Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Franekeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1369-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Franekers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

4. Deze fraaie foto is door de vroegere vakfotograaf Piet Timmer gemaakt, tijdens de feesten op 10 en 11 juli 1906. De optocht, die bij het station van de Nederlandse Spoorwegen werd opgesteld, gaf de blijde inkomst in 1578 weer van Caspar de Robles, ook wel aangeduid als "de zwarte kolonel". De optocht werd voorafgegaan en gevolgd door twee Moorse lijfwachten. Verder zien we de bloemenmeisjes lopen. Dan volgt de praalwagen waarin Jeanne de St. Quentin, gemalin van Caspar de Robles, en twee hofdames zaten. We zien de leden van de schutterij muziek opgesteld. Uit deze schutterij is later "Harmonie" geboren.

Maar ... wat iedereen bij het bekijken van deze kiek zal opvallen: hoe rijk was de Van Schurmansingel toen nog aan geboomte. De woningbouw moest daar nog worden aangevangen. Achter de praalwagen zien we de burgerij van Franeker lopen. Bekijkt u ook even de gezag inboezemende helmen van de heilige hermandad. Verder was het de tijd van de strohoed.

We kunnen nog vermelden dat deze optocht vijfenzestig nummers telde. De ontwerper was D. Cannegieter. Het was de tijd van de Saksische regering. De hertogen van Saksen, Hendrik en George, waren zeer erkentelijk voor de steun die zij van de burgerlijke regering van Franeker hadden ondervonden. Zij gaven daarvan blijk door de schenking van tweehonderd morgen Bildtland. Een en ander werd bekrachtigd met het volgende gedicht:

Uw kloekheid, Franeker! klinkt als een klok in 't rond; Gij hebt den Hertog eens van Saksen die bewezen; Die schonk daarvoor tot loon U dezen rijken grond; Laat dit geschenk een blijk van onze hulde wezen.

5. Hier zien we de prachtig uitgedoste Franeker toneelgroep "Thalia" , circa 1898. In deze toneelgroep vervulde de vroegere Franeker toneelschrijver Yme C. Schuitmaker een dubbelrol. Hij schreef vanaf 1900 vele Friese toneelstukken.

Schuitmaker werd te Franeker geboren op 22 februari 1877, verplaatste zich in 1916 naar Leeuwarden, waar hij in 1961 overleed. In zijn Franeker tijd schreef hij vele Friese toneelstukken voor "Thalia" ; deze toneelgroep gaf van die stukken meestal de primeur. Er waren in Franeker veel ingezetenen die het arm hadden. "Thalia" gaf voor deze medeburgers minstens één uitvoering voor een lage entree. Vermoedelijk is deze foto genomen in verband met het afscheid van de heer Yme Christiaan Schuitmaker.

We zien hier, op de bovenste rij: Bet Bijlsma, Wiebren Postma, Anna Coopmans, onbekend, Cees van der Stal, Jannes Boelen, Hendrik Cats, onbekend en Jaap de Bruin.

Zittend: Tjeerd Paulides, Tet van der Veen, Piet Cats, Hantje Goodijk, Yme C. Schuitmaker, Piet Molenaar en een onbekende.

6. Hier zien we de kerkeraad van de Vrije Evangelische Gemeente afgebeeld. Zittend: H. Postma, J. Osinga, dominee P. van Paassen, R. Bergema en M. Faber.

Midden: J. Fokkema, H. Risselade, Y. Tamminga, M. Oosterhagen, IJ. van der Meer, Epema, Boomsma en H. Miedema.

Boven: H. Oosterhagen, K. van der Schoot en een onbekende.

R. Bergema was de grootvader van RoeI Bergema jr. Dominee P. van Paassen diende de gemeente van 4 april 1886 tot 1 april 19ü9.

7. Ook de kinderen van de Christelijke Nationale School, groep I, gingen in 1909 op de foto.

We zien op de bovenste rij: Froukje Zomer, Gé Kooprnans, Jansen, Jetske E. de Boer, Yntsje de Boer, Johannes de Boer en Tjitte Wever.

Tweede rij: Tjitte Wierdsma, De Boer, onbekend, Thomas Visser, Jan Wierdsrna, Auke van der Meer en meester K. Ringma.

Derde rij: Hillegien Zomer, Sip Wever, Feikje Terpstra, Jifke Terpstra, Trijntje Tichelaar, achter haar Marie Tichelaar, Tjeerdtje Goslinga, Johannes Deelstra en juffer Marie Toonstra,

Vierde rij: Roelof Zomer, Gretha van der Veen, Folkert Draaisma, Rients Beintema (Hofstraat), Nammensma, Cornelia Goslinga, Piet Kamstra, Ritske Ringma, Sape Wierdsrna en Tine van der Meer.

Onderste rij: mejuffrouw Jansen, Tjepke van der Veen, Gerrit Kamstra, Mink Beintema, Sjoerd Postma, Hiele Kamstra, Sibbeltje Wierdsma, Johannes Tolsma en Anna van der Meer.

Voorzover nog in leven zijn al deze meisjes en jongens de zeventig reeds ver gepasseerd.

8. Hier poseren de leerlingen van de openbare lagere school in 1910.

Bovenste rij (steeds van links naar rechts): Grietje Posthumus, Ymke Zijlstra, Bankje Oord, Jikke Brijker, Tine Kuurstra, Trijntje Bollema, Greta Visser, Jantje Miedema, Piet Koster en Jan Schuitmaker.

Tweede rij: Jetsche van Sluis, meester Sixma, Anne Koster, Sietsche Hibma, Ieke Fritsma, Vokeltje Kramer, Jikke Brijker, onbekend en meester Van Tuinen.

Derde rij: Aafke Mollema, Geeske van der Veen, Janke Zuidema, Klaas van der Meulen, Piet Alkema, Klaas Gorter, Gabe en Bean Zondervan.

Onderste rij: Gerritje Jonkman, Grietje Porte, Baukje Salverda, Hitje Poortstra, Tjaltje Koster, Piet Miedema, Gerben van der Zee, Reinder Brijker en Pieter Bouma.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek