Kent u ze nog... de Groesbekers

Kent u ze nog... de Groesbekers

Auteur
:   G.G. Driessen
Gemeente
:   Groesbeek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4015-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groesbekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21. In elke stad of ieder dorp wonen wel families die door hun vaak generaties lang verrichte activiteiten een bepaald stempel gedrukt hebben op het gemeenschapsleven van hun woonplaats. In ons dorp zijn dit onder meer de families Van Bernebeek en Jacobs die in 1865 twee panden in ,,'t Terp" kochten. Jan van Bernebeek werd bekend als dorpssmid en zijn broer Frans als beheerder van een winkel, waar vrijwel alles te koop was, van huishoudelijke artikelen tot fietsen toe, een kleine "Bijenkorf". Zijn gr6te bekendheid echter heeft hij verkregen door zijn werk als oprichter en bestuurslid van diverse verenigingen en stimulator van vele festiviteiten. Bovendien was hij een groot kenner van de dorpspolitiek, waarin hij jarenlang een grote rol heeft gespeeld, ook als gemeenteraadslid. Later zou blijken dat deze eigenschappen bij meer leden van de familie Van Bernebeek aanwezig waren. Zijn buurman, Toon Jacobs, begon een kruidenierswinkel, cafe en bakkerij, die hij samen met zijn zoon Jan beheerde. Omstreeks 1900 bouwden zij de zaal "Wilhelmina" achter het cafe. In deze zaal zijn in de loop der jaren zeer vele bijeenkomsten geweest van verenigingen uit onze Groesbeekse gemeenschap en vooral in de kermistijd was het een ontmoetingsplaats bij uitstek. De bakkerij en de winkel zijn inmiddels opgeheven, maar cafe en zaal zijn nog steeds in het bezit van de familie Jacobs. De zaak wordt nu beheerd door J. Jacobs, beter bekend als "Joop van Jan van Toon".

De foto is gemaakt in 1915, in de mobilisatietijd, toen er veel vreemde soldaten in ons dorp gelegerd waren. Links van de tafel zit J. Jacobs (Jan van Toon), achter de tafel Frans van Bernebeek; het kleine jongetje naast hem is Frans van Bernebeek die later "drukker" zou worden. Op de voorgrond staat A. Jacobs (Tonje van Jan van Toon). Achter hem zit zijn moeder, B. Jacobs-Arts, met op haar schoot (slip) Nelly Jacobs, later gehuwd met H. Kerkhoff. Staande boven links: een onbekende militair, het meisje is Anna van Bernebeek, naast haar Door Jacobs (later gehuwd met Fr. van Bernebeek) en een onbekende soldaat.

22. Deze foto is gemaakt in het, vooral aan oudere Groesbekers, bekende cafe van "Tonje Michels" midden in ,,'t Terp". Het cafe werd gebouwd in 1908 (tegenwoordig is in dit gebouw een Chinees restaurant gevestigd) en bezat een uitzonderlijk gunstige ligging. Het stond namelijk schuin tegenover het (oude) gemeentehuis en naast de enige rooms-katholieke kerk. Vooral dit laatste was er de oorzaak van dat vanuit dit cafe veel voor het leven belangrijke stapp en ondernomen werden, meestal nadat men zich gesterkt had met "unne snaps". Ook kwam het regelmatig voor, dat de getuigen voor een huwelijkssluiting of de peter en meter voor een doop op het laatste moment in dit cafe werden gezocht. Ais hier dan, bij wijze van uitzondering, niemand te vinden was, werd de smid of de bakker erbij gehaald en het aantal malen dat waard Antoon Michels heeft moeten getuigen, moet in de honderden lopen (waarvoor hij dan ook evenzovele borreltjes heeft mogen drinken, natuurliik weI verdeeld over zijn lang en degelijk leven). Menige Groesbeekse dopeling maakte hier, slechts enkele dagen oud, al kennis met het zeer levendige dorpse cafeleven.

Aan de stamtafel van Cafe Michels in 1916, van links naar rechts: Gerrit Thissen, Sjef Hagemans, Kuijpers uit Tongeren, Jan Michels, dan de bekende "stadse-Gruusbekse" A. Lingsveld, Marinus Hagemans (Pannenstraat), Marinus Hagemans (Binnenveld) en Jan Hagemans. Geheel rechts de waard, Antoon Michels en naast hem zijn buurmeisje, de dochter van kapper Peters, nu mevrouw P. Wennekers-Peters.

23. In het oude gerneentehuis, gelegen in de Dorpsstraat tegenover de rooms-katholieke kerk, was ook een "postkamer" gevestigd. Deze verhuisde in 1912 naar een nieuw gebouwd kantoor beneden in de Dorpsstraat, hoek Kerkstraat. Dit gebouw werd in 1943 verkocht en voortaan als gemeentehuis gebruikt. Inmiddels was er een nieuw postkantoor gebouwd onder aan de Molenweg, Dit gebouw zou een kleine vijfentwintig jaar dienst doen, want bij pensionering van de kantoorhouder, de heer L. Herts, werd het pand verkocht aan een fysiotherapeutisch instituut, Voor de derde keer verhuisde "de post" en keerde terug naar de Kerkstraat, vlak bij het voormalige kantoor, waar een nieuwe en ruime behuizing was opgetrokken.

In het jaar 1914 zien we de volgende "brievendragers" om de sorteertafel, van links naar rechts: (staande) Frans Wijers, dan: Jan Cillessen, Ruth Verbeet, Hendrik Cillessen, Theo Jacobs, Dirk van Oort, Petje J ochoms en Jan Thissen.

24. De fanfare "Wilhelmina" viert dit jaar (1973) haar vijfenzeventigjarig bestaan. Er zouden vele bladzijden no dig zijn om het verhaal van haar pioniers te beschrijven. De mannen die gebouwd, gezwoegd en gezorgd hebben en hiermede hebben bijgedragen om Groesbeeks naam op muzikaal gebied bekend te maken in de wijde omgeving. In het voorjaar van 1897 vatten enkele jongemannen het plan op een muziekvereniging op te richten. Men was allang gewoon 's zondags naar ,,'t Pruisisch" te trekken om in Cranenburg de "Muziekverein" te horen spelen. Het zou echter nog tot 1898 duren eer de oprichting een feit was. De aanleiding werd gegeven door de fanfare uit Heumen, die op de achttiende verjaardag van prinses Wilhelmina voor het raadhuis vaderlandse liederen stond te spelen. Dat kon het lokaal-chauvinistisch gem oed niet verkroppen, dat was toch a1 te bar. Al een week later, op 6 september, de dag van de inhu1diging van koningin Wilhelmina, trok een naamloos muziekkorps met papieren toeters demonstratief door de straten van Groesbeek. Hierna werden de zaken serieuzer aangepakt en onder leiding van de heer G. Th. Michels, gemeenteontvanger en directeur van het kerkkoor, leerde een twintigta1 jongemannen muziek lezen. Ter extra aansporing bestelde men weldra achttien instrumenten bij "ter zake kundige" muzikanten in Cranenburg. Het was een historisch ogenblik toen de ijverige jongelui de instrumenten in de bakkerij van de familie Van Vugt in ontvangst konden nemen. Bij het eerste onderricht was een zestal Duitse collega's aanwezig. Langs de spoorlijn lopend ging de tocht terug naar huis, alsmaar luide klanken blazend. In het begin werd er drie maal in de week gerepeteerd onder leiding van een Duitse leermeester (Van Vugt) en reeds na enkele weken zei een toehoorder: "Goddoome, wa blaoze die kels". Bij de eerste muzika1e wandeling door het dorp spee1de de "fanfare Wilhelmina" vol trots het stuk "Hinaus in die Ferne".

Hier poseert de fanfare "Wilhelmina" bij het vijfentwintigjarig jubileum in 1923. Zittend, van links naar rechts: B. Klosters, P. Lieffers, G. Faassen, J. Naus, P. Klosters, P. Claus, H. Keizers en R. Driessen. Geknield: P.A. Oomen, Th. Kosters, J.A. Hagemans, M. Faassen, H. Driessen en A. Faassen. Staande: A. Ostendorp sr., A. Ostendorpjr., J.J. Hagemans,J.W.Nillesen,P.Geurts,M.H. Hagernans, G.J. Thissen, M. Hagemans, M.W. Wijers, F. van Bernebeek, A.G. Miche1senJ.L. Nas.

25. De leden van de nieuwbakken fanfare kregen les in enkele lokalen van de jongensschool in de Kerkstraat. Het gebouw, waarin later de schoenfabriek "De Ooievaar" zijn vleugels zou uitstrekken, is afgebrand in 1952. De grondlegger en eerste directeur van de fanfare, G.Th. Michels, bracht de enthousiaste leden daar de eerste muzieknoten bij, Een Duitser, de heer Van Vugt, leerde hun "blazen". Na enkele jaren nam Antoon Michels de dirigeerstaf over. Enige tijd later kwam men in contact met de heer A.T. Thewissen, kape1meester van het "Corps der Stafmuziek van de Koloniale Reserve" te Nijmegen. Met strenge hand instrueerde Thewissen de fanfaristen en onder zijn leiding heeft de muziekvereniging "Wilhelmina" het tot grote prestaties gebracht. Op een concours te Oisterwijk in 1912 werd een eerste prijs in de wacht gesleept, hetgeen resulteerde in een feestelijke ontvangst en erewijn ten huize van burgemeester Ottenhoff. Als bijzonderheid vermelden wij dat de fanfare ook aanwezig was op 't Heumense Oord, waar de koene Belgische piloot Jan Olieslager een hele zomer lang rondvluchten maakte voor belangstellende toeschouwers. In 1938 neemt de heer Renier Driessen de dirigeerstaf over en doet dit met een geweldige inzet. Dit komt tot uiting op een concours in Osseld waar de fanfare, met twee concoursnummers in de eerste afdeling, een eerste prijs en lof van de jury verwierf. Onder zijn leiding speelt de fanfare in 1954 op een concours in de Breedeweg, georganiseerd door fanfare "Jubilate Deo". Daar op Sint Teunis weten zij door te dringen tot de hoogste afdeling van de Nederlandse Muziekfederatie, de vaandelafdeling. Onvergetelijk zijn de jaren dat "Nietje" zijn krachten wijdde aan de fanfare en zijn overlijden, in 1963, was een grote slag voor het muzikale leven van Groesbeek en omgeving. De voorzitters waren G. Michels, A. Ostendorp, Frans van Bernebeek, R. Driessen en vanaf 1963 Frans van Bernebeek ("d'n drukker").

Op de foto zien we de fanfare in 1928. Van links naar rechts, op de grond: Wim van Dijk, Piet Klosters, Jan Ceelen, Jan Kersten, The Thissen en Karel Albers, Zittend, op de tweede rij: geheel links Herman Driessen, dan 1. Wijers, dr. l.A.M. Beijnes, Frans van Bernebeek, Antoon Michels, Will em van Baal en geheel rechts Karel Ostendorp. Bovenste rij onder anderen: Antoon Ostendorp, Jan Klosters, Piet Claus, Hent Nillessen, The van Loon, Marinus Hagernans, Gerrit Faassen, Marinus Wijers, Jan Michels, J 0 Lieffers, Frans Wijers, Renier Driessen, Jan Hagemans en Jan Nillesen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek