Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Franekeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1369-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Franekers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Boven: de Christelijke Nationale School vierde in 1912 zijn gouden jubileum. Dat was op zijn minst een foto waard.

Hier zien we afgebeeld, op de bovenste rij: meester G. Pettinga, dan Hiele Kamstra, Faber, Thomas Visser, Tjalling Zondervan, Paulus Koolstra, Sjoerd S. Tuinstra en Jaap van Piet van der Meer.

Tweede rij van boven: Pé S. Greidanus, Maaike Tamminga, Griet Poortstra, Bijlsma (een dochter van de ontvanger), Froukje Kussendrager, Gientje Koolstra en Griet Gerbrandie,

Onderste rij: Cor Goslinga, Minke de Vries, Elisabeth Miederna, Henderika Prins, Trijntje Roeda en Bertha Obberna,

Onder: het Franeker Sjûkelän werd niet enkel gebruikt om er de grote kaatstoernooien te doen plaats hebben, ook als er te Franeker koninginnefeest werd gevierd, hadden daar de spelen plaats. We zien hier een groep feestvierenden poseren op 31 augustus 1920.

Links van de groep ontwaren we Hillie Heeringa. Verder, op de bovenste rij: Martha Zondervan, Minnie van der Veen, Willemien Koppe, Gatske de Jong, Agiena Koppe, Siene Oosterhagen, Anneke Hofstra, Jantiene Koppe en Hennie Stelma.

Op de knieën: Martha Eerdmans, René Abbring, Kato van Geel en Rika Klein.

Zittend: links Griet Hoekstra en Titie Stelma. Het laatste drietal kon niet worden geïdentificeerd.

10. Hier tonen we u weer zulk een grote schoolklas van de openbare lagere school. Het zijn de vijfde en zesde klas, de jaren 1915-1916.

Op de bovenste rij: Paul de Wind, een jongen uit het Blauw Weeshuis, Andries Bos, Hartman Wiersma, Piet Nauta, Foppe Wiersma en Dirk Boomsma.

Tweede rij: Efi Boersma, Klaart je Honigh, Aleida Pottinga, Wiepkje Postma, Hielkje de Vries, Anneke Algera, Maaike Kreger, Tine Nammensma, Nanny Leijen en het hoofd Friedrich ten Kate.

Derde rij: Kees Tanja, Sietske Aukema, Titia Steensma en Jantje Rienks.

Vierde rij: Hillie Coopmans, mijnheer Bosma, Letty Kruseman, Sybout Nijdam, Haaie de Haas, Alie Kieffer, Wiep de Vries en Alie Cats.

Vijfde rij: Buiskool Ried, Daniël Zwama, Tjalling Cats of Jopie 1. Paulides, Minne de Jong, Christ van der Woude, Tjalling Steensma, Steven de Zee, Wiep Hiemstra en Wiggele Anema.

Onderste rij: Tsjep de Vries, Auke Wierda, Kees Blanksma, Ate Hes, Dirk Kreger, Gé Bonnema, Egbert Werkman, Anne de Bruin en Pé Pottinga.

11. In de Lijnbaanstraat was in 1919 een burgerbewaarschool gevestigd. Thans zetelt daar het Groene Kruis.

Hier zien we, op de bovenste rij: juf Van Straten, Harm Terpstra, Harry Donia, Jan Terpstra, onbekend, Tjebbe van Rosendal, Jelle Staalstra, Jaap Donia, Jan de Ruiter, Piet van Dijk, juf Rekker en juf Cats.

Tweede rij: Klaas Draaisma, Tiede Boersma, Jan Hogendijk, Jurjan Kuurstra, onbekend, onbekend, Jelle Jelsma, Roel Kuipers, Lena Cats, Janny Eekhof, Bouke van der Woude, Jan Beins en Gerrit Mollema.

Derde rij: Jopie Cats, onbekend, Nellie Faber, Dikkie de Zee, Elra van der Meulen, Sixtus Petraeus, Wietse C. Adema en Jan C. Adema.

Voorste rij: Jan Patraeus, Jo Wille en Anneke Visser.

12. Hier zien we de directeur en het personeel van Telenga's drukkerij, omstreeks 1920. Deze mannen zorgden ervoor dat toen (en later op dinsdag en vrijdag) de Franeker Courant kon verschijnen. De foto werd gemaakt in verband met het vijftigjarig dienstjubileum van Keimpe Ringma. Omdat Keimpe nooit echt groot is geworden, werd hij in de wandeling altijd Lytse Keimpe genoemd.

Daar gaan we dan, bovenste rij: Jan de Boer, Gerben van der Zee, Ate Klom, Jantje van der Meer-Alkerna, Willem Elsinga, Tjeerd Kamminga, Wietse Reehoorn en redacteur Klaas van der Kuur.

Midden: Frans Jansen, Ale Vijver en Joris Zondervan.

Onderste rij: Piet Zondervan, Anne Steltman (die vele jaren de kaatsverslagen verzorgde), jubilaris Keimpe Ringma, directeur Willem Barend Aalbers en Hantje Goodijk.

13. Hier zien we een klas van de openbare lagere school aan de Zuiderkade, 1920.

Bovenste rij: Antje Anema (Dongjum), onbekend, Jante de Zee, Ko Kruseman, Tjitske Soolsma en Anneke Wierdsma.

Tweede rij: Froukje Aalbers, Titie van Hemmen, onbekend, Fettie Strubbe, Jantje Post ma, JeItje Doele en Janke Jelsma.

Derde rij: juf Greidanus, Mintsje van Loon, Jan Roorda, Frans Wette rauw, Arjen Zijlstra, Pieter van der Ploeg, RoeI Damstra, Pieter Kats, Ane Plantinga en Friedrich ten Kate.

Vierde rij: Thijs Steensma en Foppe P. Molenaar.

Vijfde rij: Wouter Kanninga, Anno de Bruin, Lieuwe Blanksma, Jan Prummel en Henk Bleeker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek