Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters

Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters

Auteur
:   J.H. Kroezenga
Gemeente
:   Aa en Hunze
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0490-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Als vervolg op het werkje "Gasselte in oude ansichten", dat in 1972 bij dezelfde uitgever verscheen, ligt thans voor u het boekje "Kent u ze nog ... de Gasselters en de Nijveensters", Hierin is een verzameling foto's bijeengebracht uit de periode 1890-1940 en getracht is daarmee een zo goed mogelijk beeld te geven van het leven en werken in onze gemeente gedurende die tijd. Een boekje dus dat is gewijd aan de tijd van onze ouders en grootouders.
Het is bepaald geen eenvoudige opgave geweest om alle facetten van het sociale en culturele leven van een gemeente met een zo rijke verscheidenheid op deze gebieden als de onze naar voren te brengen. Dat ik meen hierin toch geslaagd te zijn, dank ik in de eerste plaats aan al diegenen die spontaan bereid bleken mij foto's ter beschikking te stellen. Allen wil ik hierbij hartelijk danken voor deze bereidwilligheid.

Uit het beschikbaar gestelde materiaal heb ik een keuze moeten maken omdat het eenvoudig niet mogelijk was alle foto's te laten afdrukken in dit boekje. Alle afbeeldingen zijn voorzien van een bijschrift, waarin is getracht de nodige historische informatie te geven die voor u een geheugensteuntje kan zijn. Zoals u zult merken is het mij niet gelukt alle namen van de afgebeelde personen te achterhalen, maar wellicht kunt u deze zelf invullen.
Bij het bekijken van de foto's in dit boekje zult u ontdekken dat er in de loop der tijden heel veel is veranderd in onze gemeente. Veel van het "oude en vertrouwde", dat bij u weer "boven" zal komen bij het zien van een bepaalde afbeelding, is verdwenen. Daarvoor in de plaats is iets anders, iets nieuws gekomen. Ook in Gasselte kan men de loop der dingen niet tegenhouden! Gelukkig maar misschien. De foto's willen u die sfeer van vroeger nog eens laten proeven. Ze zullen herinneringen bij u oproepen aan het leven en werken van de mensen van toen. Herinneringen aan mensen met hun goede en minder goede kanten, maar wie van ons is volmaakt?
Ik hoop dat het u zal vergaan zoals mij met het samenstellen van dit boekje en dat u kunt zeggen met de Romeinse dichter Martialis (40-102 na Chr.): "Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal".Kijkt u op de volgende bladzijden ... "Kent u ze nog ... de Gasselters en de Nijveensters? "

1. Op de eerste bladzijde van dit boekje ziet u foto's van personen die kortere of langere tijd ten nauwste zijn betrokken geweest bij het bestuur van de gemeente Gasselte gedurende de periode van 1927 tot 1940. Hoewel deze periode zich heeft gekenmerkt door de beruchte crisis gepaard gaande met grote werkloosheid en armoede is de verdienste van de gemeentebesturen uit die tijd geweest dat Gasselte niet nog verder achterop raakte. Men heeft als het ware geprobeerd van de nood een deugd te maken. Verschillende werken heeft men laten uitvoeren door werklozen. Wegenverbetering, wegenaanleg en dorpsverfraaiing zijn gerealiseerd, maar daarnaast werden sportterreinen en een zwembad aangelegd. Dit waren stuk voor stuk werken die maakten dat Gasselte gunstig afstak bij de buurgemeenten.
De grote man, de grote animator die aan dit alles gestalte heeft gegeven ziet u op de linker foto, waarop velen ongetwijfeld burgemeester Jan van Royen zullen herkennen. Onvermoeibaar en met een taaie vasthoudendheid heeft hij het geld voor alle bovengenoemde werken in Den Haag weten "los te peuteren". Linksboven ziet u wethouder Klaas Salomons Jbzn., ook een zeer bekende persoonlijkheid uit die tijd. Naast hem een wat jongere persoon, die niettemin zijn sporen ook al had verdiend: wethouder Leendert de Wal. Om al die plannen voor burgemeester en wethouders in de juiste vorm te gieten, zodat ze aan de hogere overheden konden worden voorgelegd, had men de deskundige hulp nodig van secretaris Jan Zondag, die u links onder ziet, en van de gemeentearchitect uit die dagen, Bareld Aalders, die rechts onder staat afgebeeld.

2. Deze foto werd omstreeks 1917 gemaakt ter gelegenheid van de eerstesteenlegging van de woningen aan de Schreierswijk door de echtgenote van de toenmalige burgemeester Adams. Dat dit een hele gebeurtenis was valt af te leiden uit het gezelschap dat bestond uit, van links naar rechts: op de eerste rij: W. Rosing, K. Blauw, R. Engelsman, een dochter van Engelsman, mevrouw Adams, Mies Mulder, de heer Van Galen, Tj. Boomsma en J. Wiegman. Op de tweede rij: J. Scholten, veearts Van Bergen van Gieten, burgemeester Adams, mevrouw Mulder, mevrouw Van Galen, Riek Adams, J. Luis Gzn. en K. Wichers. Op de derde rij: G.H. Veen, R. Brouwer, P. Maathuis, gemeentesecretaris J. Doornbos, E. Eggens, dokter Mulder en H. Salomons.

3. De kerk heeft door de tijden heen een belangrijke taak gehad voor een groot deel van de inwoners van de gemeente Gasselte. Op deze bladzijde vindt u, zeer beknopt, de geschiedenis van de verschillende kerken.
Het witte kerkje van Gasselte is het oudste van de gemeente. Het dateert van omstreeks 1300 en het kent een rijke historie. Nadat in 1662 was begonnen met het afgraven van het veen deed zich al spoedig de behoefte gevoelen aan een eigen kerkgebouw in het nieuwe gebied. Toch zou het nog tot 1697 duren voordat te Gasseltemijveen met de bouw van een kerk kon worden begonnen. Op 13 april 1845 leidde dr. Feisser, voorheen hervormd predikant te Gasselternijveen, in de boerderij van Wiehers een dienst van de baptisten. Daarmede werd de grondslag gelegd voor de eerste baptistengemeente in Nederland.
De gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat is van nog jonge datum. Wel werd bij Koninklijk Besluit van 13 augustus 1844 het bestaan van een "Christelijk Afgescheiden Gemeen te" goedgekeurd, maar het zou nog tot 2 maart 1865 duren voordat hieraan gestalte kon worden gegeven in de vorm van een kerkgebouw.
De "Nederlands Hervormde Evangelisatie" te Gasselte werd opgericht op 15 januari 1904. De grote man was Re. Beek van Edam, die hier voordien reeds werkzaam was geweest als Bijbelcolporteur.
Op de foto's ziet u voorgangers van de hier beschreven kerken. Links staat dominee J. Oosterhuis met zijn echtgenote; hij was van 1933 tot 1938 voorganger van de hervormde kerk te Gasselte. Middenin ziet u dominee P. Siemeling, predikant van de hervormde kerk te Gasselternijveen van 1926 tot 1947. Vervolgens rechts boven dominee J.S. Schaafsma, voorganger van de gereformeerde kerk van 1920 tot 1938 en rechts onder H.C. Beek, evangelist te Gasselte van 1904 tot 1911, met zijn echtgenote.

4. De openbare lagere school van Gasselte, die op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat heeft gestaan, was al van zeer oude datum. Vast staat dat er vóór 1843 reeds een school was waaraan een zestigtal kinderen onderwijs kreeg. In 1884 werd een nieuwe school met twee lokalen gebouwd, die in 1898 met één lokaal werd uitgebreid en in 1921 nogmaals. In 1965 werd het gebouw afgebroken.
De opname hiernaast is gemaakt in 1926 op het schoolplein. De namen van de kinderen en van het onderwijzend personeel zijn, van links naar rechts, op de achterste rij: Hennie Hendriks, Hennie Thalens, meester Stel, achter deze Derkje Hendriks, dan Lammie Hadderingh, Hendrik Hadderingh, Zwaantje Hadderingh, Fennechien Hadderingh, Mans Hospers, Marinus Hendriks, Karel Hendriks en meester Veenstra. Op de tweede rij: Derkje Kroezenga, onbekend, juffrouw Mezenbroek, Hennie Hadderingh, Thale Hadderingh Rzn., Annechien Hadderingh, Egbert Hadderingh, Annechien Hendriks en juffrouw Rienks. Op de derde rij: naast juf Mezenbroek Geert Hadderingh Rzn., dan Jantienus Haandrikman, onbekend, Hendrik Hadders, Harm Hendriks, Geert Hadders en Grietienus Haandrikman. Op de vierde rij: Marie Hendriks, onbekend, Johannes Haandrikman en een onbekende. Zittend: Jan Hadderingh, Thale Hadderingh Hzn., Jantje Paas (? ), Rieks Hadderingh, Tha1e Hadderingh Azn., Wemelt je Hadderingh, Lammert Hadderingh Azn., Hendrik Hendriks en Willem Koburg.

5. Deze foto is genomen in 1918 bij de openbare lagere school te Gasselternijveen. Het gebouw, dat nu de naam van "Schipperskwartier" draagt en deels is ingericht als expositieruimte en deels als praktijkcentrum voor het landbouwonderwijs, werd omstreeks 1877 gebouwd en diende ter vervanging van de oude school, die moet hebben gestaan aan het andere eind van de Hoofdstraat in de omgeving van het oude kerkhof. Vlak naast die school stond toen de kerk en het moet wel zijn voorgekomen dat de schoolmeester ondeugende jongens in de kerk opsloot.
De namen van de personen op de foto zijn: op de bovenste rij: Willem Aalders, Jacob van Oosten, Henderikus Deuring, Hendrik Kroezenga Hzn.jr., Aaltje de Boer, Grietje de Boer, Roelfiena Luis en Henderkien Weessies. Op de tweede rij: juffrouw Klaassen, Annie Aalders, Wim Luis, Sientje Salomons, meester Brouwer met zijn zoontje Minko, Kasper van Oosten, Gerrit Weessies, Anne Osinga en juffrouw Hemmen. Op de derde rij: Tinie Klazema, Grietje Klazema, Annie Torenbosch, Luchiena Koops, Hendrik Koops, Lientje Groefsema en meester Poppink. Op de vierde rij:
Chris de Boer, Harm Salomons, Hendrik Bok, Harm Harders, Jan Kamps en Hendrik Kamps. Zittend: Willem Buwalda, Berend Trip, Marten Harders, Hendrik Harders, Pieter Hendriks, Jacob Torenbosch, Jantien Hospers en Dinie Kamps.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek