegenstellingen, die voor een nog niet democratisch gekozen overheid zeker geen eenvoudige problemen schiepen. Misstanden onder de arbeiders, onrust tijdens malaise en spanning in het dagelijks leven kwamen toen vaak voor. Toch raken we soms bekoord door de gemoede1ijkheid en door het vaderlijk gezag dat door de plaatselijke bestuurders werd uitgeoefend.

Op deze foto, van 1892, gaat een zelfbewuste autoriteit uit van de ten voeten uit getekende burgemeester Tjeerd van der lee (1884-1896) te midden van zijn gemeentelijk "apparaat", dat, van links naar rechts gaande, bestond uit: staand: G.V. Sachse (later commies, chef van de secretarie) en de ambtenaren ter secretarie L.N. Kruijff, T. Lodder en H.J.C. Storm van 's-Gravezande. Zittend: W.F. van der Veen (ambtenaar, later commies, chef), secretaris E. ter Meu1en, burgemeester T. van der lee, ambtenaar B. Da1enoord (later gemeenteontvanger) en L. Niland (ambtenaar van Lonneker).

15. De afkondiging van de nieuwe grondwet (Cort van der Linden) op 12 december 1917. De grond wetsherziening van 1917 was belangrijk genoeg om indruk te maken. Hierdoor kwam namelijk de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen tot stand. In 1919 zou dat voor vrouwen volgen. Voordien ken den we het "Belastingkiesrecht" met spaarbankkiezers en loonkiezers, waarbij gold dat aIleen zij, die een bepaald bedrag aan geld bezaten (rninstens honderd gulden! ) of over een vast inkomen (tenminste acht gulden per week) beschikten, het recht had den mee te spreken over zaken van algemeen belang. Wie dat niet kon, moest eerst maar eens voor zichzelf leren zorgen. Natuurlijk behoorden tot deze groep de in elk opzicht afhankelijke arbeiders, die hier samenscholen om de heuglijke afkondiging mee te maken.

Op de stoep van het stadhuis waarin al eeuwen de stedelijke overheid vergadert, leest burgemeester Edo J. Bergsma de nieuwe bepalingen voor. Geheel links staat gemeentesecretaris C.F. Klaar, terwijl we verder herkennen, gezien van links naar rechts: de wethouders H.B. Franke, mr. dr. G.A. Lasonder Lzn., G. Elhorst en J. Winkels en gemeentebode L. Getkate.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek