Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Franekeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1369-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Franekers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

14. Duitse kinderen in Franeker. Tijdens de mobilisatiejaren 1914·1918 bleef ons land neutraal. Duitsland ontzag toen de grenzen van Nederland. Dit bracht met zich mee dat bij ons de voedselvoorziening zich na 1918 nogal snel herstelde. In Duitsland bleef de voedselvoorziening, die tijdens de oorlog abominabel slecht was geweest, ook daarna nog lang beneden peil. Hongerige en ondervoede Duitse kinderen kwamen met overvolle treinen naar Nederland, om in pleeggezinnen weer iets aan te sterken. Op de voorgrond, zittend, zien we een groepje Duitse kinderen. De namen konden ons niet worden genoemd.

Staande zien we: Albert Klomp, Tine Kamstra, Jantje Staphorsius, Rika Klein, Ybeltje Schaafsma, Sietske van der Berg, Aafke P. van der Meer, een onbekende en Teuntje Bouma.

Boven de heer Sijtse Kamstra rechts de heer Albarda.

15. Boven zien we de brandspuit zoals die tot de jaren dertig in Franeker functioneerde.

Links op de voorgrond zien we opperbrandmeester-garagehouder Joehum Boomsma en verder Frederik Hollander en Hendrik Sjollema.

Onder: na de Tweede Wereldoorlog kwam voortdurend moderner materiaal bij de brandweer in gebruik.

Links zien we Harry Adema, Joop Lavén, Sjonny Novak, Herman van der Meer, Dirk Postma, Frans Bikowski, Stanny Bida, Theunus van der Molen, Rients Bouwma, Hyltje de Boer en opperbrandmeester Sijmen Wijnia.

Anno 1981 is het materiaal weer moderner, maar wij moesten een beetje bij vroeger blijven.

.' -: ~"0- r "

!l

16. Hier zien we de leerlingen van de Christelijke Nationale School (groep 6), gefotografeerd in 1909.

Bovenste rij: G. Koolstra (hoofd), onbekend, Liefke Kalma, onbekend, Frans van Gorkum, Lysbeth van Gorkum, Marie Glint, Sietske Kamminga en Hendrikje Park.

Tweede rij: Thomas Houtsma, Anna Houtsma, Wiebe Bouma, voor hem Trijntje Houtsma, Trijntje Annema, Rimmert de Vries, Fokele Obma, Jacob Kussendrager, Van Gorkum en meester Kooistra.

Derde rij: Paul Koolstra, Gyntje Koolstra, voor haar Ytje Koolstra, Zus Houtsma, Benny Houtsma, Douwe Bouma, Teatske Bouma, boven haar Albert van der Ploeg, onbekend, Stientje Kussendrager en Froukje Kussendrager.

Onderste rij: RoeI Damstra, Jan Elsinga, Klaas Houtsma, Sijbren de Vries, Teatske de Vries en Gerrit de Vries. De namen van de twee laatste kinderen konden ons niet worden genoemd.

De kinderen op deze foto staan een beetje haastig gegroepeerd. Je ziet dikwijls op andere schoolfoto's kinderen van verschillende leeftijden op één foto. Dat was kostenbesparend!

17. Hier zien we leerlingen van de openbare lagere school, de zesde klas in 1917, aan de Zuiderkade. Dat latere ULO-schoolgebouw werd afgebroken in juli 1971.

Voorste rij: Gil Cats en Pietje de Groot.

Tweede rij: Aukje Schievink, Akke Nauta, Janette Paulides en Marie Staalstra.

Derde rij: juffrouw B. Greidanus, Sjoerdje Kleefstra, Harmina Rienksma, Liesbeth Llsselmuiden, Tiet Anema, Bé van der Stal, Hilly Coopmans, Pietje Westerbaan en de leerkrachten W. Westra en Fr. ten Kate.

Vierde rij: Reinder de Jong, Bruin Kingma, Willem Wetterauw, Haaio de Haas, Pé Pottinga, Uilke Otter, Sim on Postrna, Gosse van Zwol en Hans Wittema.

Bovenste rij: Sjirk Haitsma, Daniel Zwama, Jan Koopmans, Koos Sinninghe Damsté , Herman Boelen, Teade Lantinga en Koos van Smeden.

Onder de veertien scholieren die inmiddels zijn overleden was onder anderen Bruin Kingma, die in de eerste oorlogsdagen het leven verloor...

Wij staan ook even stil bij meester Willem Westra. Hij is een belangrijk man geweest, niet alleen voor Franeker. Hij werd te Arum geboren op 18 april 1862 en overleed te Leeuwarden op 21 februari 1923. Willem Westra gaf in 1893 de stoot tot de oprichting van de kaatsvereniging "Jan Bogtstra" en in 1897 tot de oprichting van de nu Koninklijke Nederlandse Kaats Bond. In het westen van Franeker draagt een straat zijn naam.

18. Links: hier zien we de leden van de korfbalc1ub van de gymnastiekvereniging .Dlympia", in 1922. Aan een van de leden van toen liet ik deze foto zien. Die zei met een zucht: "Wy binne allegearre lilder wurden en dan wurdt men der net moaier op." Enige vrienden die op deze foto voorkomen zijn niet meer onder ons.

Bovenste rij: Dirk Hoogland, Gijs van Dijk, Klaas War, Sjirk Haitsma, Sirnon Postma, met hoed Eelke van Dijk, Steven de Zee en Uilke Otter.

Middelste rij: Ida Fortuin, Annie Wouters en Wieb Mobach.

Voorste rij: Jet Kuipers, Anneke Wierdsrna, Janette Paulides, Nanny Leijen en Jeltje de Vries. Deze club is naderhand opgeheven.

Rechts: de handelsavondschooL Op deze foto zien we de geslaagden uit de examenklas (6 april 1935) van de handelsavondschooL

Staande: Romke Steensma, Piet van Straten, Evert Wind, Cees Terpstra, Dirk de Meer, Luitzen Vellinga en Meindert de Boer.

Zittend: Manetje Roorda, Sjoerdtje de Jong, Tjitske Piebenga en Tjibbe Hoogerhuis.

Cees Terpstra zei ons: "Wat heb ik veel profijt gehad van de daar genoten lessen. Wat hebben we ook dikwijls veel plezier aan de lessen beleefd. Een mooie tijd." Deze woorden zullen de "meesters" die er les hebben gegeven en nog in leven zijn zeker in een prettige stemming brengen. Een ook zij zullen met groot genoegen aan die jaren terugdenken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek