Kent u ze nog... de Groesbekers

Kent u ze nog... de Groesbekers

Auteur
:   G.G. Driessen
Gemeente
:   Groesbeek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4015-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groesbekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

6. Het eerste kerkkoor van Groesbeek is vermoedelijk opgericht rond 1895. De Cosmas en Damianusparochie stond toen onder het herderschap van pastoor W. van Laarhoven (1884-1912). Wij zien op deze foto ook enkele gezichten, die wij al tegenkwamen op de foto van de vereniging "Tot Nut en Genoegen" (1893) en veronderstellen daarom dat deze ras-arnateurs de grondslag gelegd hebben voor het culturele leven van Groesbeek. De eerste directeur van het kerkkoor was de heer Gescher, die werd opgevolgd door G.Th. Michels, die op zijn beurt plaats maakte voor Gerrit Jacobs (de koster), die tevens dirigent was. In 1923 kwam Theo Rutten aan de leiding en zou dat maar liefst veertig jaar blijven, Tegenwoordig wordt de stemvork gehanteerd door de heer W. van Ooyen. Wanneer het eerste orgel gekomen is, weten wij niet. Maar het zal ook wel in de oprichtingstijd van het koor geweest zijn. Het was een klein pijporgeltje, dat in 1928 vervangen werd door het grote orgel van nu. Rond de eeuwwisseling werd het orgeltje bespeeld door G. Jacobs met als hulporganist me ester Smolders. Het orgeltje was een traporgel, dat wil zeggen dat een blaasbalg voor lucht moest zorgen. Hiervoor moest altijd iemand aanwezig zijn op het koor om de blaasbalg gaande te houden. Dit is gedaan door onder anderen ene Evert van Akkeren, die jarenlang de balg "getreid" heeft. In 1928 werd de zoon van G. Jacobs, Piet Jacobs op twintigjarige leeftijd benoemd tot organist. Hij ging al op zijn veertiende naar de muziekschool in Nijmegen en werd in 1925 als eerste student ingeschreven op de muziekschool van Utrecht. Na deze driejarige muziekopleiding volgde in 1928 zijn benoeming tot organist van Groesbeek en in deze functie verzorgt hij a1 vijfenveertig jaar de muzikale omlijsting van de erediensten in de Cosmas en Damianuskerk.

Hier poseert het kerkkoor in 1895. Van links naar rechts, staande: Jan Den Doop, Jan Driessen Rzn., Comelis Gietman, me ester L. Wijers, Willem Den Doop, meester Smolders, meester Nillessen, Frans Janssen, De Groot en Gerrit Bevort. Zittend: Jan Cillessen (een boer van de Heikant) en kapelaan Onzenoord.

7. De lagere school, die in de Kerkstraat heeft gestaan, is een erg oude school geweest, want wij weten dat de school in 1809 is gerepareerd met stenen van de protestantse kerk, waarvan het middenstukjaren daarvoor was ingestort. Toen in 1914 de school aan de Molenweg was gebouwd, werd de oude school gesloten. Nadat hij enige jaren had leeg gestaan, vestigden de gebroeders Hoogenbosch er in 1925 een kinderschoenenfabriek met de naam "De Ooievaar". Na de opheffing hiervan betrok de "Klema" en daarna de "Lola" het gebouw, totdat het in 1952 afbrandde. Op de plek waar de school gestaan heeft, bevindt zich nu het nieuwe postkantoor. Onderwijs geven was voor de "me esters" toentertijd niet gernakkelijk, Een van de redenen hiervoor was dat er nog geen leerplicht bestond. Dit had tot gevo1g, dat de klassen van pasen tot aan de kermis vaak maar half bezet waren, doordat de leerlingen nog kinderarbeid moesten verrichten of gingen .Jiausieren". Een gedeelte van de kinderen moest dan thuis op het land of elders werken en een ander gedeelte ging mee met de "trek" naar .Jtet Pruisch" om te venten met manden, bezems of paraplu's, Tegen kermistijd kwamen ze dan terug en was er weer gelegenheid om naar school te gaan. Zo kon het gebeuren dat in de wintertijd de schoo1banken "te klein" waren, zodat er "ingeschoven" moest worden.

De schoo1foto is gemaakt in 1897, dat wil zeggen dat deze leerlingen geboren zijn omstreeks 1885. De namen van deze jongens hebben wij te danken aan het ijzeren geheugen van de heer G. Driessen Sf. Geheel beneden, van links naar rechts: Tinus Gescher, Stoffe1en (Heikant), Kersten, Gerrit F1euren (molenaar) en Marinus Bons (Kamp). Tweede rij, staande: Jan van Zelfhout, Bernard Gescher, Rene van Klarenbeek (Nijmegen), Peter Kersten (vader van Driek Kersten); aan de tafel zit het hoofd der school Smolders, dan Les van Rijssen, Jan Smolders, Jan Gescher, Antoon Kersten (later verhuisd naar Spe1dorp/Duitsland; de Kersten erv66r is een broer van hem) en Frans Peters (de muts). Derde rij: Grad Theunissen (Heikant), Antoon Hock, Gerrit van Werfen, Jan Hock, Jan Derks (Heikant), Gerrit Driessen (d'n brave) en Piet Peters (de muts) en op de bovenste rij: Theim van Rijssen, Gradje Stoffelen (Heikant), Wim Schoenmakers (Klein Amerika), Jan Theunissen (Lubbes van de Heikant) en Bart Gescher.

8. Het retraitehuis "Manresa" te Venlo werd in 1908 in gebruik genomen en nog in datzelfde jaar kwam daar een groep Groesbeekse retraitanten op bezoek (zie foto). De paters jezuieten zijn in 1966 opgehouden met het geven van retraites in de oude, ascetische vorm. Tot dat jaar waren er in totaal zesendertighonderdveertig retraites gegeven, waaraan ruim tweehonderdduizend katholieken deelnamen. De retraite duurde meestal een week, die doorgebracht werd met afwisselend strenge afzondering en het luisteren naar de preken van de paters. Verder was er nog gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met een priester en uiteraard voor de biecht. Na zo'n week van gebed en meditatie konden de retraitanten, vol goede voornemens en geestelijk gelaafd, de beslommeringen des levens weer beter verwerken. Veel gelovigen gingen een maal per jaar naar deze, voor hen, erg waardevolle retraites. De tweede man van links (zittend) is afkomstig uit Malden en woonde to en op "De Horst". Het bijzondere aan hem is, dat hij zouaaf is geweest. Groesbeek had ook enkele zouaven, waaronder Martin Poelen. De geschiedenis van de zouaven is, in het kort, als voIgt: generaal Giuseppe Garibaldi, geboren in 1807 en fanatiek strijder voor de vrijheid en eenwording van Italie, trachtte omstreeks 1862 Rome te veroveren, maar werd verslagen. Nadat hij echter opnieuw een sterk leger opgebouwd had, waagde hij in 1867 weer een aanval op de Kerkelijke Staat. De paus had zijn maatregelen al getroffen en reeds lang tevoren alle weerbare katholieke mannen uit heel de wereld opgeroepen. Van overal stroomden de vrijwilligers toe en dit pauselijke zouavenleger versloeg Garibaldi in 1867 bij Mentona.

Zittend, van links naar rechts: Jan Tillemans, Piet Sweerts (zouaaf), kapelaan Bozet, pastoor Van Laarhoven, kapelaan Van der Meyden een onbekende marechaussee, Gradus Willems en een onbekende. Staande, tweede rij: J. Kersten (Jan van de Rooi Trui), Bertie Hijmans (de klos; hij was getrouwd met bokke Stieneke en woonde op de Schrouwenberg), Bertus Hofman, Reimer, Willem Rieken (Dries), Willem Kersten (Dries), Dorus Theunissen en een onbekende. Bovenste rij: onbekend, L. Janssen (Lin 't Sterk), Lindert Gerrits (Lol), P. Eemers (de lollige Piet), Hent Janssen (Heikant), onbekend en Jac. Veulings (Horst).

9. Het huis op deze foto behoorde, v66r het in 1965 gesloopt werd, tot de oudste gebouwen van Groesbeek. Het is gebouwd in 1760. De eerste familie die het bewoonde was de familie Cillessen. Later werd het verkocht aan de familie Hock, die er in 1886 een smederij in vestigde. Een van de zoons, Theo Hock, begon daar reeds op vijftienjarige leeftijd met het "herstellen van rijwielen" en bouwde in de loop der jaren zo de bekende rijwielhandel op. In het linker deel van het huis woonde eerst Jan Wijers (de Sik), zoon van de gemeentesecretaris, die later tegenover de kerk zijn cafe, zaal en winkel bouwde. Daarna opende Herman Kramer hier in 1912 de eerste, vakkundig beheerde knip- en scheersalon. (De tarieven zullen u verbazen: scheren vijf cent, knippen van volwassenen tien cent en van kinderen vijf cent. Voor vijfenzeventig cent kon men een maandabonnement krijgen voor twaalf maal scheren en een maal knippen.) De kapper werkte in die tijd van's morgens zeven tot's avonds negen uur, uitgezonderd 's zaterdags; dan werd er tot maar liefst 's nachts half een geknipt. Men kon zelfs nog 's zondagsmorgens terecht. Deze werktijden waren toen voor middenstanders algemeen, want er bestond nog geen winkelsluitingswet. In 1919 verliet de familie Kramer dit pand, om zich te vestigen in de Ottenhoffstraat (waar nu kapper Peters is gevestigd). In 1932 werd het verhuurd aan de familie Rikken, die er een groentewinkel opende.

Op deze foto uit 1913 zien we, van links naar rechts: kapper H. Kramer, zijn vrouw C. Kramervan Reijn, Antje Hock, de naaister (naam onbekend) en Harry Hock.

10. "Ik heb mijn wagen vol geladen" zal het gezelschap op deze foto wel gezongen hebben. De foto dateert van 1913 en is gemaakt bij cafe Nas in het Mooksestraatje. In een oude advertentie lezen wij:

J.L. Nas

Cafe met vergunning nabij het Marktplein te Groesbeek.

Electrische Bottelarij Prima ijskoud .Helles" bier

Lager en Pilsener.

Het bedrijf is later gekocht door Piet van Bernebeek (Piet de Smit). De familie Van Bernebeek verhuisde in de jaren zestig naar de Kloosterstraat, om daar opnieuw een drankhandel te vestigen. Het cafe werd overgenomen door de huidige eigenaar, B. Thijssen,

Hier poseren van links naar rechts: Siem Nas en zijn vrouw Helena Nas-Cillessen; met het paard aan de teugels hun zoon J. Nas (Joeg van Siemen Nas). Boven hem, op de wagen: A. Linsveld. Op de bok Jan Hagemans; naast hem het meisje waar hij later mee zou gaan trouwen, Betje Cillessen. Links op de bok Frans Wijers, Achter de bok, vooraan: Anna Wijers (later getrouwd met E. Houben), naast haar zit commies Henkel met op zijn schoot Ria de Vries en dan commies Mooren. Achter op de kar commies Wijnhols en naar links de dames Dien Scholenberg, Trui Hendriks (Trui van Mip, uit de Siep) en Miena Scholenberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek